Tvarumas

INVEGA, vadovaudamasi savo vizija, misija, vertybėmis ir strateginiais tikslais prisideda prie aplinkos ir visuomenės gerovės, skatina tvarią valdyseną ir ilgalaikių investavimo tikslų pasiekimą bei laikosi šių principų taikymo. INVEGA ir jos tiesiogiai kontroliuojama bendrovė UAB „Kofinansavimas“ savo tvarumo politiką įgyvendina per tvarumo principus trijose svarbiausiose tvarumo srityse: aplinkos apsaugos, socialinėje ir valdysenos (ang. Environment, Social, Governance (ESG).

Tvarumo principai


Tvarumo taikymo sritys

Aplinkos apsauga (ang. Environment)

INVEGA įsipareigoja tausoti aplinką ir gamtos išteklius, taip pat siekia didinti atsakomybę už aplinkos apsaugą ir sąmoningumą tiek organizacijos viduje, tiek ir už jos ribų, skatina ekologinį efektyvumą, efektyvų energijos ir kitų išteklių naudojimą, atliekų ir taršos mažinimą, atliekų tvarkymą, pavojingų ar kenksmingų medžiagų vartojimo mažinimą, palaiko aplinkai draugiškų, naujų technologijų, produktų ir rinkų kūrimą. Šie reikalavimai taikomi visoms suinteresuotoms šalims, t. y. darbuotojams, juos skatinant, finansų tarpininkams, juos atrenkant ir sudarant su jais sutartis dėl finansinių priemonių įgyvendinimo, paslaugų ir prekių tiekėjams, kai vykdomi viešieji pirkimai, taip pat ir priimant investicinius sprendimus bei kuriant naujas ar tobulinant esamas finansines priemones. Aplinkos apsaugos nuostatos išdėstytos išdėstytos Aplinkos apsaugos politikoje.

Socialinė atsakomybė (ang. Social)

INVEGA kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teises bei vienodas galimybes darbe, o šios nuostatos išdėstytos Etikos kodekse, Lygių galimybių, Darbuotojų atlygio, Socialinės atsakomybės politikose. INVEGA aktyviai remia savo darbuotojų gerovę ir siekia užtikrinti tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. INVEGA skatina darbuotojus nuolat tobulinti savo įgūdžius ir siūlo kelti kvalifikaciją bei didinti kompetencijas per specialias mokymo ir panašias programas. Pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir jų propagavimas yra taikomas kasdieninėje INVEGOS veikloje. INVEGA turi atsisakyti bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, jei jos nepaiso pagarbos asmenims principų – pažeidžia žmogaus orumą dėl etninės kilmės, rasės, lyties, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, išsilavinimo ar religijos.

Valdysena (ang. Governance)

INVEGOS struktūra ir veiklos organizavimas turi užtikrinti patikimą valdymą, efektyviai veikiančią vidaus kontrolę bei atsakomybės pasiskirstymą, didelį dėmesį kreipiant į skaidrumą ir korupcijos bei kyšininkavimo prevenciją, reglamentuojančių įstatymų laikymąsi, orientuojantis į kokybiškų paslaugų teikimą. INVEGA turi atsisakyti bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, jei jos savo veikloje neužtikrina pagrindinių patikimos valdysenos ir skaidrumo reikalavimų.

INVEGOS patikima valdysena užtikrinama per struktūrą, duomenų apsaugą, korupcijos, sukčiavimo, kyšininkavimo, pinigų plovimo prevenciją, interesų konfliktų valdymą, pranešėjų apsaugą.