Palūkanų kompensacija už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti

Kas gali kreiptis?

Dėl palūkanų kompensacijos gali kreiptis:

 • ūkinę ir (ar) komercinę veiklą vykdantis fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis kaimo vietovėje ir užsiimantis pirmine žemės ūkio produktų gamyba;
 • žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais.

Kiek?

Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių  (2  metų) laikotarpį nuo paskolos ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos.

Kompensacijos suma išmokama kas ketvirtį.

Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 4 proc

Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti:

 • vienam pirmine gamyba užsiimančiam subjektui – 25 000 Eur,
 • vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) – 300 000 Eur.

Terminai

Pagal taisykles vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos ar faktoringo sutartį arba paskolos ar faktoringo sutarties pakeitimą sudarytą nuo 2021 m. liepos 1 d.

Kompensacijos gavimo sąlygos

 Kompensuojama dalis palūkanų už trumpalaikį ir biologinį turtą:

 • Pirmine gamyba užsiimantiems subjektams:
  • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms,
  •  trąšos,
  • augalų apsaugos priemonės,
  • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų ir gyvulių sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.),
  • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti,
  • pašarai ir (ar) jų priedai,
  • medžiagos, skirtos pašarams ruošti,
  • žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys,
  • biologinis turtas,
  • veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).
 • Pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais:
  •  žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) perkami iš savo narių jų pagaminti žemės ūkio produktai.