Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2023

Galite teikti paraišką paraiškų teikimo sistemoje.

Kodėl naudinga?

Lengvatinės paskolos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)  padeda sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyvenimo kokybę.

Kas gali kreiptis?

Dėl paskolos gali kreiptis projekto administratorius, kuris yra LR teisės aktuose apibrėžtas bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Pareiškėjams

Paskolos paraiškos teikiamos per elektroninę sistemą:

Eiti į sistemą

Finansavimo schema

 

Daugiabučių namų atnaujinimui skirta 192 mln. eurų 2021 – 2027 m. Europos Sąjungos (ES) finansavimo laikotarpio investicinių fondų lėšų. 

Atmintinė

Mokymai daugiabučių namų modernizavimo projektų administratoriams

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokiu teisiniu pagrindu vadovaujantis, turiu mokėti daugiabučio namo renovacijos paskolą jei nedalyvavau susirinkimuose/balsavimuose dėl renovacijos arba balsavau prieš?

Siekiant išdėstyti teisinį pagrindą, kuriuo remiantis yra įgyvendinami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai, pažymėtina, kad 2004 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ Nr. 1213 patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 23 punkte nustatyta, jog „Lengvatiniai kreditai daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti, kita valstybės parama teikiama ir šių projektų įgyvendinimo priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamomis valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis ir aplinkos ministro patvirtintu (-ais) projektų įgyvendinimo finansavimo sąlygų aprašu (-ais)“.

Plačiau skaitykite čia.

2. Ar kliento pažinimo dokumentai turėtų būti keliami į www.savitarna.vipa.lt sistemą, pasirašyti el. parašais?

Kliento pažinimo anketa gali būti keliama xls formatu nepasirašyta. Visi kiti teikiami dokumentai turi būti pateikti pasirašyti įstaigos vadovo ar įgalioto asmens el. Parašu, išskyrus VĮ Registrų centras išduotą ESI prieigos raktą.

3. Ar paraiškas gali teikti ne įstaigos vadovas? Kaip savitarnos sistemoje įstaigos vadovas gali priskirti kitus įgaliotus asmenis, kurie teiks paraiškas?

Paraiškas gali teikti ne įstaigos vadovas. Jeigu savitarnos sistemoje jungiasi kitas asmuo, po to, kai jau buvo prisijungęs įstaigos vadovas, Jums reikia suvesti įmonės, kuriai atstovaujate, įmonės kodą, pareigų pavadinimą, pridėti įgaliojimą ir spausti „Pateikti“. Pateiktą prašymą turi patvirtinti įstaigos vadovas.

4. Kartais daugiabučio namo naudingasis plotas Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše nesutampa su visų namo butų plotų suma Valstybės įmonės Registrų centro butų (patalpų) išrašu (sąrašu) pastate. Kuriuo išrašu vadovautis?

Reikėtų vadovautis Valstybės įmonės Registrų centro butų (patalpų) išrašu (sąrašu) pastate ir jame nurodytų patalpų naudingojo ploto suma.

5. Ar projektų administratoriai turi teisę gauti ir pateikti Registrų centro butų (patalpų) išrašą (sąrašą) pastate su butų savininkų asmens kodais?

Pažymime, kad pagal 2009 m. gruodžio 16 d. LRV nutarimo Nr. 1725 redakcijos, galiojančios nuo 2018 m. sausio 17 d., 17.9. punktą, jeigu finansuotojas reikalauja, Projekto administratorius turi pateikti Nekilnojamojo turto registro (toliau - NTR) išrašą apie daugiabučiame name esančius butus ir kitas patalpas, jų savininkus (fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas).

Labai svarbu, kad pateikiant prašymą Valstybės įmonei Registrų centras dėl NTR išrašo gavimo, Projekto administratorius nurodytų teisingą teisinį pagrindą (nustatytą LRV nutarimo 17.9 papunktyje), suteikiantį teisę gauti NTR išrašą apie daugiabučiame name esančius butus ir kitas patalpas, jų savininkus su asmens kodais.

6. Ar Valstybės įmonės Registrų centro butų (patalpų) išrašo (sąrašo) pastate pastabose nurodytą papildomą plotą reikia pridėti prie naudingojo ploto?

Pastabose nurodytas papildomas patalpų plotas nėra įtraukiamas į naudingąjį plotą.

LR CK 4.76 str. reglamentuojama, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. LR CK 4.82 str. 7 dalyje nurodyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 182 punktu, RC Išrašo grafoje „Pastaba“ yra nurodomas bendro naudojimo patalpų pažymėjimas ir bendrasis plotas, vadinasi šis bendrasis plotas nelaikomas Taisyklių 149.2.2.2 papunktyje nurodytu pagalbiniu naudinguoju gyvenamųjų patalpų plotu, kuris įskaitomas į gyvenamosios patalpos naudingąjį plotą, kaip nurodyta Taisyklių 149.6 punkte („<...> visų kambarių (gyvenamojo ploto), verslo patalpų (verslo ploto) ir apšiltintų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma.“).

7. Ar, teikiant paraišką, reikia nurodyti maksimalią statybos kainą, įskaitant rezervą, jei gyventojai pritarė rezervui?

Taip, maksimalią statybos kainą reikėtų nurodyti tokią, kuriai pritarė butų savininkai.

8. Ar dėl pažymų apie daugiabučio namo savininkų atsiskaitymus ir (arba) pradelstus mokėjimus už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas į komunalinių paslaugų teikėjus kreipsis INVEGA ar projektų administratoriai?

Į komunalinių paslaugų teikėjus kreipsis INVEGA. Jei projekto administratorius jau turi reikalingas pažymas, jas galima pateikti kartu su paraiška. Tik jei INVEGA dėl nenumatytų aplinkybių negalės gauti informacijos apie daugiabučio namo savininkų atsiskaitymus ir (arba) pradelstus mokėjimus už suteiktas komunalines, bus prašoma jas pateikti projektų administratorių.

9. Koks pažymų apie daugiabučio namo savininkų atsiskaitymus ir (arba) pradelstus mokėjimus už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas senaties terminas?

Pateiktos pažymos apie daugiabučio namo savininkų atsiskaitymus ir (arba) pradelstus mokėjimus už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas turėtų būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki paskolos paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.

10. Ar butų savininkų skolos bus vertinamos tik paraiškos vertinimo metu ar ir prieš pasirašant finansavimo sutartį?

Butų ir kitų patalpų savininkų pradelstų mokėjimų komunalinių paslaugų teikėjams vertinimas atliekamas tik paraiškos vertinimo metu.

11. Ar vertinami elektros įsiskolinimai?

Elektros įsiskolinimai nėra vertinami.

12. Su kuo administratorius turi pasirašyti pavedimo sutartį?

Pavedimo sutartis pasirašoma  tarp namą administruojančio bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (pvz. Bendrija) ir administratoriaus, kuriam patikėta įgyvendinti renovacijos projektą ir pasirašyti paskolos sutartį su INVEGA.

13. Ar pavedimo sutartyje privaloma nurodyti, su kokiu konkrečiu finansuotoju (šiuo atveju- INVEGA) pavedama sudaryti paskolos sutartį, ar užtenka Pavedimo sutartyje paminėti, kad "turi teisę sudaryti paskolos sutartį"?

Turi būti nurodyta, kad turi teisę sudaryti paskolos sutartį. Konkretaus finansuotojo nurodyti nebūtina.

14. Kaip teikiami dokumentai, kai bendrija yra paskyrusi renovacijos administratorių, bet pagal teisės aktus paskolą ima bendrosios dalinės nuosavybės administratorius? Paraiška pildoma renovacijos administratoriaus, ar bendrosios dalines nuosavybes administratoriaus?

Paraišką teikia administratorius, turintis teisę teikti daugiabučio namo atnaujinimo projekto paraišką ir vėliau sudaryti paskolos dėl daugiabučio namo atnaujinimo finansavimo sutartį.

15. Jeigu gyventojus atstovauja ne bendro naudojimo objektų administratorius. Ar pakanka pavedimo sutarties projekto administratoriui su bendro naudojimo objektų administratoriumi, kad galėtų teikti paraišką?

Pavedimo sutarties pakanka, svarbu, kad būtų aiškiai suformuotos veikimo atsakomybės susijusios su: atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimu; statybos rangos darbų paslaugos pirkimu ir statybos rangos darbų sutarties sudarymu;  atnaujinimo (modernizavimo) projekto finansavimo organizavimu, įskaitant paskolos sutarties su bankais ar kitomis finansų įstaigomis dėl lengvatinės paskolos atnaujinimo (modernizavimo) projekto statybos rangos darbams pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą Investicijų planą atlikti) Įgaliotinio vardu patalpų savininkų naudai/vardu sudarymu; valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), atstovaujant patalpų savininkams, gavimu; atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti paimtos lengvatinės paskolos ir palūkanų grąžinimo paskolą suteikusiam bankui ar kitai finansų įstaigai administravimu.  

16. Paraiškoje reikia nurodyti „Projekto administratoriaus patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje“. Ar administratoriai, vykdantys veiklą pagal savivaldybės programą, šioje skiltyje turi nurodyti patirtį kaip renovacijos administratoriaus?

Turi būti nurodoma visa administratoriaus patirtis įgyvendinant pastatų renovacijos projektus.

17. Ar tinkamas vardinis balsavimo biuletenis, pasirašytas el. parašu?

Taip, tinkamas, tačiau el. parašas turi būti aktyvus. Patiksliname, kad turėtų būti pasirašytas užpildytas vardinis balsavimo biuletenis. Tuščias vardinis balsavimo biuletenis, pasirašytas el. parašu, nebus laikomas galiojančiu.

18. Kiek laiko galioja Valstybės įmonės Registrų centro butų (patalpų) išrašas (sąrašas) pastate?

VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus ir patalpas daugiabučiame name turėtų būti ne senesnis kaip 6 mėnesių nuo balsavimo dienos.

19. Ar užtenka privatumo pranešimą duomenų subjektams dėl asmens duomenų tvarkymo pakabinti skelbimų lentoje ir pateikiant į pašto dėžutes (įforminant įteikimo protokolu), ar reikia siųsti registruotus raštus ar kt.?

Projektų administratoriui yra deleguota atsakomybė supažindinti daugiabučio namo gyventojus su duomenų tvarkymo pranešimu.

20. Jei buto savininkų daugiau nei vienas, ar biuletenyje privalo pasirašyti visi?

Užtenka vieno iš buto savininkų pritarimo.

21. Ar pateikus paraišką, galimas perbalsavimas dėl finansavimo būdo pasirinkimo iš naudai į vardu iki sutarties pasirašymo?

Taip, perbalsavimas yra galimas.

22. Investicijų planas yra APVIS sistemoje, dokumentą sudaro kelios dalys, kokiu būdu jums pateikti investicijų planą, ar jūs pasiimsite iš APVIS?

Investicijų planą reikėtų pateikti kartu su kitais paraiškos dokumentais. Šis dokumentas gali būti pateiktas iš APVIS sistemos keliomis dalimis.

23. Kas yra kliento deklaracija dėl nepriekaištingos reputacijos?

Nepriekaištingos reputacijos deklaracija, kurią reikia užpildyti, yra 2023 m. gruodžio 15 d. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatinių paskolų 2021-2027 metų laikotarpio lėšomis teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto INVEGA generalinio direktoriaus įsakymu, paraiškos priedas Nr. 1.2. Formą pildymui galite rasti čia

24. Ar kreditavimo sutartys bus pasirašomos tik gavus statybos leidimą?

Taip, statybos leidimas yra vienas iš paskolos sutarties pasirašymo privalomų sąlygų.

25. Ar sudarant kreditavimo sutartį reikės pateikti Registrų centro butų (patalpų) išrašą (sąrašą) pastate su asmens kodais?

Pasirašant paskolos sutartį bus prašoma pateikti Registrų centro butų (patalpų) išrašą (sąrašą) pastate su asmens kodais. Išrašas turi būti ne senesnis nei 6 mėn. Iki paskolos sutarties sudarymo.

26. Jeigu rangos darbai perkami kartu su projektavimu, tai statybos leidimas bus gautas tik baigus projektavimo darbus. Kada bus pasirašoma kreditavimo sutartis?

Paskolos sutartis pasirašoma tik pateikus pasirašytą statybos rangos darbų sutartį.

27. Ar prieš skelbiant konkursą rangos darbams projekto administratorius turi turėti preliminarų finansuotojo pritarimą finansuoti projektą?

Teigiamai įvertinus projektą, bus priimamas sprendimas dėl paskolos teikimo. Apie sprendimą dėl paskolos teikimo Projektų administratoriai bus informuojami. Jei rangos darbų pirkimo konkursas skelbiamas anksčiau, nei INVEGA įvertino pateiktą paraišką ir priėmė sprendimą dėl paskolos teikimo, visa rizika, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimu, finansavimo užtikrinimu, tenka Projekto administratoriui.

28. Jeigu pasirašius rangos sutartį kartu su projektavimo darbais nebus kreditavimo sutarties, tai bendrija rizikuoja, kad baigus projektavimą ir INVEGA nesutikus pasirašyti kreditavimo sutarties, bendrija pati turės padengti patirtas išlaidas?

INVEGA, vadovaujantis 2023 m. gruodžio 15 d. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatinių paskolų 2021-2027 metų laikotarpio lėšomis teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto INVEGA generalinio direktoriaus įsakymu, 44. p., finansuoja tik rangos darbų vertę ir tik projektams, kurie atitinka reikalavimus, nurodytus Apraše.

29. Kokia finansavimo paraiškų kvietimo galutinė data?

Nustatyto galutinio paraiškų pateikimo termino nėra, tačiau paraiškos bus priimamos tol, kol visos daugiabučių atnaujinimui skirtos lėšos iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo nebus panaudotos.