Priemonė įgyvendinta Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams

Paraiškų teikimo terminas baigėsi 2021 m. lapkričio 30 d. 23 val. 59 min. Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų registravimo INVEGOJE datą ir laiką. Vertinamos tik tinkamai užpildytos ir INVEGAI pateiktos paraiškos. Vertinimui pateiktos paraiškos būseną galite pasitikrinti prisijungę prie elektroninės paraiškų informacinės sistemos adresu https://tour.invega.lt/login

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.), elektroniniu paštu info@invega.lt būtina pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Kodėl naudinga?

Paskolos apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams – tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti.

Kas gali kreiptis?

Paskola skiriama būtinosioms išlaidoms (darbuotojų darbo užmokesčiui, transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai, turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų įmokų mokėjimui pagal paskolų grąžinimo grafikus) finansuoti:

 • Jei teikiate klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, paskola teikiama SVV subjektui ar didelei įmonei, turinčiai galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą;
 • Jei esate maitinimo paslaugų teikėjas, paskola teikiama didelei įmonei, kurios pagrindinė veikla yra Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nesate sunkumus patirianti įmonė ir įmonių grupė ir jums nėra pradėtos bankroto procedūros;
 • Registrų centrui esate pateikę 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Turi būti pateiktos jūsų ir įmonės grupių finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis.

Priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek? (atnaujinta nuo 2021 m. liepos 23 d.)

Priemonei skirta iki 22 mln.  eurų INVEGOS fondo lėšų. Paskolos teikiamos  viešojo maitinimo paslaugų teikėjams.

 • Didžiausia galima suteikti paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

1. Paskolos gavėjams:

 • registravusiems veiklą iki 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams, remiantis 2019 m. faktiniais duomenimis apskaičiuotos, darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus;
 • registravusiems veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis 2019 m. ir 2020 m. faktiniais duomenimis; arba

2. Paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos; arba

3. Paskolos suma gali būti ir didesnė, nei nustatyta 1 ir 2 punktuose, jei atitinkamą jos dydį paskolos gavėjas pagrindžia būtinumu įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais ir (ar) yra poreikis skirti lėšas kitoms veiklai tęsti būtinoms reikmėms nuo paskolos suteikimo per ateinančius 18 mėnesių SVV subjekto atveju ir 12 mėnesių DĮ atveju. Šiuo atveju paskolos suma apskaičiuojama pagal INVEGOS patvirtintą metodiką, pagal kurią parengta paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklė

Visais atvejais paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 3 mln. Eur.

 • Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki 2022 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas.
 • Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį (kas 90 kalendorinių dienų).

Paskolos palūkanos

Paskolos gavėjo statusas Paskolos trukmė
iki 12 mėn. nuo 13 iki 36 mėn. nuo 37 iki 72 mėn.
SVV subjektas 0,1 % 0,19 % 0,69 %
Didelė įmonė 0,19 % 0,69 % 1,69 %

 

Terminai (atnaujinta nuo 2021 m. liepos 23 d.)

 • Sutartis pasirašoma ir paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2021 gruodžio 31 d., išmokama – ne vėliau kaip 2022 kovo 31 d.
 • Paskolos terminas iki 72 mėn. (įskaitant atvejus, kai terminas pratęsiamas).
 • Kvietimas stabdomas 2021 m. lapkričio 30 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.
 • Paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo.

Kaip veikia?

Norėdami gauti paskolą turite pateikti:

 • SVV subjekto statuso deklaraciją;
 • Darbo užmokesčio žiniaraščius (nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše);
 • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 • Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srauto duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1);
 • Siūlymą dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą (paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše).

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

Paskolos sumos didinimas

Esant poreikiui, paskolos gavėjui pateiktus laisvos formos prašymą INVEGAI, paskolos suma gali būti didinama, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus prašymą dėl paskolos sumos didinimo, INVEGA atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą.

Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d.

Norėdami kreiptis į INVEGĄ dėl paskolos sumos didinimo pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, prašome pateikti el. p. tour.vertinimas@invega.lt rašytinį įmonės įgalioto atstovo prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, kuriame būtų nurodomi įmonės rekvizitai ir atstovas, paskolos sutarties data, numeris ir suteikta suma, papildomai prašoma paskolos suma ir priežastis (būtiniausioms apyvartinėms lėšoms) dėl paskolos sumos didinimo.

Kartu su prašymu dėl paskolos sumos padidinimo turi būti pateikiama prognozuojama pelno nuostolių ataskaita bei pinigų srautų duomenys, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1).

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

3. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

4. Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?
 • apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), būtinosioms išlaidoms finansuoti. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.
 • viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslo subjektai būtinosioms išlaidoms finansuoti. Paskolos teikiamos tik didelėms įmonėms, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis, kaip tai apibrėžta SVV įstatyme ir kurių pagrindinė veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000).
5. Kas yra klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos?

Klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos apima viešbučio, motelio, svečių namų ir kempingo paslaugas. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis išduotą galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.

6. Ar teikiamos paskolos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas?

Ne. Įmonės, teikiančios neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas INVEGOS administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

7. Ar teikiamos paskolos viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams?

Ne. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ar verslininkai, dirbantys pagal verslo liudijimą ir teikiantys viešojo maitinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas INVEGOS administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

8. Ar galiu teikti paraišką pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ jei esu apgyvendinimo paslaugas ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas? Ar paraišką galiu teikti kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas?

Statistikos departamente, paspaudę nuorodą http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html galite įvesti įmonės kodą ir pasitikrinti kokia Jūsų įmonės veikla yra pagrindinė. Jei Jūsų pagrindinė įmonės veikla yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (561000)“ ir esate didelė įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone kaip tai apibrėžta SVV įstatyme, paraišką galite teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas. Jei pagrindinė veikla yra 561000 ir nesate didelė įmonė – paraiškos teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė negalite.

Pažymėtina, jog Statistikos departamentas pateikia tokią informaciją:

 • Jeigu veiklos rūšies kodas neatitinka įmonės vykdomos pagrindinės veiklos, prašome inicijuoti jo pakeitimą. Motyvuotą laisvos formos prašymą siųsti adresu statistika@stat.gov.lt. Atkreipiame dėmesį, kad Statistiniame ūkio subjektų registre nurodoma tik pagrindinė veikla (sukurianti didžiausią pridėtinę vertę).
 • Jei esate apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), galite teikti paraišką kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.
9. Kas yra netinkamos išlaidos finansuoti?

Finansavimas negali būti skirtas išmokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką. Finansavimas negali būti skirtas investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją).

10. Kokiam terminui teikiamos paskolos?

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui. Paskolos trukmė paskolos gavėjui pateikus laisvos formos prašymą INVEGAI gali būti pratęsta, neviršijant 72 mėnesių termino. Jei pradinė paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra pratęsiama, visai paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą paskolos trukmę, įskaitant paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta skiltyje „Paskolų teikimo kaina paskolos gavėjams“).

Paskolos gavėjas turi teisę paskolą grąžinti anksčiau paskolos termino be jokių papildomų mokesčių.

11. Kaip apskaičiuojamas paskolos dydis?

Paskolos suma kiekvienam paskolos gavėjui bus nustatoma individualiai įvertinus finansavimo poreikį pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, neviršijant nustatytos didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Jei prašomos paskolos dydis INVEGOS vertinimu yra nepakankamai pagrįstas dokumentais ir pateikta informacija arba jeigu verslo subjekto turimų lėšų ir planuojamų piniginių srautų pakanka veiklai vykdyti, paskola nesuteikiama.

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. (jei paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.) ir iki 2022 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas darbuotojų darbo užmokesčiui (išskyrus tą darbo užmokesčio dalį, kurią paskolos gavėjui mokėdama subsidijas kompensavo ar gali kompensuoti valstybė), transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai (išskyrus mokėtiną nuomos mokestį su paskolos gavėju susijusiems asmenims ir tas išlaidas, kurias paskolos gavėjui kompensuoja valstybė pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“), turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų įmokų mokėjimui pagal paskolų grąžinimo grafikus (išskyrus tokius paskolos įmokų mokėjimus, kai viena įmoka grąžinamas visas paskolos likutis ar daugiau nei 50 proc. visos gautos paskolos sumos), kuriuos paskolos gavėjas sudarė su finansuotoju iki paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo dienos, avansinių mokėjimų (jų dalies) grąžinimui pagal atšauktus užsakymus (apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, atveju), komunalinių paslaugų išlaidoms ir visoms kitoms paskolos gavėjo būtinosioms administracinėms išlaidoms, kurios bus patirtos siekiant išlaikyti darbo vietas ir tęsti paskolos gavėjo veiklą, padengti.

Finansuojamos tik tos paskolos gavėjo išlaidos, kurios bus patiriamos pinigais, nefinansuojant amortizacinių atskaitymų, atidėjinių, šalių susitarimais atidėtų mokėjimų ar kitų nepiniginių išlaidų. Į prašomą paskolos sumą negali būti traukiamos išlaidos, kurios finansuojamos kitomis priemonėmis, kurios įgyvendinamos vadovaujantis Komunikatu. Paskolos suma apskaičiuojama pagal metodinius nurodymus, kurie pridedami kaip Aprašo priedas Nr.1.

12. Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Apgyvendinimo paslaugų ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams suteikta paskola grąžinama pagal paskolos grąžinimo grafiką, mokant įmokas kas mėnesį. Paskolos grąžinimo grafikas yra sudaromas po visos paskolos sumos išmokėjimo.

Paskolos gavėjas gali pasirinkti 24 mėnesių arba trumpesnį, tačiau ne trumpesnį kaip 6 mėnesių, paskolos grąžinimo atidėjimo terminą. Paskolos gavėjui, pateikus laisvos formos prašymą INVEGAI, pasirinktas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas gali būti pratęstas ne mažiau kaip 6 mėn. laikotarpiui, tačiau paskola negali būti pradėta grąžinti vėliau nei po 24 mėnesių nuo paskolos sutarties sudarymo dienos. Atidedant paskolos grąžinimo terminą, pakartotinis paskolos gavėjo vertinimas neatliekamas.

Paskolos gavėjas gali grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau nei nustatyta grąžinimo grafike.

13. Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskola gali būti išmokėta ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 31 d.

Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį (kas 90 kalendorinių dienų) pagal suderintą su paskolos gavėju grafiką. Esant poreikiui, paskolos gavėjui pateikus INVEGAI laisvos formos prašymą, INVEGOS sutikimu paskolos lėšos gali būti išmokamos ir kitais terminais.

Paskolos gavėjas paskolos dalies mokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

14. Kokius dokumentus turi pateikti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų ir maitinimo paslaugų teikėjai?

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3. Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5. Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1);
 6. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.

* nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokesčio su mokesčiais sumą.

Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. paskolos gavėjų, registravusių veiklą iki 2019 m. sausio 1 d. atveju, paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams, remiantis 2019 m. faktiniais duomenimis apskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus;
 2. paskolos gavėjų, registravusių veiklą po 2019 m. sausio 1 d. atveju, paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis 2019 m. ir 2020 m. faktiniais duomenimis.

** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

Verslo subjektų, kurie paraiškas paskolai gauti pateikė po Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 4-771 įsigaliojimo, t. y. nuo 2021 m. liepos 15 d., atveju:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“, ir turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimu; arba
 2. turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą.

Verslo subjektų, kurie paraiškas Paskolai gauti pateikė iki Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 4-771 įsigaliojimo t. y. iki 2021 m. liepos 14 d., atveju:

Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos Paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

15. Kada reikia pildyti SVV deklaraciją?

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė (paraiškas galės teikti tik didelės viešojo maitinimo įmonės, kurių pagrindinė veika „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000)), kartu su paraiška turi būti pateikęs SVV subjekto deklaraciją visais atvejais.

16. Kokiam terminui teikiamos paskolos?

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui. Paskolos trukmė paskolos gavėjui pateikus laisvos formos prašymą INVEGAI gali būti pratęsta, neviršijant 72 mėnesių termino. Jei pradinė paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra pratęsiama, visai paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą paskolos trukmę, įskaitant paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta skiltyje „Paskolų teikimo kaina paskolos gavėjams“).

