Priemonė įgyvendinta Tiesioginės COVID-19 paskolos (I etapas iki 2021-11-01)

Paraiškų teikimo terminas baigėsi 2021 m. lapkričio 1 d. 23 val. 59 min. Gautos paraiškos bus vertinamos iki 30 darbo dienų. Vertinimui pateiktos paraiškos būseną galite pasitikrinti prisijungę prie elektroninės paraiškų informacinės sistemos https://covid19paskolos.invega.lt/.

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.), elektroniniu paštu info@invega.lt būtina pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Kodėl naudinga?

Pagrindinis priemonės tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms ir verslininkams, suteikiant paskolas be užstato verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms finansuoti.

Kas gali kreiptis?

Dėl priemonės kreiptis gali smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės.

Paskolos teikiamos verslui, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus (Nutarimas Nr. 499, papunktis 2.1), kurių pagrindinis – vidutinė vieno mėnesio apyvarta 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. nukrito 30 proc. ir daugiau, palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine mėnesio apyvarta, o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas, arba tuo atveju, kai verslo subjektas vykdo po 2020 m. lapkričio 30 d. apribotą pagrindinę ūkinę veiklą, jei ji identifikuota karantino metu ribojamų ūkinių veiklų sąraše, nurodytame Nutarimo 2.2. papunktyje – už 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. Apribotos ūkinės veiklos įvardytos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos paaiškinamajame priede.

Paskolų besikreipiantieji verslo subjektai paraiškos pateikimo metu turi atitikti minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, turi būti pateikę Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį yra vertinama, ar 2019 m. gruodžio 31 d. pareiškėjai nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais. Į paskolą gali pretenduoti ir toks paskolos gavėjas, kuris kartu su įmonių grupe (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei), minėtos datos duomenimis, buvo patiriantis sunkumų, bet paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu.

Atkreipiame dėmesį, kad sunkumų nepatiriančiu yra laikomas paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, jei jam nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Taip pat paskolų gavėjai negali būti bankrutuojantys ar restruktūrizuojami ir turi atitikti kitus keliamus reikalavimus.

Paskolos gavėjai, kurie jau yra sudarę paskolos sutartį, bet pageidauja pakeisti sąlygas pagal atnaujintas sąlygas, tai gali padaryti pateikę INVEGAI laisvos formos prašymą. Primename, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutarties sąlygų pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis.

Atnaujintos sąlgos, teikiantiems paraiškas nuo 2021-07-28

Paskolos gavėjai turi pateikti:

 1. Vadovo pasirašytą SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė);
 2. Verslo planą (aprašo priedas Nr. 1), kuriame trumpai aprašomas vykdomas verslas, pateikiama esama ir prognozuojama finansinė būklė (skaičiavimai), atspindinti verslo subjekto galimybę laiku mokėti įmokas, bei duomenys verslo subjekto apyvartų sumažėjimo įvertinimui;
 3. Aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą ir laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai;
 4. Verslo subjekto valdymo organo sprendimą dėl paskolos gavimo (teikia tik įmonės), įgaliotų asmenų paskyrimo (teikia tik įmonės), turto įkeitimo (kai reikalaujama paskolos užtikrinimo priemonių – žr., pastabos***).*
 5. DU žiniaraščius**
 6. Siūlymą dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą***
 7. Kitus dokumentus ****

Pastabos:

* Direktoriaus įsakymą, akcininkų susirinkimo protokolo išrašą ar kt. dokumentą, atsižvelgiant į tai, kam ši teisė suteikta, vadovaujantis verslo subjekto steigimo dokumentais;

Pavyzdžiui, tai galėtų būti akcininkų sprendimas, kuriame nutariama:

 • Su INVEGA pasirašyti (nurodyti sumą) Eur paskolos sutartį (nurodyti laikotarpį) mėn. laikotarpiui;
 • Už gaunamą paskolą įkeisti turtą (nurodomas konkretus turtas ir jo vertė kuris bus įkeistas);
 • Įgalioti (vardas, pavardė, pareigos) pateikti paraišką ir/arba pasirašyti paskolos sutartį bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

** Nurodyti dokumentai teikiami tais atvejais, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. registravusiems veiklą iki 2019 m. sausio 1 d. atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis;
 2. paskolos gavėjams registravusiems veiklą po 2019 m. sausio 1 d. atveju, 2019 m. ir 2020 m. faktiniais duomenimis.

