KVIETIMAS BAIGĖSI

Atnaujinama finansų tarpininkų atranka lengvatinėms paskoloms Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu teikti iš papildomai skirtų lėšų

Atnaujinama finansų tarpininkų atranka lengvatinėms paskoloms Rusijos agresijos prieš Ukrainą...

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) liepos mėn. pradžioje paskelbė apie papildomai skirtas 23 mln. eurų lėšas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“.

Šiuo metu paskelbta atnaujinta finansų tarpininkų atranka priemonės įgyvendinimui ir šių lėšų išskolinimui.

Kviečiame visus suinteresuotus finansų tarpininkus kreiptis į ŽŪPGF, o nuo rugpjūčio 1 d. - į INVEGĄ ir teikti prašymus įgyvendinti finansinę priemonę.

Finansų tarpininkai, pageidaujantys įgyvendinti finansinę priemonę teikiant lengvatines paskolos iki 2023 m. gruodžio 31 d., ŽŪPGF turi pateikti nustatytos formos prašymus nuo kvietimo paskelbimo dienos iki tol, kol reikalavimus atitikusiems ir sutartis sudariusiems finansų tarpininkams bus paskirstytos finansinei priemonei skirtos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio mėn. pabaigos.

Priemonei skirta 84 mln. Eur lėšų, kur finansų tarpininkams paskirstyta 100 proc. lėšų paskolų pagal priemonę teikimui. 

Finansų tarpininkai, siekiantys dalyvauti šios finansinės priemonės įgyvendinime, turi pateikti šiuos dokumentus ir jų priedus:

Visi dokumentai finansų tarpininkų atrankai teikiami pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis – elektroniniu paštu UKRpaskolos@invega.lt 

Finansų tarpininkų atranka ir keliami kvalifikaciniai reikalavimai yra aprašyti priemonės įgyvendinimo apraše:

Finansų tarpininkų prašymai bus vertinami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Prašymai bus vertinami eiliškumo tvarka pagal jų gavimo datą ir laiką. Tinkamumo reikalavimus, nustatytus atrankos sąlygose, atitinkantis finansų tarpininkas raštu prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu bus informuojamas apie sprendimą sudaryti sutartį. Finansinės priemonės lėšos finansų tarpininkui bus pervestos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

Potencialių finansų tarpininkų atstovus kviečiame susipažinti su tipine sutartimi, kuri sudaroma su atrinktais finansų tarpininkais, ir jiems pateikiamais metodiniais nurodymais lengvatinių paskolų suteikimui: