Paieška

Portfelinės garantijos paskoloms

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV).

Šiuo metu dėl galimybės pasinaudoti Portfelinėmis garantijomis paskoloms kviečiame kreiptis į šias finansų įstaigas:

Priemone „Portfelinės garantijos paskoloms“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

Didžiausia garantuojama paskolos suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesiams.

Paskolų, suteiktų su portfeline garantija, garantavimui skirta 50,31 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Kaip veikia?

Portfelines garantijas paskoloms teikia ir dokumentaciją rengia atrinktos finansų įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos sumos grąžinimą kredito įstaigai. Šis dydis taikomas kiekvienam į kredito įstaigos portfelį įtrauktam sandoriui, tačiau bendra „Invega“ išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos norma – 20 proc. Garantuotoms paskoloms kredito įstaigos taiko mažesnę palūkanų maržą nei rinkos sąlygomis teikiamoms paskoloms. Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Garantuojamos paskolos suteikiamos tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti.

Garantuojamos paskolos teikiamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

  1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
  3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
  4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
  5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės analizės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Ar dėl portfelinių garantijų paskoloms galima kreiptis į bet kurį Lietuvos banką?

Dėl portfelinių garantijų galite kreiptis į kredito įstaigas, nurodytas mūsų puslapyje prie finansų priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms“ https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/portfelines-garantijos/portfelines-garantijos-paskoloms/.

3. Kaip apskaičiuojama paskolų užstato vertė?

Paskolų užstato vertė skaičiuojama pagal formulę U = T / S *100, kur:

  • U – Užstato dydis (procentais);
  • T – Faktiškai įkeisto turto vertė (nustatoma pagal vidines PGP priemonės valdytojo tvarkas) (sumuojama įkeisto turto vertė pagal faktiškai sukontraktuotą Paskolų Portfelį);
  • S – Faktiškai sukontraktuoto Paskolų Portfelio suma.
4. Ar yra numatyta, kas turi apmokėti garantijos mokestį – PGP priemonės valdytojas ar paskolos gavėjas?

Tiekėjas, teikdamas pirkimo dokumentus, gali pasirinkti, kas mokės garantijos mokestį – PGP priemonės valdytojas ar Paskolos gavėjas. Tai yra konkursinis kainos skaičiavimo aspektas, nuo kurio priklausys užimama eilė pasiūlymų eilėje ir atitinkamai skiriama PGP priemonės valdytojui priemonei įgyvendinti lėšų suma.

Pagal pateiktas Techninės užduoties sąlygas Garantijos mokestis ir yra vienkartinis. Priemoka bus taikoma tik tuomet, jei ilgėtų Paskolos trukmė arba didėtų Paskolos suma.