*** Paskolos užtikrinimo priemonės teikiamos tai daliai, kuri viršija 1 mln. Eur, sumuojant finansavimą, gautą pagal priemonę „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ ir pagal šias priemones: „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ ir „Pagalbos verslui fondas“.

**** Esant poreikiui paskolos gavėjo gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus. INVEGA, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų ir nustatyti papildomas su paskolos grąžinimo rizika susijusias sąlygas ir (ar) apribojimus, jei įprastinės sąlygos ir apribojimai nepakankami individualios situacijos atveju.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Tiesioginės COVID-19 paskolos“ ir sudariusių sutartis,  sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta 36 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola, kuri negali viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100 tūkst. Eur. Paskolos lėšomis galės būti apmokamos verslo patirtos arba planuojamos patirti išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d.

Taip pat paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos komunikatu „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas), negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.

Apskaičiuojant didžiausią paskolos sumą, bus įvertinta, kiek verslo subjektas jau yra gavęs valstybės pagalbos lengvatinių paskolų ir garantijų forma, kurios suteiktos pagal Komunikatą. Taigi didžiausia paskolos suma negali būti didesnė už galimą suteikti verslo subjektui valstybės pagalbos sumą (ar jos likutį, jei valstybės pagalba jau suteikta).

Vidutinės mėnesio apyvartos skaičiavimo laikotarpis yra nustatomas ir paskolos dydis apskaičiuojamas pagal INVEGOS patvirtintą metodiką, ir pagal ją parengtą paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklę.

Atsisiųsti skaičiuoklę

Tiesioginės paskolos yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. sumažintomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso. Didžiausios palūkanos SVV subjektams gali būti iki 0,69 proc., o didelėms įmonėms – iki 1,69 proc.

Sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai netaikomi, taikomas 100 eurų sutarties keitimo mokestis. Paskolą ar jos dalį galima grąžinti anksčiau be papildomų mokesčių.

Paskolos palūkanos

Paskolos gavėjo statusas
Paskolos trukmė
iki 12 mėn. (imtinai) nuo 13 iki 36 mėn. nuo 37 iki 72 mėn.
SVV subjektas 0,1 % 0,19 % 0,69 %
Didelė įmonė 0,19 % 0,69 % 1,69 %


INVEGA, siekdama teikti tik tinkamais dokumentais ir vertinimu pagrįstą finansavimą, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Paskolos negrąžinimo rizika vertinama pagal verslo subjekto pateiktus duomenis. Rizikos kriterijai išreiškiami šiais rodikliais:

 • EBITDA (pelningumas) – šio rodiklio reikšmė turi būti teigiama kiekvienais finansiniais metais, kol grąžinama paskola.
 • DSCR (finansinių skolų aptarnavimo rodiklis) – DSCR reikšmė kiekvienais finansiniais metais, kol grąžinama paskola, turi būti ne mažesnė nei 1.

Tais atvejais, kai netenkinami EBITDA ir DSCR rodikliai ir, INVEGOS vertinimu, verslo subjekto pinigų srautai nėra pakankami suplanuotoms išlaidoms, mokėjimams ir paskolai padengti, paskola nesuteikiama.

Terminai

Paskolos yra teikiamos 72 mėn. laikotarpiui.

Verslai paskolos sutartis su INVEGA gali pasirašyti iki 2021 m. gruodžio 1 d. Paskolos lėšos jų gavėjams bus išmokamas per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, tačiau ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 dienos.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų?

