Individualios garantijos lizingui

Kodėl naudinga?

INVEGOS teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą ir palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Kas gali kreiptis?

Pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.

Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir susitarti dėl finansavimo. Į INVEGĄ kreipiasi lizingo įstaiga.

INVEGA gali suteikti lizingo garantijas šioms lizingo bendrovėms.

Dokumentus pildo ir teikia finansinė įstaiga:

 1. Prašymas suteikti garantiją;
 2. Finansų įstaigos sprendimas dėl paskolos suteikimo;
 3. Paskolos gavėjo vertinimas, kurį atlieka finansų įstaiga.

Dokumentus pildo paskolos gavėjas:

 1. Prašymo suteikti garantiją priedas Nr. 1;
 2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  arba pažyma/ raštas, kuriame nurodytas įmonės dydis („didelė įmonė“);
 3. „Vienos įmonės“ deklaracija;
 4. Detalizacijos forma (turi būti pateikta ir excel formatu);
 5. Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo;*
 6. Finansinės atskaitomybės dokumentai: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita;
  Individualios įmonės, kurios nesudaro finansinės atskaitomybės pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, pateikia praėjusių 2 metų įmonės pajamų deklaracijas ir einamojo laikotarpio Finansų įstaigos nustatytos formos (arba laisvos formos) dokumentus (pažymas) apie: ilgalaikį materialųjį ir finansinį turtą, atsargas, avansu sumokėtas sumas, gautinas sumas, įmonės finansines skolas bankams ir kitoms finansų įstaigoms, kitas įmonės skolas.
 7. Papildomi dokumentai:
  1. investicinis projektas ar verslo planas;
  2. sutartys, kontraktai, užsakymai, ketinimų protokolai su užsakovais pardavimams pagrįsti (patvirtintos kopijos);
  3. turto pirkimo-pardavimo sutartis;
  4. perkamo ir/ar įkeičiamo turto vertinimas;
  5. statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbų sąmata;
  6. planuojamo įsigyti turto sąrašas su kiekiais ir kainomis, komerciniai pasiūlymai ir pan.;
  7. perfinansavimo atveju apmokėtų investicijų pagrindimo (pirkimo – pardavimo sutartys) ir apmokėjimo dokumentai;
  8. SVV subjekto turimi leidimai ir licencijos, reikalingi veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti.
   Nurodyti dokumentai turės būti pateikiami pagal atskirą INVEGOS projekto vertintojo prašymą tais atvejais, kuomet finansų įstaigos pateiktoje medžiagoje nepakaks informacijos garantuojamo projekto rizikai įvertinti.

* Paskolos gavėjo vadovo ir kontrolinį akcijų/ pajų/ kitokių kapitalo dalių paketą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių ar asmenų, turinčių leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, pranešimai dėl asmens duomenų tvarkymo renkant duomenis iš bet kokių valstybinių ir nevalstybinių institucijų, įmonių ir organizacijų, kredito rizikos vertinimo tikslais, teikiami šiais atvejais.

Teikiami dokumentai dėl garantuotos paskolos sąlygų keitimo:
1. Prašymas pakeisti garantuotos paskolos sąlygas;
2. Finansų įstaigos sprendimas;
3. Detalizacijos forma pakeitimui (turi būti pateikta ir excel formatu);
4. Jei keičiamas paskolos grąžinimo grafikas turi būti pateikta atnaujinta „Vienos įmonės“ deklaracija.

Pastabos:

 • Visus dokumentus teikia finansų įstaiga.
 • Dokumentai turi būti pasirašyti el. parašu. 
 • Projektas pradedamas nagrinėti tik gavus visus dokumentus.
 • Prašymai garantijoms, prašymai pakeisti garantijos sąlygas, sutartys siunčiami el. paštu info@invega.lt
 • INVEGA turi teisę reikalauti, kad į lietuvių kalbą būtų išversti dokumentai, kurie yra pateikti ne lietuvių kalba.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Individualios garantijos lizingui“ ir sudariusių sutartis, sąrašai:

Visa priemonių statistika.

Bendradarbiavimo sutarties dėl individualių garantijų teikimo sudarymo dokumentų formos:

Finansų tarpinininko atrankos kriterijai

Kiek?

Maksimali garantijos, įskaitant turimų garantijų likučius, suma yra:

Smulkiajam ir vidutiniam verslui iki 3 metų – 750 000 EUR;
Smulkiajam ir vidutiniam verslui daugiau kaip 3 metai – 1 500 000 EUR.

  Minimali nuosava dalis Garantijos intensyvumas
Smulkios ar vidutinės įmonės 10 % iki 80 % (minimali garantija 5000 EUR)


Pasinaudokite skaičiuokle ir patikrinkite, kiek kainuotų garantija.

Lizingo garantijos atlyginimo skaičiuoklė

 

 

Kaip veikia?

 1. Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir susitarti dėl finansavimo.
 2. Finansų įstaiga įvertina vykdomą projektą, galimybes grąžinti lizingą ir paskaičiuoja trūkstamo užstato dydį.
 3. Po to finansų įstaiga INVEGAI pateikia prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus.

Prašymai garantijoms gauti ar pakeisti garantijos sąlygas ir sutartys siunčiami el. paštu info@invega.lt

Sąlygos

INVEGA gali suteikti garantiją lizingui įrangos pirkimą finansuojančiai lizingo bendrovei, t. y. kredito įstaigai arba finansų įmonei, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir kurios pagrindinė veikla – finansinė nuoma (lizingas), jei Lietuvoje įsteigta ir veiklą vykdanti įmonė, atitinkanti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui nustatytus reikalavimus, ketina įsigyti gamybinę įrangą ir (arba) įrenginius finansinės nuomos (lizingo) būdu. Taip užtikrinamas dalies lizingo sumos sumokėjimas lizingo gavėjo bankroto atveju.

INVEGOS įsipareigojimas sumokėti lizingo bendrovei pagal suteiktą lizingo garantiją vykdomas, jei lizingo gavėjo nemokumo ar veiklos nutraukimo atveju, lizingo bendrovei nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti visos lizingo sumos iš lizinguojamo turto, lizingo gavėjo ir lizingo gavėjo pateiktų kitų lizingo sumos grąžinimą užtikrinančių būdų.

Lizingo gavėjui grąžinus dalį lizingo sumos, šiuo dydžiu mažėja INVEGOS garantijos suma.

Lizingo garantija teikiama su sąlyga, kad finansuojamas projektas (lizinguojamo turto įsigijimas) yra INVEGOS pripažįstamas finansiniu požiūriu pagrįstu (atsiperkančiu) ir finansuotinu.

Lizingo garantija neteikiama
 • Jei lizingo gavėjui ir jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojamos paskolos lėšos, yra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury)), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;
 • Jei lizingo gavėjas neatitinka minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją, skelbiamą interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
 • Jei lizingo gavėjas nėra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio už praėjusius finansinius metus, kai tokia prievolė nustatyta pagal jo veiklai taikytinus teisės aktus.
Lizingas ir lizingo gavėjas

Šiuo atveju finansinė nuoma (lizingas) suprantama kaip paslauga, kai lizingo bendrovės nuosavybės teise įsigyjamas lizingo gavėjo savarankiškai pasirinktas išsimokėtinai finansuojamas turtas, remiantis lizingo sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti lizingo gavėjui ir, lizingo gavėjui galutinai atsiskaičius su lizingo bendrove, tampa lizingo gavėjo nuosavybe.

Garantijos teikiamos ir atgręžtinio lizingo sandoriams, jeigu nauja, nenaudota gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai lizingo gavėjo buvo įsigyti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi į INVEGĄ dėl lizingo garantijos suteikimo dienos. Tokiu atveju didžiausia lizingo suma negali viršyti 90 procentų turto įsigijimo vertės (neįskaitant PVM) ir kreipiantis į INVEGĄ dėl lizingo garantijos suteikimo papildomai turi būti pateikti gamybinės įrangos ir (arba) įrenginių pagaminimą (įrangos naujumas vertinamas jos įsigijimo metu) ir pirkimą patvirtinantys dokumentai.

