Priemonė sustabdyta Paskolos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūrai

Kodėl naudinga?

Paskolos lėšomis gali būti finansuojamas mokslo infrastruktūros išorės ir vidaus atnaujinimas (fizinių ir (ar) energinių savybių pagerinimas), inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba (įskaitant avarinės būklės pastatų griovimą), atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, susijusios techninės dokumentacijos parengimas, techninė priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra.

Mokslo infrastruktūros savininkas ar jo įgaliotasis valdytojas arba valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančią mokslo infrastruktūrą patikėjimo arba panaudos teise valdantis subjektas ar jo įgaliotasis valdytojas. Pareiškėjais gali būti tik juridiniai asmenys.

Paraiška turi būti užpildyta ir pateikta elektroninėmis priemonėmis INVEGOS interneto svetainėje. Paraiška su priedais gali būti pateikiama registruotu paštu, per kurjerį arba asmeniškai pristatant ją INVEGAI, adresu Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, arba atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą paraišką el. paštu info@vipa.lt. Taip pat pateikiama elektroninė užpildytos paraiškos formos su priedais versija.

Paskolų teikimo aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai paraiškos forma

Kartu su paraiška pareiškėjas privalo pateikti paraiškos 6 dalyje nurodytus dokumentus ir (ar) kitus priedus. Teikiamos dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos paraiškoje nustatyta tvarka.

Kiek?

Paskolos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Terminai

Paskolos grąžinimo terminas – iki 20 metų.

Reikalavimai pareiškėjams

Dėl paskolos galima kreiptis, jei:

 • bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) jį įgaliojusiam juridiniam asmeniui (tuo atveju, jeigu pareiškėjas yra įgaliotasis valdytojas) ir (arba)
  valstybei ar savivaldybei. Esant daugiau nei vienam pastato savininkui (valdytojui) turi būti pateiktas visų pastato patalpų savininkų (valdytojų) rašytinis susitarimas dėl projekto vykdymo ir finansavimo užtikrinimo projekto investicijoms atlyginti proporcingai valdomam pastato plotui. Visų pastato patalpų savininkų (valdytojų) rašytinis susitarimas dėl projekto vykdymo nesudaromas, jei projekto veiklos bus įgyvendinamos tik pareiškėjui ir (arba) jį įgaliojusiam juridiniam asmeniui (tuo atveju, jeigu pareiškėjas yra įgaliotasis valdytojas) priklausančiose (valdomose) patalpose;
 •  pareiškėjas ar jį įgaliojęs juridinis asmuo pastatą ar jo dalį valdo panaudos sutarties pagrindais, panaudos sutartis turi būti sudaryta ne trumpiau kaip 5 metams nuo planuojamos projekto įgyvendinimo pabaigos ir turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre, o projektui turi būti gautas pastato savininko ar patikėtinio pritarimas;
 •  pareiškėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties tęsti veiklą, kai pareiškėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba padėtis pagal šalies, kurioje jis yra registruotas, įstatymus, nėra tokia pati ar panaši. Pareiškėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
 •  pareiškėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu (įsipareigojimai laikomi įvykdytais, jeigu įsiskolinimo suma neviršija 50 eurų;
 • pareiškėjo, vadovui, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam (-iems) asmeniui (-ims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

Reikalavimai projektams

 • projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • paskolos lėšomis gali būti finansuojamas mokslo infrastruktūros išorės ir vidaus atnaujinimas (fizinių ir (ar) energinių savybių pagerinimas), inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba (įskaitant avarinės būklės pastatų griovimą), atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, susijusios techninės dokumentacijos parengimas, techninė priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra. Kai projekte numatytas statinio griovimas ir nauja statyba, kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti statinio ekspertizės aktą, pagrindžiantį, kad statinys yra avarinės būklės;
 • valstybinių aukštųjų mokyklų ar jų įgaliotųjų valdytojų ir valstybinių profesinių mokymo įstaigų ar jų įgaliotųjų valdytojų teikiamiems projektams turi būti gautas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pritarimas;
 • jei pareiškėjas ar jį įgaliojęs juridinis asmuo pastatą valdo panaudos pagrindais, projektui turi būti gautas pastato savininko ar patikėtinio pritarimas;
 • pastatą numatoma naudoti pagal paskirtį visą paskolos grąžinimo laikotarpį ir skirti reikiamo dydžio lėšas pastatui šildyti ir (arba) vėsinti, eksploatuoti, pastato priežiūrai užtikrinti ir projekto investicijoms apmokėti;
 • projektas turi būti įgyvendintas (paskolos lėšomis finansuojami darbai turi būti užbaigti) per 24 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos (esant pagrįstoms priežastims šis laikotarpis gali būti pratęsiamas);
 • projektas turi būti suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos ir valstybės pagalbos nuostatomis (nuostatas rasite priemonės apraše).
Paskolos sąlygos
Palūkanų rūšis ir norma Nustatoma individualiai
Paskolos terminas iki 20 (dvidešimt) metų
Paskolos intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos
Paskolos refinasavimo mokestis Gali būti taikomas paskolos refinansavimo mokestis
Sutarties sudarymo mokestis 0,4 proc., bet ne mažiau kaip 200 (du šimtai) eurų
Įsipareigojimo mokestis 0,5 proc. nuo nepanaudotos paskolos sumos (mokamas tuo atveju, jei projekto įgyvendinimo pabaigoje nepanaudota paskolos dalis viršija 10 proc. paskolos sumos)
Tinkamos finansuoti išlaidos Mokslo infrastruktūros išorės ir vidaus atnaujinimas (fizinių ir (ar) energinių savybių pagerinimas), inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba (įskaitant avarinės būklės pastatų griovimą), atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, susijusios techninės dokumentacijos parengimas, techninė priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra.
Papildomo užtikrinimo priemonės Gali būti prašomos (pvz., sąskaitos įkeitimas, laidavimas, garantija ir pan.)
Projekto (rangos darbų) įgyvendinimo laikotarpis Iki 24 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos (esant pagrįstoms priežastims, šis laikotarpis gali būti pratęstas pareiškėjo prašymu)
Paskolos išmokėjimas Pareiškėjui arba rangovams (tiekėjams) už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pagal pateiktus atliktų darbų (paslaugų, prekių) priėmimo-perdavimo aktus ir išlaidų patyrimą įrodančius dokumentus (sąskaitas-faktūras ar analogiškus dokumentus)
Paskolos grąžinimo būdas Pasirinktinai:
 •  Linijinis (pagal nustatytą mokėjimų grafiką gražinama fiksuota paskolos dalis ir kintanti palūkanų, paskaičiuotų pagal likusio įsiskolinimo sumą, dalis)
 • Anuitetas (pagal nustatytą mokėjimų grafiką mokamos vienodo dydžio paskolos ir palūkanų įmokos)
Paskolos ir palūkanų mokėjimo dažnumas Ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius
Išankstinis grąžinimas Paskola ar jos dalis gali būti grąžinta anksčiau nustatyto laiko netaikant papildomų mokesčių (grąžinimas galimas tik paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo mokėjimų grafike (toliau – mokėjimų grafikas) nustatytą periodinio mokėjimo dieną)
Delspinigiai 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos įmokos (paskolos ir(ar) palūkanų) už kiekvieną pradelstą dieną
Avansas Iki 30 proc. nuo paskolos sumos pagal pareiškėjo pateiktą prašymą