Sutelktinės paskolos „Avietė“

Kodėl naudinga?

AVIETĖ sudaro sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas.

Šiuo metu priemonę „Avietė“ įgyvendina sutelktinio finansavimo platformas valdančios:

Priemone „Sutelktinės paskolos „Avietė“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas

Kiek?

Iš viso „Avietės“ paskoloms finansuoti skirta 10 mln. EUR į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Valstybės lėšų dalis, skirta priemonei „Avietė“, „Avietės“ paskoloje gali būti iki 40 % paskolos lėšų, bet ne daugiau nei 10 tūkst. eurų. Pavyzdžiui, jei Jūsų gaunamos paskolos suma yra 25 tūkst. eurų, iš jų maksimali valstybės lėšų dalis gali būti 10 tūkst. eurų.
Palūkanos priklauso nuo įmonės rizikos, užtikrinimo priemonių bei paskolos trukmės.
Paskolos trukmė – iki 36 mėn.

Kaip veikia?

Paskolos paskirtis: investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti, išskyrus finansinių įsipareigojimų refinansavimą, finansinę veiklą ir gyvenamosios paskirtes nekilnojamąjį turtą.

„Avietės“ paskolos teikiamos per sutelktines finansavimo platformas. Bendradarbiavimo sutartis pasirašę finansų tarpininkai atrinks priemonės „Avietė“ sąlygas atitinkančius verslo projektus, kurie būtų finansuojami sutelktinio finansavimo lėšomis, kurias sudarytų priemonės „Avietė“ lėšos ir kitų finansuotojų lėšos. Smukiojo ir vidutinio verslo subjektai, teikdami paraiškas dėl finansavimo, turi atitikti priemonės „Avietė“ apraše nustatytus reikalavimus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tiek patį verslo projektą, tiek įmonių tinkamumą vertina finansų tarpininkas, kuris vadovaujasi ir savo rizikos vertinimo metodika, todėl gali būti taikomi ir papildomi vertinimo kriterijai.

Finansų tarpininkų skaičius neribojamas, todėl sutartys su finansų tarpininkais gali būti sudaromos viso priemonės „Avietė“ įgyvendinimo metu, kol bus panaudotos visos priemonei „Avietė“ skirtos lėšos.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

  1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
  4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
  5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės analizės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Kada rekomenduojama naudotis šia priemone?

Jeigu jums nepavyko gauti paskolos kredito įstaigose, galite pasinaudoti sutelktinio finansavimo paskola „Avietė“, kuri teikiama per sutelktinio finansavimo platformas „FinBee verslui", „Nordstreet" ir SAVY (UAB „Bendras finansavimas“).

3. Ar galiu kreiptis dėl „Avietės“ paskolos, jei jau esu pasinaudojęs kita INVEGOS finansų priemone?

Taip, galite kreiptis dėl „Avietės“ paskolos. Svarbiausia, kad jūsų įmonė atitiktų paskolos „Avietė“ sąlygas ir finansų tarpininkų keliamus reikalavimus. Kur kreiptis dėl „Avietės“, rasite "Kur kreiptis?".

Verslai, pasinaudoję finansine priemone „Avietė“, taip pat gali pasinaudoti ir Dalinio palūkanų kompensavimo priemone. Daugiau informacijos apie dalinį palūkanų kompensavimą galite rasti čia.

4. Ką rekomenduotumėte įmonėms, kurios susidūrė apyvartinių lėšų trūkumu dėl pirkėjų neatsiskaitymo. Įmonės negali gauti paskolų kredito įstaigose, taip pat įmonės negalės pasinaudoti ir naujomis paskolomis 60 proc. Gal planuojate kokią priemonę ir tokioms SVV įmonėms?

Siūlome pasinaudoti sutelktine paskola „Avietė“ bei paskola "Alternatyva“, kuri suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus (finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas, ir kolektyvinio investavimo subjektai ar jų valdymo įmonės).

Paskolos skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.