Lizingo bendrovių teikiamoms kitoms paslaugoms (veiklos nuomai ir pan.) INVEGOS garantijos nėra teikiamos.

Lizingo gavėjas turi būti:

 • SVV subjektas;
 • registruotas Juridinių asmenų registre arba registruotas kaip mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikoje;
 • nebankrutuojantis, nerestruktūrizuojamas ir sunkumų nepatiriantis, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 dalies a punkte;
 • sudaręs su lizingo bendrove lizingo sutartį dėl turto įsigijimo finansinės nuomos būdu,
 • lizingo gavėjui gali būti suteikta de minimis pagalba (žr. skyriuje „De minimis pagalba“)
 • už išsimokėtinai finansuojamą turtą sumoka ne mažesnę kaip 10 procentų išsimokėtinai finansuojamo turto kainos dydžio pradinę įmoką;
Pagrindinės sąlygos lizingo garantijai gauti

Lizingo garantijos suma neturi viršyti 80 proc. lizinguojamo turto kainos ir pradinės įmokos skirtumo, taip pat jos dydis negali viršyti 60 procentų lizinguojamo turto kainos.

Lizingo garantijos suma negali būti didesnė kaip 1 500 000 EUR, o lizingo gavėjo, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo INVEGAI dieną veikė trumpiau kaip 3 metus, atveju – didesnė kaip 750 000 EUR.

Minimali lizingo garantija turi siekti ne mažiau kaip 5 000 EUR.

Jei vienam lizingo gavėjui yra suteikiamos ir (ar) suteiktos kelios INVEGOS lizingo garantijos ir (arba) INVEGOS paskolos garantijos, bendra garantijų suma, atsižvelgiant į suteiktų garantijų įsipareigojimų faktinius dydžius (likučius), negali viršyti 10 000 000 EUR.

Lizingo garantijos išdavimo tvarka

INVEGA iš lizingo bendrovių gautus prašymus suteikti lizingo garantiją turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Sprendimus dėl garantijų priima INVEGOS valdymo organai ar jų įgalioti asmenys INVEGOS įstatuose ir kituose INVEGOS teisės aktuose ir (arba) dokumentuose, reglamentuojančiuose garantijų teikimą, nustatyta tvarka

INVEGOS vadovas ar jo įgaliotas INVEGOS darbuotojas rašytinę garantiją pasirašo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po lizingo sutarties gavimo ir garantijos atlyginimo sumokėjimo.

Lizinguojamas turtas

Nauja ir naudota gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai:

 • įranga, įrenginiai, aparatai, staklės, įtaisai, prietaisai, mechanizmai, technologinės linijos, transporto priemonės ir kita specialioji technika.
 • atskiriama pastatų, patalpų ir (ar) kito nekilnojamojo turto dalis;
 • materialus turtas arba materialus turtas kartu su juo susijusiu nematerialiuoju turtu (su programine įranga, licencija ir kt.).

Turtas turi būti skirtas: lizingo gavėjo veiklos vykdymui ir produktyvumui didinti (kai įsigyjamas senesnis nei 5 metų turtas (lizingo gavėjas Bendrovei turi pateikti pagrindimą (verslo planą ar laisvos formos paaiškinimą), kaip įsigyjamas turtas prisidės prie lizingo gavėjo veiklos produktyvumo didinimo).

Turtas negali būti:

 • komplektavimo dalys, išskyrus atvejus, kai jos įsigyjamos kartu su gamybine įranga ir įrenginiais;
 • priekabos, puspriekabės, kurios naudojamos krovinių pervežimo sausumos keliais veiklai samdos pagrindais arba už atlygį vykdyti;
 • laivai, kurie skirti žuvininkystės ir akvakultūros sektorių veiklai vykdyti;
 • geležinkelio ir tramvajų lokomotyvai ar riedmenys, orlaiviai, lengvieji automobiliai (išskyrus komercinės paskirties automobilius);
 • gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai, kai jie įsigyjami iš su lizingo gavėju susijusių asmenų (jo dalyvių, patronuojamų ar patronuojančių įmonių ir kita);
 • naudojamas su lizingo gavėju susijusių fizinių asmenų asmeniniais tikslais.

Turtas negali būti lizinguojamas, jei lizingo gavėjas vykdo veiklą bet kurioje iš šių sričių: finansinių paslaugų teikimo, draudimo, etilo alkoholio gamybos, alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos, ginklų gamybos ir (ar) jų prekybos, tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo. Jeigu lizingo gavėjas vykdo šiame papunktyje paminėtą veiklą ir kitą veiklą, kuriai gali būti teikiama lizingo garantija, jis turi užtikrinti, kad lizingo būdu įsigytas turtas nebus naudojamas aukščiau minėtai veiklai vykdyti. Priešingu atveju, t. y. lizingo gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad lizingo būdu įsigytas turtas nebus naudojamas ribojamai veiklai vykdyti, lizingo garantija neteikiama.

Lizinguojamo turto vertinimas:

Neprivalomas, jeigu įsigyjama nauja (nenaudota) gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai, kurie pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėnesių iki lizingo sutarties sudarymo, ir kurie nebuvo naudojami pagal jų tikslinę paskirtį.

Privalomas nepriklausomų turto vertintojų arba lizingo bendrovės vertinimas (pasirinktinai), jeigu įsigyjama ne senesnė nei 5 metų gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai.

Privalomas nepriklausomų turto vertintojų vertinimas, jeigu:

 • įsigyjama senesnė nei 5 metų gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai;
 • įsigyjama lizingo davėjo ar su juo susijusių asmenų turima gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai (t. y. kai išsimokėtinai finansuojamo turto pardavėjas yra lizingo davėjas ar įmonių grupės, kuriai priklauso lizingo davėjas, įmonė).

Turto vertinimas turi būti atliktas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi į INVEGĄ dėl lizingo garantijos suteikimo.

Lizingo garantijos atlyginimas

Už lizingo garantijos suteikimą lizingo gavėjas sumoka INVEGAI garantijos atlyginimą.

Garantijos atlyginimas bus nustatomas atsižvelgiant į garantijos sumą ir naudojimosi garantija trukmę, t. y. už pirmus naudojimosi metus (1-12 mėn.) bus taikoma fiksuota bazė, o už kiekvienus sekančius – metinė priemoka. Fiksuota bazė priklausys nuo lizingo gavėjo amžiaus (iki 3 metų – 1 proc., virš 3 metų – 1,5 proc.). Metinė priemoka sieks po 0,2 proc. už kiekvienus papildomus metus (t.y. po 0,2 proc. – už 13-24 mėn., už 25-36 mėn. ir t.t.).

Pateikiame kainodaros lentelę:

Segmentas Fiksuota bazė Metinė priemoka
Visos įmonės iki 3 metų* 1% 0,2%
Visos įmonės nuo 3 metų 1,50% 0,2%

* įmonės amžius skaičiuojamas nuo prašymo dėl garantijos gavimo dienos.

Garantijų kainodaros pavyzdžiai

1) Lizingo gavėjo amžius iki 3 metų, lizingo terminas 4 metai, garantijos trukmė 3 metai.
Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)
Garantijos kaina = 1% + (2 * 0,2%) = 1,4%

2) Lizingo gavėjo amžius virš 3 metų, lizingo terminas 5 metai, garantijos trukmė 4 metai.
Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)
Garantijos kaina = 1,5% + (3 * 0,2%) = 2,1%

De minimis pagalba

Lizingo garantijos teikiamos kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos ir(ar) numatomos suteikti per einamuosius ir 2 praėjusius finansinius vienai įmonei negali viršyti 200 000 EUR. Kelių transporto sektoriaus įmonėms maksimali de minimis suma yra 100 000 EUR.

Šios ribos taikomos nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos arba siekiamų tikslų ir neatsižvelgiant į tai, ar skirta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.

Lizingo garantijos forma suteikiamos de minimis pagalbos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1407/2013 nuostatas ir priklauso nuo garantijos sumos ir trukmės. INVEGA, prieš priimdama sprendimą suteikti lizingo garantiją, patikrina lizingo gavėjo teisę gauti de minimis pagalbą ir apskaičiuoja de minimis sumą, kuri būtų suteikta lizingo garantijos forma bei rezervuoja ją Suteiktos valstybės pagalbos registre. INVEGAI priėmus sprendimą suteikti lizingo garantiją ir išdavus rašytinę garantiją, atitinkama de minimis suma registruojama Suteiktos valstybės pagalbos registre.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

2. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

3. Ar grąžinamas garantijos atlyginimas garantijos atsisakymo atveju?

Paskolos gavėjo prašymu yra grąžinama dalis sumokėto garantijos atlyginimo, jei atsisakoma garantijos ir jei paskolos lėšos nebuvo išduotos (finansų įstaiga neturi būti išmokėjusi nei 0,01 EUR paskolos). Šiuo atveju yra grąžinama garantijos atlyginimo dalis, už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą (išskyrus laikotarpį nuo garantijos išdavimo dienos iki prašymo grąžinti dalį garantijos atlyginimo pateikimo INVEGAI (registravimo).

INVEGOS garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimis taisyklę, t. y. per 3 metus suteikta pagalba negali viršyti 200 000 EUR.

4. Garantijų išmoka

Garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, negrąžinus paskolos pagal INVEGAI pateiktą reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus.

Kai paskolos gavėjas dėl įvairių priežasčių negrąžina kredito įstaigai paskolos ar paskolos gavėjas negrąžino paskolos pirmosios dalies ir garantijos gavėjui jos nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų, INVEGA moka garantijos gavėjui, t. y. kredito įstaigai, garantijos išmoką. Kitaip tariant, garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos. Garantijos išmoka mokama tada, kai yra priimamas sprendimas vykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją taip, kaip numatyta INVEGOS ir kredito įstaigos bendradarbiavimo sutartyje.

Paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, kredito įstaiga arba garantijos gavėjas INVEGAI pateikia reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, pagrįsdamas dokumentais ir kitais įrodymais. Tokiu atveju taip pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tikslinį paskolos panaudojimą ir garantijos suteikimo sąlygų įvykdymą.

Paskolos negrąžinimo atveju iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų išieškotos pinigų sumos pirmiausia dengiama INVEGOS garantija neužtikrinta paskolos dalis, tada INVEGOS garantija užtikrinta paskolos dalis.

INVEGA, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kurią INVEGA sumokėjo už paskolos gavėją.

Dokumentai:

5. Ką reikia daryti norint keisti INVEGOS garantijos suteikimo sąlygas?

Norint keisti INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo nurodytas sąlygas būtina teikti prašymą.

Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta, kad INVEGOS raštiškas pritarimas yra reikalingas tais atvejais, kai yra keičiamos INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo nurodytos esminės sąlygos:

 • mažinama paskolos suma;
 • atsisakoma / parduodamas / keičiamas įkeičiamas turtas ar laidavimai;
 • keičiama paskolos panaudojimo paskirtis;
 • keičiamas paskolos grąžinimo grafikas.

Neišduota paskolos dalis laikoma kaip grąžinta ir jos suma yra sumažinama INVEGOS maksimali garantuota paskolos dalis, kaip numatyta INVEGOS individualių garantijų išmokų dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo politikoje .

6. Ar privaloma pateikti investicinio projekto ar verslo planą, jeigu bankas tokio reikalavimo netaiko?

Jeigu verslo plano nėra, INVEGA turi būti pateiktas bent trumpas verslo aprašymas, kad būtų galima įvertinti, ar projektui galima suteikti garantiją, t.y. turi matytis, kaip bus naudojamos skolinamos lėšos, kokia verslo aplinka, ar projektas rizikingas ir t.t.

7. Ar visada bendrovės valdyba priima sprendimus dėl garantijų suteikimo?

Sprendimus suteikti INVEGOS garantijas rizikos valdymo komiteto siūlymu priima INVEGOS valdymo organai: INVEGOS vadovas arba valdyba, kai garantija suteikiama (pratęsiam) pagal atskirą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, arba kai garantijos suteikimas (pratęsimas) susijęs su INVEGOS vadovo interesų konfliktu, arba kitais išskirtinais atvejais, kai INVEGOS vadovas pateikia valdybai tokio sprendimo pagrindimą.

8. Kada visame procese sudaroma kredito sutartis?

Kredito sutartis turėtų būti sudaroma gavus INVEGA sprendimą apie garantijos suteikimą ir paskolos gavėjui gavus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Garantija išduodama tik gavus pasirašytas kreditavimo sutarčių kopijas ir paskolos ar lizingo gavėjui sumokėjus garantijos atlyginimą. INVEGA garantijos lakštą išleidžia, tik matydama savo sąskaitoje, kad garantijos atlyginimas tikrai yra pervestas. Paskolos ar lizingo gavėjas paprastai pateikia INVEGA savo bankinio mokėjimo pavedimo kopiją. Suteikta garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos.

9. Keliais egzemplioriais išduodate garantiją? Ar reikia ją pasirašyti klientui?

Garantija yra išduodama elektroninių priemonių pagalba finansų įstaigai ją siunčiant tiesiogiai elektroniniu paštu. Garantiją pasirašo INVEGOS generalinis direktorius ar jo įgaliotas asmuo elektroniniu parašu. Klientui pasirašyti garantijos nereikia.

10. Ar klientas iš karto turi sumokėti visą garantijos atlyginimą ar galima dalimis?

Iki garantijos išleidimo klientas turi sumokėti visą garantijos atlyginimą.

11. Ar galima tikėtis INVEGA garantijos, jeigu planuojama įgyvendinti tiesiogiai su miškininkyste susijusį projektą?

Įmonėms, veikiančioms miškininkystės sektoriuje, t. y. užsiimančioms veikla, kuri pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui priklauso A klasės 2 skyriui gali būti suteikiama de minimis pagalbą (vadovaujamasi Reglamentu 1407/2013). Miškininkystės sektoriuje veikiančiai įmonei maksimalus pagalbos dydis per 3 metus negali viršyti 200 000 Eur.

12. Ką reiškia pasakymas „INVEGA garantuoja pirmosios paskolos dalies grąžinimą“?

INVEGOS garantija nėra 100 proc. garantija, INVEGA gali garantuoti tik už dalies kredito (iki 80 proc. kredito sumos) grąžinimą. Pirmoji kredito dalis, kurios grąžinimas užtikrinamas INVEGOS garantija suprantama, kaip dalis kredito, kurią pirmiausiai grąžina kredito gavėjas grąžindamas kreditą pagal sutartyje nurodytą paskolos grąžinimo grafiką. Grąžinama suma sumažėja INVEGOS garantijos suma.

13. Ar įmonė, kuri buvo įsteigta 2000 m., veiklą vykdė tik kelis mėnesius, su nuliniais balansais, dabar atėjus naujiems akcininkams ir pradėjus aktyvią veiklą, galėtų pretenduoti į Invegos garantiją kaip įmonė veikianti daugiau nei 3 metus?

Pareiškėjo veiklos amžiaus reikalavimas (tiek minimalus, tiek maksimalus) garantijai gauti nėra nustatytas. Yra taikomi reikalavimai veiklai, dydžiui, paskolos tikslui ir pan. Kitoms per INVEGĄ vykdomoms priemonėms (pvz., Verslumo skatinimo fondo paskolos) gali būti taikomas ir maksimalaus pareiškėjo veiklos amžiaus ribojimas.

14. Ar dėl individualios garantijos turiu kreiptis į INVEGĄ?

Ne. Įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga, įvertinusi vykdomą projektą ir galimybes grąžinti lizingą, paskaičiuoja trūkstamo užstato dydį ir kreipiasi į INVEGĄ su prašymu garantijai gauti. Finansų įstaiga taip pat pateikia visus kitus su finansavimu susijusius dokumentus.