Jei 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais, paskolos gavėjas turi pagrįsti dokumentais, pateikdamas finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).

Paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, kaip ji apibrėžta SVV įstatyme, laikomas sunkumų nepatiriančiu, jei jam ir įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir (ar) nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Paskolos gavėjas, kuris yra verslininkas, kaip apibrėžta SVV įstatyme, laikomas sunkumų nepatiriančiu, jei jam nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Daugiau informacijos apie tai, kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone ir skaičiuokles, kuriomis pasinaudoję galite pasitikrinti, ar paraiškos pateikimo metu pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiriate sunkumų, rasite čia: https://invega.lt/duk/11/galimybe-gauti-pagalba-1#!faq297

3. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

4. Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vienasmenis vadovas (verslininkas) arba įgaliotas asmuo per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://covid19paskolos.invega.lt. Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Verslo subjektas“. Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas) jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas arrezidentas“.

Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį, prisijungus prie elektroninės paraiškų sistemos https://covid19paskolos.invega.lt spauskite mygtuką „Įgaliojimai“. Užpildžius visus laukus apie įgaliotinį ir pridėjus įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimo dokumentą pdf formatu spauskite „Saugoti“. Išsaugojus duomenis įgaliotas fizinis asmuo gali jungtis per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://covid19paskolos.invega.lt (https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas ar rezidentas“).

Jeigu paskolos gavėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.

Paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas), norėdamas įgalioti kitą fizinį asmenį teikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį paskolos gavėjo vardu, turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Pastaba. Įgaliojimas gali būti suteikiamas šiems veiksmams atlikti: verslo subjekto (verslininko) vardu teikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą, pateikti visus būtinus dokumentus, reikalingus pridėti prie paraiškos ir/ arba pasirašyti paskolos sutartį verslo subjekto (verslininko) vardu (nurodyti sumą Eur, paskolos laikotarpį mėn.) bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

5. Ar paskolos trukmė gali būti pratęsta ir kokiomis sąlygomis?

Taip. Pradinė paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra pratęsiama, kai paskolos gavėjas to prašo ir sutinka sumokėti INVEGOS nustatytą paskolos pratęsimo mokestį, visai paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą paskolos trukmę, įskaitant paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta priemonės aprašo skiltyje „Paskolų teikimo kaina Paskolos gavėjams“).

6. Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Paskola skiriama paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms, išskyrus netinkamoms išlaidoms, finansuoti.

Kai paskolos sutartis, pasirašyta iki 2021 m. birželio 30 d. imtinai, paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.

Kai paskolos sutartis pasirašyta nuo 2021 m. liepos 28 d. imtinai, paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d.

Patirtos išlaidos paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 8 mėn. (kai paskolos sutartis, pasirašyta iki 2021 m. balandžio 5 d. imtinai - per 4 mėn.) po paskolos sutarties pasirašymo. Suėjus nurodytam terminui, nepanaudotą paskolos lėšų sumą paskolos gavėjas turi grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Už tinkamą paskolos panaudojimą atsakingas paskolos gavėjas.

Tuo atveju jei paskolos gavėjas pageidauja pratęsti paskolos panaudojimo terminą iš 4 į 8 mėn., arba kai paskolos gavėjęs yra pasirašęs paskolos sutartį iki 2021 m. birželio 30 d. imtinai, ir pageidauja minėtus patirtų (planuojamų patirti) išlaidų terminus pratęsti iki 2022 m. vasario 28 d., gali pateikti įmonės vadovo (verslininko) pasirašytą laisvos formos prašymą el. paštu kreditai@invega.lt. Tais atvejais kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutarties sąlygų pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis.

7. Kokios išlaidos yra netinkamos ir tinkamos finansuoti?

Finansavimas negali būti skirtas:

 • išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams;
 • paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti, t. y. paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
 • investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją).
  Finansavimo panaudojimas apyvartiniam kapitalui papildyti yra tinkamas, kai laikomasi pagrindinių tinkamumo kriterijų ir priemonės tikslų: žaliavoms ir medžiagoms pirkti, kitoms gamybos sąnaudoms apmokėti, darbo jėgai, atsargoms ir pridėtinėms išlaidoms apmokėti.

