Priemonė įgyvendinta Expo konsultantas LT

Visuotinės dotacijos priemonės NR. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 6 d. sustabdytas.

Visos iki 2020 m. balandžio 6 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.

Kodėl naudinga?

Skiriama 4000 Eur eksporto konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur.

Pareiškėjų amžius MVĮ iki 3 m. MVĮ virš 3 m. (imtinai)
Kompensacijos dydis 85 proc. 50 proc.
Fiksuotasis valandinis eksporto konsultacijų įkainis 83,45 Eur/val. be PVM*
100,25 Eur/val. su PVM*
Konsultacijų temos Pasirengimo eksportui veiksmų planas
  • Eksporto strategija
  • Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija
  • Tarptautinės prekybos teisiniai aspektai ir sertifikavimas užsienio rinkose
  • Techniniai ir gamybiniai eksporto aspektai
  • Eksporto rizikos valdymas

*įkainis galioja paraiškoms gautoms nuo 2019 m. kovo 1 d.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Konsultantus ir konsultacijų temas rasite Verslo konsultantų tinklo puslapyje.

Išlaidos bus kompensuojamos gavus ataskaitą iš Verslo konsultantų tinklo apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Skaičiavimo pavyzdys: jei įmonė yra veikianti iki 3 metų, jai taikomas kompensacijos dydis 85 proc., fiksuotasis įkainis 83,45 Eur/val. Už 2 valandų konsultaciją jai bus išmokėta: 2*83,45*85% = 141,86 Eur dydžio kompensacija.

Sąlygos

Priemonė „Expo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais ir taip paskatinti eksporto ir įmonių konkurencingumo augimą.

Priemone „Expo konsultantas LT“ gali pasinaudoti MVĮ, kuri ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų darbuotojų. Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų).

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik konsultacijų, kurių temos skelbiamos interneto svetainėje www.verslilietuva.lt ir Verslo konsultantų tinklo svetainėje, išlaidos. Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto (naujo kompensacijos laikotarpio).

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 5 584 801 Eur (penkių milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Priemonės įgyvendinimo laikotarpis

Paraiškos pasinaudoti priemone gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

INVEGA gali sustabdyti paraiškų priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai dotacijos sutartyse, pagal kurias konsultacijų išlaidų dalies kompensavimas dar nėra pasibaigęs, nurodyta bendra didžiausia leistina finansavimo suma pasiekia maksimalią kvietimo sumą.

Maksimalus kompensacijos laikotarpis 6 mėn. nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos.
Maksimali kompensacijos suma Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur.
Nustatytas fiksuotasis įkainis 83,45 Eur/val. be PVM, 100,25 Eur/val. su PVM*
Kompensacijos intensyvumas

– MVĮ, veikianti iki 3 metų, – iki 85 procentų pagal fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų konsultacijų išlaidų.
– MVĮ, veikianti virš 3 metų (imtinai), – iki 50 procentų pagal fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų konsultacijų išlaidų.

MVĮ amžius nustatomas paraiškos registravimo INVEGOJE dieną.

Kompensavimo sąlygos

Pareiškėjo projektas turi prisidėti prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ 17, 21 ir 27 p. įgyvendinimo, t.y. atitikti prioritetinius Lietuvos eksporto plėtros tikslus:
– išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose;

– skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas;

– skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą.

Specializuotos konsultacinės paslaugos turi būti susijusios su bent viena iš prioritetinių eksporto rinkų grupės šalimi:

– Pirmoji grupė: Švedija, Vokietija, Norvegija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija, Belgija, Danija, Nyderlandai, Latvija, Estija.

– Antroji grupė: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkija, Italija.

– Trečioji grupė: Kinija, Pietų Korėja, Izraelis, Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos Respublika, Vietnamas, Omanas, Mongolija.

Pareiškėjo projektas turi atitikti eksporto plėtros skatinimo apribojimus, nurodytus Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 punkte.

Valstybės pagalba Pareiškėjui pagalba bus teikiama pagal de minimis reglamentą.
Kompensavimo tvarka

Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:
– pasirašyta dotacijos sutartis su INVEGA;

– projekto vykdytojas konsultavosi su verslo konsultantu kompensacijos laikotarpiu;

– projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinka aprašo 30 punktą;

– projekto vykdytojas už gautas konsultacijas yra sumokėjęs konsultantui;

– projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl projekto vykdytojo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

Paraiškos yra vertinamos ne ilgiau kaip 30 dienų po tinkamai užpildytos paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai užpildytų priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos.

*įkainis galioja paraiškoms gautoms nuo 2019 m. kovo 1 d.

Kompensacijos lėšas INVEGA perveda projekto vykdytojui, gavus ataskaitą iš Verslo konsultantų tinklo apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos (Pavyzdys: gegužės mėnesio ataskaitoje pateikus informaciją apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijas, kompensacijos lėšos projekto vykdytojui pervedamos ne vėliau kaip iki liepos mėnesio pabaigos).

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigoja konsultantui apmokėti 100 procentų konsultacijų išlaidų, kurios gali būti mokamos dalimis už konsultacijų valandas.

Rezervinis projektų sąrašas

Skelbiame priemonės „Expo konsultantas LT“ rezervinį projektų sąrašą. Rezervinis projektų sąrašas sudarytas pagal teigiamai įvertintų paraiškų, gautų iki priemonės „Expo konsultantas LT“ kvietimo sustabdymo datos, t. y. iki 2020 m. balandžio 6 d., registravimo INVEGOJE eilę.

  Pareiškėjo pavadinimas Didžiausia galima projekto finansavimo lėšų suma, EUR
1. MB „Lioli lioli“ 4 000
2. UAB „GR INVEST“ 4 000
3. MB „Mikrotronas“ 4 000
4. MB „Medicina sau“ 4 000
5. UAB „Masaranga“ 4 000
6. UAB „Tria maria“ 4 000
7. UAB „Siuntina“ 4 000
8. MB „Jūsų grožis“ 4 000
9. UAB „Ibeka“ 4 000
10. UAB „Balbekas“ 4 000
11. UAB „Eskavaras“ 4 000
12. UAB „Turgaus kepyklėlė“ 4 000
13. MB „Canna Mella“ 4 000
14. UAB „Audesa“ 4 000
15. MB „Aikona“ 4 000
16. UAB „Karibas“ 4 000
17. UAB „Instagrama“ 4 000
18. UAB „Kluborama“ 4 000

Sąrašas skelbiamas, vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 4-449 su vėlesniais jo pakeitimais, 8 punkto nuostatomis ir suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.