Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui prekybinių sandorių finansavimą.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Priemone „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Informacija apie kiekvieno Finansų tarpininko prašymo vertinimo statusą ir Sutarties su Finansų tarpininku pasirašymą:

Finansų tarpininko pavadinimas Prašymo pateikimo data Prašymo vertinimo statusas Prašymo įvertinimo data Skirta lėšų suma Sutarties su finansų tarpininku statusas PGF2 lėšų likutis įvertinus finansų tarpininkui skirtą sumą
UAB „SME finance“ 2020-04-14 įvertinta 2020-04-20 2 500 000 Pasirašyta 2020.04.28 7 500 000
UAB Factris LT1 2020-04-17 įvertinta 2020-04-30 2 500 000 Pasirašyta 2 500 000
UAB „Taurus fondas“ 2020-04-20 įvertinta 2020-05-07 2 500 000 Pasirašyta 2020.05.11 0
PayRay, UAB 2020-04-21 įvertinta 2020-04-23 2 500 000 Pasirašyta 2020.05.08 5 000 000

Priemonei skirtos lėšų sumos paskirstymas Finansų tarpininkams (eurais):

Priemonei skirta lėšų suma 10 000 000
Priemonei nepaskirstyta lėšų suma 0

Kiek?

Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių. Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, su MVĮ gali būti sudaromas naujas faktoringo sandoris.

Priemonės portfeliui formuoti numatoma skirti iki 10 mln. Eur INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, kurios leis garantuoti 62,5 mln. Eur faktoringo sandorių portfelį.

Kaip veikia?

Faktoringo sandorius finansuoja ir dokumentaciją rengia atrinktos finansų įmonės, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios Portfelinių garantijų faktoringui 2 priemonę, portfelyje esančiam faktoringo sandoriui bus suteikiama 80 proc. garantija, tačiau visų išmokų suma negali viršyti viršutinės ribos, kurios dydis yra 20 proc. nuo suformuoto faktoringo sandorių portfelio garantijų sumos.

Priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Į garantuojamą portfelį turi būti įtraukiami faktoringo sandoriai su regresu į faktoringo sandorio gavėją.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

  1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
  4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
  5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės analizės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę