Priemonė sustabdyta Vandentvarkos fondas

Kodėl naudinga?

Vandentvarkos fondo finansuojama priemonė yra įgyvendinama iš Sanglaudos fondo lėšų, kurios tikslas viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams teikti paskolas vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir rekonstrukcijai finansuoti. Paskolos nuotekų surinkimo tinklų plėtros projektams gali būti derinamos su grąžinamąja subsidija 

Kas gali kreiptis?

Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai (regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijas).

Paraiška kartu su priedais ir kitais dokumentais teikiama adresu: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

Paraiška gali būti teikiama:

 • registruotu paštu;
 • per kurjerį;
 • pareiškėjui pačiam perduodant paraišką;
 • atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą paraišką el. paštu uzklausos@invega.lt

Kiek?

Įsteigtam fondui skirta 30 mln. Eur Sanglaudos fondo lėšų. Šiomis lėšomis teikiamos paskolos geriamojo vandens tinklų rekonstrukcijai ir (arba) plėtros ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijai finansuoti.

Palūkanų norma - 2 proc. ir yra fiksuota visam paskolos laikotarpiui (taikoma VF esančiomis Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamoms paskolų sutartims). Jeigu yra išskolinamos visos VF esančios Sanglaudos fondo lėšos ir į VF papildomai yra pritraukiamos kitos lėšos, (pvz., iš tarptautinių finansinių institucijų ar kitų investuotojų), šiomis lėšomis finansuojamiems projektams palūkanų norma nustatoma atskirai.

Terminai

Paskolos terminas - iki 20 metų.

Kaip veikia?

Paskolos nuotekų surinkimo tinklų plėtros projektams gali būti derinamos su grąžinamąja subsidija (priemonė Nr. 05.3.2-VIPA-T-024). Geriamojo vandens tinklų rekonstrukcijos ir (arba) plėtros ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos projektai bus finansuojami tik finansinės priemonės lėšomis, t. y. tokiems projektams nebus skiriama gražinamoji subsidija.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkama finansuoti:

 • geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų ir teisinės registracijos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;
 • centralizuotųjų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (įskaitant statybą vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose) ir rekonstravimas;
 • dangų atstatymo išlaidos (finansuojama tik ta dalis, kuri buvo pažeista dėl projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki buvusios būklės);
 • statinio statybos techninės priežiūros išlaidos;
 •  projektinių pasiūlymų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (tinkama finansuoti, kai visos išlaidos kartu neviršija 7 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos);
 • statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, parengimo išlaidos;
 • statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išlaidos;
 • inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, statybinių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;
 • PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos tuo atveju, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais arba kitais Paskolos gavėjo veiklai taikomais įstatymais, Paskolos gavėjas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą.
Paskolos dydis

iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Jeigu projekte kaip viena iš projekto veiklų numatyta nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir pareiškėjas siekia dalinio finansavimo šiai veiklai pagal priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, atitinkamai (pagal priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto teikiamo finansavimo intensyvumą bei galimą suteikti grąžinamosios subsidijos sumą) yra mažinamas paskolos dydis. Tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos pro rata principu (atitinkama dalis visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų finansuojama teikiant paskolą, likusią tinkamų finansuoti išlaidų dalį finansuojant pagal priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ teikiant grąžinamąją subsidiją ). Bendra suteiktos paskolos ir grąžinamosios subsidijos suma negalės viršyti 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

VIPA papildoma paskola

VIPA sudaro papildomo finansavimo galimybes įgyvendinti projektus, bendrai finansuojamus VF arba VF ir priemonės 05.3.2-VIPA-T-024 lėšomis ir teikia paskolas išlaidoms, viršijančioms VF Apraše ir GS priemonės 05.3.2-VIPA-T-024 PFSA nustatytus maksimalius tinkamų finansuoti išlaidų dydžius, padengti.  

Palūkanų rūšis ir norma

palūkanų norma konkrečiam projektui nustatoma individualiai

Paskolos terminas

iki 15 metų, bet ne ilgesnis kaip VF paskolos terminas

Tinkamos finansuoti išlaidos

tinkamos finansuoti išlaidos atitinka VF Apraše nustatytus reikalavimus. Paskolos lėšomis finansuojamos Projekto išlaidos, viršijančios VF Apraše ir GS priemonės 05.3.2-VIPA-T-024 PFSA (kai taikoma) nustatytus maksimalius tinkamų finansuoti išlaidų dydžius. T.y. Projekto vidutinės vienam gyventojui tenkančios prijungimo prie geriamojo vandens tinklų išlaidos, vidutinės vienam gyventojui tenkančios prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų išlaidos, vidutinė geriamojo vandens tinklų rekonstrukcijos kaina ir vidutinė nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos kaina (rangos darbų suma) viršija VF Apraše ir GS priemonės 05.3.2-VIPA-T-024 PFSA (kai taikoma) nustatytus maksimalius tinkamų finansuoti išlaidų dydžius

Paskolos dydis

tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos pro rata principu (atitinkama visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų dalis finansuojama teikiant paskolą VIPA lėšomis, likusią tinkamų finansuoti išlaidų dalis finansuojama VF arba VF ir GS priemonės 05.3.2-VIPA-T-024 lėšomis). Bendra VIPA lėšomis suteiktos paskolos, VF lėšomis suteiktos paskolos arba VF ir grąžinamosios subsidijos suma pagal priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 negali viršyti 100 procentų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų