Finansinės nuomos (lizingo) garantijos

Kodėl naudinga?

Ūkio subjektai, norėdami gauti finansavimą veiklos plėtrai ar tęstinumui užtikrinti, dažnai susiduria su nepakankamo ar nepatrauklaus užstato situacija. Šią problemą išspręsti padeda individualios garantijos paslauga, užtikrinanti tam tikros paskolintų lėšų dalies grąžinimą gavėjo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymo atveju.

Teikiame individualias garantijas ir taip ūkio subjektams padedame išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus užstato problemą bei sukuria sąlygas gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis. Tokia garantija gali būti suteikta finansinės nuomos (lizingo) paslaugoms, kurios skirtos gamybinei įrangai, įrenginiams, žemės ir miškų ūkio technikai įsigyti.

Kas gali kreiptis?

Finansinės nuomos (lizingo) garantijos teikiamos finansų įstaigoms už ūkio subjektams teikiamas finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra, žuvininkyste. Ūkio subjektas turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą (išskyrus žuvininkystės veikla užsiimančius ūkio subjektus ir žemės ūkio produkciją superkančias ir (ar) realizuojančias įmones mieste).

Kiek?

Maksimali lizingu finansuojamo turto kainos dalis – 1,16 mln. Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantuojamas iki 80 proc. neatgautos finansinės nuomos (lizingo) būdu finansuojamo turto kainos dalies sumokėjimas. Garantijos teikiamos tik už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, skirtas finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Kaip veikia?

Garantinio įsipareigojimo finansų įstaigai dydis apskaičiuojamas finansų įstaigai nutraukus finansavimo sutartį ir pateikus įrodymus, kad finansavimo sutarties pagrindu turtas ir (ar) turtinės teisės įkeisti ir (ar) reikalavimai pagal finansų įstaigai išduotus vekselius įvykdyti, ir (ar) finansų įstaigai įstatymų nustatyta tvarka nuosavybės teise perduotas neparduotas turtas.

Bendrovės valdymo organai turi teisę priimti sprendimą išmokėti iki 80 procentų skirtumo tarp negrąžintos finansuotos sumos ir finansų įstaigos iš ūkio subjekto išsiieškotos sumos, gautos realizavus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones.

Jeigu finansų įstaigos naudai išduodamas vekselis, finansų įstaiga įgyja reikalavimo teisę pagal Bendrovės suteiktą garantiją, kai įvykdo Bendrovės individualių garantijų teikimo nuostatuose nurodytus reikalavimus ir Bendrovei pateikia Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą, patvirtinančią, kad pažymos išrašymo dieną ir ne mažiau kaip 6 kalendorinius mėnesius iki tos dienos vekselio davėjas neturi ar nebeturi realizuotino vykdant finansų įstaigos reikalavimą pagal vekselį turto.

Lizingo garantijos teikiamos:

  • Gamybinės įrangos, įrenginių įsigijimui.
  • Žemės ir miškų ūkio technikos įsigijimui.

Lizingo garantijos

Lizingo paskirtis

Gamybinei įrangai, įrenginiams, žemės ir miškų ūkio technikai įsigyti

Lizingo terminas

Neribojama

Maksimali lizingu finansuojamo turto kainos dalis

1,16 mln. Eur

Maksimali bendra lizingo garantijų
suma ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

Garantinė įmoka*
(skaičiuojama nuo garantuojamos sumos)

nuo 5,3 iki 7,0 proc. (taikoma iki 75 proc. kompensacija)

Įmoka už garantijos termino pratęsimą

Nuo pratęsiamų finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytų įmokų garantuotos sumos vienkartinė garantinė įmoka, prilygstanti išskaičiuotam metiniam garantijos atlyginimo dydžiui, garantijos suteikimo metu padaugintam iš metų, kuriems pratęsiamas galutinis nesumokėtų įmokų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį sumokėjimo terminas, skaičiaus.  

* Garantinės įmokos dydis priklauso nuo projekto rizikos, finansavimo sumos, termino, paskirties, kliento finansinio patikimumo bei kitų veiksnių.