Paieška

Paskolos kelionių organizatoriams

Paraiškai pateikti liko:
22 d.

Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Kodėl naudinga?

Paskolos kelionių organizatoriams – tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams jų atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones.

Kas gali kreiptis?

Paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl pandemijos metu neįvykusias organizuotas turistines keliones.

Paskolą galite gauti, jei:

 • Esate SVV subjektas ar didelė įmonė.
 • Turite galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą.
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nesate sunkumus patirianti įmonė ir įmonių grupė ir jums nėra pradėtos bankroto procedūros.
 • Registrų centrui esate pateikęs 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Turi būti pateiktos jūsų ir kitų įmonės grupės įmonių (jei galioja), kuriai priklauso paskolos gavėjas, ataskaitos.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“.

Priemonės tikslas
Mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams jų atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti.

Dokumentai
Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas.

Terminai

 • Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. liepos 15 d.
 • Prašymų teikimo pabaiga – 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba iki bus pasiektas priemonei skirtų lėšų limitas.
 • Kelionių organizatoriai bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai paraiškas paskolai gali teikti interneto platformoje adresu http://paskolos.invega.lt/.

Konsultacijos dėl priemonės sąlygų teikiamos:

el. paštu: paskolosturizmui@invega.lt
tel. Nr.: +370 5 210 7510

Kiek?

 • Priemonei skirta suma: iki 8 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones
 • Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo metu turimą grąžinti sumą turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones.
 • Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur
Palūkanos

Paskolos palūkanos

Paskolos gavėjo statusas Paskolos trukmė
iki 12 mėn. nuo 13 iki 36 mėn. nuo 37 iki 72 mėn.
SVV subjektas 0,1 % 0,19 % 0,69 %
Didelė įmonė 0,19 % 0,69 % 1,69 %

 

Terminai

Sutartis pasirašoma ir paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2021 birželio 30 d., išmokama – ne vėliau kaip 2021 rugsėjo 30 d. pagal turimą skolą turistams už neįvykusias keliones.

Paskolos terminai:

 • iki 24 mėn., kai paskolos suma yra iki 20 tūkst. Eur;
 • iki 72 mėn., kai paskolos suma yra didesnė nei 20 tūkst. Eur (įskaitant atvejus, kai terminas pratęsiamas).

Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Kaip veikia?

Norėdami gauti paskolą turite pateikti:

 • SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė)
 • Darbo užmokesčio žiniaraščius (teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.)
 • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą
 • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė
 • Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priede Nr. 1)
 • Paskolos gavėjo deklaraciją (laisvos formos paaiškinimą) apie neįvykdytas turistines keliones, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams
 • Siūlymą dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą (paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše).

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

Paskolos sumos didinimas

Esant poreikiui, paskolos suma kelionių organizatoriams gali būti didinama, paskolos gavėjui INVEGAI pateikus prašymą, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus INVEGAI prašymą dėl paskolos sumos didinimo, INVEGA atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne daugiau kaip 2 kartus ir ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d.

Norėdami kreiptis į INVEGĄ dėl paskolos sumos didinimo pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, prašome pateikti el. p. tour.vertinimas@invega.lt rašytinį įmonės įgalioto atstovo prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, kuriame būtų nurodomi įmonės rekvizitai ir atstovas, paskolos sutarties data, numeris ir suteikta suma, papildomai prašoma paskolos suma ir priežastis (atsiskaityti su turistais už neįvykusias keliones) dėl paskolos sumos didinimo.

Kartu su prašymu dėl paskolos sumos padidinimo turi būti pateikiama prognozuojama pelno nuostolių ataskaita bei pinigų srautų duomenys, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1) bei paskolos gavėjo deklaracija (laisvos formos paaiškinimas) apie neįvykdytas turistines keliones pagal organizuotas turistinių kelionių sutartis, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės analizės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Kaip užpildyti vienos įmonės deklaracijos formą?
3. Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?

Kelionių organizatoriai (licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128) atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau SVV) subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.

4. Ar paskolos suma gali būti didinama?

Esant poreikiui, paskolos suma gali būti didinama, paskolos gavėjui INVEGAI pateikus prašymą, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus INVEGAI prašymą dėl paskolos sumos didinimo, INVEGA atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne daugiau kaip 2 kartus ir ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d.

5. Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Kelionių organizatoriams paskolos grąžinimo grafikas yra linijinis, mokant kas mėnesį pagal paskolos grafiką. Kelionių organizatoriai paskolą pradeda grąžinti:

 • praėjus 6 mėnesiams po paskolos sutarties sudarymo dienos, kai paskolos trukmė yra iki 24 mėn. Paskolos gavėjui pateikus laisvos formos prašymą „Invegai“, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas papildomai vieną kartą, iki 6 mėnesių;
 • praėjus 12 mėnesių po paskolos sutarties sudarymo dienos, kai paskolos trukmė ilgesnė nei 24 mėn.
6. Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos išmokėjimo metu paskolos gavėjas turi turėti galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą ir nebūti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.
Kai paskolos gavėjas yra kelionių organizatorius, paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d.

7. Kokius dokumentus turi pateikti kelionių organizatoriai?

Kelionių organizatoriai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, užtenka pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą, dėl didelės įmonės statuso;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3. Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5. Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (Aprašo priedas Nr. 1);
 6. Kartu su paraiška dėl paskolos suteikimo turi būti pateikiama paskolos gavėjo deklaracija (paaiškinimas) apie neįvykdytas turistines keliones pagal organizuotas turistinių kelionių sutartis, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams.
 7. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.
  * nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumą per metus.
  Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

a. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą iki 2019 m. atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis;
b. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau atveju, paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis nuo paskolos gavėjo veiklos pradžios iki 2020 vasario mėn. imtinai buvusiais darbo užmokesčio duomenimis.
** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.
  Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.
8. Kartu su paraiška dėl paskolos suteikimo turi būti pateikiama paskolos gavėjo deklaracija (paaiškinimas) apie neįvykdytas turistines keliones pagal organizuotas turistinių kelionių sutartis, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams. Kokios apimties ir turinio turėtų būti šis dokumentas?

Kelionių organizatoriai kartu su paraiška turėtų pateikti vadovo elektroniniu parašu patvirtintą laisvos formos paaiškinimą, kuriame nurodytų: „Deklaruojame, kad pagal organizuotas neįvykusias turistinių kelionių sutartis turistams turime grąžinti (nurodyti konkrečią sumą) Eur sumą“.