Palūkanų kompensacija už paskolas ir lizingo paslaugas žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Kas gali kreiptis?

Dalis paskolų palūkanų kompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms iš finansų įstaigų imančioms :

  • paskolas investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;
  • lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, skirtus žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

Dalis palūkanų kompensuojama labai mažoms, mažoms ar vidutinėms ir sunkumų nepatiriančioms, kaip apibrėžta 2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/2473, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant sutarties dėl veikimo 107 ir 108 straipsnius, I priede.

Kreipkitės į vieną iš sąraše esančių finansų įstaigų.

Finansų įstaigai kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikite paraišką dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo.

Prašymas dėl dalies palūkanų kompensacijos pateikiamas kartu su paraiškos dėl garantijos suteikimo forma:

Kiek?

Kompensuojama 30 proc. nuo sumokėtų kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) palūkanų sumos už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių (3 metų) laikotarpį nuo paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.

Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 4 proc.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį vienai žuvininkystės įmonei negali viršyti:

  • 40 000 Eur, kai pagalba teikiama subjektams, užsiimantiems pirmine žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba;
  • 200 000 Eur, kai pagalba teikiama subjektams, užsiimantiems žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Palūkanų kompensacija skiriama, jei investiciniais projektais ir (ar) lizingu įsigyjant gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

  • didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę;
  • vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą;
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
  • sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai;
  • kitų tikslų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentu (ES) 2020/1781, 2021 m. liepos 7 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/1139, kuriuo nustatomas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2017/1004.

Finansavimas negali būti skirtas

Palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, gaunančioms iš finansų įstaigų paskolas ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investiciniams projektams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos, patvirtintos 2022 m. spalio 31 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 8008,  ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano, patvirtinto Europos Komisijos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu C (2022)8272, investicines priemones.