Priemonė sustabdyta Kompensacijos individualiai dirbantiems už nuomos ir su ja susijusias išlaidas

Paraiškų teikimo terminas baigėsi. Gautos paraiškos iki termino pabaigos ( iki 2021 m. spalio 15 d. 23 val. 59 min. 59 sek.) bus vertinamos iki 30 dienų.
Vertinimui pateiktos paraiškos būseną galite pasitikrinti prisijungę prie sistemos https://islaidukompensavimas.invega.lt

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – sumažinti nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų finansinę naštą, kompensuojant patalpų nuomos ir su jų eksploatavimu susijusias išlaidas (patalpų nuomos mokestis, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto, patalpų valymo ir saugojimo, pastato ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrengimų taisymo , automobilių stovėjimo vietų ar indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidas).

Kas gali kreiptis?


Pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą (-us) dirbantys asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 • dirba nuomojamose patalpose, dėl kurių patirtų dalies pastoviųjų išlaidų padengimo kreipiamasi, vykdo ūkinę veiklą, kuri yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą;
 • ūkinė veikla nuomojamose patalpose buvo vykdoma iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino;
 • paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo veikla yra/tebėra vykdoma nuomojamose patalpose, nuomos sutartis yra galiojanti ir registruota VĮ Registrų Centras Nekilnojamo turto registre;
 • pareiškėjo individuali veikla pagal pažymą vykdoma ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d., o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d.
  Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki paskelbto karantino 2020 m. lapkričio 6 d.;
 • pareiškėjas nėra gavęs pastoviųjų išlaidų kompensacijos kompensavimo laikotarpiu iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų;
 • nepriklauso vienai įmonei kartu su paslaugų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, teikėju.

Pareiškėjas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas. Pagalba neteikiama subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą. Detalesnė informaciją apie neremtinas veiklas.

Sąlygų aprašas

Dokumentai, reikalingi pildant paraišką:

 • pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai ir juos patikslinanti informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) už laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. dėl patirtų pastoviųjų išlaidų;
 • patalpų nuomos sutartis, su vėlesniais jos pakeitimais, jei tokių buvo;
 • užpildyta ir pasirašyta vienos įmonės deklaracija;
 • jei paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, galiojančio pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio arba jį atitinkančio dokumento kopija.

Kiek?

Didžiausias galimos skirti kompensacijos dydis yra 70 proc. pastoviųjų išlaidų (su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusių išlaidų), bet ne daugiau kaip 20 000 Eur pagal visas pareiškėjo teiktas kompensacijos paraiškas, dėl kurių buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl kompensacijos skyrimo.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas nuo pastoviųjų išlaidų sumos, įtrauktos į sąskaitą faktūrą, be PVM, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra ne PVM mokėtojai. Kompensacija išmokama vieną kartą, teikiama kaip valstybės de minimis pagalba.

Iš viso priemonei įgyvendinti skirta 12 mln. Eur iš valstybės biudžeto lėšų.

Terminai

Kompensacijos bus skiriamos už pastoviąsias išlaidas, patirtas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. 

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. spalio 15 d. 23 val. 59 min. 59 sek.

Patalpų nuomos sutartis, dėl kurios patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d., paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre.

Kaip veikia?

Kompensacija yra mokama dėl tų patalpų (ar jų dalies), kurios skirtos vykdyti veikloms, įtrauktoms į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ir dėl kurių sudaryta nuomos sutartis.

Pareiškėjo nuomojamos patalpos, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti įrašytos NTR kaip atskiras objektas su atskiru unikaliu numeriu, vadovaujantis NTR nuostatais, ir patalpų nuoma NTR patvirtinta atskiru įrašu apie nuomos sutarties sudarymą. Jei pareiškėjas nuomojasi tik patalpų dalį, kuri nėra suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, patalpoms, kurių dalis nuomojamasi, turi būti priskirtas unikalus numeris, įrašytas NTR, ir patalpų dalies nuoma NTR patvirtinta atskiru įrašu apie juridinio fakto įregistravimą.

Kompensacija pareiškėjui negali būti skiriama, jei nuomojami laikinieji statiniai, žemės sklypai, aikštelės, kuriose stovi laikinieji pastatai ar kur vykdoma veikla pasistačius laikinąjį statinį, gyvenamosios paskirties patalpos ar jų dalis.

Kompensacijos skyrimui įtakos neturi aplinkybė, kad pareiškėjas tose pačiose patalpose tuo pačiu metu vykdė ir kitą veiklą, kuri nebuvo įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Norint gauti kompensaciją, pareiškėjas turi užpildyti INVEGAI paraišką interneto svetainėje https://islaidukompensavimas.invega.lt

Paraiška įvertinama per 20 darbo dienų nuo teisingai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Esant objektyvioms aplinkybėms ar pareiškėjo prašymu paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrins ne mažiau kaip penkis procentus pareiškėjų, dėl kurių priimtas teigiamas sprendimas. Patikrinimai bus atliekami pagal INVEGOS generalinio direktoriaus patvirtintą tvarką.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra nuo COVID-19 nukentėjęs individualią veiklą vykdantis asmuo?

Tai fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą įgijęs verslo liudijimą (-us) ir (arba) įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, kurio vykdoma ūkinė veikla (ar viena iš vykdomų veiklų) įtraukta į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą sąrašą, į kurį įtraukiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (Nutarimas Nr. 1226) ribojamos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios yra ribojamos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą yra pritarusi Vyriausybė.

