Priemonė įgyvendinta Nuomos pastoviųjų išlaidų dalies kompensacija vykdantiems individualią veiklą

Paraiškų teikimo terminas baigėsi 2021 m. lapkričio 22 d. 23:59 val. Gautos paraiškos bus vertinamos ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Vertinimo terminas skaičiuojamas nuo teisingai užpildytos kompensacijos paraiškos dokumentų pateikimo dienos. Vertinimui pateiktos paraiškos būseną galite pasitikrinti prisijungę prie elektroninės paraiškų informacinės sistemos https://islaidukompensavimas.invega.lt. 

Jei nuomojate patalpas ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietą inžineriniame statinyje, nuoma paraiškos pateikimo dieną turi būti NTR patvirtinta atskiru įrašu apie nuomos sutarties sudarymą, t. y., įrašas NTR turi galioti jau paraiškos pateikimo dieną.

Registruojant nuomos sutartį VĮ „Registrų centras“, atkreipkite dėmesį ir pasiteiraukite Jus aptarnaujančio specialisto, kurią dieną tiksliai NTR bus įregistruotas juridinis faktas dėl nuomos sutarties sudarymo. Atkreipiame dėmesį, kad registruojant nuomos sutartį, galite pasirinkti per kokį terminą juridinis faktas bus įregistruotas. Trumpiausias įregistravimo terminas, kurį galima pasirinkti - viena darbo diena po apmokėjimo užskaitymo.

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – sumažinti nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų finansinę naštą, kompensuojant jų patirtas su patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje nuoma ir jų eksploatavimu susijusias išlaidas: nuomos mokestis, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto, patalpų, laikinojo ir (ar) inžinerinio statinio valymo ir saugojimo, pastato, laikinojo ir (ar) inžinerinio statinio ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrenginių taisymo, automobilių stovėjimo vietų, nuomos mokesčio indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidos.

Kas gali kreiptis?


Pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą (-us) veiklą vykdantys asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 • Vykdoma ūkinė veikla iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai) buvo ir kompensacijos paraiškos pateikimo metu yra vykdoma nuomojamose patalpose ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje, dėl kurių patirtų dalies pastoviųjų išlaidų padengimo kreipiamasi.
 • Pareiškėjo individuali veikla pagal pažymą buvo registruota ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d., o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d.
  Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d.
 • Nuomos sutartis, dėl kurios patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d. ir galioti paraiškos pateikimo metu.
 • Dėl patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje yra sudaryta nuomos sutartis ir kreipiamasi dėl jų nuomos pareiškėjo patirtų pastoviųjų išlaidų dalies padengimo;

 • Patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d. ir paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti.

 • Jei nuomos sutartis sudaryta dėl patalpų (ar jų dalies) ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje - paraiškos pateikimo dieną nuomos sutartis turi būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre.

 • Pareiškėjui sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dieną nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymą.

 • Pareiškėjui kompensacijos paraiškos pateikimo ir kompensacijos skyrimo metu yra išduotas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis arba jį atitinkantis dokumentas.

 • Pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą ir ji yra nurodyta kompensacijos paraiškoje.

 • Pareiškėjas atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas, t. y., pagalba neteikiama subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą. Detalesnė informacija apie neremtinas veiklas.

 • Pareiškėjas nėra gavęs pastoviųjų išlaidų kompensacijos kompensavimo laikotarpiu iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

 • Nepriklauso vienai įmonei kartu su paslaugų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, teikėju.

 

Sąlygų aprašas

Dokumentai, reikalingi pildant paraišką:

 • pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai ir juos patikslinanti informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) už laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. dėl patirtų pastoviųjų išlaidų;
 • patalpų nuomos sutartis, su vėlesniais jos pakeitimais, jei tokių buvo;
 • užpildyta ir pasirašyta vienos įmonės deklaracija;
 • jei paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, galiojančio pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio arba jį atitinkančio dokumento kopija.

Paraiškas dėl kompensacijos pareiškėjai gali teikti INVEGAI adresu https://islaidukompensavimas.invega.lt.

Dokumentai, reikalingi pildant paraišką:

 • pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai ir juos patikslinanti informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) už laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. dėl patirtų pastoviųjų išlaidų;
 • patalpų (ar jų dalies) ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje nuomos sutartis, su vėlesniais jos pakeitimais, jei tokių buvo;
 • užpildyta ir pasirašyta vienos įmonės deklaracija;
 • jei paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, galiojančio pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio arba jį atitinkančio dokumento kopija.

Kiek?

Didžiausias galimos skirti kompensacijos dydis yra 70 proc. pastoviųjų išlaidų , bet ne daugiau kaip 20 000 Eur pagal visas pareiškėjo teiktas kompensacijos paraiškas, dėl kurių buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl kompensacijos skyrimo.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas nuo pastoviųjų išlaidų sumos, įtrauktos į išlaidas pagrindžiančius dokumentus, be PVM, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra ne PVM mokėtojai. Dėl konkrečių pareiškėjo nuomojamų patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje kompensacija išmokama vieną kartą, teikiama kaip valstybės de minimis pagalba.

Iš viso priemonei įgyvendinti skirta 12 mln. Eur iš valstybės biudžeto lėšų.

Terminai

Kompensacijos bus skiriamos už pastoviąsias išlaidas, patirtas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. 

Nuomos sutartis, dėl kurios patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d., paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir, jei nuomos sutartis sudaryta dėl patalpų (ar jų dalies) ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje - paraiškos pateikimo dieną nuomos sutartis turi būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre.

Kaip veikia?

Kompensacija yra mokama dėl tų patalpų (ar jų dalies) ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje, kurios skirtos vykdyti veikloms, įtrauktoms į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ir dėl kurių sudaryta nuomos sutartis.

Pareiškėjo nuomojamos patalpos, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti įrašytos NTR kaip atskiras objektas su atskiru unikaliu numeriu, vadovaujantis NTR nuostatais, ir patalpų nuoma paraiškos pateikimo dieną NTR patvirtinta atskiru įrašu apie nuomos sutarties sudarymą. Jei pareiškėjas nuomojasi tik patalpų dalį ir (ar) prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietą inžineriniame statinyje, kuri nėra suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, patalpoms ir inžineriniam statiniui, kurių dalis nuomojamasi, turi būti priskirtas unikalus numeris, įrašytas NTR, ir patalpų dalies ir (ar) prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje nuoma paraiškos pateikimo dieną turi būti NTR patvirtinta atskiru įrašu apie juridinio fakto įregistravimą.

Kompensacija pareiškėjui negali būti skiriama, jei nuomojamos gyvenamosios paskirties patalpos ar jų dalis.

Kompensacijos skyrimui įtakos neturi aplinkybė, kad pareiškėjas tose pačiose patalpose ir (ar) prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje tuo pačiu metu vykdė ir kitą veiklą, kuri nebuvo įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Norint gauti kompensaciją, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti vertinti INVEGAI paraišką interneto svetainėje https://islaidukompensavimas.invega.lt

Paraiška, pateikta nuo 2021 m. lapkričio 15 d., įvertinama ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo teisingai užpildytos kompensacijos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos.

Paraiška, pateikta iki 2021 m. spalio 15 d., įvertinama ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų nuo teisingai užpildytos kompensacijos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos.

INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrins ne mažiau kaip penkis procentus pareiškėjų, dėl kurių priimtas teigiamas sprendimas. Patikrinimai bus atliekami pagal INVEGOS generalinio direktoriaus patvirtintą tvarką.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra nuo COVID-19 nukentėjęs individualią veiklą vykdantis asmuo?

Tai fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą įgijęs verslo liudijimą (-us) ir (arba) įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, kurio vykdoma ūkinė veikla (ar viena iš vykdomų veiklų) įtraukta į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą sąrašą, į kurį įtraukiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (Nutarimas Nr. 1226) ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą yra pritarusi Vyriausybė.

2. Kokios išlaidos yra kompensuojamos?

Kompensuojamos nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens patirtos pastoviosios išlaidos, susijusios su patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje nuoma ir jų eksploatavimu: nuomos mokestis, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto, patalpų, laikinojo ir (ar) inžinerinio statinio valymo ir saugojimo, pastato, laikinojo ir (ar) inžinerinio statinio ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrenginių taisymo, automobilių stovėjimo vietų, nuomos mokesčio indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidos.

