Priemonė įgyvendinta Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams

Paraiškų teikimo terminas baigėsi. Paraiškos gauti paskolą buvo priimamos nuo 2022 m. spalio 4 d. iki 2023 lapkričio 10 d.

Nuo 2023 m. liepos 12 d. pateiktoms paraiškoms galios pakeitimai pagal patvirtintą naują redakciją.

Kodėl naudinga?

Priemonė skirta mažinti krizės, kilusios dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą, poveikį, suteikiant paskolas verslo subjektų apyvartinėms lėšoms, bei mažinti Lietuvos ekonomikoje dėl šios krizės susidariusį investicinių paskolų trūkumą.

Kas gali kreiptis?

Dėl paskolos gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės, kurie atitinka reikalavimus pareiškėjams.

Paskolos gavėjas laikomas nukentėjusiu nuo karo sukeltos krizės, jei tenkina nors vieną iš šių sąlygų:

 1. Paskolos gavėjo importo ir (ar) eksporto dalis su Ukraina ir (ar) importo dalis su Rusija ir (ar) Baltarusija bendrai sudaro ne mažiau kaip 15 procentų nuo paskolos gavėjo 2021 m. pardavimo pajamų;
  arba
 2. Paskolos gavėjo energijos sąnaudos, t.y. gamtinių dujų, šilumos bei elektros energijos tiekimo, sudaro ne mažiau kaip 8 proc. 2021 metų paskolos gavėjo sąnaudų;
  arba
 3. Valstybės duomenų agentūros 2022 m. sausio 1 d. duomenimis, paskolos gavėjo vykdoma pagrindinė ekonominė veikla, kaip tai apibrėžta SVV įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje, kurios rūšies kodas nurodytas Statistiniame ūkio subjektų registre, yra įtraukta į 2023 m. kovo 9 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2023/C 101/03 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės ir pereinamojo laikotarpio sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas)* I priedą.

*Pakeičiantis Europos Komisijos 2022 m. spalio 28 d. komunikatą Nr. 2022/C 426/01, kuris pakeitė Europos Komisijos 2022 m. kovo 23 d. komunikatą Nr. 2022/C 131 I/01 

Priemonės aprašas

Ankstesnės priemonės aprašo redakcijos:

Dėl paskolos reikia kreiptis į INVEGĄ, pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

Teikiami dokumentai ir informacija Apyvartinė paskola Investicinė paskola
SVV ir didelės įmonės Verslininkai, vykdantys individualią veiklą SVV ir didelės įmonės Verslininkai, vykdantys individualią veiklą
Paraiška (pildoma ir teikiama per elektroninę paraiškų teikimo sistemą).
Paskolos gavėją apibūdinantys dokumentai: juridinio asmens steigimo (veiklos) dokumentai, vadovo asmens tapatybės dokumento kopijos, informacija apie juridinio asmens dalyvius (akcininkus, savininkus, naudos gavėjus), aktuali paskolos gavėjo akcininkų struktūra.
Laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai.
Verslininko individualios veiklos registracijos dokumentai, asmens tapatybės dokumento kopija ir  laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslininko ir su juo susijusių įmonių ryšiai
Verslo planas (investicinio projekto aprašymas), parengtas laikantis VšĮ „Inovacijų agentūra“ rekomenduojamų reikalavimų verslo planui
Paskolos gavėjo veiklos (finansinių) duomenų detalizacijos forma, pateikta Excel formatu.
Verslo subjekto dalyvio (-ių) ir (arba) valdymo organo (-ų), kurio (-ių) kompetencija yra priimti atitinkamą sprendimą, sprendimas dėl paskolos gavimo, turto įkeitimo ir asmenų, įgaliotų pasirašyti atitinkamas sutartis ar sandorius, paskyrimo, išskyrus atvejus, kai tokia kompetencija priklauso vienasmeniam valdymo organui (vadovui).
Finansinius dokumentus už paskutinius trejus finansinius metus ar trumpesnį laikotarpį (jei paskolos gavėjas veikia trumpiau nei trejus metus). 
Sąskaitas faktūras, išrašytas paskolos gavėjui už energijos paslaugų suteikimą per 2021 m., kai nukentėjimas nuo karo sukeltos krizės grindžiamas pagal aprašo 2.2 skirsnio 4.2 papunktį arba 2.3 skirsnio 4.2 papunktį.
Sąskaitas faktūras (energijos sąnaudų patyrimą įrodančius dokumentus), išrašytas paskolos gavėjui per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos suteikti paskolą pateikimo mėnesio, jei paskolos gavėjas pageidauja, kad  paskolos suma būtų apskaičiuojama pagal aprašymo 2.2 skirsnio 1.2 papunktį ir 2.3 skirsnio 1.2 papunktį. Jei paskolos gavėjas veikia trumpiau nei 12 mėnesių, tuomet galimas paskolos sumos dydis apskaičiuojamas remiantis laikotarpiu, kuriuo paskolos gavėjas veikė iki paraiškos pateikimo dienos.
Einamųjų finansinių metų tarpinė – paskutinio ketvirčio finansinė ataskaita, jei nuo einamojo ketvirčio nėra praėję 40 kalendorinių dienų, turi būti teikiama praėjusio ketvirčio finansinė ataskaita (jei dėl paskolos kreipiasi verslininkas, jis gali pateikti lygiaverčius dokumentus).
Motyvuotas paaiškinimas dėl įvykusių pokyčių verslo subjekto veikloje ir su paraiška teikiamuose dokumentuose (duomenyse) bei paaiškinimą pagrindžiantys dokumentai, kai verslo subjektas teikia paraišką ne pirmą kartą (t. y., kai ankstesnė (-s) paraiška (-os) buvo atmesta (-os). 

Laisvos formos patvirtinimas, kad verslo subjektas neturi arba yra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos ir (ar) Baltarusijos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis iki 2022 rugpjūčio 31 d.

Deklaracija (aprašo priedas Nr. 1), kurioje deklaruojamos paskolos gavėjui suteiktos paskolos ir (ar) lizingo sandoriai (įskaitant ir garantuotas paskolas ir (ar) garantuotus lizingo sandorius) pagal priemones, įgyvendinamas pagal Komunikatą.

Privataus finansuotojo raštas dėl ketinimo dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ir šių lėšų kilmę pagrindžiantys dokumentai, pvz. pajamų deklaracija, paskolos sutartis, sąskaitos išrašas, dovanojimo sutartis ir kt. (netaikoma, kai visos lėšos, dengiančios privataus investuotojo dalį, yra paskolos gavėjo. Tokiu atveju ši informacija turi būti pagrindžiama verslo plane).

Paskolos gavėjo skirtų projektui nuosavų lėšų kilmę pagrindžiantys dokumentai.

Visi aukščiau teikiami dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Dokumentus tiek excel, tiek kitais formatais rekomenduojame pasirašyti Signa Web programoje, taip pat galima pasirašyti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, puslapyje https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create arba per Dokobit sistemą, puslapyje https://app.dokobit.com/.

Standartinė apyvartinės paskolos sutartis

Standartinė investicinės paskolos sutartis

Rekomenduojama įgaliojimo šablono forma
Mokėjimo prašymo forma*

*Pildoma investicinės paskolos išmokėjimo atveju. Mokėjimo prašymai teikiami juos siunčiant elektroniniu paštu operacijos@invega.lt. Mokėjimo prašymai vertinami tik tais atvejais, kai jie bus gauti iš sutartyje arba paraiškoje nurodyto paskolos gavėjo elektroninio pašto adreso. Mokėjimo prašymas turi būti tinkamai pasirašytas.

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.) būtina prisijungti prie  paraiškų sistemos, pasirinkti „Inicijuoti sutarties sąlygų keitimą“ ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ ir sudariusių sutartis, sąrašai:

Visa priemonių statistika.

 

Terminai

Paraiškos gauti paskolą priimamos iki 2023 lapkričio 10 d.

Paskolos sutartis dėl paskolos suteikimo turi būti pasirašyta iki 2023 m. gruodžio 20 d.

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta 50 mln. Eur INVEGOS fondo lėšų.

Apyvartinė paskola

Apyvartinės paskolos lėšos turi būti panaudotos ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo paskolos išmokėjimo dienos. Suėjus nurodytam terminui, nepanaudotą apyvartinės paskolos lėšų sumą šios paskolos gavėjas turi grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po termino pabaigos.

Investicinė paskola

Investicinės paskolos lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tais atvejais, kai atliekamos statybos ar rangos darbai (įskaitant rekonstrukciją), paskolos lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 24 mėn., bet ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Maksimali paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

 • paskolos suma turi neviršyti 15 proc. vidutinio paskolos gavėjo 3 paskutinių finansinių metų pardavimo pajamų dydžio; arba
 • paskolos suma turi neviršyti 50 proc. paskolos gavėjo energijos sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos suteikti paskolą pateikimo mėnesio, sumos.
 • suteikiamos paskolos suma paskolos gavėjui ar įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) negali viršyti 10 mln. Eur.
Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiama tik viena apyvartinė paskola bei vieno investicinio projekto finansavimui - tik viena investicinė paskola.
Suteiktos apyvartinės/ investicinės paskolos suma negali būti didinama.

Paskolų palūkanos

Paskolos teikiamos, taikant fiksuotą metinę palūkanų normą.

Paskolos palūkanų norma apskaičiuojama pagal INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą palūkanų normos skaičiuoklę, kuri parengiama vadovaujantis tiesiogiai INVEGOS teikiamų paskolų palūkanų apskaičiavimo metodika.

Paskolai taikomos palūkanų normos dydis negalės būti mažesnis nei 5 proc.


Preliminarios palūkanų normos skaičiuoklė

ATSISIŲSTI

Paskolų teikimo sąlygos
  Apyvartinė paskola Investicinė paskola
Paskolos gavėjas
 • SVV subjektai ir didelės įmonės, atitinkančios reikalavimus.
 • Vykdoma veikla nėra priskiriama finansų sektoriams.
 • SVV subjektai ir didelės įmonės, atitinkančios reikalavimus.
 • Vykdoma veikla nėra priskiriama finansų sektoriams.
Paskolos paskirtis Paskola skiriama apyvartinėms lėšoms, išskyrus netinkamoms išlaidoms, finansuoti. Paskolos lėšos gali būti skirtos finansuoti įsigyjamą materialųjį ilgalaikį (pastatai, įrenginiai, mašinos ir įranga) turtą, įskaitant nuosavo ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukciją, taip pat ir žemės įsigijimą, kai investicija į žemės įsigijimą tiesiogiai susijusi su planuojamų gaminti produktų (prekių) gamyba ir (ar) paslaugų teikimu ir (arba) nematerialųjį ilgalaikį turtą, neturintį fizinio ar finansinio pavidalo (patentai, licencijos, ar kita intelektinė nuosavybė).
Užtikrinimo priemonės Paskolai gali būti taikomos paskolos užtikrinimo priemonės. INVEGOS naudai turi būti įkeičiamas finansuojamas ilgalaikis turtas ar kitas lygiavertis ilgalaikis turtas.
Paskolos atidėjimo laikotarpis Iki 6 mėn. + 6 mėn. INVEGAI sutikus. Iki 24 mėn.
Reikalavimai pareiškėjams

Dėl paskolos galite kreiptis, jei:

 • Esate smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas arba didelė įmonė.
 • Nevykdote veiklos, priskiriamos finansų sektoriams.
 • Neturite arba esate nutraukę prekybinius santykius su Rusijos ir (ar) Baltarusijos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
 • Esate nukentėję nuo Rusijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą.
 • Veikiate Lietuvos Respublikoje.
 • Atitinkate minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 • Paraiškos pateikimo metu Registrų centrui esate pateikę finansinių metų už paskutinius trejus finansinius metus ar trumpesnį laikotarpį (jei paskolos gavėjas veikia trumpiau nei trejus metus) rinkinį, kuriame išsamiai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Jei esate verslininkas turite pateikti INVEGAI finansinius dokumentus už paskutinius dvejus finansinius metus ar trumpesnį laikotarpį (jei veikiate trumpiau nei trejus metus).
 • Nesate gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esate grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Nesate valstybės ir savivaldybių įmonė, kurioje 25 procentus ir daugiau kapitalo dalių arba dalyvių balsų atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė .
 • Nesate bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama įmonė arba verslininkas, kuriam iškelta fizinio asmens bankroto byla.
 • Pagrindžiate poreikį gauti paskolą.
 • Paskolos gavėjui ir jo naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės).
 • Nesate gavę finansavimo pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“.
 • Paskolos gavėjo ir (ar) paskolos negrąžinimo rizika yra priimtino rizikingumo lygio pagal INVEGOS patvirtintą metodiką.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar gali dokumentus ir paraišką pateikti įgaliotas asmuo?

