Individualios garantijos didelėms įmonėms

Kodėl naudinga?

INVEGOS teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą ir palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Kas gali kreiptis?

Didelės įmonės, kuriose dirba ne mažiau kaip 250 darbuotojų.

Norint pasinaudoti priemone, įmonė pirmiausiai turi kreiptis į finansų įstaigą ir susitarti dėl finansavimo. Į INVEGĄ kreipiasi finansų įstaiga.

INVEGA gali suteikti garantijas už didelių įmonių paskolas, kurias teikia šios finansų įstaigos.

Dokumentus pildo ir teikia finansinė įstaiga:

 1. Prašymas suteikti garantiją (užpildant nustatytą formą);
 2. Finansų įstaigos sprendimas dėl paskolos suteikimo;
 3. Paskolos gavėjo vertinimas, kurį atlieka finansų įstaiga ir kuriame, inter alia, nurodyta paskolos rizikingumo analizė;
 4. Informacija apie paskolos gavėjui nustatytą kredito reitingą ar rizikos balą pagal Finansų įstaigos taikomų paskolų gavėjų reitingavimo taisykles ir nustatyto paskolos gavėjo reitingo (rizikos balo) priskyrimą reitingui pagal tarptautinių agentūrų („Standard & Poor's“, „Fitch“ ar „Moody's“) taikomų reitingų kategorijas. Pateikiama tais atvejai, jei šis kredito reitingas nėra nurodytas Projekto ir suteikiamos paskolos įvertinimo ataskaitoje.

Dokumentus pildo paskolos gavėjas:

 1. Prašymo suteikti garantiją priedas Nr.1;
 2. Pažyma/ raštas, kuriame nurodytas įmonės dydis („didelė įmonė“);
 3. „Vienos įmonės“ deklaracija;
 4. Detalizacijos forma (turi būti pateikta ir excel formatu);
 5. Finansinės atskaitomybės dokumentai: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita;
  Individualios įmonės, kurios nesudaro finansinės atskaitomybės pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, pateikia praėjusių 2 metų įmonės pajamų deklaracijas ir einamojo laikotarpio Finansų įstaigos nustatytos formos (arba laisvos formos) dokumentus (pažymas) apie: ilgalaikį materialųjį ir finansinį turtą, atsargas, avansu sumokėtas sumas, gautinas sumas, įmonės finansines skolas bankams ir kitoms finansų įstaigoms, kitas įmonės skolas.
 6. Įmonės pažyma apie esamas skolas savo darbuotojams.
 7. Papildomi dokumentai:
  1. investicinis projektas ar verslo planas;
  2. sutartys, kontraktai, užsakymai, ketinimų protokolai su užsakovais pardavimams pagrįsti (patvirtintos kopijos);
  3. turto pirkimo-pardavimo sutartis;
  4. perkamo ir/ar įkeičiamo turto vertinimas;
  5. statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbų sąmata;
  6. planuojamo įsigyti turto sąrašas su kiekiais ir kainomis, komerciniai pasiūlymai ir pan.;
  7. perfinansavimo atveju apmokėtų investicijų pagrindimo (pirkimo – pardavimo sutartys) ir apmokėjimo dokumentai;
  8. SVV subjekto turimi leidimai ir licencijos, reikalingi veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti.
   Nurodyti dokumentai turės būti pateikiami pagal atskirą INVEGOS projekto vertintojo prašymą tais atvejais, kuomet finansų įstaigos pateiktoje medžiagoje nepakaks informacijos garantuojamo projekto rizikai įvertinti;
 8. Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo.*

* Paskolos gavėjo vadovo ir kontrolinį akcijų/ pajų/ kitokių kapitalo dalių paketą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių ar asmenų, turinčių leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, pranešimai dėl asmens duomenų tvarkymo renkant duomenis iš bet kokių valstybinių ir nevalstybinių institucijų, įmonių ir organizacijų, kredito rizikos vertinimo tikslais, teikiami šiais atvejais.

Teikiami dokumentai dėl garantuotos paskolos sąlygų keitimo:
1. Prašymas pakeisti garantuotos paskolos sąlygas;
2. Finansų įstaigos sprendimas;
3. Detalizacijos forma pakeitimui (turi būti pateikta ir excel formatu);
4. Jei keičiamas paskolos grąžinimo grafikas turi būti pateikta atnaujinta „Vienos įmonės“ deklaracija.