3. Kurio laikotarpio išlaidos yra kompensuotinos?

Pareiškėjas gali kreiptis tik dėl laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. patirtų dalies pastoviųjų išlaidų padengimo.

4. Koks kompensacijos dydis vienam pareiškėjui?

Didžiausias galimos skirti kompensacijos dydis vienam pareiškėjui sudaro 70 procentų pastoviųjų išlaidų, bet ne daugiau kaip 20 000 Eur pagal visas pareiškėjo teiktas kompensacijos paraiškas, dėl kurių buvo priimtas teigiamas sprendimas.

5. Kokios veiklos buvo įtrauktos į dėl COVID-19 apribotų veiklų sąrašą?
6. Kokie reikalavimai pareiškėjams?
 • Pareiškėjo individuali veikla pagal pažymą buvo registruota ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai), o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai). Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai);
 • Pareiškėjui sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dieną nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymą;
 • Pareiškėjui kompensacijos paraiškos pateikimo ir kompensacijos skyrimo metu yra išduotas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis arba jį atitinkantis dokumentas;
 • Pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą ir ji yra nurodyta kompensacijos paraiškoje;
 • Pareiškėjo veikla iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai) buvo ir teikiant kompensacijos paraišką yra vykdoma nuomojamose patalpose ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje;
 • Dėl patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje yra sudaryta nuomos sutartis ir kreipiamasi dėl jų nuomos pareiškėjo patirtų pastoviųjų išlaidų dalies padengimo;
 • Pareiškėjas atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas, t. y., pagalba neteikiama subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą. Detalesnė informacija apie neremtinas veiklas.
 • Pareiškėjas nėra gavęs pastoviųjų išlaidų kompensacijos kompensavimo laikotarpiu iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų;
 • Pareiškėjas ir paslaugų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, teikėjas nepriklauso vienai įmone.
7. Kokie reikalavimai nuomojamiems objektams?
 • Nuomojamos patalpos, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti įrašytos valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamo turto registre (toliau NTR) kaip atskiras objektas su atskiru unikaliu numeriu, vadovaujantis NTR nuostatais, ir patalpų nuoma paraiškos pateikimo dieną turi būti NTR patvirtinta atskiru įrašu apie nuomos sutarties sudarymą.
 • Jei pareiškėjas nuomojasi tik patalpų dalį ir (ar) prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietą inžineriniame statinyje, kuri nėra suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, patalpoms ir inžineriniam statiniui, kurių dalį nuomojasi, turi būti priskirtas unikalus numeris, įrašytas NTR, ir patalpų dalies ir (ar) prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje nuoma paraiškos pateikimo dieną turi būti NTR patvirtinta atskiru įrašu apie juridinio fakto įregistravimą.
 • Kompensacija negali būti skiriama, jei nuomojamos gyvenamosios paskirties patalpos ar jų dalis.
 • Kompensacijos skyrimui įtakos neturi aplinkybė, kad tose pačiose patalpose ir (ar) prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje inžineriniame statinyje tuo pačiu metu vykdyta ir kita veikla, kuri nebuvo įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
8. Kokie reikalavimai nuomos sutarčiai?
 • Patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d. ir paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti.
 • Jei nuomos sutartis sudaryta dėl patalpų (ar jų dalies) ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje - paraiškos pateikimo dieną nuomos sutartis turi būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre.
9. Kokie pareiškėjo veiksmai, jei pareiškėjas nežino kokį objektą nuomojasi?

Į šį klausimą pareiškėjui turėtų atsakyti nuomotojas (nuomojamo objekto savininkas). Patalpos ir inžineriniai statiniai yra registruojami NTR, o taip pat patalpoms ir inžineriniam statiniui, turi būti priskirtas unikalus numeris, įrašytas NTR, todėl atitinkamą informaciją nuomotojas (nuomojamo objekto savininkas) gali patikrinti NTR ir nurodyti nuomininkui, jei ši informacija nenurodyta nuomos sutartyje.

Patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d. ir paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti.

Kai nuomos sutartis sudaryta dėl patalpų (ar jų dalies) ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje - paraiškos pateikimo dieną nuomos sutartis turi būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre.

10. Kokie pareiškėjo veiksmai, jei nuomos sutartis sudaryta dėl patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje?
 • Jei nuomos sutartis yra įregistruota VĮ „Registrų centras“ ir galiojanti, galima pildyti ir teikti paraišką.
 • Jei nuomos sutartis yra galiojanti, bet nėra įregistruota VĮ „Registrų centras“, galima pradėti pildyti paraišką, bet vertinimui ją pateikti tik po atitinkamos informacijos dėl nuomos sutarties sudarymo įregistravimo NTR. Kai nuomos sutartis sudaryta dėl patalpų (ar jų dalies) ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje - paraiškos pateikimo dieną nuomos sutartis turi būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre.

Pridedame pavyzdį, kaip atrodo NTR duomenų bazės išraše įregistruotas juridinis faktas dėl nuomos sutarties sudarymo:

Registruojant nuomos sutartį VĮ „Registrų centras“, atkreipkite dėmesį ir pasiteiraukite Jus aptarnaujančio specialisto, kurią dieną tiksliai NTR bus įregistruotas juridinis faktas dėl nuomos sutarties sudarymo. Atkreipiame dėmesį, kad registruojant nuomos sutartį, galite pasirinkti, per kokį terminą juridinis faktas bus įregistruotas. Trumpiausias įregistravimo terminas, kurį galima pasirinkti, - viena darbo diena po apmokėjimo užskaitymo.

Kvietimas teikti kompensacijos paraiškas stabdomas 2021 m. lapkričio 22 d. 23:59 arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.
11. Kokie pareiškėjo veiksmai, jei nuomos sutartis sudaryta dėl prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame statinyje?

Jei nuomos sutartis yra galiojanti, galima pildyti ir teikti paraišką, tačiau rekomenduojame įsitikinti, kad nuomos sutartis sudaryta ne dėl patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje. Jei nuomos sutartis sudaryta dėl patalpų (ar jų dalies) ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje, paraiškos pateikimo dieną nuomos sutartis turi būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre.

12. Paraiškos būsenos: kaip žinoti, ar paraiška pateikta vertinti?

Paraiškos būsenos:

 • Rengiama – paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinti. Kai parengsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Rengiama“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“.
 • Pateikta vertinti – paraiška pateikta vertinti, laukite pranešimo el. laišku apie tolesnius veiksmus.
 • Nepateikta – paraiška nebuvo pateikta vertinti.
 •  
 • Grąžinta tikslinimui – po vertinimo paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti ir/ar patikslinti. Kai patikslinsite paraišką, įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinimui“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“.
 • INVEGA pasirašytas sprendimas – INVEGAI pasirašius sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, jis tampa galiojančiu, o INVEGA perveda pareiškėjui apskaičiuotą kopensaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teigiamo sprendimo priėmimo.
 • Pasirašytas neigiamas sprendimas - pasirašytas neigiamas sprendimas, įvertinus duomenų neatitikimą priemonės aprašo reikalavimams.

Sąskaitos būsenos:

 • Nepateikta – tai reiškia, kad pridėtos sąskaitos dar nepateikėte vertinimui, nes paraiška rengiama arba tikslinama.
 • Pateikta – tai reiškia, kad pridėta sąskaita yra pateikta vertinti, nes pateikėte paraišką vertinimui.
 • Finansuojama – tai reiškia, kad pateikta sąskaita bus finansuojama.
 • Nefinansuojama – tai reiškia, kad pateikta sąskaita nebus finansuojama.
13. Koks paraiškų vertinimo terminas?

Kompensacijos paraiška pateikta nuo 2021 m. lapkričio 15 d. įvertinama ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo teisingai užpildytos kompensacijos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos.

Kompensacijos paraiška pateikta iki spalio 15 d. įvertinama ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų nuo teisingai užpildytos kompensacijos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos.

14. Ar gavus subsidiją vykdomos individualios veiklos likvidumui išsaugoti, galima teikti paraišką dėl kompensacijos pastoviosioms išlaidoms kompensuoti?

Taip, tai yra galima.

