Priemonė įgyvendinta Lengvatinės paskolos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu

Paraiškų paskolai gauti finansų tarpininkai nebepriima.

 

Kodėl naudinga?

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumą reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, teikiamos lengvatinės paskolos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“, kurios pagrindas yra 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatas reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Kas gali kreiptis?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse:

 • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, išskyrus kailinių žvėrelių auginimu (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus)), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu;
 • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos paskolai gauti pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;
 • ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Lengvatinės paskolos pagal skatinamąją finansinę priemonę teikiamos per šiuos finansų tarpininkus:

Norintys gauti paskolą, turės kreiptis į šios finansinės priemonės įgyvendinime dalyvaujančius finansų tarpininkus ir jiems pateikti paraišką dėl paskolos gavimo bei kitus dokumentus.

Finansų tarpininkų pateiktų prašymų vertinimo ir sutarties pasirašymo statusas:

Finansų tarpininko pavadinimas Gautas prašymas Prašymo dalyvauti priemonės įgyvendinime statusas Sutarties statusas
RATO kredito unija 2023-08-02 Įvertintas Pasirašyta
KREDA – Jungtinės centrinės kredito unijos 2023-08-08 Įvertintas Pasirašyta
LKU kredito unijų grupė 2023-08-18 Įvertintas Pasirašyta
PayRay Bank 2023-08-21 Vertinamas Laukiama
SME Bank 2023-08-30  Įvertintas Pasirašyta

 

Kiek?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 500 tūkst. eurų sumos. Tuo atveju, kai paskola ar jos dalis teikiama biologiniam turtui įsigyti, paskolos suma ar jos dalis biologiniam turtui įsigyti negali viršyti 200 tūkst. eurų sumos.

Kai paskola teikiama trumpalaikiam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti, biologiniam turtui įsigyti (įskaitant paskolos administravimo mokesčio išlaidas), paskolų sumai taikomas limitas pagal vieną iš sąlygų:

 • 15 proc. paskolos gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų pagal priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, per paskutinius tris pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
 • 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Kai paskola teikiama prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti (įskaitant paskolos administravimo mokesčio išlaidas), paskolos dydis gali būti toks, kokį jos dydį pagrindžia paskolos gavėjas, bet ne daugiau kaip 500 tūkst. eurų  (priemonės schema, 8.4. papunktis).

Paskolų teikimui pagal priemonę iš viso skirta 84 mln. Eur lėšų. Iš jų 2023 m. II pusmetį paskolų teikimui skirti 23 mln. Eur. Finansų tarpininkams paskirstyta 100 proc. lėšų paskolų pagal priemonę teikimui.

Terminai

Paskolų sutartys pasirašomos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui ir turi būti išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Kaip veikia?

Nustatant ūkio subjektų, nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti patyrusių sunkumų dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, yra vertinamas vienas iš šių kriterijų (priemonės schema, 6.3. papunktis):

 • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1;
 • skolos rodiklio reikšmė (Įsipareigojimai / Turtas) yra didesnė nei 0,6.

Iki 2023 m. rugsėjo 14 d. priemonės lėšos yra skolinamos ūkio subjektams, vykdantiems pienininkystės, paukštininkystės, kiaulininkystės ir (ar) sodininkystės veiklą, kai pajamos iš tos veiklos per 2022 m. sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų.

Nuo 2023 m. rugsėjo 15 d. iki 2023 m. spalio 30 d. paskolos teikiamos ūkio subjektams, kurių viena iš vykdomų veiklų yra:

 • paukštininkystė, kiaulininkystė, galvijininkystė, avininkystė ir ožkininkystė;
 • daržininkystė ir sodininkystė;
 • akvakultūra;
 • ekologinė augalininkystė.

Nuo 2023 m. spalio 31 d. paskolos gali būti teikiamos visiems priemonės kriterijus atitinkamiems ūkio subjektams.

Paskolų teikimo sąlygos

Tinkamos finansuoti išlaidos

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę yra teikiamos finansuoti šias išlaidas (priemonės schema, 7 dalis):

1. Trumpalaikiam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti:

 • darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (ne daugiau kaip 6 mėn. laikotarpiu);
 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;
 • trąšos;
 • augalų apsaugos priemonės;
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų ir gyvulių sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.);
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;
 • pašarai ir (ar) jų priedai;
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti;
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.);
 • kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija.

2. Biologiniam turtui įsigyti.

3. Prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti, t. y. grąžinti anksčiau paimtą paskolą (jos dalį) ar sumokėti kainą (jos dalį) pagal lizingo sutartį, kai finansavimo paskirtis:

 • investiciniam projektui, kurio investicijos susijusios su žemės ūkio ir akvakultūros veiklomis, įgyvendinti;
 • apyvartiniam kapitalui finansuoti, kai paskola iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo suteikta pagal lengvatinių paskolų priemonę COVID-19 laikotarpiu.

4. Paskolos pagal šią priemonę administravimo išlaidas.

Nefinansuotinos išlaidos

Nefinansuotinos išlaidos – išlaidos, kurios neatitinka paskolos paskirties (tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų priemonės schemoje 7 dalyje), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas.

Paskolų palūkanos

Priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio bei paskolos trukmės yra nustatytos tokios fiksuotos metinės palūkanų normos:

Įmonės dydis / paskolos trukmė iki 12 mėn. nuo 13 iki 36 mėn. nuo 37 iki 72 mėn.
Labai maža, maža ar vidutinė įmonė* 1,28 proc. 1,53 proc. 2,03 proc.
Didelė įmonė* 1,53 proc. 2,03 proc. 3,03 proc.

* Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo apibrėžimą.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas administravimo mokestis, mokamas paskolą jam suteikusiam finansų tarpininkui. Administravimo mokestis apskaičiuojamas taikant 2 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur. Paskolos lėšos gali būti naudojamos šiam administravimo mokesčiui sumokėti.

Jei paskolos gavėjui iki 2023 m. birželio 30 d. jau buvo suteikta paskola pagal šią priemonę – jam gali būti teikiama dar viena paskola biologiniam turtui įsigyti arba prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti (įskaitant paskolos administravimo mokesčio išlaidas). Yra daugiau sąlygų, kurios nustatytos priemonės schemoje.

Jei paskolos gavėjui iki 2023 m. birželio 30 d. nebuvo suteikta paskola pagal šią priemonę – jam gali būti teikiama tik viena paskola trumpalaikiam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti arba tik viena paskola prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti (įskaitant paskolos administravimo mokesčio išlaidas).

Gali būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių, tačiau jis neprailgina nustatyto paskolos termino.

Suteikiant lengvatinę paskolą pagal šią finansinę priemonę, jokios paskolų užtikrinimo priemonės netaikomos.

Lengvatinės paskolos teikimas pagal šią finansinę priemonę yra valstybės pagalba, todėl taikomi sumų vienam valstybės pagalbos gavėjui limitai, paramos intensyvumo arba paramos sumos limitai (priemonės schema, 10 dalis). Paskolos neteikiamos, jeigu (priemonės schema, 9 dalis):

 • gavėjui ar jo dalyviams taikomos ES sankcijos;
 • paraiškos paskolai gauti pateikimo metu ūkio subjektas yra bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) restruktūrizuojamas;
 • ūkio subjektas yra gavęs lengvatinę paskolą ar garantiją pagal ŽŪPGF įgyvendinamas finansines priemones ir nevykdo įsipareigojimų pagal paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis su finansų įstaiga ir (arba) dėl jo nevykdomų įsipareigojimų pirmiau nurodyta sutartis yra nutraukta;
 • projektams, įgyvendinamiems finansuojant apyvartinį kapitalą ir (ar) biologinio turto įsigijimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ir (ar) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę;
 • gavusiems pagalbą, kuri buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.