Palūkanų kompensavimas

Paraiškas dėl kompensacijos galite teikti už paskolas, paimtas nuo 2020 m. sausio 1 d. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keitėsi priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygos ir nebėra kompensuojamos apyvartinių paskolų palūkanos. Kompensuojamos tik investicinių paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutarčių palūkanos.
Skaityti plačiau
Atkreipiame dėmesį, kad pagal priemonės sąlygų aprašo 34 punktą sumokėtos palūkanos už gruodžio mėnesį kompensuojamos iki vasario 25 d.

Kodėl naudinga?

Įmonės ar verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas: labai maža, maža arba vidutinė įmonė ar verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla), kuris ėmė paskolas nuo 2020 m. sausio 1 d. ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta).

   Priemonės aprašas

Priemonės aprašas atnaujintas 2022-07-21. 

Palūkanų kompensavimui reikalingų dokumentų sąrašas:

 • Paraiška
 • Dotacijos sutartis
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
 • Paskolos sutarties pakeitimo kopija (jeigu yra pasirašytas)
 • Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
 • Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
 • Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
 • Investicinis projektas (verslo planas) (taikoma nekilnojamojo turto pirkimo atvejais)
 • Nekilnojamojo turto registro išrašas arba transporto priemonės registracijos liudijimas (taikoma nekilnojamojo turto, lengvųjų automobilių ir krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimo atvejais)
 • ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)

Pagrindiniai norminiai dokumentai:

Priemone „Palūkanų kompensavimas“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

 • Kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui, kompensuojama už ne didesnę nei 35 000 Eur įskaitant PVM dydžio paskolos dalį. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą komercinės paskirties automobiliui (N1 klasės) įsigyti, kompensuojama už ne didesnę nei 25 000 Eur įskaitant PVM dydžio paskolos dalį.
 • Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos, – 36 mėn. Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.
 • Paraiškas teikti gali SVV, kurių paskolos paimtos nuo 2020 m. sausio 1 d. ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.
 • Kompensacija gali būti taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

Kaip veikia?

Galimybės

1

Patikrinkite, ar Jums paskolą išdavusi įstaiga yra sudariusi sutartį su INVEGA. Jei taip, tuomet galite pasinaudoti palūkanų kompensacija.

Žiūrėti įstaigas

Paraiška

2

Pateikite paraišką dėl kompensacijos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą (atsisiųsti instrukciją).

Eiti į sistemą

Sprendimas

3
Sprendimas priimamas per 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
/

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą. Kaip užpildyti paraišką, galite susipažinti  instrukcijoje.

Pasirašius dotacijos sutartį, paskolos gavėjui nereikia teikti jokių papildomų dokumentų INVEGAI. Kompensacijos apskaičiuojamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų įstaigos.

Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis / Sprendimai“.

Terminai

Terminai

 • Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
 • Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį, t. y. iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos.
 • Palūkanos už gruodžio mėnesį kompensuojamos iki kitų metų vasario 25 dienos.
 • Kompensavimo pradžia - kito mėnesio 1 d. po INVEGOS teigiamo sprendimo priėmimo.
  Pavyzdžiui, jei teigiamas sprendimas priimtas liepos mėnesį, tai kompensacijos pradžia – 2021-08-01, jei teigiamas sprendimas priimtas rugpjūčio mėn., tai kompensacijos pradžia – 2021-09-01 ir t.t.

Sąlygos

Bendrieji reikalavimai visiems pareiškėjams ir paraiškoms
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus.
 • Paskola suteikta pagal paskolos sutartį sudarytą su finansų įstaiga, kuri turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones. Šis punktas netaikomas, kai paskola suteikta pagal INVEGOS finansinę priemonę „Startuok“.
 • Pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla.
 • Pareiškėjui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.
 • Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
 • Pareiškėjui kompensuojant palūkanas jos nebus finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus valstybės biudžeto lėšų jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą.
 • Pareiškėjui ir jo naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės).
Kokios paskolos sutartys tinkamos?
 • Investicinės paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudaryta su finansų įstaiga, kuri paraiškos vertinimo metu turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo kompensuojant palūkanas (finansų įstaigų sąrašas).
 • Paskolos sutartis, pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną ir paraiškos pateikimo metu yra galiojanti. Arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.
 • Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę.
 • Jei paskola sudaryta iš kelių dalių su skirtingomis paskirtimis, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.
Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos?
 • Kai paskola skirta pirkti ir (ar) statyti nekilnojamajam turtui ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, kai ne mažiau kaip 60 proc. įsigyjamo turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti. Taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą kai pareiškėjas yra verslininkas arba yra juridinis asmuo ir jo vykdoma veikla nėra galima gyvenamosios paskirties patalpose.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių faktiškai vykdoma veikla yra automobilių nuoma, taip pat vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi ir pavėžėjimas, arba kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės. Laikoma, kad automobilių nuomos veikla faktiškai yra vykdoma tada, kai tokios paslaugos yra viešai siūlomos rinkai.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos įsigyti nenaujam komercinės paskirties (N1 klasės) automobiliui (nuvažiavusiam 6000 km arba eksploatuotam ilgiau nei 6 mėn.), išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones.
 • Kai paskolos lėšomis įsigyjamas naujas komercinės paskirties automobilis, kurio vertė pagal pirkimo–pardavimo sutartį viršija 40 000 Eur su PVM arba viršija 60 000 Eur įskaitant PVM, kai įsigyjami elektromobiliai, išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones.
 • Kai paskolos lėšos skirtos finansiniam turtui finansuoti, dividendams ar tantjemoms išmokėti.
 • Naujos paskolos suteikimui trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų ir paskolos gavėjo skolinių įsipareigojimų (paskolų, sąskaitų kreditų (angl. „overdrafts“), faktoringų, akredityvų, banko garantijų) padengimui, išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti, išskyrus atvejus, kai apyvartinės lėšos yra dalis paskolos, kaip nustatyta Aprašo 3.6 papunktyje.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra naudojamos finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Kai INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartis dėl palūkanų kompensacijų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.
Kokie reikalavimai pareiškėjams?

SVV subjektai negali būti bankrutuojantys, restruktūrizuojami ar likviduojami.

SVV subjekto paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms vykdyti:

 • Nekilnojamojo turto operacijoms;
 • Krovininiam kelių transportui ir krovininių automobilių nuomai, kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti;
 • Augalininkystei ir gyvulininkystei, medžioklei ir susijusių paslaugų veiklai;
 • Miškininkystei ir medienos ruošai;
 • Žvejybai ir akvakultūrai;
 • Ginklų ir šaudmenų gamybai ir specializuotai mažmeninei prekybai;
 • Spirito distiliavimui, rektifikavimui ir maišymui;
 • Alkoholinių gėrimų didmeninei prekybai;
 • Tabako gaminių gamybai ir didmeninei jų prekybai;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklai;
 • Finansinei ir draudimo veiklai.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

2. Kaip užpildyti vienos įmonės deklaracijos formą?

Remiantis REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 nuostatomis, įmonė yra bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jos teisinio statuso ir finansavimo būdų, t. y. ir fizinis asmuo, vykdantis ūkinę-komercinę veiklą.

Atsisiųsti vienos įmonės deklaracijos formą

3. Ar gali INVEGA priemonėms paraiškas teikti ne vadovas, o įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas pateikti paraišką INVEGAI gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mobilųjį parašą. Įgaliotasis asmuo prisijungęs prie sistemos ir pildydamas paraišką turėtų prikabinti skenuotą įgaliojimą priedų skiltyje.

4. Kada galima pasinaudoti priemone?

Turint investicinę paskolą ar finansinę nuomą (lizingą), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne seniau kaip 6 mėn. prieš paskolos sutarties pasirašymą, galima kreiptis į INVEGĄ dėl dalinio palūkanų kompensavimo, pildant ir teikiant vertinimui paraišką, prisijungus prie elektroninės paraiškų sistemos: https://paraiskos.invega.lt

5. Ką reikia daryti norint pasinaudoti priemone?

Norėdami pasinaudoti priemone „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“, turėtumėte pateikti paraišką ir kitus susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų pateikimo sistemą EPIS.

Jungtis prie sistemos

6. Kaip prisijungti prie elektroninės paraiškų sistemos?

Prisijungimui būtinas mobilusis elektroninis parašas. Smart ID ir kiti parašo sertifikatai, išduoti lustinėje kortelėje arba USB laikmenoje, nėra tinkami. Jei įmonės vadovas neturi mobiliojo parašo, jis gali įgalioti kitą asmenį, besinaudojantį mobiliuoju parašu. Įgaliojimas surašomas laisva forma ir pridedamas prie paraiškos dokumentų.

Paraiška teikiama interneto adresu: https://paraiskos.invega.lt

Užpildykite reikiamus laukelius ir prisijunkite prie elektroninės paraiškų sistemos.

7. Kas yra investicinė paskola pagal priemonę „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“?

Investicinė paskola – tai paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansuoti, o likusi dalis – apyvartinėms lėšoms papildyti. Svarbu, kad paskirtyje būtų aiškiai nurodyta, kokia paskolos dalis skiriama investicijai ir kam konkrečiai investicija skirta.

8. Ar grįžtamojo lizingo atveju galimas palūkanų kompensavimas?

Grįžtamasis lizingas galimas tuo atveju, kai nuo atliktų investicijų (pagal pirkimo-pardavimo sutartį ir/ar sąskaitą faktūrą, atliktus mokėjimus) iki lizingo sutarties pasirašymo nėra praėję daugiau kaip 6 mėn.

9. Ar transporto sektoriui kompensuojamos palūkanos?

Logistikos įmonėms, vykdančioms krovinių vežimą sausumos keliais, priemone „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ negali pasinaudoti kai paskola skirta krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti. Taip pat palūkanos nekompensuojamos, jeigu paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.

10. Ar ūkininkai gali tikėtis palūkanų kompensavimo?

Palūkanų kompensacija negalima, kai įmonės pagrindinė veikla:

 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6);
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra.
11. Ar palūkanų kompensavimas taikomas, jeigu kredito paskirtis buvo refinansavimas?

Palūkanų kompensavimas galimas tik tais atvejais, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena (žr. Aprašo 11.3 papunktį).

12. Ar galima kreiptis dėl palūkanų kompensavimo, jei nedidelė dalis paskolos (pvz. 20 proc. paskolos) buvo panaudota netinkamoms pagal aprašą išlaidoms apmokėti?

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos bus kompensuojamos tik už tą paskolos dalį, kuri skirta tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti aiškiai išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

13. Ar kiekvienu atveju, siekiant gauti palūkanų kompensavimą, paskola turi būti suteikta sudarant atskirą paskolos sutartį?

Palūkanų kompensavimas yra galimas ir tokiu atveju, jei nauja paskola yra suteikiama pasirašant anksčiau turimos paskolos sutarties pakeitimą. Tokiu atveju naujas finansavimas turi būti suteikiamas po 2020 m. sausio 1 d. ir suteikiamas naujai investicijai. Turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu.