Nacionalinės plėtros įstaigos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos nario (-ės) ir funkcinės srities vadovo (-ės) atrankos skelbimas

Nacionalinės plėtros įstaigos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) stebėtojų taryba, siekdama užtikrinti efektyvų įmonės valdymą ir prisidėti prie sklandaus nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo proceso, skelbia 5 (penkių) valdybos narių, kurie vadovaus konkrečioms funkcinėms sritims INVEGOJE, atranką.
 
 

Kartu su naujai išrinkta valdyba turėsime galimybę prisidėti prie Lietuvai strategiškai svarbių sričių vystymo, teikiant finansines paslaugas tose srityse, kur finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ar neoptimalus.

Po Vyriausybės sprendimo konsoliduoti UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrą“ (VIPA), UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūrą“ (VIVA) ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondą“ (ŽŪPGF) INVEGOS pagrindu, INVEGA yra vienintelė valstybės garantijų institucija, vienintelė finansų įstaiga, turinti nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusą, suteikiantį teisę įgyvendinti skatinamąsias finansines priemones. INVEGA šiuo metu valdo ir ateityje valdys kelias dukterines įmones ir veikia bei toliau veiks kaip įmonių grupė. Finansų ministerija yra paskirta įgyvendinti valstybės kaip vienintelio INVEGOS akcininko, teises ir pareigas.

Konsoliduotos įmonės ir naujai išrinktos valdybos, kuri bus atsakinga už visos įmonių grupės valdymą, laukia platus darbų spektras – tikslingas lėšų investavimas valstybei svarbiose srityse, verslo aplinkos gerinimas, tvaraus finansavimo bei kapitalo rinkos skatinimas per inovatyvias finansines priemones. Taip pat svarstoma steigti žaliųjų finansų institutą, plėtoti vystomojo bendradarbiavimo veiklą, prisidėti prie pramonės transformacijos, viešojo sektoriaus objektų bei infrastruktūros modernizacijos, skaitmeninimo, žemės ūkio plėtros, energetinės nepriklausomybės didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros.
 
Daugiau informacijos apie INVEGĄ:
Daugiau informacijos apie INVEGOS dukterines įmones:
INVEGOS valdyba, kurią sudaro penki nuolat dirbantys nariai (-ės), renkama ketverių metų kadencijai, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos.
 
Vadovaujantis INVEGOS įstatais, valdyba, atsižvelgdama į stebėtojų tarybos siūlymą, iš valdybos narių išrenka ir INVEGOS vadovą (-ę), kuris (-i) yra ir valdybos pirmininkas (-ė). 
 

Funkcinės sritys

Naujai renkamos INVEGOS valdybos nariai (-ės) turės užtikrinti sklandų įmonės veiklos vykdymą ir kuruoti vieną iš šių penkių skirtingų sričių:
 1. Korporatyvinis valdymas, organizacijos vystymas, transformacija ir vadovavimas įmonei bei valdybai (valdybos narys, kurio kandidatūrą stebėtojų taryba siūlys ir į įmonės vadovo poziciją).
 2. Įmonės veiklos plėtra, strateginis planavimas, įmonės produktų kūrimas ir valdymas.
 3. Klientų aptarnavimas ir finansavimo sprendimai.
 4. Rizikų valdymas, atitikties ir kokybės užtikrinimas.
 5. Įmonių finansų valdymas, IT vystymas, veiklos administravimas.

Atlygis

Valdybos nario (-ės), kuruojančio (-os) ir konkrečią funkcinę sritį INVEGOJE, atlygis susideda iš 3 dalių:
 1. Valdybos nario (-ės) atlygis pagal veiklos valdyboje sutartį (fiksuoto dydžio atlygis nustatomas visai valdybos nario kadencijai): 
  1. Valdybos nariui (-ei), einančiam (-ai) valdybos pirmininko pareigas, šių pareigų ėjimo laikotarpiu – 2500 EUR (neatskaičius mokesčių) per mėnesį. 
  2. Valdybos nariui (-ei) už veiklą valdyboje –  1925 EUR (neatskaičius mokesčių) per mėnesį.
 2. Darbuotojo darbo sutartyje numatytas atlygis:
  1. INVEGOS vadovo (-ės) – nuo 7800 EUR iki 11700 EUR (neatskaičius mokesčių) per mėnesį.
  2. Funkcinės srities vadovo (-ės) – nuo 6600 EUR iki 9900 EUR (neatskaičius mokesčių) per mėnesį.
 3. INVEGOS vadovui ir funkcinės srities vadovui (-ei) gali būti mokama kintama atlygio dalis, kurios dydis ir mokėjimo tvarka reglamentuojama INVEGOS darbuotojų atlygio ir (ar) veiklos vertinimo politikoje.
Sutarties dėl valdybos nario veiklos galiojimo metu valdybos narys (-ė) apdraudžiamas juridinių asmenų valdymo organų ir pareigūnų civilinės atsakomybės draudimu.

Reikalavimai kandidatui (-ei)

Visi kandidatai (-ės) turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario ir funkcinės srities vadovo pareigoms vykdyti, atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Atrinkti kandidatai (-ės) turi būti nepriekaištingos reputacijos, taip pat atitikti kitus reikalavimus, nurodytus atskirų funkcinių sričių, į kurias kviečiama kandidatuoti, aprašymuose.
 

Kandidatuojant pateikiami dokumentai

Kandidatas (-ė), dalyvaujantis (-i) atrankoje, pateikia dokumentus ir informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimams:
 • Kandidato (-ės) gyvenimo aprašymas (lietuvių arba anglų kalba);
 • Kandidato (-ės) motyvacinis laiškas;
 • Kandidato (-ės) prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);
 • Kandidato (-ės) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas).
Kandidato (-ės) gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
 

Atranka

Terminas: kandidatai (-ės) atrankoje į valdybos narius kviečiami teikti paraiškas iki 2023 m. birželio 1 d. (imtinai). Skelbimai ir kandidatams keliami reikalavimai
Atrankos būdas – pokalbis žodžiu. 
Atrankos iniciatorius – INVEGOS stebėtojų taryba. Atrankai vykdyti pasitelktas išorės partneris – vadovų ir valdybos narių paieškos ir atrankos agentūra UAB „Master Class LT“.
 

Kontaktai 

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai UAB „Master Class LT“ paštu: renata@masterclass.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į INVEGOS valdybos nario pareigas“. 
 
Kontaktiniai asmenys: 
Visų kandidatuojančių asmenų konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidato (-ės) patvirtinimas 

Kandidatas (-ė) sutinka, kad, prieš priimdamas sprendimą dėl kandidato (-ės) išrinkimo į INVEGOS valdybos narius, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, veiklos priežiūros ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Skelbimai

Valdybos narys (-ė), kurio (-os) kandidatūrą INVEGOS stebėtojų taryba teiks į įmonės vadovo poziciją (korporatyvinio valdymo, organizacijos vystymo, transformacijų sritis ir vadovavimas įmonei bei valdybai)

INVEGOS valdybos narys (-ė) vadovaus įmonei ir valdybai, formuos gerąja praktika paremtus korporatyvinio valdymo principus, kuriais siekiama sudaryti prielaidas efektyviai ir integruotai visos organizacijos veiklai, veiksmingam ir efektyviam įmonės valdymui ir kontrolės užtikrinimui, akcininko keliamų lūkesčių bei įmonės tikslų įgyvendinimui.

INVEGOS vadovo funkcijas ir pareigas vykdantis (-i) valdybos narys (-ė) organizuos korporatyvinį įmonių valdymą grupės mastu bei kasdieninę INVEGOS veiklą ir bus atsakingas (-a) už INVEGOS aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance) strategijos formavimo, įgyvendinimo ir tvarios vertės didinimo, organizacijos vystymo, transformacijos patirtis, taikant pažangias vadybos praktikas.

Kandidatams (-ėms) keliami šie reikalavimai:

Privalomieji bendrieji reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Nepriekaištinga reputacija.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo organizacijos struktūriniam padaliniui arba atitinkamos trukmės veiklos organizacijos kolegialiuose organuose (stebėtojų taryboje, valdyboje, kredito komitete ar kitame komitete) patirtis.
 • Neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas.
 • Per pastaruosius 5 metus neatšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 • Neapribota teisė dirbti bendrovėje pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
 • Gali būti renkamas (-a) valdybos nariu pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 6 dalį.
 • Nėra neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką.

Privalomieji kompetencijų reikalavimai:

 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo patirtis aukščiausio lygmens vadovo pozicijoje įmonių valdymo bei organizacijų vystymo ir transformacijos srityse.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų patirtis viešojo arba privataus sektoriaus finansavimo srityje, taikant finansinius instrumentus ar teikiant finansines paslaugas.

Kompetencijų reikalavimai (vertinami):

 • Nacionalinių plėtros įstaigų veiklos modelio ir teikiamų paslaugų žinios.
 • Veiklos valdyboje patirtis.
 • Organizacijos strategijos formavimo patirtis ir įgūdžiai.
  Organizacijų vystymo ir (ar) pokyčių įgyvendinimo, veiklos efektyvinimo patirtis.
 • Finansų rinkos, viešojo ir privataus sektorių finansinių instrumentų ir priemonių išmanymas.
 • Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance criteria) reikalavimų ir gerosios praktikos žinios.
 • Bendradarbiavimo ir derybų su suinteresuotomis šalimis (pvz., su asignavimų valdytojais, kt. finansuotojais, finansų tarpininkais, tarptautinėmis finansų institucijomis, Europos komisija) finansinių priemonių srityje patirtis.
 • Investicijų portfelio ir (ar) investicijų portfelio rizikų valdymo patirtis.
 • Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
 • Puikūs lyderystės ir komandinio darbo gebėjimai.
 • Geri viešojo kalbėjimo įgūdžiai, komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
Valdybos narys (-ė), įmonės veiklos plėtros, strateginio planavimo, įmonės produktų kūrimo ir valdymo vadovas (-ė)

INVEGOS valdybos narys (-ė), einantis (-i) ir INVEGOS verslo plėtros, strateginio planavimo, įmonės produktų kūrimo ir valdymo vadovo (-ės) pareigas, formuos kuruojamos srities veiklos strategiją ir koordinuos jos įgyvendinimą, organizuos finansavimo šaltinių INVEGOS priemonėms (produktams) pritraukimą, dalyvaus derybose su tarptautinėmis finansų institucijomis, Europos Komisija dėl lėšų priemonėms įgyvendinti, bendradarbiaus su tarptautinėmis ir nacionalinėmis institucijomis bei teiks pasiūlymus ES ir nacionalinių teisės aktų projektams, dalyvaus rengiant išankstinio rinkos poreikio vertinimus (Ex-ante), bus atsakingas (-a) už INVEGOS atstovavimo asociacijose ir kitose organizacijose ar tinkluose organizavimą, kuruos vystomojo bendradarbiavimo veiklą.

Valdybos narys (-ė), INVEGOS verslo plėtros, strateginio planavimo, įmonės produktų kūrimo ir valdymo vadovas (-ė) bus atsakingas už visų sričių INVEGOS priemonių įgyvendinimo apimčių planavimo, būsimų priemonių (produktų) kūrimo, derinimo su suinteresuotomis šalimis ir įgyvendinimo, fondų fondų valdymo, valstybės pagalbos metodologinio vadovavimo INVEGOS mastu sritis.

Kandidatams keliami šie reikalavimai:

Privalomieji bendrieji reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Nepriekaištinga reputacija.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo organizacijos struktūriniam padaliniui arba atitinkamos trukmės veiklos organizacijos kolegialiuose organuose (stebėtojų taryboje, valdyboje, kredito komitete ar kitame komitete) patirtis.
 • Neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas.
 • Per pastaruosius 5 metus neatšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 • Neapribota teisė dirbti bendrovėje pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
 • Gali būti renkamas (-a) valdybos nariu pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 6 dalį.
 • Nėra neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką.

Privalomieji kompetencijų reikalavimai:

 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo finansų institucijos struktūriniam padaliniui arba ne mažesnė kaip 2 metų veiklos finansų institucijos kolegialiame organe (stebėtojų taryboje, valdyboje, Kredito, Rizikų, Investicijų ar pan. komitete) patirtis.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų patirtis viešojo arba privataus sektoriaus finansavimo srityje, taikant finansinius instrumentus ar teikiant finansines paslaugas.
 • Vadovavimo patirtis verslo plėtros arba verslo bankininkystės srityje.

Kompetencijų reikalavimai (vertinami):

 • Nacionalinių plėtros įstaigų veiklos modelio ir teikiamų paslaugų žinios.
 • Veiklos valdyboje patirtis.
 • Organizacijos strategijos formavimo patirtis ir įgūdžiai.
 • Finansų rinkos, viešojo ir privataus sektorių finansinių instrumentų ir priemonių išmanymas.
 • Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance criteria) reikalavimų ir gerosios praktikos žinios.
 • Bendradarbiavimo ir derybų su suinteresuotomis šalimis (pvz., su asignavimų valdytojais, kt. finansuotojais, finansų tarpininkais, tarptautinėmis finansų institucijomis, Europos komisija) finansinių priemonių srityje patirtis.
 • Valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų išmanymas.
 • Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
 • Puikūs lyderystės ir komandinio darbo gebėjimai.
 • Geri viešojo kalbėjimo įgūdžiai, komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
Valdybos narys, klientų aptarnavimo ir finansavimo sprendimų vadovas

INVEGOS valdybos narys (-ė), einantis (-i) ir INVEGOS klientų aptarnavimo ir finansavimo vadovo pareigas, kurs INVEGOS klientų aptarnavimo strategiją ir procesus, formuos į klientą orientuotą kultūrą, stiprins ryšius su klientais ir organizuos, koordinuos bei tobulins investicinių sprendimų priėmimo procesą.

Valdybos narys (-ė), INVEGOS klientų aptarnavimo ir finansavimo vadovas (-ė) bus atsakingas (-a) už veiklos sritis, apimančias kliento kelionę INVEGOJE nuo edukacijos, tinkamiausių finansavimo sprendimų klientui siūlymo, kliento paraiškos priėmimo, finansavimo rizikų vertinimo iki kredito rizikos vertinimo ir sprendimų dėl kliento finansavimo priėmimo.

Kandidatams keliami šie reikalavimai:

Privalomieji bendrieji reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Nepriekaištinga reputacija.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo organizacijos struktūriniam padaliniui arba atitinkamos trukmės veiklos organizacijos kolegialiuose organuose (stebėtojų taryboje, valdyboje, kredito komitete ar kitame komitete) patirtis.
 • Neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas.
 • Per pastaruosius 5 metus neatšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 • Neapribota teisė dirbti bendrovėje pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
 • Gali būti renkamas (-a) valdybos nariu pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 6 dalį.
 • Nėra neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką.

Privalomieji kompetencijų reikalavimai:

 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo finansų institucijos struktūriniam padaliniui arba ne mažesnė kaip 2 metų veiklos finansų institucijos kolegialiame organe (stebėtojų taryboje, valdyboje, Kredito, Rizikų, Investicijų ar pan. komitete) patirtis.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų patirtis viešojo arba privataus sektoriaus finansavimo srityje, taikant finansinius instrumentus ar teikiant finansines paslaugas.
 • Vadovavimo patirtis verslo plėtros arba verslo bankininkystės srityje.

Kompetencijų reikalavimai (vertinami):

 • Nacionalinių plėtros įstaigų veiklos modelio ir teikiamų paslaugų žinios.
 • Veiklos valdyboje patirtis.
 • Organizacijos strategijos formavimo patirtis ir įgūdžiai.
 • Organizacijų vystymo ir (ar) pokyčių įgyvendinimo, veiklos efektyvinimo patirtis.
 • Finansų rinkos, viešojo ir privataus sektorių finansinių instrumentų ir priemonių išmanymas.
 • Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance criteria) reikalavimų ir gerosios praktikos žinios.
 • Bendradarbiavimo ir derybų su suinteresuotomis šalimis (pvz., su asignavimų valdytojais, kt. finansuotojais, finansų tarpininkais, tarptautinėmis finansų institucijomis, Europos komisija) finansinių priemonių srityje patirtis.
 • Valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų išmanymas.
 • Finansavimo rizikų vertinimo ir valdymo žinios bei patirtis
 • Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
 • Puikūs lyderystės ir komandinio darbo gebėjimai.
 • Geri viešojo kalbėjimo įgūdžiai, komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
Valdybos narys (-ė), rizikos valdymo ir atitikties srities vadovas (-ė)

INVEGOS valdybos narys (-ė), einantis (-i) ir INVEGOS rizikos valdymo, ir atitikties srities vadovo pareigas, formuos politikas ir diegs priemones, susijusias su rizikų valdymu, atitikties užtikrinimu, kova su sukčiavimu bei korupcija, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, interesų konfliktų valdymu, kokybės kontrole bei tinkamu vidaus kontrolės sistemos funkcionavimu INVEGOJE, atstovaus įmonei santykiuose su įmonės veiklos bei investicijų tinkamumo priežiūrą vykdančiomis institucijomis (Lietuvos banku, Valstybės kontrole, CPVA, atitinkamais Finansų ministerijos bei Europos Komisijos padaliniais).

Valdybos narys (-ė), INVEGOS rizikos valdymo ir atitikties srities vadovas (-ė) bus atsakingas (-a) už rizikų vertinimo modelių rengimo, veiklos rizikų valdymo, specialiųjų atidėjinių ir (ar) rezervų skaičiavimo, priemonių portfelio kokybės-kredito rizikos (nuostolingumo) analizės, priemonių portfelių atitikties kokybės kontrolės (patikrinimų, pažeidimų valdymo), finansų tarpininkų priežiūros, INVEGOS prisiimtų įsipareigojimų vykdymo (garantijų išmokų), probleminių aktyvų valdymo, vidaus kontrolės (procesų) efektyvumo vertinimo sritis.

Kandidatams keliami šie reikalavimai:

Privalomieji bendrieji reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Nepriekaištinga reputacija.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo organizacijos struktūriniam padaliniui arba atitinkamos trukmės veiklos organizacijos kolegialiuose organuose (stebėtojų taryboje, valdyboje, kredito komitete ar kitame komitete) patirtis.
 • Neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas.
 • Per pastaruosius 5 metus neatšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 • Neapribota teisė dirbti bendrovėje pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
 • Gali būti renkamas (-a) valdybos nariu pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 6 dalį.
 • Nėra neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką.

Privalomieji kompetencijų reikalavimai:

 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo finansų institucijos struktūriniam padaliniui arba ne mažesnė kaip 2 metų veiklos finansų institucijos kolegialiame organe (stebėtojų taryboje, valdyboje, Kredito, Rizikų, Investicijų ar pan. komitete) patirtis.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų patirtis viešojo arba privataus sektoriaus finansavimo srityje, taikant finansinius instrumentus ar teikiant finansines paslaugas.
 • Ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo patirtis rizikos valdymo srityje.

Kompetencijų reikalavimai (vertinami):

 • Nacionalinių plėtros įstaigų veiklos modelio ir teikiamų paslaugų žinios.
 • Veiklos valdyboje patirtis.
 • Organizacijos strategijos formavimo patirtis ir įgūdžiai.
 • Organizacijų vystymo ir (ar) pokyčių įgyvendinimo, veiklos efektyvinimo patirtis.
 • Finansų rinkos, viešojo ir privataus sektorių finansinių instrumentų ir priemonių išmanymas.
 • Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance criteria) reikalavimų ir gerosios praktikos žinios.
 • Įmonės atstovavimo patirtis, bendradarbiaujant su investicijų ar išlaidų tinkamumą vertinančiomis ir (ar) veiklą audituojančiomis institucijomis (pvz., su ES audito rūmais, Valstybės kontrole, vadovaujančiąja institucija, CPVA ir kt.)
 • Finansavimo rizikų vertinimo ir valdymo žinios bei patirtis.
 • Žinios ir patirtis kuriant rizikos valdymo sąrangą, vystant įrankius bei diegiant geriausias praktikas.
 • Investicijų portfelio ir (ar) investicijų portfelio rizikų valdymo patirtis.
 • Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
 • Puikūs lyderystės ir komandinio darbo gebėjimai.
 • Geri viešojo kalbėjimo įgūdžiai. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
Valdybos narys (-ė), finansų ir administravimo vadovas (-ė)

INVEGOS valdybos narys (-ė), einantis (-i) ir INVEGOS finansų ir administravimo vadovo pareigas, formuos INVEGOS ir jos valdomų fondų fondų bei atskirų finansinių ir kitokių priemonių (produktų) finansų valdymo politiką, nustatys IT procesų, IT plėtros planavimo, diegimo bei vystymo kryptis ir principus, užtikrins sklandų administravimo procesą nuo kasdienių operacijų (sutarčių su klientais administravimo, mokėjimų klientams) iki sklandžios biuro veiklos ir viešųjų pirkimų.

Valdybos narys (-ė), INVEGOS finansų ir administravimo vadovas (-ė) bus atsakingas už finansų, iždo, investicijų ir duomenų valdymo, apskaitos, finansinių ataskaitų, išteklių planavimo, IT vystymo ir priežiūros, IT sistemų saugumo užtikrinimo, organizacijos ir (ar) jos operacijų skaitmeninimo, INVEGOS priemonių (produktų) ir sandorių administravimo (operacijų), dokumentų valdymo, biuro veiklos organizavimo ir viešųjų pirkimų sritis.

Kandidatams keliami šie reikalavimai:

Privalomieji bendrieji reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 • Nepriekaištinga reputacija.
 • Ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo organizacijos struktūriniam padaliniui arba atitinkamos trukmės veiklos organizacijos kolegialiuose organuose (stebėtojų taryboje, valdyboje, kredito komitete ar kitame komitete) patirtis.
 • Neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas.
 • Per pastaruosius 5 metus neatšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 • Neapribota teisė dirbti bendrovėje pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
 • Gali būti renkamas (-a) valdybos nariu pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 6 dalį.
 • Nėra neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką.

Privalomieji kompetencijų reikalavimai:

 • Ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo patirtis viešojo ar privataus sektoriaus finansų valdymo srityje.

Kompetencijų reikalavimai (vertinami):

 • Nacionalinių plėtros įstaigų veiklos modelio ir teikiamų paslaugų žinios.
 • Veiklos valdyboje patirtis.
 • Organizacijos strategijos formavimo patirtis ir įgūdžiai.
 • Organizacijų vystymo ir (ar) pokyčių įgyvendinimo, veiklos efektyvinimo patirtis.
 • Finansų rinkos, viešojo ir privataus sektorių finansinių instrumentų ir priemonių išmanymas.
 • Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance criteria) reikalavimų ir gerosios praktikos žinios.
 • Įmonės atstovavimo patirtis, bendradarbiaujant su investicijų ir (ar) išlaidų tinkamumą vertinančiomis ir (ar) veiklą audituojančiomis institucijomis (pvz., su ES audito rūmais, Valstybės kontrole, vadovaujančiąja institucija, CPVA ir kt.)
 • Finansavimo rizikų vertinimo ir valdymo žinios bei patirtis.
 • Patirtis finansų valdymo, analizės, iždo valdymo, kontrolės ir (ar) audito srityse. Finansinių priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų išmanymas.
 • Skaitmenizacijos diegimo patirtis.
 • Investicijų portfelio ir (ar) investicijų portfelio rizikų valdymo patirtis.
 • Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir ataskaitų sudarymo reikalavimų taikymo žinios.
 • Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
 • Puikūs lyderystės ir komandinio darbo gebėjimai.
 • Geri viešojo kalbėjimo įgūdžiai, komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

Privatumo pranešimas 

Asmens duomenys, teikiami atrankos vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.