Priemonė įgyvendinta Darbuotojų COVID-19 tyrimų kompensavimas

Priemonės „Darbuotojų COVID-19 tyrimų kompensavimas“ paraiškų priėmimas nuo 2021 m. birželio 30 d. sustabdytas.

Vertinimui pateiktos paraiškos būseną galite pasitikrinti prisijungę prie sistemos https://covid19testavimas.invega.lt/login

Kodėl naudinga?

Tam, kad verslas sklandžiai ir saugiai galėtų tęsti veiklą, labai svarbu reguliariai testuoti savo darbuotojus. Reguliarus testavimas leidžia itin greitai atsekti užsikrėtimo atvejus, taigi įmonės apsaugo ne tik savo darbuotojus, bet ir aplinkinius, bei gali veikti be priverstinių pertraukų.

Kas gali kreiptis?

Kompensacijos darbuotojų testavimui pagal priemonę „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ gali kreiptis įmonė arba verslininkas, priskiriami smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), ir atitinkantys šias sąlygas:

 • Yra sudaryta sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ), kuri turi teisę atlikti COVID-19 tyrimus. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, atliekančių darbuotojų testavimą, sąrašas.
 • COVID-19 tyrimai atliekami įmonės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualiosios įmonės savininkams (arba paskirtiems individualiosios įmonės vadovams, kai su jais sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovams (arba mažosios bendrijos atstovams), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir verslininkams.
 • Per pastaruosius trejus mokestinius metus nėra išnaudota 200 tūkst. eurų de minimis (nereikšmingos) valstybės pagalbos suma (pasitikrinti).
 • Paraiškos pateikimo metu įmonei nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla.
 • SVV subjektas nėra gavęs COVID-19 tyrimų išlaidų kompensavimo iš kitų viešųjų lėšų šaltinių.
 • SVV subjektas nevykdo pagrindinės veiklos žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.

Būtini dokumentai teikiant paraišką

Svarbu: paraišką vertinimui galima pateikti be sąskaitų. Vienas pareiškėjas INVEGOS informacinėje paraiškų teikimo sistemoje gali pateikti tik vieną paraišką, kurią kartą per mėnesį gali papildyti sąskaitomis faktūromis ir mokėjimus pagrindžiančiais dokumentais.

Būtini dokumentai kompensacijų išmokėjimui

 • ASPĮ išrašytos sąskaitos faktūros, kuriose aiškiai nurodytas atliktų tyrimų skaičius ir kaina.
 • Sąskaitos faktūros apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai, pasirinktinai – įvykdyto mokėjimo nurodymas, banko sąskaitos išrašas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas. Tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo aktas (užskaita) – nėra tinkamas dokumentas apmokėjimo pagrindimui.

Pareiškėjo saugomi dokumentai

Pareiškėjas įsipareigoja saugoti ir atrankinių patikrų ar audito metu pateikti:

 • Informaciją apie darbuotojus (vardą, pavardę, gimimo datą, darbuotojo socialinio draudimo numerį, darbuotojui atliktų testų skaičių, testų atlikimo datas), kuriems buvo atliekami COVID-19 tyrimai, už kurių išlaidas buvo prašoma kompensacijos.
 • Dokumentus, pagrindžiančius patirtų COVID-19 tyrimų išlaidų tinkamumą.
 • Darbuotojų pasirašytus sutikimus dalyvauti profilaktiniame tyrime dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo ir serologinių tyrimų atlikimo (sutikimo forma).

Priemone „Darbuotojų COVID-19 tyrimų kompensavimas“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

 • Iki 12 eurų už vieną serologinį antikūnų tyrimą.
 • Iki 12 eurų už greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą.

Jei testas kainuoja mažiau nei 12 eurų, bus kompensuojama visa jo kaina. PGR testai nekompensuojami.

Kurie testai kompensuojami, kurie ne?

Kokybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas:

 • greitasis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas
 • laboratorinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas
Laboratorinis pusiau kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas
Laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas
Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas
PGR tyrimas

Didžiausia galima kompensacijos suma (S) vienam pareiškėjui apskaičiuojama pagal formulę:

S=D x T x K

D – darbuotojų, kuriems planuojama atlikti COVID-19 tyrimus, skaičius;
T – vieno darbuotojo didžiausias galimas testų skaičius (4 vnt. per mėn.);
K – didžiausia galima kompensuoti testo kaina (iki 12 eurų).

Didžiausia galima kompensacijos suma negali viršyti de minimis valstybės pagalbos likučio.

Iš viso kompensacijoms darbuotojų testavimui skiriama 30 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Terminai

Kompensacijos bus skiriamos už tyrimų išlaidas, patirtas nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Paraiškas ir atliktų tyrimų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus galima teikti nuo 2021 m. kovo 29 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Kvietimas teikti paraiškas gali būti stabdomas anksčiau, jei pasibaigs priemonei skirta lėšų suma.

Kaip veikia?

Dėl kompensacijos reikia kreiptis į INVEGĄ ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Reikalingi duomenys pildant paraišką:

 • Įmonės duomenys
 • Darbuotojų skaičius
 • Darbuotojams atliktų ir planuojamų atlikti tyrimų skaičius
 • Prašoma kompensuoti suma

Svarbu: paraiškoje įvestų duomenų apie darbuotojų skaičių ir prašomą kompensacijos sumą vėliau keisti nebus galima.

Paraiškos vertinamos pateikimo INVEGAI eilės tvarka.

Paraiška įvertinama per 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Esant dideliam paraiškų srautui ar dėl techninių kliūčių, paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

COVID-19 tyrimų išlaidos pareiškėjui kompensuojamos kartą per mėnesį – iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos. Apskaičiuota kompensacija pareiškėjui pervedama į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Kaip įpareigoja teisės aktai, INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrins ne mažiau kaip penkis procentus pareiškėjų, dėl kurių priimtas teigiamas sprendimas. Patikrinimai bus atliekami pagal INVEGOS generalinio direktoriaus patvirtintą tvarką.

Tyrimų atlikimo schema

Tyrimus darbuotojams svarbu užsakyti reguliariai: antikūnų testas atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų, o antigeno testas – ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

Serologinis antikūnų testas, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2, parodo, ar asmuo yra persirgęs koronavirusu.

Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas parodo, ar asmuo šiuo metu serga koronaviruso liga.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

2. Ar paraiškų pasirašymui tinkamas bet kokio formato kvalifikuotas elektroninis parašas?

Pildant paraišką, pareiškėjo vadovas turės identifikuotis per el.valdžios vartus. Paraišką įvertinus, kompensacijos sutartį turės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3. Kas gali pasinaudoti darbuotojų COVID-19 tyrimų kompensavimu?

Finansine priemonė „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ skirta smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms bei savarankiškai dirbantiems asmenims, atitinkantiems SVV statusą, tai yra dirbantiems pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą. Individualios veiklos vykdytojai gali samdyti darbuotojus sudarydami su jais darbo sutartį – už šiuos darbuotojus taip pat galima kreiptis atliktų tyrimų kompensacijos.

4. Kas yra de minimis pagalba ir iš kur žinoti, kokia šios pagalbos suma yra panaudota?

De minimis pagalba yra laikoma nedidelės vertės valstybės parama, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti pagalbos su Europos Komisija. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per trejų mokestinių metų laikotarpį (taikomi įmonės naudojami mokestiniai metai) paprastai gali siekti 200 000 eurų. Kiek įmonė jau yra panaudojusi nereikšmingos valstybės pagalbos, galima pasitikrinti čia: https://kotis.kt.gov.lt/gauti-pazyma.

5. Kokia suma už testus bus kompensuojama?

Bus kompensuojama iki 12 eurų už vieną serologinį antikūnų tyrimą ir iki 12 eurų už greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą. Jei bet kuris iš šių testų kainuos mažiau nei 12 eurų, bus kompensuojama visa jo kaina. PGR testai nėra kompensuojami.

6. Kaip žinoti, kokio dydžio kompensacijos už darbuotojų testus iš viso galima tikėtis?

Didžiausia galima skirti kompensacijos suma apskaičiuojama pagal formulę: S = D x T x K, kurioje:

S – didžiausia galima kompensacijos suma;
D – darbuotojų, kuriems planuojama atlikti COVID-19 tyrimus, skaičius;
T – vieno darbuotojo didžiausias galimas testų skaičius per prašomą kompensuoti laikotarpį (4 vnt. vienam darbuotojui per 1 mėn., ilgiausias galimas kompensavimo laikotarpis gali būti 13 savaičių);
K – didžiausia galima kompensuoti testo kaina (iki 12 eurų).

Pavyzdžiui:
Įmonėje dirba 10 darbuotojų ir jiems visiems planuojama atlikti COVID-19 tyrimus.

Darbuotojams COVID-19 tyrimus galima atlikti nuo 2021 m. vasario 23 d. Tai reiškia, kad vasarį darbuotojas galėjo testuotis vieną kartą, o kovo, balandžio ir gegužės mėn. – iki 4 kartų per mėnesį. Taigi, jei taikysime maksimalų laikotarpį nuo 2021-02-23 iki 2021-05-31 ir maksimalią vieno testo kainą, 12 eurų, galima didžiausia kompensacijos suma bus apskaičiuojama taip:

Vasaris: 10*1*12= 120 Eur;
Kovas: 10*4*12= 480 Eur;
Balandis: 10*4*12= 480 Eur;
Gegužė: 10*4*12= 480 Eur;

Maksimali galima kompensacijos suma: 120+480+480+480=1560 Eur.

Taip pat reikia įsivertinti ir pasitikrinti, ar galima kompensacijos suma neviršija de minimis pagalbos sumos. Pasitikrinti galima čia: https://kotis.kt.gov.lt/gauti-pazyma.

7. Kaip žinoti, kokį testą reikia atlikti ir kada?

Šiame paveikslėlyje galite susipažinti su testų tipais:

Plačiau: https://1808.lt/sam-paaiskina-kuo-skiriasi-koronaviruso-testavimo-budai/.

Serologinis antikūnų testas nustato, ar asmuo yra persirgęs koronavirusu, o greitasis antigenų testas parodo, ar asmuo šiuo metu serga.

Antikūnų testas atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų, o antigeno testas – ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

Tyrimų nereikia atlikti asmenims:

 • kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta PGR, greitojo PGR ar kaupinių PGR tyrimų metodais ir atliekant greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą;
 • kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;
 • kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą.
8. Iš kur žinoti, kokios asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi teisę atlikti tyrimus?

Ar ASPĮ atlieka darbuotojų tyrimus galite pasitikrinti sąraše, kuris pateikiamas Korona STOP puslapyje.

9. Iki kada bus galima pateikti paraiškas kompensacijai už darbuotojų testus?

Paraiškas ir atliktų tyrimų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus galima pateikti nuo 2021 m. kovo 29 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Atkreipiame dėmesį, jog kompensacijos bus taikomos už išlaidas, patirtas nuo 2012 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

10. Ką reikia padaryti, norint gauti darbuotojų testavimo kompensaciją?
 • Sudaryti sutartį (-is) su licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ). Jų sąrašą galima rasti VASPVT puslapyje.
 • Profilaktiniame tyrime dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo ir serologinių tyrimų atlikimo sutinkantys dalyvauti darbuotojais turi pasirašyti susikimus (sutikimo forma).
 • Reguliariai testuoti darbuotojus: antikūnų testas atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų, o antigeno testas – ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.
 • Už atliktus testus kaupti sąskaitas faktūras ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus (pasirinktinai – įvykdyto mokėjimo nurodymas, banko sąskaitos išrašas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas).
 • INVEGOS elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (https://covid19testavimas.invega.lt/) pateikti paraišką. Paraišką vertinimui galima teikti ir nepridėjus mokėjimo dokumentų. Sąskaitas faktūras bei apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus galima prie paraiškos pridėti vėliau. Itin svarbu, kad sąskaitose faktūrose matytųsi atliktų tyrimų skaičius ir kaina.
11. Kodėl nebus galima keisti paraiškoje įvestų duomenų apie darbuotojų, kuriems planuojami atlikti COVId-19 tyrimai, ir prašomos kompensacijos sumos?

Šie duomenys yra būtini pareiškėjui ir jo paraiškai įvertinti, pavyzdžiui, įvertinti de minimis pagalbos likutį, ir sprendimui dėl COVID-19 tyrimų išlaidų kompensavimo priimti.

12. Ar kompensacija darbuotojų testavimui gali pasinaudoti žemės ūkio įmonės?

Deja, šia kompensavimo priemone negali pasinaudoti įmonės ar verslininkai, jei jų veikla yra žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose vykdomų veiklų.

13. Ar, norint gauti kompensaciją, užtenka pateikti sąskaitas faktūras už tyrimus?

Reikia pateikti ne tik sąskaitas faktūras, kuriose būtų nurodytas atliktų COVID-19 tyrimų skaičius ir tyrimų vieneto kaina, bet ir kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Pasirinktinai tai gali būti įvykdyto mokėjimo nurodymas ir (arba) banko sąskaitos išrašas, pinigų priėmimo kvitais, kasos pajamų orderio kvitais. Tarpusavio įsipareigojimų užskaitymo aktas arba lygiavertis dokumentas nelaikomas tinkamu apmokėjimą pagrindžiančiu dokumentu.

14. Jei tyrimai atliekami periodiškai, ar kiekvieną kartą gavus sąskaitą faktūrą reikia iš naujo pildyti paraišką ir teikti sąskaitą faktūrą?

Vienas pareiškėjas INVEGOS informacinėje sistemoje pildo tik vieną paraišką. Paraišką vertinimui galima pateikti ir nepridėjus sąskaitų faktūrų bei kitų mokėjimo dokumentų – juos bus galima pateikti vėliau. Sukauptas naujas sąskaitas faktūras galima pateikti kartą per mėnesį, prisijungus prie tos pačios paraiškos.

15. Kiek laiko INVEGA vertina pateiktą paraišką?

Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Paraiškos vertinimo terminas dėl objektyvių aplinkybių, kai gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis arba paties pareiškėjo prašymu, arba atliekant didelės apimties informacinių sistemų programavimo darbus ar sutrikus informacinių sistemų veiklai, INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

16. Kaip sužinoti, ar paraiška įvertinta ir paskirta kompensacija?

INVEGA apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos pareiškėjui išsiųs elektroninį laišką adresu, kurį pareiškėjas nurodė paraiškoje. Sprendimas turi būti pasirašytas INVEGOS vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei tai sprendimas dėl paraiškos atmetimo, jame turi būti nurodytas paraiškos atmetimo pagrindas ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjas, kurio paraiška buvo atmesta dėl nustatytų trūkumų, pašalinęs trūkumus gali pakartotinai teikti naują paraišką dėl kompensacijos per kvietime teikti paraiškas nustatytą laikotarpį.

Pranešimai elektroniniu paštu apie sąskaitų būsenų pasikeitimus sistemoje pareiškėjams nėra siunčiami. Todėl rekomenduojame periodiškai prisijungti prie paraiškų teikimo sistemos ir peržiūrėti pateiktų sąskaitų būsenas – ar jos finansuojamos, ar ne.

17. Kada pervedama kompensacija už darbuotojų tyrimus?

COVID-19 tyrimų išlaidos pareiškėjui kompensuojamos iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos, pvz., jei sąskaitos faktūros pateiktos balandžio 24 d., tai kompensacija bus pervesta iki gegužės 25 d. Apskaičiuota kompensacija pareiškėjui pervedama į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

18. Ar paraiškas gali teikti tik įmonės vadovas?

Nebūtinai. Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką, jūs turite prisijungti prie paraiškų sistemos https://covid19testavimas.invega.lt per elektroninius valdžios vartus kaip verslo subjektas ir pagal sistemoje pateiktą formą sukurti įgaliojimą kitam asmeniui. Vėliau įgaliotasis asmuo jungdamasis prie paraiškų sistemos savo tapatybę patvirtins per elektroninius valdžios vartus pasirinkdamas „Gyventojas“.

19. Kaip pateikti paraišką, jei įmonės vadovas yra užsienio pilietis?

Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas yra užsienio valstybės pilietis ar vienasmenio valdymo organo neturintis juridinis asmuo ir neturi techninių galimybių per Elektroninių valdžios vartų portalą patvirtinti savo tapatybės, jis INVEGAI elektroniniu paštu testavimas-igaliojimai@invega.lt turi pateikti notaro patvirtinto įgaliojimo, kuriuo suteikiama teisė ne Lietuvos Respublikos piliečiui prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą ir pateikti paraišką bei atlikti kitus su paraiška susijusius veiksmus, kopiją. INVEGA, gavusi pareiškėjo arba notaro patvirtintą įgaliojimo kopiją, per 5 darbo dienas nuo įgaliojimo kopijos gavimo dienos suteikia technines galimybes įgaliotam asmeniui pateikti paraišką kompensacijai gauti.

20. Kas yra pareiškėjo darbuotojas?

Darbuotojo sąvoka apibrėžta Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Darbuotojas – fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualiosios įmonės savininkas (arba individualiosios įmonės savininko paskirtas individualiosios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys) ir verslininkai. Į darbuotojų skaičių neįskaitoma: moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

Kompensacija už darbuotojų testavimą gali būti skiriama tik tais atvejais, kai darbdavys gauna raštišką sutikimą iš darbuotoją dėl testavimo atlikimo (sutikimo forma).

21. Ar COVID-19 tyrimams taikomas PVM tarifas?

Greitieji serologiniai ir antigenų testai COVID-19 diagnostikai yra in vitro diagnostikos medicinos priemonės, kurioms taikomas 0 proc. PVM tarifas.

22. Kaip sužinoti, ar paraiška tikrai pateikta?

Paraiška laikoma pateikta, kuomet paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje paraiškos būsena pasikeičia į „Pateikta vertinti“.

23. Kada papildomos sąskaitos dėl išlaidų kompensavimo laikomos pateiktomis?

Suvedus duomenis apie pridedamas naujas sąskaitas faktūras ir pridėjus jų kopijas, rekomenduotina paraiškų sistemoje pasitikrinti jų būsenas – papildomos sąskaitos būsena iš „Nepateikta“ turi pasikeisti į „Pateikta“.

24. Ar reikia saugoti atliktų tyrimų dokumentus?

Tai yra būtina. Pareiškėjas įsipareigoja saugoti ir atrankinių patikrų ir (ar) audito metu pateikti informaciją apie darbuotojus (vardą, pavardę, gimimo datą, darbuotojo socialinio draudimo numerį, darbuotojui atliktų testų skaičių, testų atlikimo datas), kuriems buvo atliekami COVID-19 tyrimai, už kurių išlaidas buvo prašoma kompensacijos, ir kitus dokumentus, pagrindžiančius prašymo ir patirtų COVID-19 tyrimų išlaidų tinkamumą. Atkreipiame dėmesį, kad turi būti saugomi ir darbuotojų raštiški sutikimai dalyvauti COVID-19 tyrimuose.

Primename, kad informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos.