Paskolos energetikos bendrijoms

INVEGA kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įsteigė skatinamąją finansinę priemonę, kurios tikslas – skatinti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas (toliau – AIEB) ir piliečių energetikos bendrijas (toliau – PEB), kurios siekia mažinti energetinį nepriteklių, investuoti į elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginius (saulės ir (ar) vėjo elektrines).

Kodėl naudinga?

AIEB ar PEB įrengtos ar įsigytos elektrinės pajėgumų dalis turi būti perduodamos energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims, tokiu būdu sumažinant šių asmenų elektros sąskaitas. Energetinį nepriteklių patiriančiu asmeniu laikomas asmuo, turintis teisę į socialinę pašalpą, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

Kas gali kreiptis?

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys:

 • įgiję arba siekiantys įgyti AIEB statusą, ir kurių dalyviai (dalininkai) yra tik savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, kai jų steigimo sutartyje ar įstatuose nurodyta, kad įrengtos ar įsigytos Elektrinės įrengtosios galios dalis bus neatlygintinai paskirstoma savivaldybėje (-se) gyvenantiems Energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims;
 • įgiję arba siekiantys įgyti PEB statusą, ir kurių dalyviai (dalininkai) yra tik savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, ir (ar) savivaldybių įmonėsir (ar) savivaldybių valdomos įmonės, kai jų steigimo sutartyje ar įstatuose nurodyta, kad įrengtos ar įsigytos Elektrinės įrengtosios galios dalis bus neatlygintinai paskirstoma savivaldybėje (-se) gyvenantiems Energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims.

Paraiškas kviečiame teikti el. paštu bendrijos@invega.lt

Paraiškų teikimas, vertinimas, Paskolos sutarties sudarymas arba atsisakymas sudaryti Paskolos sutartį yra reglamentuojamas INVEGOS tiesioginių paskolų paraiškų ir prašymų teikimo bei vertinimo tvarkoje.

Teikiami dokumentai  Klientams, ketinantiems

statyti  elektrinę  

Klientams, ketinantiems

įsigyti elektrinę  

Paraiška

Dokumentai, susiję su Kliento identifikavimu, nurodyti INVEGOS Tiesioginių paskolų paraiškų ir prašymų teikimo bei vertinimo tvarkoje, kuri skelbiama viešai INVEGOS interneto svetainėje https://invega.lt

Verslo planas, kuriame turi būti aprašytas planuojamas įgyvendinti Projektas, nurodytas jo ekonominis pagrįstumas bei atsiperkamumas, taip pat įrengtos ar įsigytos Elektrinės galios dalies neatlygintinas paskirstymas Energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims, Elektrinės galių paskirstymo Energetikos bendrijos dalininkams tvarka. Verslo plane turi būti aprašyta vykdoma ir planuojama vykdyti veikla, esama ir prognozuojama finansinė būklė, siūlymas dėl Paskolos įmokų mokėjimo grafiko išdėstymo, Paskolos užtikrinimo priemonės, investicijų aprašymas ir investicijas pagrindžiantys dokumentai (pvz., statybą leidžiantis dokumentas Elektrinės prijungimo techninės sąlygos, leidimai, licencijos, reikalingos veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti), statomos (įrengiamos) ir (ar) planuojamos įsigyti Elektrinės parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai ir pan. Taip pat turi būti pateiktos finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys Paskolos gavėjo galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus Paskolos gavėjo finansinius įsipareigojimus visam Paskolos terminui, informacija apie veiklos finansavimą, pvz., patvirtinti ir (ar) numatomi asignavimai veiklai finansuoti. Rengiant verslo planą siūloma vadovautis VšĮ Inovacijų agentūros rekomenduojama verslo plano struktūra, kuri pateikta https://inovacijuagentura.lt/pradek-versla/pradek-versla/verslo-planavimas.html

Kliento įstatai, kurie turi atitikti teisės aktų reikalavimus bei INVEGA patvirtintus pavyzdinės formos įstatus, nurodytus Aprašymo priede Nr. 3, kuriais vadovaujantis buvo sukurtas pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo: viešoji įstaiga arba asociacija.

Laisvos formos įsipareigojimas, kad nuosavybės teise (ar kita teise PEB atveju), valdomų energijos gamybos įrenginių galia neatlygintinai bus teikiama savivaldybės (-ių) nurodytiems Energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims, užtikrinant, kad tuose objektuose, kuriems bus paskirta Elektrinės galios dalis, nebus vykdoma ūkinė komercinė (ekonominė) veikla. 

Einamųjų finansinių metų tarpinį paskutinio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios yra praėję 40 kalendorinių dienų. Tuo atveju jei nuo einamojo ketvirčio pradžios nėra praėję 40 kalendorinių dienų, turi būti teikiamas praėjusio ketvirčio, ėjusio prieš paskutinį ketvirtį, finansinių ataskaitų rinkinys arba lygiaverčiai dokumentai, kai Klientas veikia trumpiau nei vienerius metus.

Savivaldybės, kaip viešosios įstaigos ar asociacijos, siekiančios Energetikos bendrijos statuso, steigėjos ir dalininkės, tarybos sprendimas dėl Projekto įgyvendinimo.

Įgaliojimas pateikti paraišką (jei paraišką teikia ne Kliento vadovas).

Kiti su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai ar informacija.

Klientas ketina statyti Elektrinę (Žemiau nurodytus dokumentus Klientas privalo pateikti kartu su paraiška, jei paraiškos teikimo metu juos turi. Tačiau jei paraiškos teikimo metu šių dokumentų Klientas dar neturi, tai jis juos INVEGAI turės pateikti Projekto įgyvendinimo metu, bet ne vėliau, kaip iki galutinio Mokėjimo prašymo pateikimo INVEGAI dienos):   

   

Dokumentai, įrodantys žemės sklypo, ant kurio planuojama statyti Elektrinę, valdymą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu. Žemės sklypo teisėto valdymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei Paskolos sutarties galiojimo terminas.

Dokumentai, įrodantys pastato, statinio ar jo konstrukcijos dalies, ant kurių planuojama įrengti Elektrinę, valdymą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu. Statinio ar jo konstrukcijos dalies teisėto valdymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei Paskolos sutarties galiojimo terminas.

Dokumentai, reikalingi Kliento Elektrinės  prijungimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo bei galiojančių ESO pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo ir Litgrid AB pasinaudojimo perdavimo elektros tinklais tvarkos aprašo nustatyta tvarka, įskaitant: 

 • galiojančias Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygų ir (ar) prijungimo sutarties (jei turi) ir (ar) VERT leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopijas (planuojama įrengti Elektrinė turi būti saulės ir (ar) vėjo elektrinė); 
 • Statybą leidžiantį dokumentą (jo numeris, data ir nuoroda į jį), jei tokie dokumentai yra privalomi;  
 • Savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti Elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti Elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi, kai Klientas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu; 
 • Kiti Kliento turimi su Elektrinės ir jos infrastruktūros dalies prijungimu susiję dokumentai ir informacija. 


Tais atvejais, kai Klientas planuoja įsigyti dar tik statomą Elektrinę, jis INVEGAI turi pateikti statybos pradžią įrodančius dokumentus (statybą leidžiantį dokumentą (jei paraiškos pateikimo metu toks dokumentas jau yra išduotas (tais atvejais, kai jis reikalingas)) ir (ar) su juo susijusius kitus pradėtas statybas bei prijungimą prie tinklo įrodančius dokumentus: VERT leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus ir (arba) prijungimo sąlygas, tais atvejais, kai VERT leidimas nereikalingas.

Tais atvejais, kai Klientas perka pastatytą naują ir neeksploatuotą Elektrinę, jis INVEGAI turi pateikti statybos užbaigimą įrodančius dokumentus, išduotus Elektrinės Pardavėjui, leidimo gaminti elektros energiją kopiją arba kai leidimas gaminti elektros energiją neteikiamas, turi būti pateikiama Elektrinę įrengusio Rangovo deklaracijos tinklų operatoriui apie Elektrinės įrengimą kopija, kai tokie dokumentai jau yra išduoti paraiškos pateikimo metu.

Visi aukščiau teikiami dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Dokumentus tiek excel, tiek kitais formatais rekomenduojame pasirašyti Signa Web programoje, taip pat galima pasirašyti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, puslapyje https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create arba per Dokobit sistemą, puslapyje https://app.dokobit.com/


Rekomenduojama įgaliojimo forma

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.) būtina prisijungti prie paraiškų sistemos, pasirinkti „Inicijuoti sutarties sąlygų keitimą“ ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Kiek?

Priemonei finansuoti skirta 206,64 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Priemonės lėšomis skiriama lengvatinė paskola, kurios apimtyje derinama dotacija iki 50 procentų, įskaitant techninės pagalbos dotaciją.

Dotacijos (išskyrus techninės pagalbos dotaciją) dydis priklausys nuo:

 • įrengtos ar įsigytos elektrinės galios dalies paskirstymo (ne mažiau, kaip 30 proc. elektrinės įrengtosios galios turi būti neatlygintinai paskirstoma savivaldybėje gyvenantiems energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims);  
 • savivaldybėje gyvenančių energetinį nepriteklių patiriančiu asmenų, kuriems paskirstyta įrengtos ar įsigytos elektrinės galia, dalies išreikštos procentais (turi būti paskirstoma ne mažiau kaip 30 proc. visų savivaldybėje gyvenančių Energetinį nepriteklių patiriančių asmenų). 

Maksimalus paskolos laikotarpis – iki 15 metų (įskaitant paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį).

Maksimali paskolos  suma neribojama, kai finansavimas teikiamas be valstybės pagalbos. Paskolos gavėjui gali būti suteikta atitinkamo dydžio valstybės pagalba, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies s) punkto ir 41 straipsnio nuostatomis (kai Finansavimas pagal Priemonę teikiamas kaip valstybės pagalba).

Lengvatinės paskolos metinė palūkanų norma planuojama, kad bus nustatoma taip: 1 proc. marža + 6 mėn. EURIBOR (esant neigiamai 6 mėn. EURIBOR reikšmei, laikoma, kad 6 mėn. EURIBOR reikšmė lygi 0 proc). Visais atvejais metinė palūkanų norma neviršys 3 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Elektrinės statymas, įrengimas: 

 • pasirengimo projektui įgyvendinti veiklų išlaidos: pasirengimo statybai ir prijungimo dokumentacijos parengimo išlaidos iki rangos sutarties pasirašymo;  
 • sklypo paruošimo elektrinės įrengimui darbų išlaidos; 
 • privažiavimo kelių iki sklypo, kuriame įrengiama elektrinė, statybos išlaidos, kai jos sudaro ne daugiau nei 10 proc. visų paskolos gavėjo projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės (su PVM, kai jis tinkamas finansuoti); 
 • elektrinės ir reikalingos įsigyti susijusios elektrotechninės įrangos, konstrukcijų, kabelių bei susijusių montavimo (derinimo) darbų ir kitų susijusių Elektrinės įrengimo darbų išlaidos; 
 • elektros kabelio tiesimo statybos iki elektrinės prijungimo prie elektros tinklų vietos (taško) išlaidos; 
 • elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomojo ir (ar) perdavimo tinklo mokestis (prijungimo įmoka) pagal prisijungimo sąlygas (sutartį); 
 • žemės sklypo sutvarkymas, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir apsaugos įrengimo darbai (įskaitant sklypo aptvėrimo, apšvietimo išlaidas) (jei saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma ant žemės).

Nutolusios Elektrinės įsigijimas: 

 • PVM tuo atveju, jei Paskolos gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės įtraukti jo į PVM atskaitą;
 • Pastatytos naujos, bet iki perleidimo Kliento nuosavybėn, neeksploatuotos Elektrinės įsigijimo investicinės išlaidos. Įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos po Paraiškos pateikimo dienos;
 • Projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos yra patirtos ir apmokėtos arba patirtos, bet neapmokėtos Paskolos gavėjo ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Paskolos gavėjui arba Paskolos gavėjo įgaliotam asmeniui.

 

 

Techninė pagalba

Kvietimas teikti paraiškas dėl techninės pagalbos planuojamas skelbti 2024 m. III ketvirtį.

Techninę pagalbą teiks viešųjų pirkimų būdu INVEGOS atrinktas paslaugų teikėjas. Atkreipiame dėmesį, kad techninės pagalbos išlaidos bus tinkamos finansuoti AIEB ir PEB skatinamosios finansinės priemonės lėšomis tik tuomet, kai techninę pagalbą pareiškėjams teiks INVEGOS atrinktas paslaugų teikėjas. Pareiškėjui paėmus paskolą elektrinei statyti ar jai įsigyti, techninė pagalba  bus teikiama neatlygintinai, t. y. už paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas pagal faktą sumokės INVEGA pagal suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, kuriuos patvirtins pareiškėjai. Tačiau, jei konkretus pareiškėjas neįgyvendins projekto (neįrengs elektrinės ar neįsigys nutolusio AEI parko) ir jam nebus suteikta paskola, tai visą dotaciją už suteiktą techninę pagalbą pareiškėjas turės grąžinti INVEGAI.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokias funkcijas atliks techninės pagalbos konsultantas?

Konsultantas bus atsakingas už:

- Pagalbą parengti projektui įgyvendinti reikalingus dokumentus;

- Pagalbą parengti dokumentus ir (arba) gauti leidimus, reikalingus elektrinės pastatymui ir įrengimui arba pagalbą parengti dokumentus, reikalingus elektrinės pirkimui bei pačių viešųjų pirkimų vykdymui ir rangos darbų sutarties įgyvendinimo priežiūrai;

- Pagalbą tinkamų elektrinės statybai sklypų ir prisijungimo prie elektros skirstymo ar perdavimo tinklų vietos (pralaidumų) paieškai;

- Kitas konsultacines paslaugas pagal Paskolos gavėjo poreikį.

2. Ar techninės pagalbos išlaidos gali būti finansuojamos iš priemonės lėšų?

Techninės pagalbos išlaidos yra tinkamos finansuoti skatinamosios finansinės priemonės lėšomis tik tuomet, kai techninę pagalbą Paskolos gavėjui teiks INVEGOS atrinktas paslaugų teikėjas. Paskolos gavėjui pasiėmus paskolą elektrinės statybai ar įsigijimui, techninė pagalba Paskolos gavėjui bus teikiama neatlygintinai, t. y. už paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas pagal faktą sumokės INVEGA pagal suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, kuriuos patvirtins Paskolos gavėjas.

Paskolos gavėjas turės teisę pasinaudoti technine pagalba ir prieš paskolos išmokėjimą, tačiau jei Paskolos gavėjas neįgyvendins projekto (pvz., neįrengs elektrinės ar neįsigys nutolusios elektrinės) ir jam nebus suteikta paskola, tai dotaciją (jos dalį) už Paskolos gavėjui suteiktą techninę pagalbą Paskolos gavėjas turės grąžinti INVEGAI pagal sutartyje tarp Paskolos gavėjo ir INVEGOS dėl techninės pagalbos nustatytas sąlygas.

3. Kokia maksimalią dotaciją gali gauti AIEB ir PEB?

Bendra dotacijos, įskaitant ir Techninės pagalbos dotaciją, suma, išmokama Paskolos gavėjui, turi neviršyti Paskolos gavėjui suteiktos (išmokėtos) Paskolos sumos.

Kai finansavimas Paskolos gavėjui teikiamas be valstybės pagalbos, maksimali dotacijos suma gali siekti 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Kai finansavimas Paskolos gavėjui teikiamas kaip valstybės pagalba, bendra valstybės pagalbos dalis projekte (skirta dotacija kartu su apskaičiuojamu bendruoju subsidijos ekvivalentu lengvatinei paskolai) negali būti daugiau nei 45 proc. nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

4. Ar galima įsigyti jau pastatytą elektrinę?

Taip, tačiau perkama elektrinė negali būti ekploatuota ilgiau nei 12 mėn., skaičiuojant nuo VERT leidimo gaminti elektros energiją, o tais statymo (įrengimo) atvejais, kai leidimas gaminti elektros energiją neprivalomas – nuo VERT techninės būklės pažymos išdavimo datos.

5. Kokiu periodiškumu yra fiksuojamas energetinį nepriteklių patiriančių asmenų (toliau – ENPA) skaičius?

ENPA skaičius yra fiksuojamas ne dažniau nei kas ketvirtį ir ne rečiau nei kartą per metus.

6. Kiek galios turi būti priskiriama vienam energetinį nepriteklių patiriančiam asmeniui?

Vienam ENPA turi būti paskirta ne mažiau kaip 1 kW galios saulės elektrinės įrengtosios galios arba ne mažiau kaip 0,5 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios.

7. Kaip turi būti skirstoma elektrinės galia energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims?

Atsinaujinančių išteklių energijos ar piliečių energetikos bendrija (toliau – Energetikos bendrija) galės pati pasirinkti, kokiam skaičiui energetinį nepriteklių patiriančių asmenų bus paskirstyta elektrinės galios dalis, laikantis šių reikalavimų:

- Ne mažiau, kaip 30 proc. įrengtos ar įsigytos elektrinės įrengtosios galios turi būti neatlygintinai paskirstoma savivaldybėje gyvenantiems energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims;

- Ne mažesnei daliai kaip 30 proc. visų savivaldybėje gyvenančių energetinį nepriteklių patiriančių asmenų turi būti paskirstoma įrengtos ar įsigytos elektrinės įrengtosios galios dalis;

- Vienam energetinį nepriteklių patiriančiam asmeniui turi būti paskirta ne mažiau kaip 1 kW galios saulės elektrinės įrengtosios galios arba ne mažiau kaip 0,5 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios.

8. Kas yra atsakingi už elektrinės eksploataciją, išlaikymą, priežiūrą?

Už elektrinės eksploataciją, išlaikymą ir priežiūrą yra atsakinga pati bendrija ir (arba) jos dalininkai.

9. Ar bendrijos veiklos išlaidos yra finansuojamos?

Bendrijos veiklos išlaidos turėtų būti finansuojamos iš sutaupymų už elektros energiją ir dalininkų įnašų.

10. Ar elektrinės administravimui turi būti įsteigta bendrija, kaip atskira VŠĮ?

Taip, bet savivaldybės gali susijungti kartu ir dalintis administracinius kaštus. Taip pat bendrijos teisinė forma gali būti ir asociacija.

11. Ar galima jau įsteigtai ir veikiančiai VŠĮ priskirti administravimo funkciją?
12. Ar Savivaldybė tenkindama savo poreikius turi užtikrinti ir socialinį įtraukimą?

Taip, Priemonės tikslas yra įtraukti energetinį nepriteklių patiriančius asmenis.

13. Jeigu paskola įeina į savivaldybės skolinimosi limitus, paskolos gauti negalima, nes elektrinė kainuoja brangiau negu galimas skolintis limitas?

Priemonėje galioja fiskalinės drausmės taisyklės. Skola į paskolų limitą yra traukiama skolinimosi metu. Paskola bus mokama ne per kartą pasirašius paskolos sutartį, o įgyvendinant projektą ir bendrijai pateikiant išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Paskolą gausite dalimis , o tai galima išdėstyti į 2-3 metus. Dotacija mokama proporcingai viso projekto įgyvendinimo metu. Jeigu paraiškos davimo metu būtų nustatyta, kad dotacija sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, tai būtų skaičiuojama proporcingai. Pvz. jeigu pateikiate 1 mln. Eur vertės sąskaitą už atliktus darbus tai 500 tūkst. Eur bus paskola ir 500 tūkst. Eur priskiriami dotacijai. Tokiu atveju, 500 tūkst. Eur paskola yra įtraukiama į skolinimosi limitus tais metais.

14. Jeigu skurstančių kiekis yra labai nedidelis, tuomet kompensacija bus nedidelė nuo bendro viso rajono poreikio?

Dotacijos dydis priklauso nuo įrengtos ar įsigytos elektrinės galios dalies paskirstymo (ne mažiau, kaip 30 proc. įrengtosios galios turi būti neatlygintinai paskirstoma savivaldybėje gyvenantiems energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims) ir nuo savivaldybėje gyvenančių energetinį nepriteklių patiriančių asmenų, kuriems paskirstyta įrengtos ar įsigytos elektrinės įrengtosios galios dalis (turi būti paskirstoma ne mažiau kaip 30 proc. visų savivaldybėje gyvenančių energetinį nepriteklių patiriančių asmenų) skaičiaus.

15. Jeigu paskola bus paimta, kuomet bus 1000 nepriteklių patiriančių asmenų, o po metų, atlikus peržiūrą, jų sumažėja iki 600, kaip keičiasi paramos sąlygos?

Tokiu atveju, 1000 nepriteklių patiriančių asmenų skirtą 1 megavato galią reikės perskirstyti 600 asmenų.

16. Ar šioje priemonėje galima gauti paskolą ir kaupikliams?
17. Ar techninė pagalba yra galima padedant kurti bendriją, jos nuostatus ir kt.?

Dėl techninės pagalbos galės kreiptis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio dalyviai (dalininkai) yra tik savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, ir (ar) savivaldybių įmonės, ir siekiantis įgyti bendrijos (AEIB ar PEB) statusą, ir kurių steigimo sutartyje ar įstatuose nurodyta, kad įrengtos ar įsigytos elektrinės įrengtosios galios dalis bus neatlygintinai paskirstoma savivaldybėje (-se) gyvenantiems energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims.

18. Ar galimi klasteriai?
19. Ar kelios savivaldybės gali steigti vieną bendriją?

Esant poreikiui, vieną bendriją (AIEB ar PEB) galės steigti kelios savivaldybės, kurios dalį elektrinės turės neatlygintinai perduoti naudotis visiems tų savivaldybių, kurios dalyvauja AIEB ar PEB steigime, energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims.

20. Ar būtina steigti bendriją kaip atskirą juridinį vienetą?

AIEB statusą gali gauti jau veikiantis VšĮ, kuris vykdo kitą veiklą, tačiau toks veikiantis VšĮ privalo pasikeisti steigimo dokumentus, kad atitiktų AIEB keliamus reikalavimus.

21. Kaip skaičiuoti investicijų atsiperkamumą?

AIEB, veikiančios kaip tretysis asmuo, statantis ir eksploatuojantis gaminančių vartotojų elektrines, dalyviai elektros energiją pasirinktinai galės gauti pagal atsiskaitymo kiekiu sistemą (kai taikomas 2 metų kaupimo laikotarpis t. y. šiuo metu galiojanti GV apskaitos schema kitaip net-metering)  arba pagal grynojo atsiskaitymo sistemą (net-billing). Pasinaudojimo paslaugos kaina yra kintamas dydis, kurį kiekvienais metais apskaičiuoja ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

22. Kokius dokumentus reikės pateikti kartu su paraiška?

Kartu su paraiška potencialių pareiškėjų / galutinių gavėjų bus prašoma „UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pateikti verslo planą, kuriame turės būti pagrindžiamas paskolos (jos dydis, terminas) poreikis, aprašomas planuojamas įgyvendinti projektas. Verslo planas – laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyti projekto ekonominis pagrįstumas bei atsiperkamumas. Jame turi būti aprašyta vykdoma ir planuojama vykdyti veikla, esama ir prognozuojama finansinė būklė, siūlymas dėl paskolos įmokų mokėjimo grafiko išdėstymo, paskolos užtikrinimo priemonės, investicijų aprašymas ir investicijas pagrindžiantys dokumentai (pvz., statybą leidžiantis dokumentas, elektrinės prijungimo techninės sąlygos, leidimai, licencijos, reikalingos veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti), statomos (įrengiamos) elektrinės parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai, informacija dėl planuojamos elektrinės galios perdavimo nepasiturintiems ir pan.  Taip pat turi būti pateiktos finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys pareiškėjo / galutinio gavėjo galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus pareiškėjo / galutinio gavėjo finansinius įsipareigojimus visam paskolos terminui.

Jei Pareiškėjas ketina projekto finansavime dalyvauti nuosavomis lėšomis, tokiu atveju ši informacija taip pat turi būti pagrindžiama Verslo plane, teikiamame kartu su Paraiška.

Verslo planą turės pateikti visi pareiškėjai, nepriklausomai nuo planuojamos projekto investicinės vertės.

23. Kas yra patiriantys skurdą asmenys?

Pagal finansinę priemonę, į skurdą patiriančių asmenų sąvoką patenką teisę į socialinę pašalpą turintys (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme savivaldybės gyventojai, t. y. fiziniai asmenys.

24. Ar steigiant AIEB saulės elektrinė turi būti antžeminė ar ji gali būti ant stogo (t. y. ant savivaldybių įstaigų pastatų, kurios bus AIEB dalis)?

Elektrinės įrengimo vieta nėra ribojama, t. y. ji gali įrengiama vartojimo vietoje (ant stogo) arba nutolusi (atskirame žemės sklype). Nesant laisvų ir (ar) tinkamų žemės sklypų ar pralaidumų antžeminei elektrinei įrengti, yra galimybė bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis ir įsteigus vieną bendriją statyti bendrą elektrinę, kuri aptarnaus kelias savivaldybes. Taip pat, nesant laisvų ir (ar) tinkamų žemės sklypų antžeminei elektrinei įrengti, yra galimybė įsigyti nutolusį AEI parką.