Korupcijos prevencija

INVEGA vykdo nuolatinę ir kryptingą korupcijos ir sukčiavimo prevencijos politiką ir siekia užtikrinti skaidrią ir veiksmingą INVEGOS darbuotojų veiklą.

Šioje skiltyje Jūs galite:

Pranešimas gali būti anoniminis. Pranešime nurodytą informaciją INVEGA gali naudoti tik savo reikmėms – kaip korupcijos ir kitų neteisėtų veiksmų prevencijos priemonę.

Susisiekti

 


Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Už pranešimų vertinimą ir tyrimą yra atsakinga Vidaus audito tarnyba, pavaldi INVEGOS stebėtojų tarybai. Jūsų pranešimas bus ištirtas INVEGOS Pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų rezultatų teikimo tvarkoje, patvirtintoje INVEGOS generalinio direktoriaus 2020-09-28 d. įsakymu Nr. B-156, nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų terminą. Apie tyrimo rezultatus būsite informuotas Jūsų nurodytais kontaktais (jei pranešimas nebus anoniminis).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Taip pat informaciją apie neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, ar apie taisytinas valstybės institucijų teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, galite pateikti STT interneto svetainėje.

Apie galimus neskaidrius ES struktūrinės paramos panaudojimo atvejus galite pranešti interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

Privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas