Priemonė sustabdyta Paskolos tipinių gamybos paskirties pastatų statybos darbams

Informuojame, kad stabdomas kvietimas teikti paraiškas pagal Skatinamąją finansinę priemonę „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“. Įvertinus visas gautas paraiškas šiuo metu fonde nėra laisvų lėšų projektams finansuoti. Jei ateityje fonde atsiras papildomų lėšų, kvietimas teikti paraiškas bus atnaujintas.

Kodėl naudinga?

Priemonės lėšomis finansuojamos investicijos į ekonominės infrastruktūros sukūrimą, tipinės gamybos, pramonės ar mokslo paskirties pastatų naują statybą ar rekonstravimą. Tipinis gamybos paskirties pastatas – tai universalus pastatas, pritaikytas gamybai su visa išvystyta infrastruktūra. Toks pastatas yra suprojektuotas standartizuotai gamybai su galimybe plėstis.

Priemonė svarbi pritraukiant investuotojus, kurie siekia veiklą pradėti nedelsiant. Investuotojas ar gamybininkas gauna visapusiškai paruoštą pastato infrastruktūrą ir su savo įrengimais bei įranga gali pradėti gamybos procesus nuo pirmos investicijos dienos arba prisitaikyti patalpas per ne ilgiau kaip 1-2 mėn. Investuojant į tipinių gamybos paskirties pastatų statybą sutrumpinamas laikas iki veiklos pradžios, sudaromos lanksčios sąlygos plėtrai.

Kas gali kreiptis?

Dėl paskolos kreiptis gali:

 • Laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, jos dukterinės įmonės,
 • pramonės parko operatoriai,
 • savivaldybės (savivaldybių vykdomosios institucijos).

Šios paskolos teikiamos tik juridiniams asmenims.

Paraiška teikiama INVEGAI, atsiunčiant dokumentus el. paštu lez@invega.lt, arba pristatant spausdintas paraiškas registruotu paštu, per kurjerį ar klientui pačiam perduodant paraišką adresu: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius.

Kiekvienas klientas, jei jam netaikoma Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 15 straipsnyje nustatytos supaprastintos kliento tapatybės nustatymo tvarkos, INVEGAI pateikia šiuos dokumentus:

Dokumentai Atvykus į INVEGĄ Nuotoliniu būdu
Užpildyta paskolos paraiška    
Užpildyta kliento pažinimo anketa originalas, pasirašomas INVEGOJE pasirašytas vadovo arba įgalioto atstovo el. parašu
Įmonės antspaudas, jei pareiga jį turėti yra nustatyta steigimo dokumentuose spaudas, dedamas kliento anketoje INVEGOJE el. spaudas* (jei toks yra išduotas įmonei)
JAR išplėstinis išrašas originalas (išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėn.) prieigos raktas ESI peržiūrai, teikiamas paštu
JADIS ir JANGIS (jei toks yra išduotas įmonei) duomenys privalo būti pateikti VĮ “Registrų centras” neteikiama neteikiama
Vadovo asmens tapatybės dokumentas (pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė) originalas kopija, pasirašyta atstovo asmens el. parašu
Juridinio asmens įstatai, veiklos sutartis, nuostatai ar jų atitikmuo (pavyzdinė įgaliojimo forma) kopijos, pasirašytos atstovo kopijos, pasirašytos atstovo el. parašu
Įgaliojimas atstovui (juridiniam arba fiziniam asmeniui) atstovauti (pvz., įmonei, jei atstovauja ne vadovas) ir įgalioto asmens tapatybės dokumentas (pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė) originalas el. originalas arba rašytinės formos dokumento kopija, pasirašyta įgaliojimą suteikusio kliento (pvz., juridinio asmens vadovo) el. parašu

Paskolos sutarties tipinė forma

Kiek?

Maksimali paskolos (bendra paskolų) suma vienam klientui negali būti didesnė nei 10 000 000 eurų. Vienam klientui iš finansinės priemonės lėšų gali būti suteikiamos kelios paskolos.

Terminai

Paskolos terminas - iki 180 mėnesių (15 metų) įskaitant paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį.

Paskolos panaudojimo terminas - iki 24 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos su galimybe šį terminą pratęsti laikotarpiui ne ilgesniam nei 12 mėn. Klientui pateikus argumentuotą prašymą. Projekto įgyvendinimo metu dėl paskolos panaudojimo termino pratęsimo galimybės svarstoma individualiai.

Per paskolos panaudojimo terminą paskola turi būti panaudota projekto investicijoms atlikti.

Kaip veikia?

Paraiška

1

Klientas teikia paraišką su visais reikalingais dokumentais.

Žiūrėti dokumentus

Sprendimas

2

INVEGA vertina paraišką ir priima sprendimą dėl finansavimo.

Sutartis

3

Pasirašoma paskolos sutartis.

Tipinė sutarties forma

Kitos sutartys

4

Pasirašoma hipotekos ar (ir) įkeitimo sutartis (jei reikia), ar (ir) draudžiamas turtas.

/

Iki pirmojo paskolos išmokėjimo klientas INVEGAI pateikia:

 • statybą leidžiantį dokumentą kartu su techniniu projektu;
 • paskolos mokėjimo prašymų teikimo grafiką;
 • kitus sutartyje numatytus dokumentus.

Paskola išmokama dalimis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Tinkamomis finansuoti projekto išlaidos

Tinkamomis finansuoti projekto išlaidos laikomos:

 • tipinio gamybos paskirties pastato naujos statybos ir (ar) rekonstravimo išlaidos;
 • pasirengimo statybai išlaidos (pastato techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento išdavimas);
 • žemės sklypo sutvarkymo išlaidos;
 • infrastruktūros sklype įrengimo ir sutvarkymo išlaidos;
 • inžinerinių tinklų sklype ir inžinerinių sistemų pastate įrengimo ir (ar) sutvarkymo išlaidos;
 • tipinio gamybos paskirties pastato statybos techninės priežiūros, Projekto vykdymo priežiūros išlaidos.

Paskolos lėšomis galima finansuoti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kuri neviršija maksimalaus naujai statomo ar rekonstruojamo pastato 1 m² finansuojamo įkainio.

Įkainiai
Paskolai taikoma palūkanų norma
 • Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose ir jų rajonuose – metinė fiksuota 1,5 procento;
 • kituose Lietuvos Respublikos regionuose – metinė fiksuota 1 procento;
 • statant mokslo paskirties pastatus, skirtus medicininės (raudonosios) biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomajai veiklai, visuose pagal šią finansinę priemonę tinkamuose regionuose – metinė fiksuota 1 procento.
Paskolos sutarties sudarymo mokestis 0,05 proc. dydžio vienkartinis mokestis, skaičiuojamas nuo paskolos sumos, bet ne daugiau kaip 3000 eurų.
Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis 500 eurų dydžio vienkartinis mokestis už kiekvieną paskolos sutarties pakeitimą, kai keitimą inicijuoja klientas.
Įsipareigojimo mokestis Iki 0,5 procento dydžio metinis mokestis, skaičiuojamas nuo nepanaudotos (neišmokėtos) paskolos dalies, pradedant skaičiuoti po 12 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.
Maksimalus naujai statomo ar rekonstruojamo pastato 1 m² finansuojamas įkainis
 • ne daugiau kaip 900 eurų (be PVM) už vieną statomo pastato m², kai statomas Tipinis gamybos paskirties pastatas ir planuojama pritraukti apdirbamosios gamybos investuotojus;
 • ne daugiau kaip 2400 eurų (be PVM) už vieną statomo pastato m², kai statomas mokslo paskirties pastatas ir planuojama pritraukti medicininės (raudonosios) biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomąją veiklą vykdysiančius investuotojus;
 • ne daugiau kaip 300 eurų (be PVM) už vieną rekonstruojamo pastato m².
Faktinis naujos statybos ar rekonstravimo įkainis apskaičiuojamas visas tinkamas finansuoti projekto išlaidas padalinus iš naujai statomo ar rekonstruojamo Tipinio gamybos paskirties pastato bendro ploto. Tuo atveju, kai faktinis naujos statybos ar rekonstravimo įkainis viršija aukščiau nurodytą maksimalų finansuojamą įkainį, klientas likusią naujos statybos ar rekonstravimo kainą turi finansuotis savo nuožiūra iš kliento nuosavų, skolintų ar kitokiu būdu įgytų lėšų.
Delspinigiai 0,03 proc. nuo sumos, kurios mokėjimo terminas pradelstas, už kiekvieną pradelstą dieną.
Valstybės pagalbos teikimo ir apskaičiavimo tvarka

Paskolos Tipinio gamybos paskirties pastato finansavimui gali būti teikiamos:

 • pagal De minimis reglamento* nuostatas ir laikomas nereikšminga (de minimis) (toliau – de minimis) pagalba Klientui;
 • kaip valstybės pagalba pagal Bendrosios išimties reglamento** nuostatas projektas turi atitikti visas Bendrosios išimties reglamento I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ ir 56 straipsnio „Investicinė pagalba vietos infrastruktūroms“ nuostatas.

Projektams, kurie neatitinka Bendrosios išimties reglamento I skyriaus ir 56 straipsnio reikalavimų, valstybės pagalba neteikiama, tačiau gali būti teikiama de minimis pagalba, jei tenkinamos De minimis reglamento nuostatos.

Teikiant paskolą pagal Bendrosios išimties reglamentą arba De minimis reglamentą, valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos suma konkrečiam klientui apskaičiuojama kaip bendrasis subsidijos ekvivalentas (toliau – BSE), vadovaujantis VIPA patvirtinta BSE skaičiavimo metodika ir atsižvelgiant į Europos Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (2008/C 14/02)***.

Klientui apskaičiuota valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos suma (BSE), priklauso nuo klientui nustatytos paskolos palūkanų normos ir orientacinės rinkos palūkanų normos skirtumo bei atitinkamos taikomos rizikos premijos (maržos), kuri priklauso nuo kliento rizikos reitingo ir įkeičiamo turto dydžio. Apskaičiuojant valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos BSE, palūkanos skaičiuojamos nuo viešųjų lėšų dalies bendroje paskolos sumoje visam paskolos laikotarpiui, t. y., neatsižvelgiama į numatytą paskolos grąžinimą pagal paskolos grąžinimo grafiką.

Projektai, kurie neatitinka Bendrosios išimties reglamento I skyriaus ir 56 straipsnio nuostatų ir kuriems negali būti teikiama de minimis pagalba (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu suteikus šią pagalbą būtų viršyta De minimis reglamente nustatyta de minimis pagalbos suma pagalbos gavėjui), pagal finansinę priemonę nebus finansuojami.

* 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, su visais pakeitimais.
** 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais.
*** OL C 14, 19.01.2008, p. 6.