INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

 

INVEGA tiesiogiai įgyvendinamos pagalbos verslui priemonės
(duomenys atnaujinti 2022-09-30)
PASKOLOS Iš viso
Tiesioginės COVID-19 paskolos*
(I-as etapas nuo 2021-01-19 iki 2021-11-30;
II-as etapas nuo 2022-02-10 iki 2022-10-31)
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams
(nuo 2022-06-15 iki 2023-12-31)
Priemonei skirta lėšų suma, mln., Eur 235,00 130,00 365,00
Planuojama panaudoti iki 2022-09-30 59,80 4,40 64,20
Pateikta paraiškų, mln., Eur 64,99 4,07 69,06
Pateikta paraiškų, vnt. 1 351 10 1 361
Iš jų:      
vertinama vnt. 10 3 13
atmesta/neigiami sprendimai vnt. 354 6 360
patvirtinta/teigiami sprendimai/ pasirašomos sutartys vnt. 987 1 988
Priimta teigiamų sprendimų/sudaryta sutarčių, mln., Eur 59,31 3,00 62,31
Lėšų panaudojimas pagal planą, proc. 99 68 97

* Tiesioginių COVID-19 paskolų rodikliai pateikiami kaupiamuoju būdu, t. y. nuo priemonės pradžios: I-as etapas + II-as etapas (priemonei skirta lėšų suma apima abu etapus).

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2022 m.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės 2022 m.

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
114,01 597 95,23 84
Individualios garantijos*
61,10 231 42,17 69
Eksporto kredito garantijos 2,00 11 0,53 27
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 40,00 240 39,21 98
Portfelinės garantijos faktoringui 0,30 4 1,90 633
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,61 111 11,42 108
Paskolos 90,82 1 264 45,28 50
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 64,00 124 5,47 37
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 487 18,44
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 2,32 475 2,41 104
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF2)** 12,50 161 12,88 103
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 11,00 17 6,08 55
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 1,00 0 0,00 0
Kompensacijos 11,25 1 730 16,71 149
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 11,00 1 707 16,29 148
Subsidijos verslo pradžiai 0,20 20 0,22 110
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,05 3 0,20 400
Rizikos kapitalas 15,43 73 14,76 96
IŠ VISO: 231,51 3 664 171,98 74

* Individualios garantijos didelėms įmonėms, garantijos paskoloms ir lizingui.
** PRP- Pasidalytos rizikos paskolos, AKF2 - Atviras kreditų fondas 2, VSF2 - Verslumo skatinimas 2014-2020.

Investicijų likutis 2021-12-31 - 2022-06-30

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*