Priemonė įgyvendinta Individualios garantijos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu

Kodėl naudinga?

Siekiant sumažinti Rusijos agresijos prieš Ukrainą sukeltas neigiamas pasekmes ekonomikai, iki 2023 m. birželio 30 d. teikiamos individualios garantijos finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams teikiamų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, skirtų ūkinei veiklai palaikyti. Individualios garantijos teikiamos pagal 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ su visais pakeitimais (toliau – Komunikatas).

Kas gali kreiptis?

Individualios garantijos teikiamos ūkio subjektams, kurie nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos suteikimo pateikimo dienos susidūrė su likvidumo problemomis ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

 • ūkio subjekto skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė ((Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai) ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, prieš pateikiant paraišką dėl individualios garantijos suteikimo, yra mažesnė nei 1;
 • ūkio subjekto pardavimo pajamos sumažėjo daugiau kaip 10 proc. Ūkio subjekto vidutinės mėnesio pardavimo pajamos, gautos iš veiklų, susijusių su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste, ir žemės ūkiui būdingų paslaugų bei derliaus apdorojimo veiklos, laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos suteikimo pateikimo Bendrovei dienos, lyginamos su vidutinėmis mėnesio pardavimo pajamomis 2021 metais.

ŽŪPGF individualios garantijos yra teikiamos ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste.

Terminai

Priemonės sąlygas atitinkančiam ūkio subjektui gali būti suteikta individuali garantija iki 6 metų laikotarpiui. Individuali garantija pagal šias sąlygas teikiama iki 2023 m. birželio 30 d.

Kaip veikia?

Ši finansinė pagalba Jums yra svarbi, jeigu savo veikloje susidūrėte su sunkumais ir yra reikalinga nauja paskola ar nauja lizingo paslauga šiems tikslams:

 • apyvartinėms lėšoms, įskaitant darbo užmokestį ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti, papildyti;
 •  investicijoms finansuoti;
 • gamybinei įrangai ir (ar) įrenginiams įsigyti.

Kiek?

Priemonės sąlygas atitinkančiam ūkio subjektui gali būti suteikta individuali garantija iki 6 metų laikotarpiui ir iki 5 mln. eurų sumos, kuri apskaičiuojama vertinant vieną iš šių sąlygų:

 • paskolos ar lizingo suma ar jos dalis neturi viršyti 15 proc. ūkio subjekto vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų iš pagal tinkamų remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius;
 • paskolos ar lizingo suma ar jos dalis neturi viršyti 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta pagalbos paraiška dėl individualios garantijos suteikimo.

Individualios garantijos finansų įstaigoms gali būti teikiamos:

 • garantuojant iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą ir lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansų įstaigoms;
 • garantuojant iki 35 proc. negrąžintos paskolos dalies grąžinimą ir negrąžintos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansų įstaigoms.


Preliminarų garantinės įmokos dydį galite sužinoti pasinaudoję skaičiuokle

Atsisiųsti


Priemonės sąlygos

Individualios garantijos teikiamos:

 • Ūkio subjektas turi atitikti veiklos ir likvidumo sąlygų reikalavimus.
 • Ūkio subjektui reikalinga paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga išvardintiems tikslams įgyvendinti.
 • Ūkio subjekto paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga atitinka keliamus finansavimo reikalavimus.
 • Individuali garantija teikiama paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugų sutartims, kurių trukmė yra iki 6 metų (72 mėn.).
 • Individuali garantija pagal šias sąlygas teikiama iki 2023 m. birželio 30 d.
 • Ūkio subjektas turi pateikti visus reikalingus dokumentus ir sumokėti garantinę įmoką.
 • Individualių garantijų teikimui galioja ŽŪPGF individualių garantijų teikimo nuostatai ir LRV nutarimas dėl ŽŪPGF (dokumentų nuorodas rasite žemiau).
 • Pagal šią priemonę teikiamos individualios garantijos yra valstybės pagalba.
 • Individualios garantijos neteikiamos, jeigu gavėjui ar jo dalyviams taikomos ES sankcijos; jei paraiškos individualiai garantijai gauti pateikimo metu ūkio subjektas yra bankrutuojantis ir (ar) likviduojamas; jei ūkio subjektas nevykdo įsipareigojimų pagal kitas ŽŪPGF teikiamas priemones ir (arba) dėl to sutartis yra nutraukta; gavusiems pagalbą, kuri buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.
 • Individuali garantija finansų įstaigai neteikiama už paskolas, teikiamas pagal Komunikato 2.3 skirsnį „Likvidumo parama subsidijuojamomis paskolomis“.
 • Teikiant individualias garantijas finansų įstaigoms pagal šią priemonę bei paskolas pagal Komunikato 2.3 skirsnį „Likvidumo parama subsidijuojamomis paskolomis“, bendra paskolų ir lizingo sutartyse nustatytų kainų ar jų dalių suma negali viršyti ŽŪPGF individualių garantijų teikimo nuostatų 20 punkte nustatytų ribų.