Priemonė įgyvendinta Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti

Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

Kodėl naudinga?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai, žemės ūkio įrangai, veislinėms pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai įsigyti, INVEGA pradėjo įgyvendinti finansinę priemonę „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“.

Priemonė sustabdyta. Paraiškos dėl finansavimo nebepriimamos.

Visos paskolų teikimui skirtos lėšos išskolintos. Pagalba paskolomis pasinaudojo 80 pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimančių ūkio subjektų, jiems buvo suteikta 4,015 mln. eurų paskolų. Vidutiniškai vienas ūkio subjektas skolinosi apie 50 tūkst. eurų.

Paskolų ūkio subjektams teikimui pagal priemonę buvo skirta 4,015 mln. eurų lėšų: 3,815 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų ir 0,2 mln. eurų finansų tarpininko LCKU lėšų.

Kiek?

Pagal šią priemonę naujai ir naudotai žemės ūkio technikai ir / ar įrangai, veislinės pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai (embrionams, spermai) įsigyti buvo galima kreiptis dėl paskolų iki 110 tūkst. eurų ne ilgesniam negu 84 mėn. laikotarpiui. Paskoloms taikomas administravimo mokestis siekė iki 0,5 proc. paskolos sumos, o palūkanų marža – iki 3 proc., maksimali bendra palūkanų norma (marža + kintama dalis Euribor) – iki 5 proc.

Terminai

Naujų paskolų teikimas pagal šią finansinę priemonę po 2022 m. birželio 1 d. nėra galimas.