Priemonė sustabdyta Papildomas finansavimas iš Klimato kaitos programos lėšų

Kodėl naudinga?

Papildomas finansavimas teikiamas biudžetinėms įstaigoms, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka nėra suteikta teisė skolintis, pagal su INVEGA pasirašytą finansavimo sutartį įgyvendinant viešojo pastato atnaujinimo projektą pagal  priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“. Lėšos skiriamos dotacijos forma, papildomo finansavimo įstaigoms grąžinti nereikės.

Kas gali kreiptis?

Biudžetinė įstaiga, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka nėra suteikta teisė skolintis, pagal su INVEGA pasirašytą sutartį įgyvendinanti viešojo pastato atnaujinimo projektą pagal priemones.

Kiek?

Skiriama papildomo finansavimo suma gali būti ne didesnė kaip 75 proc. nuo projekto finansavimo sutartyje nustatytos rangos darbų sumos projektui įgyvendinti ir ne didesnė kaip 2 mln. Eur vienam projektui.

Terminai

Paraiškos gauti papildomą finansavimą priimamos ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 31 d. arba kol bus paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta 10 mln. Eur suma.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma INVEGOS paraiškos vertinimo metu nustatytų ir atlikto viešojo pirkimo dokumentuose patikrintų tinkamų finansuoti išlaidų dalis įgyvendinant projektą, kuriam skirtas finansavimas pagal grąžinamosios subsidijos sutartį. Tinkamos išlaidos nustatomos pagal projekto vykdytojo pasirinktas energijos vartojimo audito energijos taupymo priemonių grupėje nustatytas veiklas.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kaip vyksta viešųjų pastatų modernizavimo projektų administravimas?