Dokumentai ir paraiška gali būti pateikti įgalioto asmens. Jei teikiamas įgaliojimas, kartu turi būti pateiktas įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įgaliojimas turi būti pasirašytas vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Verslo subjekto atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis kvalifikuoto elektroninio parašo ir (ar) prisijungimo priemonių, leidžiančių prisijungti prie Paraiškų sistemos, jis turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti Aprašymo 1.4 p. nustatytus veiksmus Verslo subjekto vardu.

Rekomenduojama įgaliojimo forma

2. Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vienasmenis vadovas (verslininkas) arba įgaliotas asmuo per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje www.invega.lt. Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Verslo subjektas“. Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas) jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas ar rezidentas“.

Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį, prisijungus prie elektroninės paraiškų sistemos https://tiesioginespaskolos.invega.lt spauskite mygtuką „Įgaliojimai “. Užpildžius visus laukus apie įgaliotinį ir pridėjus įmonės vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtintą įgaliojimo dokumentą PDF formatu spauskite „Saugoti“. Išsaugojus duomenis įgaliotas fizinis asmuo gali jungtis per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://tiesioginespaskolos.invega.lt (https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas ar rezidentas“).

Jeigu paskolos gavėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.

Paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas), norėdamas įgalioti kitą fizinį asmenį teikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį paskolos gavėjo vardu, turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt kvalifikuotu elektroniniu parašu notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Pastaba. Įgaliojimas gali būti suteikiamas šiems veiksmams atlikti: verslo subjekto (verslininko) vardu teikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą, pateikti visus būtinus dokumentus, reikalingus pridėti prie paraiškos ir/ arba pasirašyti paskolos sutartį verslo subjekto (verslininko) vardu (nurodyti sumą Eur, paskolos laikotarpį mėn.) bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

3. Kada laikoma, kad paraiška pateikta?

Paraiška laikoma pateikta, kai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“.

4. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinti“?

Užpildę ir pateikę paraišką (paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“) elektroninėje paraiškų sistemoje laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paraiškos galite paskambinę informacinės linijos telefonu +370 5 210 7510, taip pat parašę užklausą el. paštu uzklausos@invega.lt

5. Ką svarbu žinoti, kai paraiškos būsena „Grąžinta tikslinimui“?

Pareiškėjas privalo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), patikslinti paskolos paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus per INVEGOS nustatytą terminą.

Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų), paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

6. Kokia atsakomybė pateikus neteisingą informaciją?

Jei nustatoma, kad paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės paskolos suteikimui, paskolos gavėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą valstybės pagalbą su palūkanomis, tai yra paskolą su paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis ir su palūkanomis, kurios skaičiuojamos nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2015/1589 16 straipsnyje.

7. Kokie paraiškos vertinimo terminai?

Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų pateikimo INVEGOJE datą ir laiką. INVEGA pateiktos paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.

Paraiškos vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes (pvz., gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis, kilus techninėms kliūtims paraiškoms vertinti), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau paraiškos vertinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 40 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.

8. Kaip sužinoti kredito rizikingumo reitingą?

Pareiškėjo rizikos reitingas nustatomas, įvertinant verslo subjekto veiklos trukmę, vadovo patirtį, siūlomas įkeisti užtikrinimo priemones ir finansinius įmonės rodiklius ir kt. Reitingo nustatymo sistema nėra viešas dokumentas, todėl reitingo nustatymas laikoma konfidencialia informacija.

9. Kada laikoma, jog verslo subjektas veikia Lietuvos Respublikoje?

Paskolos gavėjas laikomas veikiančiu Lietuvos Respublikoje tuo atveju, jei jis kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal viešus valstybinių registrų duomenis.

10. Kokie paskolos sutarties sudarymo terminai?

INVEGA, priėmusi sprendimą dėl paskolos (ne) suteikimo, per elektroninę paraiškų teikimo sistemą, per 2 darbo dienas išsiunčia Verslo subjektui informacinį pranešimą apie priimtą sprendimą (ne) suteikti paskolą.

Jei INVEGOS sprendime dėl paskolos suteikimo yra nustatytos sąlygos, kurios turi būti įvykdytos iki paskolos sutarties sudarymo ar numatyti pateikti dokumentai, paskolos sutartis Verslo subjektui išsiunčiama tik per sprendime nustatytą terminą įvykdžius atitinkamas sąlygas ar pateikus dokumentus.

Verslo subjektui, įvykdžius sprendime numatytas sąlygas, INVEGA per 5 darbo dienas išsiunčia standartinę paskolos sutarties formą.

Verslo subjekto atstovas paskolos sutartį turi pasirašyti elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje per 10 darbo dienų po paskolos sutarties gavimo.

Po to, kai Verslo subjekto atstovas pasirašo paskolos sutartį, ją per 5 darbo dienas pasirašo ir INVEGOS įgaliotas asmuo.
Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

11. Kokie paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai?

Paskolos gavėjas moka 0,4 proc. dydžio paskolos sutarties sudarymo vienkartinį mokestį nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur ir ne daugiau kaip 1000 Eur. Paskolos sudarymo mokestis, pagal paskolos davėjo išrašytą išankstinę sąskaitą, mokamas prieš paskolos sutarties pasirašymą.

12. Iki kada bet kokiu atveju turi būti pasirašytos paskolų sutartys?

Paskolos sutartys turi būti pasirašytos bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 20 d.

13. Koks paskolos išmokėjimo laikotarpis paskolos gavėjui?

Apyvartinės paskolos lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskolos sutartimi numatytų sąlygų įvykdymo (jei taikoma) apyvartinės paskolos sutartyje nustatyta tvarka. Paskolos gavėjas lėšų pervedimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

Investicinės paskolos lėšos turi būti išmokamos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo paskolos sutarties sudarymo dienos sutartyje nustatyta tvarka ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tais atvejais, kai investicinis projektas įgyvendinamas atliekant statybos ir (ar) rangos darbus (įskaitant ir rekonstrukciją), investicinės paskolos lėšos turi būti išmokamos ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo paskolos sutarties sudarymo dienos sutartyje nustatyta tvarka ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicinės paskolos lėšos išmokamos tiesiogiai paskolos gavėjui pagal pateiktus lėšų pervedimo prašymus. Kartu su pervedimo prašymu nurodytai sumai, privaloma pateikti sąskaitas faktūras ir (ar) kitus pagrindžiančius dokumentus (pvz., sutartis ir pan.). Paskolos lėšų išmokėjimo pagal pervedimo prašymą tvarka nustatoma paskolos sutartyje. Paskolos gavėjas lėšų pervedimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

14. Kokie paskolos grąžinimo terminai ir sąlygos?

Įmokų mokėjimo grafikas yra linijinis ir sudaromas per 10 darbo dienų po paskolos išmokėjimo. Įmokų mokėjimo grafike įmokos išdėstomos lygiomis dalimis kas mėnesį.

Paskolos gavėjas paskolą ar jos dalį gali grąžinti anksčiau nei nustatyta įmokų mokėjimo grafike. Grafikas atnaujinamas sumažėjus paskolos sumos dydžiui arba pasikeitus terminui.

Įmokos, kurias sudaro paskolos dalis ir (ar) palūkanų dalis, mokamos kas mėnesį, paskolos sutartyje nustatytą įmokos dieną.

Apyvartinę paskolą paskolos gavėjas turi pradėti grąžinti ne vėliau kaip suėjus 6 mėnesių paskolos grąžinimo atidėjimo terminui po paskolos sutarties pasirašymo, su artimiausia įmoka.

Apyvartinės paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, paskolos grąžinimo atidėjimo terminas, kuris buvo trumpesnis nei 6 mėnesiai gali būti atidėtas papildomai, bet ne daugiau nei vieną kartą iš viso iki 6 mėnesių, jei paskolos gavėjas sutinka sumokėti INVEGOS nustatytą sutarties sąlygų pakeitimo mokestį. Apyvartinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminas gali būti pratęsiamas, jei paskolos gavėjas kreipiasi ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki pirminio paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos.

Investicinę paskolą paskolos gavėjas turi pradėti grąžinti visais atvejais ne vėliau nei suėjus 24 mėnesių paskolos grąžinimo atidėjimo terminui (pagal investicinio projekto poreikį) po paskolos sutarties pasirašymo, su artimiausia įmoka.
Investicinės paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, paskolos grąžinimo atidėjimo terminas, kuris buvo trumpesnis nei 24 mėnesiai, gali būti atidėtas papildomai, bet ne daugiau kaip vieną kartą, iš viso iki 24 mėnesių, jei paskolos gavėjas sutinka sumokėti INVEGAI nustatytą sutarties sąlygų pakeitimo mokestį. Investicinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminas gali būti pratęsiamas, jei paskolos gavėjas kreipiasi ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki pirminio paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos.

15. Koks yra sutarties sąlygų pakeitimo mokestis?

100 Eur sutarties sąlygų pakeitimo mokestis pagal INVEGOS išrašytą išankstinę sąskaitą, mokamas tuo atveju, kai paskolos sutarties ar įmokų mokėjimo grafiko pakeitimą inicijuoja paskolos gavėjas. Mokestis sumokamas po prašymo pakeisti paskolos sutarties sąlygas ar įmokų mokėjimo grafiką pateikimo. Paskolos sutarties sąlygų ir įmokų mokėjimo grafiko pakeitimas atliekamas po mokesčio sumokėjimo.

16. Paskolos paskirtis: kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Už tinkamą paskolos panaudojimą pagal paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas paskolos gavėjas.

Atsiskaitymai paskolos lėšomis vykdomi tik mokėjimo pavedimais.

Apyvartinė paskola skiriama paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms finansuoti. Paskolos lėšos turi būti panaudotos per 6 mėn. nuo paskolos išmokėjimo dienos. Per nustatytą laiką nepanaudotos paskolos lėšos ar jų dalis grąžinama „Invegai“ ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po termino pabaigos.

Investicinė paskola skiriama paskolos gavėjo investiciniam projektui finansuoti. Investicinės paskolos lėšos gali būti skirtos finansuoti įsigyjamą materialųjį ilgalaikį (pastatai, įrenginiai, mašinos ir įranga) turtą, įskaitant nuosavo ilgalaikio materialaus turto rekonstrukciją, taip pat ir žemės įsigijimą, kai investicija į žemės įsigijimą tiesiogiai susijusi su planuojamų gaminti produktų (prekių) gamyba ir (ar) paslaugų teikimu ir (arba) nematerialųjį ilgalaikį turtą, neturintį fizinio ar finansinio pavidalo (patentai, licencijos, ar kita intelektinė nuosavybė). Investicinis projektas iki paraiškos pateikimo dienos turi būti nepradėtas įgyvendinti. Investicinės paskolos tikslinio panaudojimo paskirtis detalizuota investicinės paskolos sutartyje

17. Kokios išlaidos yra netinkamos finansuoti?

Apyvartinės paskolos lėšos negali būti naudojamos:

 1. Paskoloms suteikti, dividendams išsimokėti, paskolos gavėjo dalyvių ir (ar) fizinių bei juridinių asmenų paskoloms grąžinti ar suteikti, paskolos gavėjo įstatiniam kapitalui mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams ir (ar) fiziniams bei juridiniams asmenims atlikti;
 2. Paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams finansų įstaigoms finansuoti ir turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti;
 3. Investicijoms į ilgalaikį turtą (įskaitant ir materialiojo turto rekonstrukciją);
 4. Atsiskaitymams su Rusijoje, Baltarusijoje ir Kinijos Liaudies Respublikoje (toliau – Kinija)) registruotais subjektais.

Investicinės paskolos lėšos negali būti skirtos:

 1. Paskolos gavėjo išlaidoms, kurios nesusijusios su investiciniu projektu ir kurios nėra tinkamos finansuoti investicinio projekto išlaidos;
 2. Investiciniam projektui, kurio investicijos pradėtos įgyvendinti iki paraiškos pateikimo dienos, t. y. jau pasirašyta (-os) sutartis (-ys) ir (arba) apmokėta sąskaita dėl turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, statybos ar rangos darbų pradėjimo;
 3. Atsiskaitymams su Rusijoje, Baltarusijoje ir Kinijoje registruotais subjektais.
 4. Nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje, taip pat investicijoms į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, jei ne mažiau kaip 60 proc. įsigyjamo turto planuojama panaudoti Investicinės Paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti;
 5. Žemės ūkio paskirties žemei, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, įsigyti;
 6. Transporto priemonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, įsigyti.
18. Ar norint gauti paskolą būtinas privataus finansuotojo dalyvavimas?

Investicijų finansavimo atveju projekto įgyvendinime privalo dalyvauti ir privatus finansuotojas, kuris turi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. projekto išlaidų (suma skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus, kai dėl investicinės paskolos pretenduoja ne PVM mokėtojas), tarp jų ne mažiau kaip 10 proc. projekto išlaidų turi sudaryti nuosavos paties paskolos gavėjo lėšos.

INVEGOS suteikiamos Investicinės paskolos suma negali viršyti 80 proc. investicinio projekto išlaidų (suma skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus, kai dėl investicinės paskolos pretenduoja ne PVM mokėtojas).

Privačiu finansuotoju gali būti investicinės paskolos gavėjas bei Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje veikiantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisideda prie projekto įgyvendinimo.

19. Ar yra taikomos paskolos užtikrinimo priemonės?

Atlikus apyvartinės paskolos gavėjo ir apyvartinės paskolos negrąžinimo rizikos vertinimą, vadovaujantis INVEGOS patvirtinta metodika, priklausomai nuo rizikingumo lygio apyvartinei paskolai gali būti taikomos apyvartinės paskolos užtikrinimo priemonės. Visas išlaidas, susijusias su apyvartinės paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka paskolos gavėjas.

investicinės paskolos lėšas finansuojamas ilgalaikis turtas ar kitas lygiavertis ilgalaikis turtas (t. y. ne mažesnės vertės nei paskolos lėšomis finansuojamas turtas) turi būti įkeistas INVEGOS naudai. Paraiškos vertinimo metu nustačius didesnę investicinio projekto (ne) įgyvendinimo ir (ar) investicinės paskolos negrąžinimo riziką, INVEGA turi teisę pareikalauti papildomų užtikrinimo priemonių. Visas išlaidas, susijusias su paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka paskolos gavėjas.

20. Ar būtų teikiamas finansavimas krovininių transporto priemonių įsigijimui?

Toks finansavimas nebūtų galimas.

21. Kokios sąnaudos sumuojamos kaip „paskolos gavėjo sąnaudos“, nuo kurių skaičiuojamas energijos sąnaudų procentas?

Apskaičiuojant energijos (gamtinių dujų, šilumos bei elektros energijos tiekimo) sąnaudų procentą nuo paskolos gavėjo sąnaudų, sumuojami šie pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai: savikaina, veiklos sąnaudos ir kita veikla (priklausomai nuo paskolos gavėjo vykdomos veiklos).

22. Kur kreiptis dėl turto vertinimo?

Jeigu paskolos suteikimo metu bus taikomas turto įkeitimas, Paskolos gavėjas privalo pateikti išorės turto vertintojų turto vertinimo ataskaitą, atliktą ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki kreipimosi dėl Paskolos. Išorės turto vertintojų, turinčių teisę verstis turto vertinimo veikla, sąrašą skelbia audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos: https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vertinimas-1/vertintojai-ir-vertinimo-imones/isores-vertintoju-sarasas/

23. Ar viešoji įstaiga (VšĮ) yra smulkusis ar vidutinis verslo (SVV) subjektas?

Taip, jeigu viešoji įstaiga reguliariai vykdo ekonominę veiklą ir atitinka Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įstatymo sąlygas.