Pridėtinės, netiesioginės išlaidos – išlaidos, kurių negalima tiesiogiai priskirti konkretaus gaminio savikainai, nes jos patiriamos gaminant visą produkciją, o ne pavienį produkcijos vienetą. Pridėtines išlaidas sudaro visos organizacijos išlaidos, išskyrus vadinamąsias tiesiogines (pagrindinių žaliavų ir medžiagų, gamybinių padalinių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas, kurių dydis tiesiogiai priklauso nuo pagamintos produkcijos kiekio): administracijos ir kitų negamybinių padalinių darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, palūkanos už paskolas, mokesčiai už komunalines, ryšių, finansines, teisines ir kitas paslaugas, ilgalaikio turto amortizacijos, nuomos, remonto ir priežiūros, pagalbinių medžiagų, kanceliarinių prekių, sandėliavimo, transporto, rinkodaros, pardavimo, darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių ir kitos išlaidos. Skaičiuojant konkrečių gaminių savikainą pridėtinės išlaidos paskirstomos visoms produkcijos rūšims proporcingai joms pagaminti patirtoms tiesioginio darbo išlaidoms, sunaudotų pagrindinių žaliavų ir medžiagų vertei ar kitai pasirinktai bazei ir pridedamos prie tiesioginių išlaidų produkcijos vienetui.

Tais atvejais, kai paskolos lėšų panaudojimo pagrįstumas kelia abejonių ir išlaidos gali būti priskirtos investicijoms ir rekonstrukcijai, rekomenduotina investicines ir (ar) rekonstrukcijos išlaidas dengti iš einamosios veiklos pajamų, o ne iš lengvatinės paskolos lėšų, kurios skirtos įmonės likvidumui užtikrinti. Kitaip tariant, įmonei nėra draudžiama vykdyti investicijas ir rekonstrukciją, tačiau yra draudžiama grįsti paskolos panaudojimą dėl investicijų ar rekonstrukcijos patirtomis išlaidų sąskaitomis.

8. Kada laikoma, kad paraiška pateikta?

Paraiška laikoma pateikta, kai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“.

9. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinti“?

Užpildę ir pateikę paraišką (paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“) elektroninėje paraiškų sistemoje laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paraiškos galite paskambinę informacinės linijos telefonu +370 5 210 7510, taip pat parašę užklausą el. paštu uzklausos@invega.lt.

10. Kokie paraiškos vertinimo terminai?

Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų registravimo INVEGOJE datą ir laiką. INVEGA pateiktos paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Paraiškos vertinimo terminas skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Paraiškos vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes (pvz., gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis, kilus techninėms kliūtims paraiškoms vertinti), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 30 darbo dienų laikotarpiui.

11. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Grąžinta tikslinti“?

Kai paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Patikslinę paraišką spauskite „Pateikti paraišką“ ir įsitikinkite, kad paraiška pateikta. Paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinti“ turi pasikeisti į „Pateikta vertinti“.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 10 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos jų nepateikia, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

12. Kokia didžiausia galima paskolos suma ir kaip apskaičiuojama paskolos suma?
Teikiantiems paraiškas nuo 2021-03-10  Teikusiems paraiškas iki 2021-03-09 (imtinai)

Didžiausia galima suteikti paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos, arba:

 • paskolos gavėjams registravusiems veiklą iki 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams, remiantis 2019 m. faktiniais duomenimis apskaičiuotos, darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus;
 • paskolos gavėjams registravusiems veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis 2019 m. ir 2020 m. faktiniais duomenimis.

Šis kriterijus dėl darbo užmokesčio sumos vertinamas tik paskolos gavėjo prašymu.

Bet kuriuo atveju paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.

Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama tik viena 1 (vieno) mėnesio vidutinės apyvartos dydžio paskola, kurios suma apskaičiuojama pagal paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklę ir yra viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje. Suteiktos paskolos suma negali būti didinama.

Apskaičiuojant didžiausią paskolos sumą, įvertinama kiek verslo subjektas jau yra gavęs valstybės pagalbos lengvatinių paskolų ir garantijų forma, kurios suteiktos vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas) 3.2 ir 3.3 papunkčiais, todėl didžiausia paskolos suma negali būti didesnė už valstybės pagalbos sumą (ar jo likutį, jei verslo subjektui jau suteikta valstybės pagalba pagal Komunikato 3.2 ir 3.3 papunkčius) nei numato Komunikatas.

Didžiausia galima paskolos suma vienam paskolos gavėjui turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus arba paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos. Bet kuriuo atveju paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama tik viena 1 (vieno) mėnesio vidutinės apyvartos dydžio paskola, kurios suma apskaičiuojama pagal paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklę ir yra viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje. Suteiktos paskolos suma negali būti didinama.

Apskaičiuojant didžiausią paskolos sumą, įvertinama kiek verslo subjektas jau yra gavęs valstybės pagalbos lengvatinių paskolų ir garantijų forma, kurios suteiktos vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas) 3.2 ir 3.3 papunkčiais, todėl didžiausia paskolos suma negali būti didesnė už valstybės pagalbos sumą (ar jo likutį, jei verslo subjektui jau suteikta valstybės pagalba pagal Komunikato 3.2 ir 3.3 papunkčius) nei numato Komunikatas.

13. Kokie paskolos suteikimo, paskolos sutarties sudarymo, išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos sutartis dėl paskolos suteikimo turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 1 d. imtinai.

INVEGA, priėmusi sprendimą suteikti paskolą, per 2 darbo dienas išsiunčia verslo subjektui standartinę paskolos sutarties formą. Verslo subjekto atstovas paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po paskolos sutarties išsiuntimo. Nepasirašius paskolos sutarties per nurodytą terminą, sprendimas suteikti paskolą netenka galios. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo paskolos sutartyje nustatyta tvarka, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Paskolos gavėjas paskolos išmokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

14. Koks paskolos lėšų panaudojimo terminas?

Kai paskolos sutartis, pasirašyta iki 2021 m. balandžio 5 d. imtinai:

 • paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.;
 • patirtos išlaidos paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 4 mėn. po paskolos sutarties pasirašymo. Patirtos išlaidos, tai išlaidos, kurias paskolos gavėjas patyrė (ir (arba) patirs) pagal PVM sąskaitas faktūras, išankstines sąskaitas, sąskaitas faktūras, sutartis ir pan., išrašytas (arba kai jų apmokėjimo terminas baigiasi) ne anksčiau kaip nuo 2020 m. spalio 1 d. ir ne vėliau kaip per 4 mėnesius po paskolos sutarties pasirašymo. Tuo atveju jei paskolos gavėjas pageidauja pratęsti paskolos panaudojimo terminą, gali pateikti įmonės vadovo (verslininko) pasirašytą laisvos formos prašymą el. paštu kreditai@invega.lt. Tais atvejais kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutarties sąlygų pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis.

Kai paskolos sutartis, pasirašyta nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. birželio 30 d. imtinai:

 • paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.;
 • patirtos išlaidos paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 8 mėn. po paskolos sutarties pasirašymo. Patirtos išlaidos, tai išlaidos, kurias paskolos gavėjas patyrė (ir (arba) patirs) pagal PVM sąskaitas faktūras, išankstines sąskaitas, sąskaitas faktūras, sutartis ir pan., išrašytas (arba kai jų apmokėjimo terminas baigiasi) ne anksčiau kaip nuo 2020 m. spalio 1 d. ir ne vėliau kaip 2021 m. spalio 30 d.

Kai paskolos sutartis, pasirašyta nuo 2021 m. liepos 28 d. imtinai:

 • paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d. (buvo 2021 m. spalio 30 d.);
 • patirtos išlaidos paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 8 mėn. po paskolos sutarties pasirašymo. Patirtos išlaidos, tai išlaidos, kurias paskolos gavėjas patyrė (ir (arba) patirs) pagal PVM sąskaitas faktūras, išankstines sąskaitas, sąskaitas faktūras, sutartis ir pan., išrašytas (arba kai jų apmokėjimo terminas baigiasi) ne anksčiau kaip nuo 2020 m. spalio 1 d. ir ne vėliau kaip 2022 m. vasario 28 d. Tuo atveju, kai paskolos gavėjęs yra pasirašęs paskolos sutartį iki 2021 m. birželio 30 d. imtinai, ir pageidauja minėtus patirtų (planuojamų patirti) išlaidų terminus pratęsti, gali pateikti įmonės vadovo (verslininko) pasirašytą laisvos formos prašymą el. paštu kreditai@invega.lt. Tais atvejais kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutarties sąlygų pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis.

Suėjus nurodytam (4 arba 8 mėn.) terminui, nepanaudotą paskolos lėšų sumą paskolos gavėjas turi grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Paskolos panaudojimą pagrindžiančiais dokumentais laikomos PVM sąskaitos faktūros, išankstinės sąskaitos, sąskaitos faktūros, sutartys ir pan. (kurios paskolos lėšomis apmokėtos tik po paskolos išmokėjimo paskolos gavėjui) bei paskolinių arba atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai ir (ar) mokėjimų nurodymai, ir (ar) kasos čekiai, ir (ar) grynųjų pinigų paėmimo kvitai. Netinkamais paskolos panaudojimą pagrindžiančiais dokumentais laikomos tos PVM sąskaitos faktūros, išankstinės sąskaitos, sąskaitos faktūros, sutartys ir pan., kuriais remiantis buvo apmokėtos išlaidos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ suteiktą paskolą.

Už tinkamą paskolos panaudojimą atsakingas paskolos gavėjas.

15. Kokie paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai?

Paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčių nėra, tačiau tais atvejais kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutartie sąlygų pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis.

Tuo atveju, jei paskolų užtikrinimo priemonės taikomos, visas išlaidas, susijusias su paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka paskolos gavėjas.

16. Kokie paskolos grąžinimo terminai ir sąlygos?

Paskolos gavėjas paskolą turi pradėti grąžinti suėjus 6 mėnesių atidėjimo terminui, su artimiausia įmoka. Paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, paskolos sutarties galiojimo metu paskolos grąžinimas gali būti atidėtas papildomai iš viso iki 6 mėnesių laikotarpiui (bet kokiu atveju paskolos trukmė negali būti ilgesnė nei 72 mėnesiai), jei paskolos gavėjas sutinka sumokėti paskolos davėjo nustatytą paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį.

Įmokų mokėjimo grafikas yra linijinis ir sudaromas per 10 darbo dienų po paskolos išmokėjimo. Paskolos gavėjas paskolą ar jos dalį gali grąžinti anksčiau nei nustatyta įmokų grafike. Grafikas atnaujinamas pasikeitus paskolos sumos dydžiui ar terminui. Įmokos, kurias sudaro paskolos dalis ir (ar) palūkanų dalis, mokamos kas mėnesį, paskolos sutartyje nustatytą įmokos dieną. Paskolos gavėjas turi teisę paskolą grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje nustatyta paskolos trukmė be jokių papildomų mokesčių.

17. Kokia atsakomybė pateikus neteisingą informaciją?

Jei nustatoma, kad paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės paskolos suteikimui, paskolos gavėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą valstybės pagalbą su palūkanomis, tai yra paskolą su paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis ir palūkanomis, apskaičiuotomis nuo valstybės pagalbos suteikimo (paskolos sutarties pasirašymo) dienos iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589.