Korupcijos prevencija

INVEGA vykdo nuolatinę ir kryptingą korupcijos ir sukčiavimo prevencijos politiką ir siekia užtikrinti skaidrią ir veiksmingą INVEGOS darbuotojų veiklą.

Įgyvendindama antikorupcines priemones ir siekdama sukurti korupcijai atsparią aplinką INVEGA vadovaujasi šiais principais:

  • Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės INVEGOJE įgyvendinamos laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
  • Visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais INVEGOJE yra visi INVEGOS darbuotojai;
  • Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių taikymo INVEGOJE veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
  • Pastovumo – korupcijos prevencijos INVEGOJE priemonių taikymo veiksmingumas užtikrinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint INVEGOS korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatus;
  • Viešumo ir atvirumo – INVEGA užtikrina, kad jos veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o pagrindiniai INVEGOS dokumentai būtų viešai prieinami, užtikrinant visapusiškos informacijos atskleidimą ir visų suinteresuotų grupių interesų apsaugą.
  • Skaidrumo ir aiškumo procedūrose – procedūros INVEGOJE turi būti vykdomos skaidriai, griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų.
  • Kontrolės ir priežiūros – keturių akių principu.

Šioje pranešimų skiltyje Jūs galite:

  • pateikti informaciją apie INVEGOS darbuotojų neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių;
  • parašyti ir apie taisytinas teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.

Pranešti galite:

Pranešimas gali būti anoniminis. Pranešime nurodytą informaciją INVEGA gali naudoti tik savo reikmėms – kaip korupcijos ir kitų neteisėtų veiksmų prevencijos priemonę.


 

 


Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Už pranešimų vertinimą ir tyrimą yra atsakingas vidaus auditorius, pavaldus INVEGOS stebėtojų tarybai. Jūsų pranešimas bus ištirtas INVEGOS Pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų rezultatų teikimo tvarkoje, patvirtintoje INVEGOS generalinio direktoriaus 2020-09-28 d. įsakymu Nr. B-156, nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų terminą. Apie tyrimo rezultatus būsite informuotas Jūsų nurodytais kontaktais (jei pranešimas nebus anoniminis).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Taip pat informaciją apie neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, ar apie taisytinas valstybės institucijų teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, galite pateikti STT interneto svetainėje.

Apie galimus neskaidrius ES struktūrinės paramos panaudojimo atvejus galite pranešti interneto svetainėje esinvesticijos.lt.