Pretenzijos ir skundai

Mums rūpi kiekvienas klientas ir pareiškėjas, todėl stengiamės savo darbą atlikti kuo geriau. Tačiau, jeigu Jūs manote, kad Jūsų teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, naudojantis INVEGOS teikiamomis paslaugomis, Jūs galite pateikti mums rašytinį skundą ar pretenziją.

Skundą ar pretenziją galite pateikti šiais būdais:

 • Elektroniniu paštu info@invega.lt. Privaloma pateikti duomenis:
  • vardas, pavardė;
  • el. pašto adresas;
  • laiško pavadinime arba tekste aiškiai nurodykite, kad tai „Pretenzija“ arba „Skundas“.
 • Registruotu paštu (Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius);
 • Atvykę į mūsų būstinę adresu Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius.

Kaip ir ką pateikti skunde:

 • Skundai ar pretenzijos turi būti surašyti laisva forma valstybine kalba;
 • Skunde ar pretenzijoje turi būti nurodyti šie privalomi duomenys: pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas, atstovaujančio asmens vardas, pavardė, kai skundas pateikiamas per atstovą, adresas korespondencijai, t. y. būdas, kuriuo norima gauti atsakymą (paštu, el. paštu);
 • Turi būti nurodyti aiškūs skundžiami INVEGOS ar jos darbuotojo veiksmai ar neveikimas, pareiškėjo pažeistos teisės arba teisėti interesai, pareiškėjo reikalavimai ir prašymai dėl pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo;
 • Skundas turi būti surašytas įskaitomai ir pasirašytas asmeniškai pareiškėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens (išskyrus atvejus, kai pateikiamas el. paštu);
 • Prie skundo turi būti pridedama skundui išnagrinėti svarbi medžiaga.
 • Raštu klientų pateiktus skundus nustatyta tvarka nagrinėja atsakingi INVEGOS darbuotojai. INVEGA įsipareigoja raštu atsakyti į rašytinius kliento skundus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą terminą, apie tai pranešama pareiškėjui, nurodant vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir pareiškėjui bus pateiktas atsakymas.

Pareiškėjas, nesutinkantis su INVEGOS atsakymu į skundą, dėl to paties ginčo dalyko turi teisę kreiptis į INVEGOS veiklą prižiūrinčią instituciją ir (ar) teismą. Jei INVEGA per 20 darbo dienų nuo pareiškėjo skundo įregistravimo dienos nepateikia pareiškėjui jokio atsakymo, pareiškėjas per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos turi teisę kreiptis į atitinkamą INVEGOS veiklą prižiūrinčią instituciją arba teismą.

Bendroji skundų nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarka