Galimybė gauti pagalbą

Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

  1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
  4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
  5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų?

Jei 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais, paskolos gavėjas turi pagrįsti dokumentais, pateikdamas finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).

Paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, kaip ji apibrėžta SVV įstatyme, laikomas sunkumų nepatiriančiu, jei jam ir įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir (ar) nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Paskolos gavėjas, kuris yra verslininkas, kaip apibrėžta SVV įstatyme, laikomas sunkumų nepatiriančiu, jei jam nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Daugiau informacijos apie tai, kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone ir skaičiuokles, kuriomis pasinaudoję galite pasitikrinti, ar paraiškos pateikimo metu pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiriate sunkumų, rasite čia: https://invega.lt/duk/11/galimybe-gauti-pagalba-1#!faq297

Kodėl dažnoje priemonėje, kur teikiama valstybės pagalba, yra pažymima, kad sunkumus patiriančioms įmonėms pagalba neteikiama?

Europos sąjungos (ES) teisės aktai nustato sąlygas, kaip valstybės narės gali teikti pagalbą savo šalies įmonėms. Visoje ES yra nustatytos vieningos valstybės pagalbos teikimo taisyklės. Europos komisija laikosi nuostatos, kad valstybė su pagalbos priemonėmis turi kištis labai minimaliai, pamatuotai ir kaip įmanoma mažiau iškraipant konkurenciją. Įmonės, kurios turi sunkumų, ir tie sunkumai yra susiję ne su Covid ar stichinėmis nelaimėmis, neturi būti gelbėjamos valstybės pinigais, nes turi veikti rinkos sąlygomis.

Kas nustato paraiškų gauti finansinę pagalbą pagal INVEGA valdomas priemones teikimo terminus?

Kiekvienos INVEGA valdomos priemonės visi terminai, įskaitant ir paraiškų teikimo, yra nustatomi valstybės ir juos tvirtina į priemonės sukūrimą įsitraukusios ministerijos: LR ekonomikos ir inovacijų ministerija, LR finansų ministerija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar kt.

Kodėl negaliu pateikti paraiškos, kai paraiškų teikimo terminas būna visai neseniai praėjęs?

Teisės aktais nustatyti terminai galioja ne tik verslo atstovams, teikiantiems paraiškas, bet ir jas priimančiai INVEGAI. Kadangi finansinės priemonės yra tvirtinamos valstybės, INVEGA neturi teisinio pagrindo pati keisti terminus ar procesus.