Įgyvendinti projektai

Dalyvavimas FinNetSME tinklo projekte

Siekdama perimti smulkiajam ir vidutiniam verslui finansinę paramą teikiančių Europos Sąjungos institucijų patirtį, INVEGA išreiškė norą dalyvauti FinNetSME tinklo projekte, kurį inicijavo Europos viešųjų bankų asociacija. Projekto partneriai – daugiau kaip 20 panašia veikla užsiimančių institucijų.

Projekto bendram finansavimui buvo parengta paraiška INTEREG IIIC programai. INTEREG IIIC EAST projekto priežiūros komitetas patvirtino FinNetSME projektą, kuris buvo įgyvendintas 2004-2007 metais.

Dalyvavimas Verslo plano turnyre

2005 metais VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, remdamasis jau daugelį metų Vokietijoje vykdomo Šiaurės Bavarijos verslo plano konkurso patirtimi, su partneriais suorganizavo pirmąjį Verslo plano turnyrą (http://www.versloturnyras.lt) Lietuvoje. INVEGA pasirašė partnerystės sutartį su VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parku“ ir tapo generaliniu šio renginio rėmėju. Šiuo turnyru siekiama paskatinti naujo verslo pradžią, teikti pagalbą ruošiant verslo planus, remti verslo plėtrą bei puoselėti verslininkystės kultūrą Lietuvoje.

Dalyvavimas JOSEFIN projekte


Siekdama paskatinti inovatyvaus smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą Baltijos jūros regione, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) tapo JOSEFIN projekto partnere. JOSEFIN (JOint SME Finance for INovation) – tai 2007 – 2013 m. Baltijos jūros regiono programos daugiašalio bendradarbiavimo projektas pagal pirmąjį prioritetą „Inovacijų Baltijos jūros regione skatinimas“. Projekto tikslas – sukurti schemą, kuri padėtų inovatyvioms ir į technologijas orientuotoms smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms, siekiančioms bendradarbiauti su užsienio SVV įmonėmis, esančiomis Baltijos regiono valstybėse, gauti pagalbą veiklos vystymo proceso metu: rengiant verslo planą, įvertinant užsienio rinkų galimybes, pritraukiant finansavimo šaltinius. JOSEFIN projektas planuoja glaudžiai bendradarbiauti su kitais pagal prioritetą „Inovacijų Baltijos jūros regione skatinimas“ veikiančiais projektais, ypač projektu BaSIC.

Projekto partneriais tapo daugiau kaip 20 finansavimo, garantijų, inovacijų, technologijų vystymo srityse veikiančių institucijų iš 7 Europos šalių (Vokietijos, Švedijos, Norvegijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos).

Dalyvaudama JOSEFIN projekte, kuris buvo įgyvendintas 2009 – 2012 m., INVEGA teikė garantijas, susijusias su šiuo projektu, už inovatyvių įmonių, kurioms konsultacijas ir individualius mokymus teikia Lietuvos inovacijų centras, imamas paskolas iš kredito įstaigų.

„JOSEFIN is a part of the EU strategy for the Baltic Sea Region“, – teigia Alexander Schenk, Švedijos finansų ministras.

Dalyvavimas DIFASS projekte

DIFASS – tai tarpregioninės finansinės pagalbos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams ir ne subsidijavimo principu grindžiamų priemonių plėtros projektas (ang. – Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments).

DIFASS projektu siekiama SVV įmonėms palengvinti galimybes gauti finansavimą ir padėti SVV plėsti veiklą tarptautiniu lygiu. Daug dėmesio bus skiriama kuriant ir įgyvendinant ne subsidijavimo principu grindžiamas finansinės paramos priemones, pavyzdžiui, atsinaujinančius fondus, tarpregioninius fondus ir rizikos kapitalo fondus.

DIFASS projektas įgyvendintas 2014-2014 metais.

Tarpregioninis bendradarbiavimas

26 partneriai iš įvairių Europos Sąjungos regionų įsipareigojo trejus metus kartu dirbti projekte. Visos šalys, dalyvaujančios projekte, drauge keisis savo šalies novatoriškų verslo paramos priemonių įgyvendinimo patirtimi ir tarpusavyje dalysis atrinktais gerosios praktikos pavyzdžiais.

INTERREG programa

DIFASS projektą remia INTERREG IVC programa. Bendras programos tikslas yra pagerinti regioninės politikos ir įgyvendinamų priemonių veiksmingumą. INTERREG IVC programa užtikrina tarpregioninio bendradarbiavimo finansavimą visoje Europoje. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Europos Bendrijos teritorinio bendradarbiavimo tikslą ir finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Daugiau apie DIFASS projektą

 

Dalyvavimas Fin-En

FIN-EN – tai tarptautinis patirties įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, skirtas įmonėms, pasidalijimo projektas (ang. Sharing methodologies on FINancial Engineering for enterprises). Projekto pagrindinis tikslas – sustiprinti tarptautinį ir regioninį bendradarbiavimą tarp Europos institucijų, įgyvendinančių finansų inžinerijos priemones, siekiant pasidalyti finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo patirtimi.

FIN-EN projektu siekiama suteikti galimybę projekto partneriams projekto gyvavimo metu pristatyti savo sukauptą geriausią patirtį administruojant finansų inžinerijos priemones, pasimokyti iš kitų šalių patirties. Projekto pabaigoje bus pasiūlytos finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo supaprastintos procedūros, kurias bus siekiama įgyvendinti kitame Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpyje.

FIN-EN projekte, kuris buvo įgyvendintas 2012 – 2014 m., dalyvavo 13 valstybių institucijos, tarp jų ir Lietuvos partneris – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega).
FIN-EN projektas įgyvendinamas pagal INTERREG IVC programą, kurios bendrasis tikslas – pasitelkiant tarpregioninį bendradarbiavimą gerinti regionų plėtros politiką inovacijų ir žinių ekonomikos bei aplinkos ir pavojų prevencijos srityse bei prisidėti prie Europos ekonominio modernizavimo ir didesnio konkurencingumo skatinimo.

Informacinis vaizdo įrašas apie FIN-EN finansinius instrumentus

Projektai, kurie buvo įgyvendinti buvusios UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA), kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, kuriant konsoliduotą nacionalinę plėtros įstaigą, tapo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įmonių grupės dalimi:

Paskolų ir garantijų kainodaros projektas

Stiprindama rizikos valdymą ir norėdama išplėsti klientams siūlomų finansinių produktų ratą energetikos sektoriuje, uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) įgyvendina paskolų ir garantijų kainodaros metodikos, klientų kreditingumo vertinimo metodikos ir jų pagrindu parengtų modelių parengimo projektą.

Praėjusiais metais VIPA projekto įgyvendinimui paskelbė atvirą konkursą (tarptautinį pirkimą). UAB “Ernst & Young Baltic“ pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas šio atviro konkurso laimėtoju ir 2020 m. rugsėjo 1 d. VIPA pasirašė paslaugų teikimo sutartį su šia kompanija. Sutinkamai su pasirašytos sutarties sąlygomis projekte numatytus darbus atliks Ernst & Young padaliniai Lietuvoje ir Čekijoje. Projektas bus įgyvendintas ne ilgiau kaip per 15 mėnesių.

Projektas yra VIPA programos „Energijos efektyvumo finansavimo platformos organizacinių sugebėjimų vystymas“ dalis. VIPA prisideda nuosavomis lėšomis prie šios programos, kuri taip pat gauna ženklią paramą iš Europos Sąjungos per Europos Investicijų Konsultacijų Centrą, įgyvendinimo. Programos pagrindinis tikslas yra suteikti VIPA pagalbą rengiant naujas finansavimo schemas projektų energetikos sektoriuje finansavimui.

Plačiau su pasirašytos sutarties su UAB “Ernst & Young Baltic“ sąlygomis kviečiame susipažinti paspaudus ant šios nuorodos.

Europos Investicijų Konsultacijų Centras yra partnerystės pagrindais tarp Europos Investicijų Banko grupės ir Europos Komisijos sukurta institucija, veikianti kaip Investicijų plano Europai dalis. Centras yra sukurtas kaip vienas prieigos taškas įvairaus tipo konsultavimo ir techninės pagalbos paslaugų gavimui. Jis remia investicijų projektų identifikavimą, parengimą ir vystymą visoje Europos Sąjungoje.

Horizon 2020 projektas Triple-A

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) dalyvauja tarptautiniame Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ projekte Triple-A (Energijos vartojimo efektyvumo projektų investicinės vertės grandinės stiprinimas ankstyvajame etape) (angl. Enhancing at an Early Stage the Investment Value Chain of Energy Efficiency Projects). Projekto įgyvendinimui skirta 1 486 196,25 eurų, iš kurių UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai – 93 350 eurų. Projektas buvo įgyvendinamas 30 mėnesių.

Projekto tikslas – siekti įdiegti Triple-A (assess, agree, assign) schemą, kuri bus skirta suprasti ir sumažinti investicijų į energijos vartojimo efektyvumą riziką, siekiant sutrumpinti laiką ir pastangas, kurių reikia investicijų koncepcijos rengimo etape, taip pat padidinti skaidrumą ir veiksmingumą priimant sprendimus.

Projektas turėjo praktišką ir orientuotą į rezultatą tikslą, kuriuo siekiama atsakyti į tris klausimus:

 • Kaip ankstyvajame projekto etape įvertinti finansavimo priemones ir riziką;
 • Kaip suprasti investicijų į energijos efektyvumo projektus apimtis ir vertę, remiantis pasirinktais pagrindiniais veiklos rodikliais;
 • Kaip priskirti/pasirinkti investavimo idėjas galimoms finansavimo schemoms.

Projekte, be VIPA, dalyvavo dar 11 partnerių: National Technical University of Athens – NTUA (Graikija), ABN AMRO NV (Nyderlandai), Institute for European Energy and Climate Policy Stichting (Nyderlandai), JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH (Vokietija), MTC Italia s.r.l. (Italija), Creara Consultores Sl (Ispanija), Adelphi Research gemeinnützige GmbH (Vokietija), Piraeus Bank (Graikija), University of Piraeus (Graikija), SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú (Čekija) ir National Trust EcoFund (Bulgarija).

 • Daugiau informacijos apie Triple-A projekto rezultatus bei eigą galite rasti projekto tinklapyje http://www.aaa-h2020.eu/
 • Su esmine Triple-A projekto informacija kviečiame susipažinti ir el. lankstinuke.
 • Kviečiame susipažinti su Trple-A informaciniu pranešimu, kuriame analizuojami „Triple-A“ suinteresuotųjų šalių konsultacijų Graikijoje rezultatai (spausti čia).
 • Kviečiame susipažinti su Trple-A informaciniu pranešimu apie 2021 m. vasrio/kovo mėn. įvykdytą investuotojų tyrimą dėl enegijos efektyvumo investicjų (spausti čia).

The Triple-A project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 846569.

 

Horizon 2020 projektas CitizEE

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra dalyvauja tarptautiniame Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ projekte „CitizEE (viešųjų investicijų į energinį efektyvumą didinimas per standartizuotas piliečių finansavimo schemas)“ (angl. Scaling up Public Energy Efficiency Investments via Standardising Citizen Financing Schemes). Projekto įgyvendinimui skirta 1 498 532,50 eurų, iš kurių UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai – 102 325 eurų. Projektas bus įgyvendinamas tris metus.

Projekto tikslas – padėti Europos Sąjungos valdžios institucijoms didinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą statybos sektoriuje, pritraukiant privačias piliečių investicijas.

CitizEE projektas prisidės prie viešojo sektoriaus institucijų kompetencijų didinimo bei esamų energinio efektyvumo programų rezultatų gerinimo, pritraukiant ir panaudojant sutelktinio finansavimo potencialą. Derinant sutelktinį finansavimą ir bendradarbiavimo finansavimo schemas arba plėtojamus viešojo finansavimo instrumentus, projektas CitizEE sieks sudaryti sąlygas sukurti plataus masto energijos vartojimo efektyvumo didinimo programas.

Projekte dalyvauja 8 partneriai: Wirtschaft Und Infrastruktur Gmbh & Co ir Stiftung Umweltenergierecht (Vokietija), Energinvest, Vlaams Energiebedrijf ir European Crowdfunding Network (Belgija), Regionalna Energetska (Kroatija), Power Parity Lda (Portugalija) ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (Lietuva).

Daugiau informacijos apie CitizEE projekto rezultatus bei eigą rasite paspaudę ant šios nuorodos.

Su galusta informacija apie projektą kviečiame susipažinti ir šiame el. lansktinuke.


Naujienos

Įvyko CitizEE projekto įgyvendinimo eigos ir rezultatų pristatymas

2022 m. kovo 18 d. VIPA atstovai suinteresuotoms šalims pristatė „Horizontas 2020“ projekto „CitizEE (viešųjų investicijų į energinį efektyvumą didinimas per standartizuotas piliečių finansavimo schemas)“ (angl. Scaling up Public Energy Efficiency Investments via Standardising Citizen Financing Schemes) įgyvendinimo eigą ir rezultatus. Projekto tikslas – padėti Europos Sąjungos valdžios institucijoms didinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą statybos sektoriuje, pritraukiant privačias piliečių investicijas.

Susipažinti su projekto pristatymu


BUILD2LC projektas

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. VIPA pradėjo įgyvendinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg Europe projektą „Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“ (angl. „Boosting low carbon innovative building rehabilitation in European regions”).

Projektu kuriami nauji finansavimo modeliai, atliekama nacionalinių teisės aktų analizė. Visų 7 Europos Sąjungos valstybių narių (Ispanijos, Švedijos, Lenkijos, Kroatijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos ir Lietuvos) institucijų dalyvavimo projekte tikslas – atnaujinti pastatus ES valstybėse narėse didinant energijos efektyvumą, taip pat mažinti energijos suvartojimą bei formuoti politiką, kuria būtų siekiama sudaryti palankesnes sąlygas specializuotų įmonių rinkos sukūrimui šiame sektoriuje.

Projektas įgyvendinamas dviem etapais. Pirmuoju etapu koncentruojamasi į partnerių pasidalijimą gerąją praktika ir Veiksmų plano kiekvienam regiono partneriui sukūrimo. Antruoju etapu numatoma įgyvendinti Veiksmų planus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną. Projekto vertę sudaro 1,659 mln. eurų, iš kurių VIPA skirta 187 tūkst. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto partneriai:

 • Ispanija: Andalūzijos energetikos agentūra (AEA) ir Andalūzijos technologijos institutas (IAT);
 • Lietuva: Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA)
 • Lenkija: Rzeszow regioninės plėtros agentūra (RRDA);
 • Jungtinė Karalystė: Severyn Wye energetikos agentūra Ltd (SWEA);
 • Kroatija: Šiaurės- Vakarų Kroatijos regioninė energetikos (RGEA);
 • Švedija: Region Jämtland Härjedalen (RJH);
 • Slovėnija: Gorenjska energetikos agentūra (LEAG).

Daugiau informacijos apie projektą

Horizon 2020 projektas guarantEE

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. VIPA pradėjo įgyvendinti tris metus truksiantį projektą „Garantuojamas energijos efektyvumas privačiame ir viešajame sektoriuose – garantija“ (angl. „Energy Efficiency with Performance Guarantees in Private and Public Sector – guarantEE“). Projektui buvo skirta lėšų pagal ES finansavimo programą Horizontas 2020. Projektas yra koordinuojamas Berlyno energetikos agentūros, visą projekto komandą sudaro 14 organizacijų iš skirtingų Europos valstybių.

Šiuo projektu siekiama rasti atsakymus sprendžiant pastato savininko – naudotojo (valdytojo)– energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) dilemą, kuri atsiranda atnaujinant pastatus ETPT būdu. Kai pastato savininkas kartu nėra ir pastato naudotojas (valdytojas), mažesnis šiluminės ir elektros energijos suvartojimas pastate, jeigu pastato naudotojas su šilumos ir elektros tiekėjais atsiskaito tiesiogiai, gali nebūti pakankama paskata atnaujinti paskatą. Klasikinis ETPT modelis veikia remiantis principu, kad nauda, kuri gaunama atnaujinus pastatą, dalinasi pastato savininkas ir ETPT. Tam, kad ETPT modelis sėkmingai veiktų praktikoje, kai pastato savininkas nėra pastato naudotojas (valdytojas), būtina pastato atnaujinimo projekto naudą dalinti visoms trims šalims.

Vienas svarbiausių projekto uždavinių yra sukurti finansinį modelį, kuris padėtų išspręsti pastato savininko – naudotojo (valdytojo)– ETPT dilemą, ir pritaikyti jį praktikoje įgyvendinant ir finansuojant pastatų atnaujinimą ETPT modeliu. Planuojama, kad šio projekto apimtyje bus įgyvendinti 33 pilotiniai projektai, 2 iš jų – Lietuvoje.

Šio projekto bendri metiniai pirminės energijos sutaupymai sieks 78 GWh, į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas kasmet sudarys 1800 tonų, o pritrauktos investicijos viršis 11 mln. EUR.

Daugiau apie projektą         EPC sutarčių sudarymo rekomendacijos

Ar ETPT modelis tinkamas Jūsų pastatui? 

Spustelkite ant paveikslėlio ir sužinokite, ar ETPT modelis tinkamas Jūsų pastatui.Gebėjimų stiprinimo ir patirties mainų su Kroatija projektas

LR finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Kroatijos Regionų plėtros ir ES fondų ministerijos bei Kroatijos plėtros ir rekonstrukcijos banko specialistų komanda kartu įgyvendina EK finansuojamą projektą „Gebėjimų taikyti finansinius instrumentus juos derinant su kitomis viešosiomis investicijomis stiprinimas“. Tokiu būdu EK siekia skatinti platesnį finansinių instrumentų naudojimą bei ES šalių bendradarbiavimą tuo klausimu.

Vertintos Lietuvoje ir Kroatijoje taikomos valstybės intervencijos (subsidijos, mokesčių lengvatos ir kt.) įvairiuose ūkio sektoriuose (vandentvarkos, susisiekimo, kultūros sveikatos ir kt.) bei galimybės jas derinti su finansinėmis priemonėmis. Šio projekto įgyvendinimo metu Lietuvos viešojo sektoriaus specialistų komanda perdavė Kroatijos partneriams kokybiško finansinių priemonių panaudojimo mūsų šalyje patirtį. Projektas prisideda prie sėkmingo finansinių priemonių įgyvendinimo ir naujų finansinių priemonių kūrimo.

Daugiau informacijos apie projektą


2014-2020 m. ES struktūrinė parama

1. Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0012 „Veiksmų programos administravimas“

Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šiuo projektu finansuojamos su VIPA pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusios išlaidos, numatytos Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.
Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


2. Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0015 „Informavimas apie veiksmų programą“.

Informavimo apie veiksmų programą projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projektu finansuojamos su VIPA pavestų visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijas funkcijų vykdymu susijusios išlaidos, numatytos Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo”.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


Projektai tiesiogiai prisideda prie VIPA sėkmingo įgyvendinimo finansinių instrumentų, finansuojamų iš 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos.

Plačiau apie 2014 – 2020 m. ES struktūrinę paramą


2007-2013 m. ES struktūrinė parama

VIPA įgyvendina projektą: „VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas“.

Projektas yra finansuojamas iš Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“, VP4-1.1-FM-01-V priemonės „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“. Lėšos skiriamos iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto.

Daugiau informacijos apie programą