INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

 

INVEGA tiesiogiai įgyvendinamos pagalbos verslui priemonės
(duomenys atnaujinti 2022-11-25)
PASKOLOS Iš viso
Tiesioginės COVID-19 paskolos*
(I-as etapas nuo 2021-01-19 iki 2021-11-30;
II-as etapas nuo 2022-02-10 iki 2022-10-31)
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams
(nuo 2022-06-15 iki 2023-12-31)
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams
(nuo 2022-10-05 iki 2022-12-20)
Priemonei skirta lėšų suma, mln., Eur 235,00 130,00 50,00 415,00
Planuojama panaudoti iki 2022-11-30 59,80 3,22 3,00 66,02
Pateikta paraiškų, mln., Eur 75,91 3,22 29,45 105,58
Pateikta paraiškų, vnt. 1 375 11 58 1 444
Iš jų:        
vertinama vnt. 16 0 39 55
atmesta/neigiami sprendimai vnt. 371 9 13 393
patvirtinta/teigiami sprendimai/ pasirašomos sutartys vnt. 988 2 6 996
Priimta teigiamų sprendimų/sudaryta sutarčių, mln., Eur 59,37 3,22 1,53 64,12
Lėšų panaudojimas pagal planą, proc. 99 100 51 97

* Tiesioginių COVID-19 paskolų rodikliai pateikiami kaupiamuoju būdu, t. y. nuo priemonės pradžios: I-as etapas + II-as etapas (priemonei skirta lėšų suma apima abu etapus).

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2022 m.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės 2022 m.

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2022-01-01 iki 2022-09-30
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
114,01 708 112,51 91
Individualios garantijos*
61,10 283 53,98 88
Eksporto kredito garantijos 2,00 12 0,57 29
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 40,00 285 43,47 109
Portfelinės garantijos faktoringui 0,30 4 1,90 633
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,61 124 12,59 119
Paskolos 90,82 1 669 58,21 64
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 64,00 159 6,97 46
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 601 22,41
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 2,32 684 3,80 164
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF2)** 12,50 196 14,84 119
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 11,00 29 10,19 93
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ 1,00 0 0,00 0
Kompensacijos 11,25 2 023 19,71 175
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 11,00 2 000 19,29 175
Subsidijos verslo pradžiai 0,20 20 0,22 110
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,05 3 0,20 400
Rizikos kapitalas 15,43 83 15,48 100
IŠ VISO: 231,51 4 483 205,91 89

* Individualios garantijos didelėms įmonėms, garantijos paskoloms ir lizingui ir pagalbos garantijos paskoloms ir lizingo sandoriams.
** PRP- Pasidalytos rizikos paskolos, AKF2 - Atviras kreditų fondas 2, VSF2 - Verslumo skatinimas 2014-2020.

Investicijų likutis 2021-12-31 - 2022-09-30

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*