Garantinės įmokos kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Kas gali kreiptis?

Dalis garantinės įmokos kompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms, nuo 2015 m. sausio 1 d. iš finansų įstaigų imančioms paskolas ar lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius su INVEGOS garantija investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

Dalis garantinės įmokos kompensuojama mažoms ar vidutinėms ir sunkumų nepatiriančioms, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr.1388/2014 3 straipsnio 5 punkte, žuvininkystės sektoriaus įmonėms.

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį garantinės įmokos žuvininkystės sektoriui nuo 2015 m. sausio 1 d. imančiam iš finansų įstaigų paskolas investiciniams projektams įgyvendinti ir (ar) lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl ES veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir akvakultūros sektoriuje.

Prašymas dėl dalies palūkanų kompensacijos pateikiamas kartu su paraiškos dėl garantijos suteikimo forma:

Kiek?

Kompensuojama 80 proc. nustatytos įmokos už garantijos suteikimą. Žuvininkystės sektoriaus įmonės už garantijos suteikimą moka tik nekompensuojamą jos dalį.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per einamuosius ir per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį vienai žuvininkystės įmonei negali viršyti 30 000 Eur.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Garantinės įmokos kompensacija skiriama, jei investiciniais projektais bei įsigyjant gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

  • didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę,
  • vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą,
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą,
  • sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai

Netinkamos finansuoti išlaidos

Garantinė įmoka nekompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš finansų įstaigų paskolas investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, priemones.