Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams

Kompensuojama iki 40 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų, už paskolas (investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas), pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.

Investicine laikoma paskola, kurios ne mažiau kaip 71 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jam nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą, kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje, tinkamą finansuoti pagal priemonės sąlygas, o likusią dalį  - apyvartinėms išlaidoms papildyti.

 

Kodėl naudinga?

Įmonės ar verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Kas gali kreiptis?

Paskolos gavėjas, smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme: labai maža, maža arba vidutinė įmonė arba verslininkas.

Siekdamas gauti palūkanų kompensavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (EPIS) ir pateikti kitus privalomus dokumentus.

Palūkanų kompensavimui reikalingų dokumentų sąrašas (kartu su paraiška pateikti privaloma):

 • Paraiška
 • Dotacijos sutartis
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (paspaudus nuorodą, pavyzdinę deklaracijos formą rasite puslapio apačioje)
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
 • Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
 • Aktualus paskolos grąžinimo grafikas, pasirašytas finansų tarpininko
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų tarpininko darbuotojo parašu. Gali būti teikiamas kitokios formos lygiavertis dokumentas (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija). Pateikite pažymą ar kitokios formos lygiavertį dokumentą dėl tos pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią būtų pervedamos kompensacijos sumos
 • Investicinis projektas (verslo planas ir (ar) laisvos formos investicijų aprašymo dokumentas). Aprašoma kokiai pareiškėjo ekonominei veiklai vykdyti skirta paskola ir kokios investicijos buvo ir (ar) bus atliktos paskolos, dėl kurios palūkanų kompensavimo kreipiamasi, lėšomis
 • Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo įgyvendinant priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą (plačiau skaitykite DUK)
 • Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija. Teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo (verslininkas)
 • Įmonės vadovo arba verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui arba jo kopija. Teikiama tik tuo atveju, jei dokumentus pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo
 • Nekilnojamojo turto registro išrašo arba transporto priemonės registracijos liudijimo kopija. Teikiama nekilnojamojo turto ir (ar) transporto priemonių įsigijimo atvejais
 • ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos. Teikiama tik tuo atveju, jei paskolos, dėl kurios palūkanų kompensavimo kreipiamasi, lėšos skirtos remiamam projektui ar jo daliai finansuoti
 • Kliento pažinimo anketa fiziniams asmenims
 • Kliento pažinimo anketa juridiniams asmenims

Paraiškos vertinimo metu, trūkstant informacijos paraiškai įvertinti, INVEGA turi  paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose.

Teisių perėmėjas (tais atvejais, kai paskolos gavėjas yra reorganizuotas jungimo ar skaidymo būdu), perėmęs teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, pageidaujantis perimti paskolos gavėjui skirtą palūkanų kompensavimą, INVEGAI turi pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt:

Pastaba: visi elektroniniu paštu dpk2@invega.lt siunčiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Verslo subjektų, pasinaudojusių dotacijų priemone „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ ir sudariusių sutartis, sąrašai:

Visa priemonių statistika.

Kiek?

Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

Pagal paraiškas pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d.:

 • kompensuojama iki 40 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų;
 • kai už paskolas įsigyjamos transporto priemonės, palūkanos kompensuojamos už ne didesnę kaip 35 000 Eur dydžio paskolos dalį transporto priemonės vienetui įsigyti ir tik už paskolas, paimtas N, O kategorijos, specialiosios paskirties ir kitoms, nurodytoms priemonės aprašo 61 punkte, transporto priemonėms įsigyti;
 • kompensacija gali būti teikiama de minimis pagalbos ribose (reglamentas (ES) Nr. 2023/2831). Bendra vienai įmonei  suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų metų laikotarpį, neturi viršyti 300 000 Eur.

Kaip veikia?

Galimybės

1

Patikrinkite, ar Jums paskolą išdavęs finansų tarpininkas yra sudaręs sutartį su INVEGA. Jei taip, tuomet galite pretenduoti į palūkanų kompensavimą.

Žiūrėti tarpininkus

Paraiška

2

Pateikite paraišką dėl palūkanų kompensavimo INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą (atsisiųsti instrukciją).

Eiti į sistemą

Sprendimas

3

Sprendimas priimamas per 30 darbo dienų nuo tinkamai pateiktų dokumentų.

/

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką ir kitus privalomus dokumentus INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą. Visi dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba, tinkamai ir iki galo. Kaip pateikti paraišką, galite susipažinti instrukcijoje.

Pasirašius dotacijos sutartį ir INVEGAI priėmus sprendimą kompensuoti palūkanas, paskolos gavėjui nereikia teikti jokių papildomų dokumentų INVEGAI. Kompensacijos apskaičiuojamos ir išmokamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų tarpininko.

Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis/Sprendimai“.

INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 5 proc. pareiškėjų, kurių paraiškų vertinimas baigtas, priimtas teigiamas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, ir kuriems INVEGA jau yra kompensavusi dalį sumokėtų palūkanų, šias patikras atlikdama pagal INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą patikrų tvarką.

Terminai

Terminai

 • Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir  dokumentų pateikimo INVEGAI dienos.
 • Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio,einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.
 • Palūkanų kompensacija išmokama už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos. Pvz., sprendime kompensuoti palūkanas nurodyta, kad kompensavimo laikotarpis prasideda 2024 m. sausio 1 d., tai pirmoji kompensacija už sausio mėn. sumokėtas palūkanas bus išmokėta iki vasario 25 d. Palūkanos už gruodžio mėnesį kompensuojamos iki kitų metų vasario 25 dienos.
Reikalavimai pareiškėjams (pagal paraiškas, pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d.)
 • Pareiškėjas paraiškos vertinimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla.
 • Bendra pareiškėjui kaip vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį 3-jų metų laikotarpį neviršija reglamento (ES) Nr. 2023/2831 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų ribų.
 • Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų (toliau dalyviai), ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir pareiškėjas, dalyviai ir (ar) vadovai neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
 • Pareiškėjui, jo vadovui, atstovui, pareiškėjo nuosavybės struktūroje esantiems asmenims, naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, sandorio ir (arba) mokėjimo bei tiekimo grandinėje dalyvaujantiems subjektams nėra taikomos tarptautinės sankcijos ir (ar) ribojamosios priemonės, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme, taip pat sankcijos, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.
 • Pareiškėjas nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri INVEGOS sprendimu buvo pripažinta nepagrįstai išmokėta ir (arba) Europos Komisijos buvo pripažinta nesuderinama su Europos Sąjungos vidaus rinka ir (arba) pagalbos teikėjo, kaip jis apibrėžtas Konkurencijos įstatyme, sprendimu pripažinta neteisėta pagalba, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas.
 • Pareiškėjas paraiškos vertinimo metu yra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį. Šis reikalavimas netaikomas, kai pareiškėjas yra verslininkas ar veikia trumpiau nei vienus finansinius metus.
Kokios paskolos ir paskolų sutartys tinkamos? (pagal paraiškas, pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d.)
 • Paskola – investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Sąskaitos kreditas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal priemonę paskola nelaikoma.
 • Finansinė nuoma (lizingas) – paslauga, kai finansinės nuomos (lizingo) bendrovės nuosavybės teise įsigytas finansinės nuomos (lizingo) gavėjo savarankiškai pasirinktas išsimokėtinai finansuojamas turtas, remiantis finansinės nuomos (lizingo) sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ir kuris, finansinės nuomos (lizingo) gavėjui galutinai atsiskaičius su finansinės nuomos (lizingo) bendrove, tampa finansinės nuomos (lizingo) gavėjo nuosavybe.
 • Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 71 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jam nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje ir yra tinkamas finansuoti pagal priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo 11 punktą, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.
 • Paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų tarpininku (finansų tarpininkų sąrašas), turinčiu galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones, ir dėl kurio INVEGA nėra priėmusi sprendimo apriboto bendradarbiavimą. Netaikomas, kai paskola suteikta pagal INVEGOS finansinę priemonę „Startuok“.
 • Paskolos sutartis, pagal kurią palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai.
 • Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos pagal aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą apraše numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.
Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos? (pagal paraiškas, pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d.)
 • Kai paskola skirta šioms SVV subjekto veikloms vykdyti:
  • „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 68.1–68.3 grupę);
  • „Krovininis kelių transportas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ar „Krovininių automobilių nuoma“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 77.12.10 poklasį), kai paskolos skirtos krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti;
  • „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6);
  • „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį);
  • „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių);
  • „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį);
  • „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių);
  • „Finansinė ir draudimo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64–66 skyrius);
  • „Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę);
  • „Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį);
  • „Tabako gaminių gamyba ar tabako gaminių didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę);
  • „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 35.1 grupę).
 • Paskolos lėšos yra skirtos investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje. Kai paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikomi atvejai, kai ne mažiau kaip 80 proc. turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti.
 • Paskolos lėšos yra skirtos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą.
 • Paskolos lėšos yra skirtos viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarčių vykdymui.
 • Paskolos lėšos yra skirtos kitoms, nei aprašo 61 punkte nurodytoms (N, O kategorijos, specialiosios paskirties ir kt.) transporto priemonėms įsigyti.
 • Paskolos lėšos skirtos finansiniam turtui finansuoti, dividendams ar tantjemoms išmokėti.
 • Paskolos lėšos skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir paskolos gavėjo skolinių įsipareigojimų (paskolų, sąskaitų kreditų (angl. „overdrafts“), faktoringų, akredityvų, banko garantijų) refinansavimui (padengimui). Palūkanų kompensavimas galimas, kai paskolos (investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas) lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos nuosavomis lėšomis, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.  Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena.
 • Paskolos lėšos yra skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti, išskyrus atvejus, kai apyvartinės lėšos yra dalis paskolos, kaip nustatyta aprašo 3.6 papunktyje.
 • Paskolos lėšos yra naudojamos finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Paskolos lėšos yra skirtos elektros energiją gaminančių elektrinių ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių statybai ir (ar) įrengimui ir (ar) modernizavimui, siekiant parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje.
 • Pareiškėjas iki laikotarpio, už kurį kompensuojamos palūkanos, pabaigos privalo išlaikyti savo nuosavybėje nekilnojamąją turtą, į kurį atliktos investicijos paskolos lėšomis, ir naudoti jį pagal aprašą tinkamoje finansuoti savo veikloje. Tuo atveju, jei šis turtas palūkanų kompensacijos gavimo laikotarpiu pareiškėjo nuosavybės teise perleidžiamas kitiems asmenims (išskyrus aprašo 39 punkte nurodytą paskolos gavėjo įsipareigojimų perėmimą), pareiškėjo naudojamas ne savo veikloje, pareiškėjo naudojamas pagal aprašą netinkamoje finansuoti veikloje palūkanų kompensavimas nutraukiamas ir pareiškėjas privalo grąžinti INVEGAI po turto perleidimo kitiems asmenims ir (ar) turto naudojimo ne savo veikloje ir (ar) turto naudojimo pagal aprašą netinkamoje finansuoti veikloje momento gautas kompensacijos sumas.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

2. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

3. Kaip prisijungti prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos?

Prisijungimui prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos būtinas mobilusis elektroninis parašas. Smart ID ir kiti parašo sertifikatai, išduoti lustinėje kortelėje arba USB laikmenoje, nėra tinkami. Jei įmonės vadovas (verslininkas) neturi mobiliojo parašo, jis gali įgalioti kitą asmenį, besinaudojantį mobiliuoju parašu. Įgaliotas asmuo prisijungęs prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos kartu su paraiška pateikti privalo įgaliojimą arba jo kopiją. Kaip pateikti paraišką, galite susipažinti instrukcijoje.

4. Ar gali INVEGAI paraišką teikti įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas (verslininkas) pateikti paraišką INVEGAI gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mobilųjį elektroninį parašą. Smart ID ir kiti parašo sertifikatai, išduoti lustinėje kortelėje arba USB laikmenoje, nėra tinkami. Įgaliotas asmuo prisijungęs prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos kartu su paraiška pateikti privalo įgaliojimą arba jo kopiją.

5. Ar ūkininkai gali tikėtis palūkanų kompensavimo?

Vienas iš reikalavimų pareiškėjams – pareiškėjas, paraiškos vertinimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus, nurodytus SVV įstatyme,
t. y., smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla. Verslininkas statusą gali deklaruoti nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos, arba nuo ūkininko ūkio įregistravimo dienos. Tačiau pagal priemonės aprašo 10.5 papunktį, palūkanų kompensacija negalima, kai paskola skirta šioms pareiškėjo veikloms vykdyti - „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6).

6. Ar galima kreiptis dėl palūkanų kompensavimo, jei dalis paskolos buvo panaudota netinkamoms pagal priemonė aprašą išlaidoms apmokėti?

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos pagal priemonės aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą apraše numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

7. Ar kiekvienu atveju, siekiant gauti palūkanų kompensavimą, paskola turi būti suteikta sudarant atskirą (naują) paskolos sutartį?

Palūkanų kompensavimas yra galimas ir tokiu atveju, jei nauja paskola yra suteikiama pasirašant turimos paskolos sutarties pakeitimą dėl naujo finansavimo naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu).

 • Pagal paraiškas pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d. kompensuojama už paskolos, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai.
 •  Pagal paraiškas pateiktas iki 2024 m. sausio 31 d. kompensuojama už paskolos, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.
8. Kodėl turiu susipažinti ir kartu su paraiška pateikti priedą „Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo įgyvendinant priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą“?

Pateikdamas šį priedą kartu su paraiška pareiškėjas patvirtina, kad:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia kito (-ų) asmens (-ų) duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju apie INVEGĄ). INVEGA, gaudama duomenis iš pareiškėjo ir (ar) jo atstovo turi įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą).

9. Kokios kompensavimo sąlygos ir apribojimai įsigyjant transporto priemones?

Pagal paraiškas pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d.

Kai už paskolas įsigyjamos transporto priemonės, palūkanos kompensuojamos už ne didesnę kaip 35 000  eurų dydžio paskolos dalį transporto priemonės vienetui įsigyti ir tik už paskolas, paimtas priemonės aprašo 61 punkte nurodytoms, transporto priemonėms įsigyti;

 • Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabųkategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas), 9 punkte nurodytoms N kategorijos (N1; N2; N3 klasė – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta kroviniams vežti) transporto priemonėms, nuo kurių eksploatavimo pradžios yra praėję ne daugiau kaip 5 metai;
 • Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo 12 punkte nurodytoms O kategorijos (O1; O2; O3; O4 klasė) transporto priemonių priekaboms ir (ar) puspriekabėms, nuo kurių eksploatavimo pradžios yra praėję ne daugiau kaip 5 metai;
 • Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo 18 punkte (išskyrus 18.23 papunktį) nurodytoms (SA – gyvenamasis automobilis; SB – šarvuotasis automobilis; SC – medicininės pagalbos automobilis; SD – autokatafalkas; SE – gyvenamoji priekaba; SF – autokranas; SG – kitos specialiosios paskirties transporto priemonės; SH – neįgaliųjų vežimėliui pritaikyta transporto priemonė; SI – techninės pagalbos vežtuvas – N kategorijos transporto priemonė, skirta nevažiuojančioms transporto priemonėms nuvežti; SJ – serviso automobilis; SK – autobokštelis; SL – dumblavežis; SM – šiukšliavežis; SN – gaisrinis automobilis; SO – automobilinis kompresorius; SP – autoparduotuvė; SQ – techninės pagalbos automobilis; SR – valymo automobilis; SS – mobilusis grąžtas; ST – mokomosios transporto priemonės; SU – autokopėčios; SV – automobilis su rankiniu valdymu) transporto priemonėms;
 • traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“, 2 punkte nurodytoms (T ir C kategorijų) ratiniai ir vikšriniai traktoriai; (R kategorijos) priekabos; savaeigės žemės ūkio mašinos; savaeigės miško mašinos; savaeigės ne žemės ūkio mašinos) transporto priemonėms, nuo kurių eksploatavimo pradžios yra praėję ne daugiau kaip 5 metai.

Palūkanos nekompensuojamos, kai paskola skirta krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, SVV subjekto veikloms „Krovininis kelių transportas“ (49.41 klasę), „Krovininių automobilių nuoma“ (77.12.10 poklasį) vykdyti.

Pagal paraiškas pateiktas iki 2024 m. sausio 31 d.

Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui įsigyti, kompensuojama už ne didesnę kaip 35 000 eurų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) dydžio paskolos dalį. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą komercinės paskirties automobiliui (transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės) įsigyti, kompensuojama už ne didesnę kaip 25 000 eurų (įskaitant PVM) dydžio paskolos dalį.

Palūkanos nekompensuojamos, kai pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos šiems automobiliams įsigyti:

 • ne komercinės paskirties automobiliui (transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė ir faktiškai vykdoma veikla yra automobilių nuoma, taip pat vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas, taip pat tais atvejais, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, 18 punkte (toliau – specialiosios paskirties transporto priemonės). Laikoma, kad automobilių nuomos veikla faktiškai yra vykdoma tada, kai tokios paslaugos yra viešai siūlomos rinkai;
 • nenaujam (nenauju automobiliu laikomas automobilis, kuris yra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios yra praėję daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui (transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės). Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės;
 • naujam (nauju automobiliu laikomas automobilis, kuris nėra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios yra praėję ne daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui (transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės), kurio vertė vienai transporto priemonei pagal automobilio pirkimo–pardavimo sutartį viršija 40 000  eurų (įskaitant PVM) arba viršija 60 000 eurų (įskaitant PVM), kai įsigyjami elektromobiliai. Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės.

Palūkanos nekompensuojamos, kai paskola skirta krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, SVV subjekto veikloms „Krovininis kelių transportas“ (49.41 klasę), „Krovininių automobilių nuoma“ (77.12.10 poklasį) vykdyti.

10. Kurioms veikloms vykdyti skirtų paskolų palūkanos nekompensuojamos?

Palūkanos nekompensuojamos, kai paskola skirta šioms SVV subjekto veikloms vykdyti:

 • „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 68.1–68.3 grupę);
 • „Krovininis kelių transportas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ar „Krovininių automobilių nuoma“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 77.12.10 poklasį), kai paskolos skirtos krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti;
 • „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6);
 • „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį);
 • „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių);
 • „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį);
 • „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių);
 • „Finansinė ir draudimo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64–66 skyrius);
 • „Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę);
 • „Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį);
 • „Tabako gaminių gamyba ar tabako gaminių didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę);
 • „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 35.1 grupę).
11. Kokios kompensavimo sąlygos ir apribojimai nekilnojamojo turto įsigijimo atveju?

Pagal paraiškas pateiktas nuo 2024 m. vasario 1 d.

Palūkanos nėra kompensuojamos, kai:

 • pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą, siekiantjį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje. Kai paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikomi atvejai, kai ne mažiau kaip 80 proc. turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti;
 • pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą.

Pareiškėjas iki laikotarpio, už kurį kompensuojamos palūkanos, pabaigos privalo išlaikyti savo nuosavybėje nekilnojamąją turtą, į kurį atliktos investicijos paskolos lėšomis, ir naudoti jį pagal aprašą tinkamoje finansuoti savo veikloje. Tuo atveju, jei šis turtas palūkanų kompensacijos gavimo laikotarpiu pareiškėjo nuosavybės teise perleidžiamas kitiems asmenims (išskyrus Aprašo 39 punkte nurodytą paskolos gavėjo įsipareigojimų perėmimą), pareiškėjo naudojamas ne savo veikloje, pareiškėjo naudojamas pagal aprašą netinkamoje finansuoti veikloje palūkanų kompensavimas nutraukiamas ir pareiškėjas privalo grąžinti INVEGAI po turto perleidimo kitiems asmenims ir (ar) turto naudojimo ne savo veikloje ir (ar) turto naudojimo pagal aprašą netinkamoje finansuoti veikloje momento gautas kompensacijos sumas.

Pagal paraiškas pateiktas iki 2024 m. sausio 31 d.

Palūkanos nėra kompensuojamos, kai:

 • pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, siekiant šį turtą parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje (nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikomi atvejai, kai ne mažiau kaip 60 proc. turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti);
 • pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kai pareiškėjas yra verslininkas ar juridinis asmuo ir jo vykdoma veikla nėra galima gyvenamosios paskirties patalpose, vadovaujantis Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriumi.
12. Ar reikia paskolos gavėjui atlikti papildomus veiksmus po teigiamo sprendimo dėl palūkanų kompensavimo?

Jokių papildomų veiksmų paskolos gavėjui atlikti nereikia. Paskolos gavėjas neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. INVEGA nustato kompensuotinas paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų sumas pagal finansų tarpininko pateiktą pažymą apie paskolų gavėjų sumokėtas palūkanas, taikydama dotacijos sutartyje nustatytas palūkanų kompensavimo sąlygas. 

13. Jei pasikeitė paskolos sąlygos, ar gali būti keičiamos dotacijos sutarties sąlygos?

Pasikeitus paskolos sutarties sąlygoms, pakeitus finansavimo sumą, finansavimo sumos grąžinimo terminą, grąžinimo grafiką, pasikeitus palūkanų normai, dotacijos sutartyje nustatytos sąlygos nėra keičiamos, palūkanos kompensuojamos dotacijos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

14. Ar grįžtamojo lizingo atveju galimas palūkanų kompensavimas?

Grįžtamasis lizingas galimas tuo atveju, kai investicijos nuosavomis lėšomis  atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki lizingo sutarties pasirašymo. Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena (pagal pirkimo-pardavimo sutartį, sąskaitas, sąskaitas faktūras, atliktus mokėjimus).

15. Ar palūkanų kompensavimas galimas, jei paskolos paskirtis – refinansavimas?

Palūkanos nėra kompensuojamos, jei pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti).

Palūkanų kompensavimas galimas, kai paskolos (investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas) lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos nuosavomis lėšomis, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena (pagal pirkimo-pardavimo sutartį, sąskaitas, sąskaitas faktūras, atliktus mokėjimus).

16. Kokie ūkio subjekto veiksmai, perėmusio teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, kai teisių perėmėjas pageidauja perimti paskolos gavėjui suteiktą palūkanų kompensavimą?

Tais atvejais, kai paskolos gavėjas yra reorganizuotas jungimo ar skaidymo būdu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, paskolos gavėjui priklausančios kompensacijos sumos, kurios buvo priskaičiuotos už paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas, bet dėl paskolos gavėjo veiklos pabaigos jam nebuvo išmokėtos, išmokamos paskolos gavėjo teisių ir pareigų perėmėjui jo prašymu.

Kitam ūkio subjektui perėmus teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su  paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, teisių perėmėjas INVEGAI turi pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt laisvos formos prašymą dėl palūkanų kompensavimo, dokumentus ir informaciją dėl aprašo 10 punkte nustatytų reikalavimų (išskyrus aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) atitikties. Visi siunčiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Gavusi iš teisių perėmėjo  visus dokumentus, INVEGA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įvertina teisių perėmėjo atitiktį aprašo 10 punkte nustatytiems reikalavimams (išskyrus aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) ir priima sprendimą dėl palūkanų kompensavimo teisių perėmėjui. Jei teisių perėmėjas atitinka aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus (išskyrus aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą), su juo pasirašomas susitarimas dėl dotacijos sutarties keitimo bei tęsiamas palūkanų kompensavimas tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo nustatytos paskolos gavėjui dotacijos sutartyje, tai yra nekeičiant didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos, pirminės paskolos sumos, jos grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir buvusio kompensavimo laikotarpio. Teisių perėmėjui skiriama didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos dalis sumažinama iki teisių perėmimo INVEGOS jau įvykdytais įsipareigojimais paskolos gavėjui pagal dotacijos sutartį.

Teisių perėmėjui perėmus paskolos gavėjui skirtą palūkanų kompensavimą, kaip numatyta aprašo 39 punkte, teisių perėmėjui taip pat priskaičiuojamos ir išmokamos kompensacijos sumos už iki susitarimo dėl dotacijos sutarties keitimo pasirašymo teisių perėmėjo pagal paskolos sutartį sumokėtos paskolos palūkanos.