Verslumo skatinimas 3

Kodėl naudinga?

Skatinamoji finansinė priemonė „Verslumo skatinimas 3“ (VSF3) sudaro palankesnes sąlygas labai mažoms, mažoms įmonėms arba verslininkams gauti finansavimą pradėti ar vystyti iki 1 metų veikiantį verslą. Lengvatinės paskolos teikiamos investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos įmonės ir verslininkai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, registruoti ir veikiantys ne ilgiau kaip 1 metus (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre arba, verslininko atveju, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos).

Kiek ?

Priemonei VSF3 įgyvendinti skiriama 29 mln. Eur Verslumo skatinimo fondo 2014–2020, finansuojamo iš Europos socialinio fondo, lėšų.

Didžiausias paskolos dydis yra 25 000 Eur. Per visą laikotarpį vienam paskolos gavėjui vienas finansų tarpininkas gali suteikti ne daugiau kaip dvi paskolas.

VSF3 priemonės lėšų dalis vienoje paskoloje negali būti didesnė kaip 80 proc., o finansų tarpininko nuosavų lėšų dalis vienoje paskoloje privalo būti ne mažesnė nei 20 proc. (tokia pat proporcija pasidalijama ir paskolos negrąžinimo rizika).

Maksimalios paskolos palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + iki 3,5 % marža.

Terminai

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 120 mėn. laikotarpiui.

Finansų tarpininkas paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti iki 2027 m. gruodžio 31 d. (su galimybe terminą pratęsti).

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti VSF3 paskolomis, labai maža, maža įmonė ar verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į kredito įstaigą, su kuria sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl lengvatinių paskolų teikimo.

Paskolų teikimas paskolų gavėjams pagal VSF3 priemonę yra de minimis pagalba, kurioms taikomos Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 5 straipsnio nuostatos.

Paskolos, skirtos investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Paskolos laikomos skirtos investicijoms, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visos paskolos sumos, o likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Visais kitais atvejais laikoma, kad visa paskola yra skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.

Netinkama finansavimo paskirtis
  1. Reglamento (ES) Nr. 2023/2831 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais;
  2. Dividendams ir (ar) tantjemoms išsimokėti, kapitalui mažinti išmokant lėšas paskolos gavėjo dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtos paskoloms grąžinti arba suteikti paskolos gavėjo dalyviams ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, įsigyti kitų juridinių asmenų ar investuoti į juos ir (arba) finansiniam turtui įsigyti ir (ar) finansuoti. Finansinis turtas suprantamas kaip pinigai ir pinigų ekvivalentai, kitų įmonių vertybiniai popieriai, sutartinė teisė gauti pinigus ar jų ekvivalentus, išvestinės finansinės priemonės;
  3. Paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti, t. y. paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms (įskaitant ir INVEGAI) išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos sutartis grąžinti;
  4. Gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) įrengti, ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme;
  5. Žemei įsigyti, kai skiriama daugiau kaip 10 procentų paskolos lėšų sumos;
  6. Nekomercinės paskirties automobiliams įsigyti, išskyrus paskolos gavėjams, kurių pagrindinė ir faktiškai vykdoma veikla yra automobilių nuoma, taip pat vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas, taip pat tais atvejais, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės, nurodytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, 18 punkte. Laikoma, kad automobilių nuomos veikla faktiškai yra vykdoma tada, kai tokios paslaugos yra viešai siūlomos rinkai;
  7. Krovininėms transporto priemonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, įsigyti tiems paskolos gavėjams, kurie vykdo krovinių vežimo keliais veiklą (teikia krovinių vežimo paslaugas už atlygį, veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ir (arba) nuomoja tokias transporto priemones (veiklos kodas pagal ERVK 2 red. 77.12.10 poklasį).

Fondo lėšų likutis

Fondo dydis 29 000 000,00 €
Rezervuotos lėšos 0,00 €
Skirtos lėšos 0,00 €
Fondo likutis 0,00 €