Pastabos:

 • Visus dokumentus teikia finansų įstaiga.
 • Dokumentai turi būti pasirašyti el. parašu. 
 • Projektas pradedamas nagrinėti tik gavus visus dokumentus.
 • Prašymai garantijoms, prašymai pakeisti garantijos sąlygas, sutartys siunčiami el. paštu info@invega.lt
 • INVEGA turi teisę reikalauti, kad į lietuvių kalbą būtų išversti dokumentai, kurie yra pateikti ne lietuvių kalba.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „Individualios garantijos didelėms įmonėms “ ir sudariusių sutartis,  sąrašai:

Visa priemonių statistika.

Kiek?

Maksimali garantijos suma -  2 250 000 EUR.

  Minimali nuosava dalis Garantijos intensyvumas
Didelės įmonės paskolai 20 % iki 80 %

Kaip veikia?

 1. Norint pasinaudoti priemone, didelė įmonė pirmiausiai turi kreiptis į finansų įstaigą ir susitarti dėl finansavimo.
 2. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį.
 3. Po to finansų įstaiga INVEGAI pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus. 

Prašymai garantijoms gauti ar pakeisti garantijos sąlygas ir sutartys siunčiami el. paštu info@invega.lt


Pasinaudokite skaičiuokle ir sužinokite, kiek kainuotų garantija didelei įmonei.

Garantijos didelei įmonei atlyginimo skaičiuoklė

 


Sąlygos

Individualios paskolų didelėms įmonėms garantijos teikiamos už paskolas, skirtas:

 • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
 • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias;
 • apyvartinėms lėšoms (trumpalaikio kredito ir (ar) kredito linijos forma), reikalingoms paskolos gavėjo veiklos vykdymui finansuoti ar (kredito linija) prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms (sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo, avanso grąžinimo, garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo ar mokėjimo) teikti. Maksimalus apyvartinės paskolos terminas – 36 mėn., maksimalus garantijų kredito linijos terminas – 60 mėn.;
 • įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Maksimali garantijos suma gali būti 2 250 000 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 10 000 000 EUR. Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos.

Investicijos ar apyvartinių lėšų poreikis INVEGOS turi būti pripažįstamas pagrįstu ir atsiperkančiu, o paskolos gavėjas – finansiškai pajėgus vykdyti finansinius įsipareigojimus.

Paskolos, kurioms garantijos nėra teikiamos

INVEGOS garantija neteikiama:

1. Jei paskolos gavėjas prašo finansuoti šių sektorių veiklą:

 • finansų ir draudimo (veiklos kodai pagal Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) 64 - 66 skyrius), išskyrus atvejus, kai paskolos gavėjas vysto finansines technologijas;
 • distiliuotų alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos;
 • ginklų ir šaudmenų specializuotos mažmeninės prekybos (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį);
 • tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę);
 • azartinių lošimų ar lažybų organizavimo (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių);
 • nekilnojamojo turto operacijų (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 68.1–68.3 grupę);
 • pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos, pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą ir (ar) kuri yra susijusi su eksportu trečiosiose valstybėse arba ES valstybėse narėse, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio 1 dalies a, c ir e punktuose.

Jeigu paskolos gavėjas vykdo aukščiau išvardintą finansuoti netinkamą veiklą ir taip pat kitą - finansuoti tinkamą - veiklą, jis turi užtikrinti, kad garantuotos paskolos lėšos nebus šiame punkte išvardintai veiklai finansuoti. Paskolos gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos ribojamai veiklai finansuoti, garantija neteikiama.

2. Kai paskolos lėšomis siekiama vieno iš toliau nurodytų tikslų:

 • perfinansuoti paskolos gavėjo įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus atvejus, kai garantija teikiama paskolos gavėjo lėšomis ne anksčiau kaip per 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo dienos apmokėtoms investicijoms perfinansuoti;
 • įsigyti finansinį turtą;
 • nekilnojamajam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į nekilnojamojo turto būklės pagerinimą, siekiant jį parduoti, nuomoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma tai, kad ne mažiau kaip 60 procentų įsigyjamo, statomo ar kuriam gerinama būklė turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti, išskyrus Nekilnojamojo turto operacijų veiklas pagal EVRK 2 red. 68.1–68.3 grupes. Ribojimas dėl nuomos netaikomas, kai paskolos gavėjas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklas (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 55 skyrių) ar nuomoja darbo vietas pagal darbo vietos nuomos sutartis arba užsiima sandėliavimo ir saugojimo veikla (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 52.1 grupę ir 52.10 klasę);
 • gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto – pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme; finansuoti turto, kuris nebūtų skirtas paskolos gavėjo veiklai vykdyti, įsigijimą;
 • finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus investicijas, atliekamas Ukrainoje;
 • išmokėti išmokas paskolos gavėjo dalyviams;
 • perskolinti paskolos lėšas kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims;
 • atsiskaityti paskolos lėšomis su Rusijoje, Baltarusijoje, Rusijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijoje bei Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje registruotais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis.

3. INVEGOS garantija taip pat neteikiama:

 • jei paskolos gavėjui ir jo naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojamos paskolos lėšos, sandorio ir (arba) mokėjimo bei tiekimo grandinėje dalyvaujantiems subjektams yra taikomos tarptautinės sankcijos ir (arba) ribojamosios priemonės, taip pat sankcijos, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga (toliau – ES), Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury)), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;
 • jei paskolos gavėjas neatitinka minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją, skelbiamą interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija;
 • jei paskolos gavėjas nėra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio už praėjusius finansinius metus, kai tokia prievolė nustatyta pagal jo veiklai taikytinus teisės aktus;
 • jei paskolos gavėjas yra susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir (arba) kita nusikalstama veikla (pvz., paskolos gavėjas veikia ar veikė didelės pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo rizikos srityje ir nėra dokumentų ar kitų įrodymų apie paskolos gavėjo nuosavybės ir valdymo struktūrą, lėšų sandoriams vykdyti šaltinį, verslo santykius ar kitos informacijos ir dokumentų, kurie yra reikalingi laikantis privalomų teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją);
 • jei paskolos gavėjas turi arba nėra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacijos, ir (ar) Baltarusijos Respublikos, Rusijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos bei Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.;
 • jei paskolos gavėjas yra gavęs valstybės pagalbos, kuri, kaip nurodyta Konkurencijos įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje, Europos Komisijos buvo pripažinta nesuderinama su ES vidaus rinka arba pagalbos teikėjo sprendimu buvo pripažinta neteisėta pagalba, arba nėra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles;
 •  jei paskolos gavėjas yra valstybės ir (ar) savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė;
 • jei paskolos gavėjas palaiko verslo santykius su juridiniais asmenimis, registruotais teritorijose, kurios pagal savo jurisdikciją nebendradarbiauja su ES tarptautiniu mastu suderintų mokesčių taikymo srityje, taip pat vykdo arba ketina vykdyti sandorių su tikslinėse teritorijose, nurodytose Tikslinių teritorijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“, registruotais juridiniais asmenimis.
Paskolos gavėjui keliami reikalavimai
 • paskolos gavėjui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra;
 • paskolos gavėjui gali būti suteikta de minimis pagalba;
 • kredito įstaigos paskolos gavėjui nustatytas kredito reitingas yra ne mažesnis kaip „B-„ ar „B3“ pagal tarptautinių reitingų agentūrų (Standart and Poor‘s, Fitch ir Moody‘s) naudojamą reitingavimą arba kredito įstaiga pateikia šiems reitingams prilygintą atitikmenį;
 • paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po paskolos suteikimo pagal paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ar paskutinį tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį turi būti ne mažesnis kaip 0,1 arba 0,15 į nuosavą kapitalą įtraukiant akcininkų, susijusių ir (ar) kitų trečiųjų asmenų paskolos gavėjui suteiktas paskolas, pasitikėtines (subordinuotas) INVEGOS garantuojamos paskolos (-ų) atžvilgiu (be trečiųjų asmenų subordinuotų paskolų nuosavas kapitalas turi būti teigiamas), skaičiuojant pagal paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ar paskutinį tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.
Paskolos gavėjo dalyvavimas projekto finansavime

Investicinės paskolos atveju, paskolos gavėjas ir (arba) jo dalyviai į projektą turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų nuo projekto vertės (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio).

Jei teikiama investicinė ar apyvartinė paskola, paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po paskolos suteikimo pagal paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ar paskutinį tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį turi būti ne mažesnis kaip 0,1 arba 0,15 į nuosavą kapitalą įtraukiant akcininkų, susijusių ir (ar) kitų trečiųjų asmenų paskolos gavėjui suteiktas paskolas, pasitikėtines (subordinuotas) INVEGOS garantuojamos paskolos (-ų) atžvilgiu (be trečiųjų asmenų subordinuotų paskolų nuosavas kapitalas turi būti teigiamas), skaičiuojant pagal paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ar paskutinį tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Prisidėti nuosavomis lėšomis nėra reikalaujama, jei paskolos gavėjas veiklą vykdo iki 24 mėn. ir prašomos garantijos suma neviršija 50 000 EUR. Įvertinus atskirų projektų rizikas, jų įgyvendinimui gali būti reikalaujama nuosavų lėšų dalis, kurios dydis priklausys nuo įžvelgiamų grėsmių.

Skaičiuojant nuosavybės rodiklį, nuosavas kapitalas suprantamas kaip kapitalas, akcijų priedai, perkainojimo rezervai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

Maksimali garantijos suma

Didelei įmonei maksimali garantijos suma gali būti 2 250 000 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 10 000 000 EUR.

Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos. 

Nekilnojamojo turto pirkimo atvejais didžiausias INVEGOS atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų paskolos sumos.

Tais atvejais, kai paskolos grąžinimui užtikrinti finansų įstaigai yra įkeičiamas paskolos gavėjo, dalyvio arba kito asmens indėlis ar yra deponuojamos piniginės lėšos, didžiausia INVEGOS garantijos suma negali viršyti 80 procentų paskolos sumos ir indėlio (deponuojamų lėšų) sumos skirtumo. Šis reikalavimas nėra taikomas tais atvejais, kai garantuotos paskolos lėšomis įsigyjamo turto įkeitimo momentas yra numatomas po garantuojamos paskolos panaudojimo (išmokėjimo), o indėlio (deponuotų lėšų) įkeitimas yra numatytas laikinai iki įsigyto turto įkeitimo momento, ir po įsigyto turto įkeitimo lėšų įkeitimo yra atsisakoma. Tuo atveju, kai prognozuojamas finansuojamo projekto ar paskolos gavėjo pinigų srautas, skirtas paskolai dengti, nėra pakankamas ir dėl to finansų įstaiga ir (ar) INVEGA paskolos gavėjo reikalauja laikinai deponuoti lėšas palūkanoms ir kitiems mokėjimams pagal paskolos sutartį dengti, INVEGOS garantijos suma deponuotų lėšų sumos dydžiu nėra mažinama.

Garantijos atlyginimas

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turėtų sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą, kuris turi būti sumokėtas iki garantijos išleidimo.

Garantijos atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į garantijos sumą ir naudojimosi garantija trukmę, t. y. už pirmus naudojimosi metus (1-12 mėn.) bus taikoma fiksuota bazė, o už kiekvienus sekančius – metinė priemoka.

Fiksuota bazė priklausys nuo paskolos gavėjo amžiaus: įmonėms iki 3 metų* – 2 proc., įmonėms virš 3 metų (apyvartinės paskolos atveju) – 1 proc., įmonėms virš 3 metų (investicinės paskolos atveju) – 1,5 proc.

* įmonės amžius skaičiuojamas nuo prašymo dėl garantijos gavimo dienos.

Metinė priemoka sieks po 0,2 proc. (investicinės paskolos atveju) ir po 0,4 proc. (apyvartinės paskolos atveju) už kiekvienus papildomus metus (t.y. po 0,2 proc. /0,4 proc. – už 13-24 mėn., už 25-36 mėn. ir t.t.).

Pateikiame kainodaros lentelę:

Segmentas Fiksuota bazė Metinė priemoka
Visos įmonės iki 3 metų 2%

apyvartinėms 0,4%

investicinėms 0,2%

Apyvartinės nuo 3 metų 1%
Investicinės nuo 3 metų 1,50%

 
Garantijų kainodaros pavyzdys

Didelė įmonė nuo 3 metų skolinasi apyvartai. Banko paskolos terminas – 2 metai. Garantuotą paskolos dalį taip pat padengs per 2 metus (didelių įmonių garantijų nuostolis dengiamas pagal nuostolio pasidalijimo schemą).
Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)
Garantijos kaina = 1% + (1 * 0,4%) = 1,4%

Užstatai

Investicijoms finansuoti skirtos paskolos garantavimo atveju už garantuojamos paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas yra įkeičiamas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti. Už paskolos lėšas įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas INVEGOS garantijos gavėjo siūlymu ir INVEGOS sutikimu gali būti neįkeičiamas už garantuojamą paskolą, kai INVEGOS garantijos gavėjo vertinimu už paskolos lėšas įsigyjamas turtas yra netinkamas paskolos grąžinimo užtikrinimo būdas dėl jo mažo likvidumo arba kai paskolos gavėjas garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti pasiūlo įkeisti kitą ne mažesnės nei už paskolos lėšas įsigyjamo ilgalaikio materialiojo turto vertės ilgalaikį materialųjį turtą. Ilgalaikio materialiojo turto rinkos ar likvidacinę vertę nustato INVEGOS garantijos gavėjas pagal reglamentuotas savo vidines procedūras.

