Priemonė įgyvendinta Garantijos gatvių apšvietimui

Kodėl naudinga?

INVEGA, suteikdama garantiją, įsipareigoja padengti kreditoriui ir/ ar finansuotojui už skolininko neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, suteiktą miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui finansuoti.

Kas gali kreiptis?

Finansine priemone gali pasinaudoti savivaldybės, savivaldybių įmonės ar kiti juridiniai asmenys, kontroliuojami savivaldybės, įgyvendinantys miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektus. Šie projektai turi pasiekti ne mažesnį kaip 40 proc. elektros energijos sutaupymą.

Paraiškos teikiamos INVEGAI vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į INVEGĄ;
 • pristatyta kurjerio;
 • atsiųsta registruotu laišku;
 • siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.
Prieš paraiškos teikimą pareiškėjas turi būti tinkamai parengęs turto inventorizaciją, investicinį projektą.
Investiciniam projektui ir projekto įgyvendinimo būdui privalomas atsakingo valdymo organo (savivaldybės tarybos) pritarimas.

INVEGAI pateikiama tinkamai užpildyta paraiškos forma su prie jos reikalaujamais visais dokumentais su parengtu lydraščiu ir el. versija, įrašyta į laikmeną.

Pateikiami dokumentai:

Paraiškos pateikimo data Būsena Įgyvendinamas projektas (miesto pav.) Pareiškėjas
2020-08-12 Pasirašyta sutartis Kalvarija Kalvarijos savivaldybės administracija
2020-08-05 Pasirašyta sutartis Šiauliai UAB Šiaulių gatvių apšvietimas
2020-01-15 Baigtas projektas Širvintos Širvintų rajono savivaldybės administracija
2016-11-30 Pasirašyta sutartis Telšiai Telšių rajono savivaldybės administracija
2015-10-20 Pasirašyta sutartis Jonava Jonavos rajono savivaldybės administracija

Kaip veikia?

2018 m. liepos 26 d. patvirtintas naujas Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja garantijų teikimo nuostatas bei reikalavimus miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektams.

Savivaldybės, norinčios pasinaudoti garantija, projektus gali įgyvendinti tiek pačios, tiek pasitelkdamos energijos taupymo paslaugų teikėjus (ETPT, angl. ESCO). INVEGA, suteikdama garantiją, įsipareigoja padengti kreditoriui ir/ ar finansuotojui už skolininko neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, suteiktą miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui finansuoti.

Finansavimo schema


Sąlygos

Tinkamomis išlaidomis įgyvendinant miesto gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektą laikoma:

 • visos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo išlaidos, patirtos siekiant didinti miesto gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą. Pavyzdžiui: šviestuvų keitimas, atramų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų įrengimas pakeičiant esamas, intelektualiosios (išmaniosios, pažangiosios) valdymo ir kontrolės sistemos atnaujinimas ir (arba) naujos diegimas, skirstymo bei maitinimo spintų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų pakeičiant esamas įrengimas, gatvių apšvietimo elektros linijų (kabelių) atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų įrengimas pakeičiant esamas linijas (kabelius), atstatomieji ir kiti rangos bei ūkio darbai, kurie yra būtini atlikti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybas.
 • tiesiogiai su projekto vykdymu susijusios išlaidos: projektavimo, projekto ekspertizės, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros paslaugos, patirtos po viešojo pirkimo, kuriuo yra įsigyjamos su projektu susijusios prekės ir (arba) paslaugos.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kaip apskaičiuojamas 40% elektros energijos sutaupymas?

Projekto vertinimo metu bus tikrinama, ar planuojami pasiekti elektros energijos sutaupymai yra ne mažesni kaip 40 %. Šie sutaupymai vertinami remiantis norminiu elektros energijos suvartojimu prieš ir po modernizacijos, skaičiuojant nuo miesto gatvių apšvietimo modernizuojamos sistemos arba sistemos dalies, laikant, kad ši sistema yra naudojama racionaliai, vadovaujantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Siekiant įsitikinti, kad projektu buvo pasiektas ne mažesnis kaip 40 % elektros energijos sutaupymas, po projekto įgyvendinimo (arba po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo) atliekama projekto patikra vietoje.

2. Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 37 punkte numatyta, kad projekto investicijų atsipirkimo laikotarpis privalo būti ne ilgesnis nei 20 metų. Koks investicijų atsipirkimo laikotarpis bus vertinamas: ekonominis ar finansinis?

Vadovaujantis garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 37 punktu bus vertinamas ekonominis projekto investicijų atsipirkimas.

3. Kokių veiksmų imtis dėl nusidėvėjusių AB „Energijos skirstymo operatorius” (ESO) atramų (stulpų)?

Kiekviena savivaldybė turėtų kreiptis į ESO regioninius padalinius ir bendru sutarimu nuspręsti, kaip šiuo metu ar ateityje bus eksploatuojami ESO nuosavybėje esantys stulpai.

4. Kodėl reikia atlikti turto inventorizaciją?

Inventorizacija reikalinga tam, kad būtų galima parengti kuo tikslesnį investicijų projektą. Atlikus inventorizaciją, turėtų būti surinkta informacija dėl atramų skaičiaus ir tipo, elektros linijų ilgių ir tipų bei šviestuvų skaičių ir tipų konkrečiose gatvės. Į inventorizacijos apimtį siūlome įtraukti visus planuojamus modernizuoti miesto apšvietimo sistemos elementus pvz. ir valdymo spintas. Dokumentų dėl tinklų registravimo ir apskaitos INVEGA nereikalauja.

Rengiant investicijų projektą, siūlome inventorizaciją atlikti žemiau pateiktos lentelės forma.

5. Kas turėtų būti numatyta savivaldybės tarybos sprendime, kreipiantis dėl garantijos suteikimo įgyvendinant miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą?
 • Pritarimas investiciniam projektui dėl „Miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo“.
 • Kokiu būdu bus įgyvendinamas projektas (pagal UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2018-07-26 Nr.2018/9-58 generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos apraše numatytus projekto įgyvendinimo būdus).
 • Kam pavedama atlikti projekto įgyvendinimą (pateikti paraišką dėl garantijos suteikimo, vykdyti viešuosius pirkimus, koordinuoti miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo rangos darbus ir t.t).
 • Iki kada turi būti pradėti ir įvykdyti viešieji pirkimai projekto finansavimo/ETPT/rangos darbų įsigijimui.
 • Projekto finansavimui planuojamas skolintis lėšų dydis % ir paskolos grąžinimo terminas.
 • Kiti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai (jei tokių būtų).
6. Ar miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas gali apimti ir šalia esančių miestelių, kaimų, viensėdžių gatves ir viešąsias erdves?

2018 m. gegužės 15 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-179 pakeistas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo, kuriame buvo patikslintas gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo atveju aktualus P.S.316 rodiklis “Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos”. Rodiklio sąvokos apibrėžime nurodyta:

"Jeigu su miestu besiribojančio miestelio, kaimo, viensėdžio ar jo dalies gatvių apšvietimo infrastruktūra priskiriama miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrai ir nuosavybės teise priklauso tai pačiai savivaldybei, miestų apšvietimo modernizavimo didinant energijos vartojimo efektyvumą tikslais, toks miestelis, kaimas, viensėdis ar jo dalis taip pat priskiriami miestui.
Jei šalia gatvės esančios viešosios erdvės, pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas naudojamas ir gatvės apšvietimui bei nuosavybės teise priklauso tai pačiai savivaldybei, ši viešosios erdvės, pėsčiųjų ar dviračių tako dalis gatvių apšvietimo modernizavimo didinant energijos vartojimo efektyvumą tikslais taip pat priskiriama gatvei."

Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas

7. Kiek išauga galutinė projekto vertė kai projektą įgyvendina pati savivaldybė ar per ETPT kompanija?

Projekto vertei neturi įtakos pasirinktas projekto įgyvendinimo būdas. Investiciniame projekte yra numatytas projekto biudžeto ribos, kurias patvirtina savivaldybės Taryba.

8. Kokia savivaldybei nauda teikti paraišką dėl paskolos garantijos suteikimo?

Suteiktos garantijos sąlygos gali padėti savivaldybei gauti optimaliausią pasiūlymą iš finansuotojo, kuris sumažina savivaldybės skolinimosi ir periodinių įmokų nemokėjimo laiku rizikas ir taip gali susimažinti suteikiamos paskolos kainą.
Savivaldybė, kuri efektyviai pasinaudojusi garantijos teikiamomis naudomis įgyvendinant projektus, tampa novatoriška ir savo gerosios praktikos pavyzdžiu gali įgyvendinti ir kitus miesto projektus.

9. Kokie yra nustatyti reikalavimai viešųjų investicijų projektui parengti? Kiek kainuoja parengti Investicijų projektą savivaldybei?

Reikalavimai yra nustatyti Investicijų įstatyme. Investicinio projekto parengimo kaina priklauso ar pati savivaldybė rengs investicijų projektą ar pasitelks išorinius konsultantus.

10. Kokia eilės tvarka yra atsirenkama ETPT kompanija ir teikiama paraiška garantijai? Kokius dokumentus savivaldybė turi parengti norint atrinkti ETPT kompaniją?

Savivaldybė gavusi Tarybos pritarimą dėl projekto įgyvendinimo per ETPT kompaniją, teikia paraišką dėl garantijos suteikimo, tuomet savivaldybė inicijuoja viešo pirkimo būdu atrinkti ETPT kompaniją. Kai sudaroma finansavimo (paskolos) sutartis, tuomet finansuotojas teikia prašymą dėl garantijos ir tuomet pasirašoma trišalė garantijos sutartis.

Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybė, įgyvendinanti miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą, prieš atsirenkant ETPT kompaniją, teikia investicijų projektą vertinimui po kurio gaunama išvada dėl pasirinkto modelio taikymo.

Proceso eigą rasite: http://ppplietuva.lt/lt/viesojo-ir-privataus-sektoriu-partneryste/vpsp-procesas 

11. Jeigu savivaldybė nusprendžia projektą įgyvendinti VPSP būdu, ir yra parengusios investicijų projektus, ar turi gauti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinimus ir išvadas, kad projektas yra tinkamas finansuoti tokiu būdu?

Taip. Jeigu savivaldybė projektą ketina įgyvendinti VPSP būdu, turi kreiptis į CPVA dėl išvados projekto įgyvendinimo būdo pasirinkimo.

12. Kas yra netinkamos išlaidos įgyvendinant miesto gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektą?

Įgyvendinant miesto gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektą, netinkamomis išlaidomis laikomos tos, kurios nesusijusios su miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimu. Pvz.: wi-fi, saulės ar vėjo elementai, reklamos plotas, sistemos plėtra, aplinkos rodiklių matavimo įranga.

13. Ar savivaldybei ar skolininkui yra taikomi mokesčiai už suteiktą garantiją miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektams finansuoti?

Suteikiama garantija yra visiškai nemokama, todėl savivaldybei ar skolininkui netaikomi jokie garantijos mokesčiai.

14. Kaip apskaičiuojama maksimali garantuojama suma nuo tinkamų išlaidų vertės?

Maksimali garantuojama suma apskaičiuojama atsižvelgiant į sąlyginiame įsipareigojimo rašte nustatytą maksimalią garantuojamą sumą ir garantijos intensyvumą, pvz.:

 • Pareiškėjas, gavęs INVEGOS išduotą sąlyginį įsipareigojimo dėl garantijos suteikimo raštą, yra informuojamas apie suteikiamos garantijos intensyvumą ir maksimalią garantijos sumą, pvz.: pareiškėjui suteikta maksimali garantijos suma sudaro 800 tūkst. EUR arba 80% nuo skolinto kapitalo dalies tinkamoms išlaidoms.
 • Pareiškėjas įvykdęs viešuosius rangos darbų pirkimus, atlieka kreditorių apklausą bei pasirašo paskolos sutartį, pvz., paskolos vertė 900 tūkst. EUR.
 • Tuomet pasirašant trišalę garantijos sutartį, suteikta garantijos suma negali viršyti 720 tūkst. EUR.
15. Ar po garantijos sutarties sudarymo projekto įgyvendinimo laikotarpiu, savivaldybė periodiškai turi teikti ataskaitas INVEGAI?

Taip, remiantis aprašo XI skyriuje nustatytais ataskaitų teikimo reikalavimais. Skolininkas projekto įgyvendinimo laikotarpiu garantui teikia projekto įgyvendinimo ataskaitas.

Jeigu projektas įgyvendinamas etapais, ataskaita teikiama po kiekvieno užbaigto etapo, o užbaigus projektą galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Jeigu projektas neturi įgyvendinimo etapų, pateikiama tik galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

Ataskaitos teikiamos pagal sutarties priede Nr. 2 patvirtintą projekto etapo užbaigimo (projekto įgyvendinimo) ataskaitos formą. Projekto įgyvendinimo ataskaitos teikiamos po kiekvieno įgyvendinto etapo ar pilnai užbaigus projektą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po etapo ar pilnai įgyvendinto projekto pabaigos. Skolininkas garantui taip pat teikia pusmetines ataskaitas, kurios teikiamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po ataskaitinio pusmečio pabaigos. Pusmetinės ataskaitos teikiamos pagal sutarties priede Nr. 3 pateiktą pusmetinės ataskaitos formą.

16. Kas yra garantinis įvykis ir kokia tvarka išmokama garantijos išmoka?

Garantinis įvykis nusakomas aprašo 57, 58 punktuose:

„Garantiniu įvykiu laikomas įvykis, kuomet:

 1. Skolininkas laiku nesumokėjo Periodinės įmokos Kreditoriui, ir nesumokėta Periodinė įmoka Kreditoriui negalėjo būti kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
 2. Skolininkas laiku sumokėjo tik dalį Periodinės įmokos Kreditoriui, ir nesumokėta Periodinės įmokos dalis Kreditoriui negalėjo būti kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
 3. Paskolos sutartis yra nutraukiama Kreditoriaus iniciatyva, o Skolininkas nėra pajėgus sumokėti likusios negrąžintos Paskolos dalies.
 4. Periodinė įmoka laikoma nesumokėta laiku tada, kai Skolininkas vėluoja ją sumokėti daugiau kaip 5 darbo dienas, nuo Periodinių įmokų mokėjimo grafike nurodytos Periodinės įmokos mokėjimo dienos.“

Įvykus garantiniam įvykiui kreditorius INVEGAI teikia prašymą išmokėti periodinei įmokai ir kitus dokumentus, nurodytus aprašo 4 priedo 26 punkte.

INVEGA, priėmusi sprendimą mokėti garantijos išmoką, sumoka garantijos išmoką į kreditoriaus nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo mokėti garantijos išmoką priėmimo.

17. Nuo kada buvo galima pradėti teikti paraiškas garantijai gauti?

Paraiškos garantijai gauti priimamos nuo 2015 m. rugpjūčio 20 dienos.