15. Kokie dokumentai tinkami pagrįsti pastoviąsias išlaidas?

Tai nuo COVID-19 nukentėjusiam individualią veiklą vykdančiam asmeniui išrašyta sąskaita faktūra ir (ar), įvykdyto mokėjimo nurodymai, pinigų priėmimo kvitai, kasos pajamų orderio kvitai, patalpų nuomos sutartis, kurioje nurodyta mokėtina suma, ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie patirtų pastoviųjų išlaidų sumą per kompensuojamąjį laikotarpį.

Tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo aktas arba lygiavertis dokumentas nelaikomas tinkamu apmokėjimą pagrindžiančiu dokumentu.

16. Kodėl individualią veklą vykdančiam asmeniui reikia pildyti VIENOS ĮMONĖS deklaraciją?

Vadovaujantis REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 nuostatomis, įmonė yra bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jų teisinio statuso ir finansavimo būdų, t. y. ir fizinis asmuo, vykdantis ūkinę-komercinę veiklą.

17. Ar galima suteikti įgaliojimą kitam asmeniui pateikti paraišką?

Taip. Jeigu pareiškėjas neturi techninių galimybių per Elektroninių valdžios vartų portalą patvirtinti savo tapatybę, pateikti kompensacijos paraišką bei atlikti kitus su kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus, jis gali įgalioti kitą asmenį. Pareiškėjo įgaliotas asmuo elektroniniu igaliojimai-kompensavimas@invega.lt  turi pateikti INVEGAI pareiškėjo patvirtinto įgaliojimo, kuriuo suteikiama teisė prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą ir pareiškėjo vardu pateikti kompensacijos paraišką bei atlikti kitus su kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus, kopiją. INVEGA, gavusi pareiškėjo patvirtintą įgaliojimo kopiją, per 5 darbo dienas nuo įgaliojimo kopijos gavimo dienos suteikia technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti nustatytus veiksmus pareiškėjo vardu.

Jei kompensacijos paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, – prie dokumentų paraiškoje reikės pridėti pareiškėjo atstovo, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio arba jį atitinkančio dokumento kopiją.

18. Ką svarbu žinoti, kai paraiška grąžinta tikslinimui?

Pareiškėjas privalo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo INVEGOS prašymo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) ir patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) gavimo dienos.

Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų), INVEGA priima sprendimą kompensacijos paraišką atmesti ir apie tai elektroniniu paštu, nurodytu kompensacijos paraiškoje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja pareiškėją.

19. Kada paraiška atmetama?

Kompensacijos paraiška atmetama, jei pareiškėjas neatitinka aprašo 43 ir 44 punktuose nustatytų reikalavimų, netenkinami Aprašo 46–49 punktuose kompensacijai gauti nustatyti reikalavimai arba INVEGOS prašymu prašyta pateikti trūkstama informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) nepateikiami per Aprašo 61 punkte nurodytą terminą.

20. Kada pareiškėjui, dėl kurio pateiktos paraiškos priimamas teigiamas sprendimas, pervedama kompensacija?

INVEGA perveda pareiškėjui apskaičiuotą kompensaciją į kompensacijos paraiškoje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teigiamo sprendimo priėmimo.

21. Ką daryti, kai norima atsisakyti kompensacijos?

Pareiškėjas, gavęs kompensaciją ir norintis jos atsisakyti, apie tai raštu informuoja INVEGĄ ir grąžina gautą kompensaciją į INVEGOS sąskaitą, iš kurios gauta kompensaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie kompensacijos atsisakymą dienos. INVEGA duomenis apie atliktus grąžinimus Registrui teikia vadovaudamasi Registro nuostatais ir Duomenų tvarkymo taisyklėmis.

22. Kokie pareiškėjo įsipareigojimai gavus kompensaciją?

Kai pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai nėra apmokėti, pareiškėjas, gavęs kompensaciją, sumoka pastoviųjų išlaidų sumą pagal pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kompensacijos gavimo. Gali būti sumokama ne visa pastoviąsias išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyta suma, tačiau mokama suma negali būti mažesnė nei gautos kompensacijos dydis.

Pareiškėjas privalo saugoti apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus aprašo 75 punkte nustatyta tvarka ir terminais ir juos pateikti patikrų metu.