Priemonė įgyvendinta Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

Priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ yra sustabdyta.

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.), elektroniniu paštu info@invega.lt būtina pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Kodėl naudinga?

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams – tai paskolos be užstato, kurios padeda labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei verlininkams (SVV subjektams), susidūrusiais su sunkumais dėl COVID-19 protrūkio gauti finansavimą paskolų forma, kad labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei verslininkai galėtų susimokėti už būtinąsias išlaidas.

Paskolos, skiriamos minimaliems paskolos gavėjo mėnesiniams mokėjimams padengti: darbuotojų darbo užmokesčiui, nekilnojamo turto nuomai, komunalinėms išlaidoms, paskolos administravimo mokesčiams ir kitoms būtinosioms paskolos gavėjo išlaidoms.

Kas gali kreiptis?

Kreiptis gali tie verslai, kurie:

 • dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. jų apyvarta sumažėjo daugiau kaip 30 proc.*;
 • yra išlaikę bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
 • paraiškos pateikimo metu yra pateikę VĮ Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (išskyrus kai paskolos gavėjas yra verslininkas).

*Verslo subjektų, kurie yra įsteigti nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 1 d., apyvartos sumažėjimo kriterijus nėra vertinamas.

 • Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas.
 • Aprašo 3 priedo „Sutartis dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ įgyvendinimo“ priedai:
  • 1 priedas. Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ finansų tarpininko prašymas išmokėti lėšas.
  • 2 priedas. Ataskaita apie paskolų teikimą pagal INVEGOS fondo skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“.
  • 3 priedas. Deklaracija apie suteiktas paskolas ir lizingo sandorius pagal priemones, įgyvendinamas pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą dėl laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos.
  • 4 priedas. Ataskaita apie Finansų tarpininko tinkamumo reikalavimų laikymąsi.
  • 5 priedas. Metodiniai nurodymai.
  • 6 priedas. Sutartis dėl reikalavimų perleidimo.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ ir sudariusių sutartis, sąrašas.

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 200 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Maksimalus paskolos dydis – 1000 000 eurų. Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola.

Paskolos suma apskaičiuojama pagal Paskolos gavėjo jau patirtas arba planuojamas patirti išlaidas darbuotojų darbo užmokesčiui (išskyrus tą darbo užmokesčio dalį, kurią Paskolos gavėjui iki Paskolos ar jos dalies išmokėjimo kompensavo valstybė pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą mokėdama subsidijas už prastovą), transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai (išskyrus tas išlaidas, kurias Paskolos gavėjui kompensuoja valstybė pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“), turto išlaikymo išlaidoms, komunalinių paslaugų išlaidoms, Paskolos administravimo mokesčiams ir visoms kitoms Paskolos gavėjo būtinosioms administracinėms išlaidoms, kurios bus patirtos siekiant išlaikyti darbo vietas ir tęsti įmonės veiklą ir tai nėra susikaupusios senos skolos.

Finansuojamos tik išlaidos, kurios bus patiriamos pinigais, nefinansuojant amortizacinių atskaitymų, atidėjinių, šalių susitarimais atidėtų mokėjimų ar kitų nepiniginių išlaidų. Jeigu prašoma Paskolos suma yra iki 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų (imtinai), jos dydis nustatomas pagal SVV subjekto pateiktą deklaraciją (paaiškinimą) apie jo patirtas arba planuojamas patirti išlaidas laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-07-31. Jeigu prašoma Paskolos suma didesnė nei 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų, jos dydis nustatomas pagal laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-07-31 patirtas arba planuojamas patirti išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas, sutartis ir (ar) kitus apskaitos dokumentus).

Paskolos suma apskaičiuojama vadovaujantis Metodiniais nurodymais (Sutarties 5 priedas).

Kokios finansavimo sąlygos?

Paskola gali būti panaudota būtiniausioms paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Paskola negali būti panaudota:

 • išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams;
 • perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
 • gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.

Kaip veikia?

Dėl paskolų reikia kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią su „Invega“ bendradarbiavimo sutartį.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Finansų tarpininkai paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti ir paskolas išmokėti iki 2020 m. liepos 31 d. Finansuojamos visos patirtos arba planuojamos patirti išlaidos laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Visi paskolos gavėjo finansų tarpininkui mokami paskolos administravimo mokesčiai negali būti didesni nei:

 • 2 procentai nuo paskolos sumos, bet bendra paskolos administravimo mokesčių suma, kurią iš viso paskolos gavėjas turi sumokėti už paskolą negali būti mažesnė kaip 130 Eur ir didesnė kaip 1 300 Eur, kai paskolos dydis yra iki 130 000 Eur (imtinai);
 • 1 procentas nuo paskolos sumos, kai paskolos dydis yra daugiau kaip 130 000 Eur iki didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę