Asmens duomenų apsauga

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, tel. (8-5) 210 7510 yra duomenų valdytoja, kuri atsakinga už INVEGAI pateiktų asmens duomenų tinkamą apsaugą.

INVEGA asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklių, patvirtintų INVEGOS generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B-142 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklės), kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, kurie reglamentuoja fizinių asmenų duomenų tvarkymą, nuostatomis.

INVEGOJE paskirta duomenų apsaugos pareigūnė Alina Kuprienė, kuri vykdo BDAR 39 str. 1 d. nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. Su ja dėl INVEGOJE vykdomo asmens duomenų tvarkymo galite susisiekti el. p. duomenu.apsauga@invega.lt,  tel. (8-5) 210 7511.

INVEGOJE asmens duomenys tvarkomi tik:

  • gavus duomenų subjekto išreikštą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo vienu ar keliais teisėtais INVEGOS tikslais;
  • INVEGAI sudarant ir vykdant sutartis;
  • jei asmens duomenis būtina tvarkyti vykdant INVEGOS teisines prievoles.

Išsami informacija apie INVEGOS asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, asmens duomenų subjektų kategorijas, asmens duomenų gavėjus, asmens duomenų saugojimo laikotarpius, asmens duomenų subjektų teises, INVEGOJE taikomas organizacines ir technines asmens duomenų tvarkymo priemones pateikta:

Įgyvendinti BDAR įtvirtintas duomenų subjekto teises galite pateikdami INVEGAI užpildytą prašymo formą.