Garantinės įmokos kompensavimas alternatyvios veiklos subjektams

Kodėl naudinga?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems kita veikla nei pirminė žemės ūkio gamyba, žemės ūkio produktų perdirbimas ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais (alternatyvi veikla), pasinaudoti paskolomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti, teikiama pagalba iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojant garantinę įmoką paskolų gavėjams už finansų įstaigų suteiktas paskolas su INVEGOS individualia garantija.

Kas gali kreiptis?

Šia pagalba pasinaudoti gali kaimo vietovėje veikiantys subjektai, įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą, ir vykdantys kaimo plėtros alternatyviąją veiklą, t. y., patenkanti į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 01.6 grupę „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“.

EVRK 01.6 grupė „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“:

 • 01.61 Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
 • 01.61.10 Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
 • 01.61.20 Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis
 • 01.62 Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
 • 01.62.10 Dirbtinio apsėklinimo veikla
 • 01.63 Derliaus apdorojimo veikla
 • 01.64 Sėklininkystė

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto tinkamumą gauti pagalbą:

 • atitinka labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė;
 • nedalyvavo ir nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • nėra gavę pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pateikiama paraiška dėl garantijos ir užpildomas joje esantis priedas dėl garantinės įmokos kompensavimo.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija įsigaliojo nuo 2023 m. birželio 23 d.).

Kiek?

Sunkumų nepatiriantiems (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje) kaimo vietovėje veikiantiems subjektams teikiama valstybės pagalba tokiomis sąlygomis:

 • Kompensuojama 30 proc. garantinės įmokos.
 • Taikomi paramos intensyvumo ir teikiamos valstybės pagalba sumų apribojimai vienam investiciniam projektui bei nuostatos dėl paramos sumavimo.

Kaip veikia? 

 • Kreipkitės į savo pasirinktą finansų įstaigą dėl paskolos ar lizingo gavimo.
 • Kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo užpildykite paraišką dėl garantinės įmokos kompensavimo (ji pateikiama kaip priedas bendroje paraiškoje), kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums.
 • Priimsime sprendimą dėl garantijos suteikimo ir garantinės įmokos kompensavimo.
 • Jums bus suteikta garantija ir kompensacija už garantinę įmoką, o su finansų įstaiga pasirašysite finansavimo sutartį bei gausite finansavimą.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Investiciniams projektams, skirtiems kitai nei pirminė žemės ūkio gamyba, žemės ūkio produktų perdirbimas ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais vykdyti, garantinė įmoka kompensuojama, jeigu projekto išlaidos yra skirtos:

 • investicijoms į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą;
 • investicijoms į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su turtu, kuris nėra fizinis ar finansinis, pavyzdžiui, patento teisės, licencijos, praktinė patirtis arba kitas intelektinis turtas, jei tenkinami reikalavimai:
  • naudojamas tik įmonėje, gaunančioje pagalbą;
  • laikomas nusidėvinčiu turtu;
  • įsigyjamas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju;
  • yra įtrauktas į įmonės turtą bent trejus metus.

Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai vykdyti, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su:

 • naujos įmonės kūrimu,
 • esamos įmonės plėtimu,
 • įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus,
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

Paskolų palūkanos

Dalis palūkanų nekompensuojama už iš finansų įstaigų imamas paskolas investicijoms finansuoti ar finansine nuoma (lizingu) perkamą turtą, kuriems teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones ir (ar) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemones.