Priemonė įgyvendinta Subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams

Kodėl naudinga?

Priemone siekiama mažinti COVID-19 pandemijos poveikį ir užtikrinti atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių mokumą ir veiklos tęstinumą. Subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams teikiamos už turistams iš užsienio valstybių Lietuvos Respublikoje suteiktas organizuotos turistinės kelionės paslaugas.

Kas gali kreiptis?

 • Yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), atitinkanti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (SVV) nustatytus kriterijus.
 • Subsidijos gavėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d.
 • Paraiškos pateikimo metu turėjo išduotą galiojantį atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimą.
 • Vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas Lietuvos statistikos departamente pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) buvo priskiriamas grupei 79.1 „Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla“.
 • Paraiškos pateikimo momentu yra pateikęs Lietuvos statistikos departamentui F-09 statistinį formuliarą už 2019–2021 m. ketvirčius, už kuriuos prašoma skirti subsidiją.
 • Nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama įmonė ir kuriai nėra iškelta nemokumo byla.
 • Atitinka minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumus patirianti įmonė ir įmonių grupė arba buvo patiriančios sunkumų, bet paraiškos pateikimo metu nėra laikomos sunkumų patiriančiomis.

Dėl subsidijos reikia kreiptis į INVEGĄ pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus el. paštu kosubsidijos@invega.lt

Paraišką ir reikalingus dokumentus prašome pateikti viename laiške, o laiško temoje (Subject) nurodykite įmonės pavadinimą.

Kartu su paraiška teikiami dokumentai, kurie turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Paraišką (excel formatu) ir pridedamus dokumentus rekomenduojame pasirašyti Signa Web programoje.

 • Paraiška (excel formatu).
 • Vadovo pasirašyta SVV subjekto statuso deklaracija.
 • F-09 statistinis formuliaras (PDF formatu) už 2019, 2020 m. ir 2021 m. I-IV ketvirtį arba tą laikotarpį, kuriuo verslo subjektas teikė kelionės paslaugas ir kuris F-09 statistiniame formuliare nurodytu laiku buvo pateiktas Lietuvos statistikos departamentui.
 • Įmonių grupės, jeigu verslo subjektas priklauso įmonių grupei, ir verslo subjekto 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame turi būti detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis.
 • Verslo subjekto 2021 m. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita.
 • Verslo subjekto informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą bei nurodytą (-us) naudos gavėjo (-ų) tapatybę (-es) ir išrašas iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose.
 • Įgaliojimas, jeigu paraišką teikia ir dokumentus pasirašo verslo subjekto įgaliotas asmuo.

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus ar informaciją.

Kiek?

 • Didžiausia galima suma už vienam turistui suteiktas kelionės paslaugas nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. – 3 Eur.
 • Didžiausia galima vienam verslo subjektui skirtos subsidijos suma – 30 000 Eur.

INVEGA, baigusi pateiktos paraiškos vertinimą, verslo subjektui skiriamos subsidijos dydį nustato susumuodama visų verslo subjektų, dėl kurių gali būti priimamas sprendimas skirti subsidiją, galimus skirti subsidijos dydžius. Jei gautas rezultatas viršija subsidijoms skirtą sumą, verslo subjektui skiriamos subsidijos dydis sumažinamas vienodu procentu, kad bendra skiriama subsidijų suma neviršytų subsidijoms skirtos sumos. Skiriamos subsidijos dydis pagal matematines apvalinimo taisykles yra suapvalinamas 1 Eur tikslumu.

Subsidijų išmokėjimui skirta 300 tūkst. Eur iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų.

Terminai?

Paraiškos dėl subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams priimamos iki 2022 m. gegužės 9 d. imtinai.

Kaip veikia?

Paraiška pagal kvietimą vieno verslo subjekto gali būti teikiama ir subsidija skiriama tik vieną kartą.

Reikalavimai verslo subjektui

1

Peržiūrėkite, ar atitinkate keliamus reikalavimus.

Dokumentai

2

Surinkite reikiamus dokumentus. 

Paraiška pateikta be visų reikalingų dokumentų laikoma pateikta netinkamai.

Pateikite paraišką

3

Paraišką ir reikalingus dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu el. parašu arba elektroninių ryšių priemonėmis*, pateikite el. paštu kosubsidijos@invega.lt

Tikrinkite savo el. paštą

4

Paraiškos vertinamos 20 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos.

Apie sprendimą būsite informuoti paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

/

* Paraišką (excel formatu) ir pridedamus dokumentus
rekomenduojame pasirašyti Signa Web programoje.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

3. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

4. Kiek laiko vertinamos paraiškos?

Paraiškos vertinamos per 20 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos. Paraiškų vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, kai gaunamas didelis skaičius paraiškų, gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau nei 10 darbo dienų. Dėl vertinimo termino pratęsimo verslo subjektas bus informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

5. Kas priima sprendimus dėl subsidijų skyrimo?

Sprendimą dėl subsidijos skyrimo priima Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir INVEGA. Ministerija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo įsakymo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo dienos verslo subjektams perveda sprendime nurodytą subsidijos sumą į paraiškoje nurodytą sąskaitą.