Palūkanų kompensacija už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti

Kodėl naudinga?

Kompensuojama dalis palūkanų iš finansų įstaigų su INVEGOS garantija imantiems paskolas investicijoms finansuoti ir (ar) perkantiems turtą lizingu iš lizingo bendrovių pirminei žemės ūkio produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) žemės ūkio produktų prekybai:

 •  kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams;
 •  žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

Kas gali kreiptis?

Priemonė skirta ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su pirmine žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu, ir (ar) žemės ūkio produktų prekyba.

Ūkio subjektai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Dalis palūkanų kompensuojama, jeigu kaimo vietovėje veikiantis subjektas ar žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas):

 • atitinka labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė;
 • nedalyvauja ir nėra dalyvavęs priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Nuo 2023 m. birželio 21 d. dalies palūkanų kompensavimą už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, reglamentuoja taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-877 (toliau – taisyklės).

Pagal taisykles pagalbos gavėjui vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį, sudarytą nuo 2021 m. liepos 1 d.

Prašymas dėl dalies palūkanų kompensacijos pateikiamas kartu su paraiškos dėl garantijos suteikimo forma:

Kiek?

Ūkio subjektams valstybės pagalba teikiama tokiomis sąlygomis:

 • Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigai ar lizingo bendrovei sumokėtų palūkanų;
 • Kompensuojamos palūkanos už ne ilgesnį kaip 36 mėn. laikotarpį nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos;
 • Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 4 proc.;
 • Taikomi pagalbos vienam gavėjui už vieną paskolą sumų ir bendri investicinės paramos intensyvumo limitai (taisyklių 19 p.).

Kaip veikia?

Valstybės pagalba dalies palūkanų kompensavimui teikiama tik už tinkamas finansuoti išlaidas įgyvendinant investicinius projektus. Tinkamomis išlaidomis pripažįstamos išlaidos, padarytos po INVEGOS sprendimo suteikti individualią garantiją priėmimo dienos.

Investuojant į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą gaunamas žemės ūkio produktas, ir prekybą žemės ūkio produktais, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

 • nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas, įskaitant investicijas į pasyviąją elektros instaliaciją pastato viduje arba duomenų tinklų struktūrizuotą kabelių sistemą ir, jei reikia, pasyviojo tinklo papildomą dalį už pastato ribų esančioje privačioje nuosavybėje; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų;
 • žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios turto rinkos vertės;
 • bendrosios išlaidos – atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant
 • kompiuterinių programinės įrangos, debesijos ir panašių sprendimų įsigijimo, kūrimo ar naudojimo mokesčiai ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimo išlaidos;
 • žemės ūkio potencialo, kuris buvo prarastas dėl gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų, augalų kenkėjų arba saugomų gyvūnų, atkūrimui iki tokio lygio, koks jis buvo prieš įvykstant tiems įvykiams (tik užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba);
 • investicijoms specialiems prevenciniams veiksmams, kuriais siekiama išvengti gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų, augalų kenkėjų arba saugomų gyvūnų daromos žalos (tik užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba.

Investuojant į žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą gaunamas ne žemės ūkio produktas, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

 • materialiajam turtui įsigyti – su žeme, pastatais, įranga, mašinomis ir įrenginiais susijusiam turtui įsigyti;
 • nematerialiajam turtui įsigyti – turtui, kuris nėra fizinis ar finansinis (patento teisės, licencijos, praktinė patirtis arba kitas intelektinis turtas), kuris bus naudojamas tik šioje įmonėje; laikomas nusidėvinčiu turtu; įsigyjamas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju; bus įtrauktas į įmonės turtą bent trejus metus.

Investicijų, skirtų gamybinės įrangos ir įrenginių įsigijimui, paskirtis:

 • naujos įmonės kūrimas;
 • esamos įmonės plėtimas;
 • produkcijos įvairinimas, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus;
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso esminis keitimas.

Valstybės pagalba dalies palūkanų kompensavimui teikiama finansine nuoma (lizingu) perkantiems ūkio subjektams, investuojantiems į:

 • pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar)
 • žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą gaunamas ne žemės ūkio produktas – gamybinės įrangos ir įrenginių įsigijimui.
Kompensacijos gavimo sąlygos

Dalies palūkanų kompensacija skiriama, jei investiciniu projektu siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus;
 • sukurti ir gerinti su žemės ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą, įskaitant prieigą prie ūkio žemės, žemės konsolidavimą ir gerinimą, energijos vartojimo efektyvumą, tvarios energijos tiekimą ir vandens ar energijos taupymą;
 • atkurti dėl gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų bei augalų kenkėjų ir saugomų gyvūnų prarastą gamybos potencialą ir siekti išvengti tų įvykių ir veiksnių daromos žalos; jei žala gali būti siejama su klimato kaita, prireikus pagalbos gavėjai gali į atkūrimo priemones įtraukti prisitaikymo prie klimato kaitos priemones;
 • prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, be kita ko, mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat skatinant tvarią energiją ir energijos vartojimo efektyvumą
 • prisidėti prie tvarios žiedinės bioekonomikos ir skatinti darnų vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, be kita ko, mažinant priklausomybę nuo cheminių medžiagų;
 • prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo sustabdymo ir jos didinimo, ekosisteminių paslaugų gerinimo ir buveinių bei kraštovaizdžių išsaugojimo.

Pagalbos gavėjui vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį, sudarytą nuo 2021 m. liepos 1 d.

Dalis palūkanų nekompensuojama už iš finansų įstaigų imamas paskolas investicijoms finansuoti ar finansine nuoma (lizingu) perkamą turtą, kuriems teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones ir (ar) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemones.

Palūkanų kompensacijos dydis

Palūkanų kompensacijos dydis (pagalbos intensyvumas) skaičiuojamas visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui). Faktiškai sumokėta palūkanų kompensacijos suma negali viršyti pagalbos dydžio eurais, apskaičiuoto priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo.

Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Pratęsus paskolos / lizingo sutarties laikotarpį, dalinis palūkanų kompensavimo terminas nepratęsiamas. Kredito įstaigos ar lizingo bendrovės priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino paskolas / lizingą nekompensuojami.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas priskiriama žemės ūkio technikos kategorijai?

Žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti.

Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).