Paskolos gavėjas turi teisę paskolą grąžinti anksčiau paskolos termino be jokių papildomų mokesčių

17. Paraiškos būsenos pildant paraišką

Pildydami paraišką, atkreipkite dėmesį į paraiškos būseną:

Neatitinka kriterijų – paraiška nebuvo pateikta, nes pareiškėjas neatitinka finansavimo kriterijų. Tuo atveju, jeigu neatitikimai galėtų būti ištaisyti ir naujos paraiškos pateikimo dieną būtų pašalinti, pareiškėjas gali kreiptis pakartotinai, teikdamas paraišką iš naujo.
Rengiama – paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinti. Kai parengsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Rengiama“ pasikeitė į „Pateikta vertinimui“.
Pateikta vertinimui – paraiška pateikta vertinti, laukite pranešimo apie tolesnius veiksmus.
Grąžinta tikslinimui – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Kai patikslinsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinimui“ pasikeitė į „Pateikta vertinimui“.
Atmesta – priimtas sprendimas nesuteikti finansavimo dėl pareiškėjo atstovaujamos įmonės (verslininko) pateiktos paraiškos.
Patvirtinta – priimtas teigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo.
Pasirašyta finansavimo sutartis – pareiškėjo ir INVEGA pasirašyta sutartis. INVEGAI pasirašius sutartį, paskolos sutartis tampa galiojančia, o paskola suteikiama apraše numatytais terminais ir sąlygomis.

18. Kokie esminiai reikalavimai pareiškėjams?

Prieš teikdami paraišką pareiškėjai privalo įsitikinti:

 1. Kad paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) yra pateikusi VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Tuo atveju jei paskolos gavėjas ir (ar) įmonių grupės įmonės, įskaitant paskolos gavėją, sudaro metinį finansinių ataskaitų rinkinį kitai datai (ne 2019 m. gruodžio 31 d.), 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys neturi būti teikiamas VĮ „Registrų centras“ ir „Invegai“ turi būti teikiamas įmonių grupės, įskaitant paskolos gavėją, įmonių patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys. Jei pagal teisės aktus, reglamentuojančius įmonių finansinę atskaitomybę, paskolos gavėjui ir (ar) įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) nėra prievolės sudaryti 2019 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Lietuvos Respublikoje arba paskolos gavėjo įmonės grupės įmonė (įmonės) (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) yra registruotos ne Lietuvos Respublikoje, paskolos gavėjo ir (ar) įmonių grupės įmonės (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys arba įmonių grupės įmonių, registruotų ne Lietuvos Respublikoje, patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti pateikiamas INVEGAI. Šis reikalavimas netaikomas verslininkams ir tiems paskolos gavėjams ar įmonių grupės įmonėms (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei), kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d.
 2. Ar paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais arba 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais, paskolos gavėjas turi tai pagrįsti dokumentais. Verslininkas laikomas sunkumų patiriančiu, jei jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.
 3. Kad turi galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą (taikoma tik kelionių organizatoriams); turi apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą (taikoma tik apgyvendinimo paslaugų teikėjams); pagrindinė įmonės veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000) (taikoma tik viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms).

Daugiau – priemonės aprašo skirsniuose – „Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos“.

19. Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektai norintys įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantys sunkumų?

Jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais, paskolos gavėjas turi pagrįsti dokumentais, pateikdamas finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).

Verslininkas (kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme) laikomas sunkumų patiriančiu, jei jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Daugiau informacijos apie tai, kas yra sunkumus patirianti įmonė ir skaičiuokles, kuriomis pasinaudoję galite pasitikrinti ar paraiškos pateikimo metu pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiriate sunkumų, rasite čia:

Sunkumų patyrimas apskaičiuojamas pagal pateiktas skaičiuokles:

 • Mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/sunkumu-vertinimo-skaiciuokle-mvi/
 • Didelėms įmonėms (DĮ): https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/sunkumu-vertinimo-skaiciuokle-di/
20. Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vadovas (verslininkas) arba įgaliotas asmuo per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://tour.invega.lt.

Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Verslo subjektas“. Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas) jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas“.

Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį, prisijungus prie elektroninės paraiškų sistemos https://tour.invega.lt spauskite mygtuką „Įgaliojimai“. Užpildžius visus laukus apie įgaliotinį ir pridėjus įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimo dokumentą pdf formatu spauskite „Saugoti“. Išsaugojus duomenis įgaliotas fizinis asmuo gali jungtis per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://tour.invega.lt (https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas“).

Jeigu paskolos gavėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti

INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.

Paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas), norėdamas įgalioti kitą fizinį asmenį teikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį paskolos gavėjo vardu, turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Pastaba. Įgaliojimas suteikiamas šiems veiksmams atlikti: verslo subjekto (verslininko) vardu teikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://tour.invega.lt dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, pateikti visus būtinus dokumentus, reikalingus pridėti prie paraiškos, ir/ arba pasirašyti paskolos sutartį verslo subjekto (verslininko) vardu (nurodyti sumą Eur, paskolos laikotarpį mėn.) bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

21. Kokia didžiausia suma vienam paskolos gavėjui?

Didžiausia galima suteikti paskolos suma, apskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

 1. Paskolos gavėjams:
  • registravusiems veiklą iki 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams, remiantis 2019 m. faktiniais duomenimis apskaičiuotos, darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus;
  • registravusiems veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis 2019 m. ir 2020 m. faktiniais duomenimis; arba
 2. Paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos; arba
 3. Paskolos suma gali būti ir didesnė, nei nustatyta 1 ir 2 punktuose, jei atitinkamą jos dydį paskolos gavėjas pagrindžia būtinumu įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais ir (ar) yra poreikis skirti lėšas kitoms veiklai tęsti būtinoms reikmėms nuo paskolos suteikimo per ateinančius 18 mėnesių SVV subjekto atveju ir 12 mėnesių DĮ atveju. Šiuo atveju paskolos suma apskaičiuojama pagal INVEGOS patvirtintą metodiką, pagal kurią parengta paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklė yra viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt; tačiau
 4. visais atvejais paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 3 mln. Eur ir (tuo atveju kai paskolos gavėjas yra kelionių organizatorius) paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos suteikimo ar prašymo paskolą padidinti pateikimo metu turėtos draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ir (ar) finansų įstaigos suteiktos finansinės garantijos sumos, tuo atveju, jei paskolos gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas yra nustatytas pagal Turizmo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį.

Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola iki didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui, išskyrus atvejus, jei tas pats paskolos gavėjas vykdo kelionių organizavimo veiklą ir teikia apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas, kreipiasi dėl paskolos kelionių organizatoriams ir dėl paskolos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems klasifikuojamąsias apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas, jis gali gauti dvi paskolas, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė nei paskaičiuota didžiausia paskolos suma pagal 1–4 punktus.

Apskaičiuojant didžiausią paskolos sumą, įvertinama kiek verslo subjektas jau yra gavęs valstybės pagalbos lengvatinių paskolų ir garantijų forma, kurios suteiktos vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas) 3.2 ir 3.3 papunkčiais, todėl didžiausia paskolos suma negali būti didesnė už valstybės pagalbos sumą (ar jo likutį, jei verslo subjektui jau suteikta valstybės pagalba pagal Komunikato 3.2 ir 3.3 papunkčius) nei numato Komunikatas.

22. Kokie paskolos suteikimo, paskolos sutarties sudarymo terminai?

Paskola gali būti suteikta (t. y. paskolos sutartis turi būti pasirašyta) ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Verslo subjekto atstovas paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po INVEGOS sprendimo skirti finansavimą priėmimo ir paskolos sutarties pateikimo. Nepasirašius paskolos sutarties per nurodytą terminą, sprendimas skirti finansavimą netenka galios. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

23. Kokie tolesni pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinimui“?

Teisingai užpildę ir pateikę paraišką elektroninėje paraiškų sistemoje, laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paraiškos galite paskambinę informacinės linijos telefonu +370 5 210 7510, taip pat parašę užklausą el. paštu paskolosturizmui@invega.lt.

24. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Grąžinta tikslinimui“?

Kai paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Patikslinę paraišką spauskite „Tvirtinti paraišką“ ir įsitikinkite, kad paraiška pateikta. Paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinimui“ turi pasikeisti į „Pateikta vertinimui“.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 10 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos jų nepateikia, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.