Garantijos atlyginimas garantijos galiojimo pratęsimo atveju

Garantijos atlyginimas taip pat turi būti sumokamas, kai paskolos gavėjo ir finansų įstaigos sutarimu yra koreguojamas paskolos grąžinimo grafikas ir dėl naujojo grafiko yra pratęsiamas garantijos galiojimo terminas.

Skaičiuojant garantijos atlyginimą už individualios garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą pagal garantijos atlyginimo apskaičiavimo tvarkas, papildomai laikomasi šių nuostatų:

 • bazė, kuriai taikomas atitinkamas garantijos atlyginimo dydis, yra garantijos sumos likutis INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo datai;
 • garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą (kai ilgėja suteiktos INVEGOS garantijos trukmė) skaičiuojamas už laikotarpį nuo INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo iki naujo garantijos galiojimo termino pabaigos;
 • mokėtinas garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą sumažinamas dydžiu, atitinkančiu garantijos atlyginimo dalį už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą pagal paskutinį galiojantį sprendimą. Jis apskaičiuojamas taip: imamas santykis tarp nepanaudoto garantijos galiojimo termino ir planuoto garantijos galiojimo termino, garantijos sumos likutis keitimo datai, ir jų sandaugai pritaikant garantijos suteikimo (sąlygų keitimo pagal paskutinį galiojantį sprendimą) metu taikytą galiojantį garantijos atlyginimo dydį (tarifą).
Garantijos atlyginimas garantijos sąlygų keitimo atveju

Garantijos atlyginimas, keičiant garantijos sąlygas, mokamas tik tuo atveju, jeigu darant pakeitimą ilginamas garantijos terminas, visais kitais atvejais mokestis už pakeitimą nėra taikomas.

Garantijos atlyginimo grąžinimas garantijos atsisakymo atveju

Paskolos gavėjui anksčiau laiko grąžinus dalį garantuotos paskolos sumos, sumokėtas garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir nėra grąžinamas paskolos gavėjui.

Sumokėtas garantijos atlyginimas ar jo dalis nėra grąžinama jį sumokėjusiam paskolos gavėjui ir tais atvejais, kai garantuotos paskolos suma per jos panaudojimo laikotarpį buvo nevisiškai panaudota.

Sumokėtas garantijos atlyginimas yra grąžinamas jį sumokėjusiam paskolos gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos iki garantijos lakšto išdavimo (šiuo atveju grąžintinas garantijos atlyginimo dydis nėra mažinamas).

Sumokėto garantijos atlyginimo dalis grąžinama jį sumokėjusiam paskolos gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos laikotarpiu po garantijos lakšto išdavimo iki paskolos lėšų (ar lėšų dalies) išmokėjimo. Gražintinas garantijos atlyginimas sumažinamas proporcingai garantijos galiojimo laikotarpiui (t.y. laikotarpiui nuo garantijos lakšto išdavimo iki pranešimo apie garantijos atsisakymą gavimo datos).

 Garantijos naudos perdavimas paskolos gavėjui

Garantijos gavėjas turi perduoti garantija suteikiamą pranašumą paskolos gavėjui, suteikdamas paskolą mažesnėmis palūkanomis arba reikalaudamas suteikti pirmaeilius paskolos grąžinimo užtikrinimo būdus paskolos gavėjui palankesnėmis sąlygomis. Suteikiamos paskolos su garantija palūkanų dydis turi būti mažesnis arba užtikrinimo priemonės turi būti palankesnės nei paskolos, kuri būtų suteikiama be garantijos. Taikomų palūkanų dydžių skirtumas ar paskolos gavėjui palankesni pirmaeiliai paskolos grąžinimo užtikrinimo būdai nurodomi garantijos gavėjo INVEGAI kartu su prašymu suteikti garantiją pateikiamuose dokumentuose ir paskolos sutartyje.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

2. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

3. Kaip užpildyti vienos įmonės deklaracijos formą?

Remiantis REGLAMENTO (ES) NR. 2023/2831 nuostatomis, įmonė yra bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jos teisinio statuso ir finansavimo būdų, t. y. ir fizinis asmuo, vykdantis ūkinę-komercinę veiklą.

ATSISIŲSTI vienos įmonės deklaracijos formĄ

4. Kaip deklaruoti SVV statusą, jeigu įmonė turi kelias susijusias įmones, o šios dar turi susijusių įmonių?

Deklaruojant SVV subjekto statusą, deklaracijoje turi būti pateikti duomenys apie:

 • deklarantą;
 • visas su deklarantu susijusias įmones ir (arba) partnerines įmones;
 • susijusių įmonių susijusias įmones, ir (arba) susijusių įmonių partnerines įmones, ir (arba) partnerinių įmonių susijusias įmones, ir (arba) partnerinių įmonių partnerines įmones.
  Pavyzdžiui:

Statuso deklaravimo pavyzdžiai (atsakymo pabaigoje)

5. Kokia yra SVV samprata pagal naująją Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo redakciją?

Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo, kurio darbuotojų skaičius, apyvarta ar kiti rodikliai neviršija nustatyto dydžio, bei verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės skirstomos į tris grupes:

 • labai maža – tai įmonė, kurioje dirba iki dešimt darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 2 milijonų eurų;
 • maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonai eurų;
 • vidutinė įmonė – tai tokia įmonė, kurioje dirba iki 250 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 50 milijonų eurų arba turto balansinė vertė yra iki 43 milijonų eurų.
6. Kaip skaičiuojamas įmonės, kuri turi partnerinių ar susijusių įmonių, statusas?

Skaičiuojant įmonės rodiklius yra vertinami ne tik deklaranto rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai.

Partnerinės įmonės rodikliai sumuojami prie deklaranto rodiklių proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas).

Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami nemažinant turimų balsų skaičiaus (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

7. Kelerių metų duomenis privalo deklaruoti SVV subjektas?

SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių dvejų metų duomenis, o jei tais metais SVV subjekto statusas keitėsi – pagal trejų paskutinių metų duomenis.

Jei įmonė veikia daugiau nei trejus metus, deklaruojant įmonės statusą nurodomi praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis (pvz., 2013 m. įsteigta įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. pildo 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. duomenis).

Jei įmonė veikia du metus, tuomet deklaruojami praeitų ir užpraeitų metų duomenis (pvz., 2015 m. birželio mėn. įsteigta įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. pildo 2015 m. ir 2016 m. duomenis).

Jei įmonė yra nauja, o jos finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, tuomet įmonė pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia du metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys (pvz., 2017 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę, veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2017 m. duomenis, o susijusios įmonės duomenys nurodomi už 2015 m. ir 2016 m.).

Atsisiųsti SVV subjekto statuso nustatymo lentelę

8. Ar turi būti sumokamas garantijos atlyginimas garantijos galiojimo pratęsimo atveju?

Garantijos atlyginimas taip pat turi būti sumokamas, kai paskolos ar lizingo gavėjo ir finansų įstaigos sutarimu yra koreguojamas paskolos ar lizingo grąžinimo grafikas ir dėl naujojo grafiko yra pratęsiamas garantijos galiojimo terminas.

Skaičiuojant garantijos atlyginimą už individualios garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą pagal garantijos atlyginimo apskaičiavimo tvarkas, papildomai laikomasi šių nuostatų:

 • bazė, kuriai taikomas atitinkamas garantijos atlyginimo dydis, yra garantijos sumos likutis INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo datai;
 • garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą (kai ilgėja suteiktos INVEGOS garantijos trukmė) skaičiuojamas už laikotarpį nuo INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo iki naujo garantijos galiojimo termino pabaigos;
 • mokėtinas garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą sumažinamas dydžiu, atitinkančiu garantijos atlyginimo dalį už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą pagal paskutinį galiojantį sprendimą. Jis apskaičiuojamas taip: imamas santykis tarp nepanaudoto garantijos galiojimo termino ir planuoto garantijos galiojimo termino, garantijos sumos likutis keitimo datai, ir jų sandaugai pritaikant garantijos suteikimo (sąlygų keitimo pagal paskutinį galiojantį sprendimą) metu taikytą galiojantį garantijos atlyginimo dydį (tarifą).
9. Ar turi būti sumokamas garantijos atlyginimas garantijos sąlygų keitimo atveju?

Garantijos atlyginimas, keičiant garantijos sąlygas, mokamas tik tuo atveju, jeigu darant pakeitimą ilginamas garantijos terminas, visais kitais atvejais mokestis už pakeitimą nėra taikomas.

Paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui anksčiau laiko grąžinus dalį garantuotos paskolos ar lizingo sumos arba grąžinus kredito liniją anksčiau laiko, sumokėtas garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir nėra grąžinamas paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui.

Sumokėtas garantijos atlyginimas ar jo dalis nėra grąžinama jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui ir tais atvejais, kai garantuotos paskolos, lizingo ar kredito linijos suma per jos panaudojimo laikotarpį buvo nevisiškai panaudota.

Sumokėtas garantijos atlyginimas yra grąžinamas jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos iki garantijos lakšto išdavimo (šiuo atveju grąžintinas garantijos atlyginimo dydis nėra mažinamas).

Sumokėto garantijos atlyginimo dalis grąžinama jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos laikotarpiu po garantijos lakšto išdavimo iki paskolos (ar lizingo, kredito linijos) lėšų (ar lėšų dalies) išmokėjimo. Gražintinas garantijos atlyginimas sumažinamas proporcingai garantijos galiojimo laikotarpiui (t.y. laikotarpiui nuo garantijos lakšto išdavimo iki pranešimo apie garantijos atsisakymą gavimo datos).

10. Ar grąžinamas garantijos atlyginimas garantijos atsisakymo atveju?

Paskolos gavėjo prašymu yra grąžinama dalis sumokėto garantijos atlyginimo, jei atsisakoma garantijos ir jei paskolos lėšos nebuvo išduotos (finansų įstaiga neturi būti išmokėjusi nei 0,01 EUR paskolos). Šiuo atveju yra grąžinama garantijos atlyginimo dalis, už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą (išskyrus laikotarpį nuo garantijos išdavimo dienos iki prašymo grąžinti dalį garantijos atlyginimo pateikimo INVEGAI (registravimo).

INVEGOS garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimis taisyklę, t. y. per bet kurį 3 metų laikotarpį suteikta pagalba negali viršyti 300 000 EUR.

11. Garantijų išmoka

Garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama INVEGOS garantijos gavėjui garantiniu atveju.

Kai paskolos gavėjas dėl įvairių priežasčių negrąžina kredito įstaigai paskolos ar paskolos gavėjas negrąžino paskolos ir garantijos gavėjui jos nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų, INVEGA moka garantijos gavėjui, t. y. kredito įstaigai, garantijos išmoką. Kitaip tariant, garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos. Garantijos išmoka mokama tada, kai yra priimamas sprendimas vykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją taip, kaip numatyta INVEGOS ir kredito įstaigos bendradarbiavimo sutartyje.

Paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, kredito įstaiga arba garantijos gavėjas INVEGAI pateikia reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, pagrįsdamas dokumentais ir kitais įrodymais. Tokiu atveju taip pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tikslinį paskolos panaudojimą ir garantijos suteikimo sąlygų įvykdymą.

Paskolos negrąžinimo atveju iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų išieškotos pinigų sumos proporcingai dengiama INVEGOS garantija užtikrinta ir neužtikrinta paskolos dalis.

INVEGA, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kurią INVEGA sumokėjo už paskolos gavėją.

Dokumentai:

12. Ką reikia daryti norint keisti INVEGOS garantijos suteikimo sąlygas?

Norint keisti INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo nurodytas sąlygas būtina teikti prašymą.

Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta, kad INVEGOS raštiškas pritarimas yra reikalingas tais atvejais, kai yra keičiamos INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo nurodytos esminės sąlygos:

 • mažinama paskolos suma;
 • atsisakoma / parduodamas / keičiamas įkeičiamas turtas ar laidavimai;
 • keičiama paskolos panaudojimo paskirtis;
 • keičiamas paskolos grąžinimo grafikas.

Neišduota paskolos dalis laikoma kaip grąžinta ir jos suma yra sumažinama INVEGOS maksimali garantuota paskolos dalis, kaip numatyta INVEGOS individualių garantijų išmokų dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo politikoje .

13. Ar privaloma pateikti investicinio projekto ar verslo planą, jeigu bankas tokio reikalavimo netaiko?

Jeigu verslo plano nėra, INVEGA turi būti pateiktas bent trumpas verslo aprašymas, kad būtų galima įvertinti, ar projektui galima suteikti garantiją, t.y. turi matytis, kaip bus naudojamos skolinamos lėšos, kokia verslo aplinka, ar projektas rizikingas ir t.t.

14. Ar visada bendrovės valdyba priima sprendimus dėl garantijų suteikimo?

Sprendimus suteikti INVEGOS garantijas priima INVEGOS valdymo organai: rizikos kredito komitetai.

15. Kada visame procese sudaroma kredito sutartis?

Kredito sutartis turėtų būti sudaroma gavus INVEGA sprendimą apie garantijos suteikimą ir paskolos gavėjui gavus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Garantija išduodama tik gavus pasirašytas kreditavimo sutarčių kopijas ir paskolos ar lizingo gavėjui sumokėjus garantijos atlyginimą. INVEGA garantijos lakštą išleidžia, tik matydama savo sąskaitoje, kad garantijos atlyginimas tikrai yra pervestas. Paskolos ar lizingo gavėjas paprastai pateikia INVEGA savo bankinio mokėjimo pavedimo kopiją. Suteikta garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos.

16. Keliais egzemplioriais išduodate garantiją? Ar reikia ją pasirašyti klientui?

Garantija yra išduodama elektroninių priemonių pagalba finansų įstaigai ją siunčiant tiesiogiai elektroniniu paštu. Garantiją pasirašo INVEGOS generalinis direktorius ar jo įgaliotas asmuo elektroniniu parašu. Klientui pasirašyti garantijos nereikia.

17. Ar klientas iš karto turi sumokėti visą garantijos atlyginimą ar galima dalimis?

Iki garantijos išleidimo klientas turi sumokėti visą garantijos atlyginimą.

18. Per kiek laiko parengiate sąskaitą ir kokiu būdu ją išsiunčiate klientui?

Išankstinio apmokėjimo sąskaita išsiunčiama iš karto po sprendimo dėl garantijos suteikimo išrašo išsiuntimo bankui. Išankstinio apmokėjimo sąskaitos kopija visada taip pat  išsiunčiama bankui.

19. Ar galima tikėtis INVEGOS garantijos, jeigu planuojama įgyvendinti tiesiogiai su miškininkyste susijusį projektą?

Įmonėms, veikiančioms miškininkystės sektoriuje, t. y. užsiimančioms veikla, kuri pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui priklauso A klasės 2 skyriui gali būti suteikiama de minimis pagalbą (vadovaujamasi Reglamentu 2023/2831). Miškininkystės sektoriuje veikiančiai įmonei maksimalus pagalbos dydis per bet kurį 3 metų laikotarp negali viršyti 300 000 Eur.

20. Ar įmonė, kuri buvo įsteigta 2000 m., veiklą vykdė tik kelis mėnesius, su nuliniais balansais, dabar atėjus naujiems akcininkams ir pradėjus aktyvią veiklą, galėtų pretenduoti į Invegos garantiją kaip įmonė veikianti daugiau nei 3 metus?

Pareiškėjo veiklos amžiaus reikalavimas (tiek minimalus, tiek maksimalus) garantijai gauti nėra nustatytas. Yra taikomi reikalavimai veiklai, dydžiui, paskolos tikslui ir pan. 

21. Kaip skaičiuojama de minimis pagalba suteikiamai garantijai?

Didelei įmonei suteikiamos garantijos de minimis pagalbos bendrasis subsidijos ekvivalentas skaičiuojamas pagal supaprastintą formulę: garantijos trukmė (mėn.) x garantijos suma (EUR)/450

22. Kas yra individualios garantijos?

INVEGOS teikiamos individualios garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, t.y. jos atstoja dalį prašomo užstato.

23. Koks yra individualių garantijų veikimo principas?

INVEGA garantuoja paskolos ar lizingo sandorio dalies grąžinimą finansų įstaigai iki 80 proc. sumos. Gražinant paskolą finansų įstaigai, garantuota ir negarantuota negrąžintos paskolos dalis mažinama proporcingai. INVEGOS garantija galioja iki paskolos termino pabaigos.

24. Ar įmonės, kurios neturi nuolatiniu pajamų, galės pretenduot į paskolas su INVEGOS garantija?

Pirmiausiai dėl finansavimo sąlygų turite kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę), būtent jie duos Jums atsakymą į šį klausimą.