2. Kokios veiklos buvo įtrauktos į dėl COVID-19 apribotų veiklų sąrašą?
3. Kokie keliami reikalavimai pareiškėjams?
 • Pareiškėjo individuali veikla pagal pažymą buvo registruota ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai), o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai). Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai);
 • Pareiškėjui sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dieną nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymą;
 • Pareiškėjui kompensacijos paraiškos pateikimo ir kompensacijos skyrimo metu yra išduotas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis arba jį atitinkantis dokumentas;
 • Pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą ir ji yra nurodyta kompensacijos paraiškoje;
 • Pareiškėjo veikla iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai) buvo ir teikiant kompensacijos paraišką yra vykdoma nuomojamose patalpose;
 • Pareiškėjas turi nuomojamų patalpų sutartį, sudarytą iki 2020 m. lapkričio 1 d. ir registruotą Registrų Centre.
 • Pareiškėjas nėra gavęs pastoviųjų išlaidų kompensacijos kompensavimo laikotarpiu iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų;
 • Pareiškėjas ir paslaugų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, teikėjas nepriklauso vienai įmone.
4. Kokie reikalavimai numojamoms patalpoms?

Nuomojamos patalpos, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti:

 • įrašytos valstybės įmonių Registrų centro tvarkomame Nekilnojamo turto registre (toliau NTR) kaip atskiras objektas su atskiru unikaliu numeriu, vadovaujantis NTR nuostatais, o patalpų nuoma NTR patvirtinta atskiru įrašu apie nuomos sutarties sudarymą;
 • jei nuomojamasi tik patalpų dalis, kuri nėra suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, patalpoms, kurių dalis nuomojamasi, turi būti priskirtas unikalus numeris, įrašytas NTR, ir patalpų dalies nuoma NTR patvirtinta atskiru įrašu apie juridinio fakto įregistravimą;
 • patalpų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d. ir paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti;
 • kompensacija negali būti skiriama, jei nuomojamos gyvenamosios paskirties patalpos ar jų dalis;
 • kompensacijos skyrimui įtakos neturi aplinkybė, kad tose pačiose patalpose tuo pačiu metu vykdėte ir kitą veiklą, kuri nebuvo įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
5. Kokie reikalavimai patalpų nuomos sutarčiai?

Patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d., paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti bei registruota Nekilnojamojo turto registre dėl atitinkamų patalpų, kurioms priskirtas atitinkamas unikalus numeris.

6. Ar tai yra negrąžinama subsidija?

Taip, subsidija yra negrąžinama, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, jog pareiškėjas suklaidino vertintojus, neatitiko nustatytų kriterijų ir subsidija buvo gauta neteisėtai, tuomet Pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą subsidiją su palūkanomis.

7. Kas tai yra de minimis pagalba ir kaip sužinoti, kokia šios pagalbos suma yra panaudota?

De minimis sąvoka yra vartojama apibūdinti nedidelės vertės valstybės paramą, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti pagalbą su Europos Komisija. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui (maksimali teiktinos pagalbos suma gali būti skiriama vienam ūkio subjektui, kurį gali sudaryti ir keli ūkio subjektai (tiek juridiniai, tiek fiziniai, vykdantys ūkinę-komercinę veiklą) arba kai bendrovės kontrolinį akcijų paketą turintis subjektas efektyviai kontroliuoja šią bendrovę tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaudamas jos valdyme, jis taip pat turi būti laikomas ūkio subjektu) per trejų mokestinių metų laikotarpį (taikomi įmonės naudojami mokestiniai metai) paprastai gali siekti 200 000 eurų. Kiek įmonė (ar įmonių grupė) jau yra panaudojusi nereikšmingos valstybės pagalbos, galima pasitikrinti čia: https://kotis.kt.gov.lt/gauti-pazyma.

8. Ar pastovių išlaidų kompensacija yra de minimis pagalba?

Taip, tai yra de minimis pagalba.

9. Ar gavus subsidiją vykdomos individualios veiklos likvidumui išsaugoti, galima teikti paraišką dėl kompensacijos pastoviosioms išlaidoms kompensuoti?

Taip, tai yra galima.

10. Kas tai yra pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai?

Tai nukentėjusio nuo koronaviruso (COVID-19) individualią veiklą vykdančiam asmeniui išrašyta sąskaita faktūra ir (ar), įvykdyto mokėjimo nurodymai, pinigų priėmimo kvitai, kasos pajamų orderio kvitai, patalpų nuomos sutartis, kurioje nurodyta mokėtina suma, ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie patirtų pastoviųjų išlaidų sumą per kompensuojamąjį laikotarpį.

Tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo aktas arba lygiavertis dokumentas nelaikomas tinkamu apmokėjimą pagrindžiančiu dokumentu.

11. Ar galima susipažinti su visomis sąlygomis, pildant paraišką dėl kompensacijos, teikiamos nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos dalies pastoviųjų išlaidų padengimui?

Taip, visos sąlygos, pagal kurias bus tikrinamas duomenų atitikimas, įvardytos priemonės Apraše (I, III ir IV skyriuose): (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63a40b20fc1511eb9f09e7df20500045)

12. Ar komercinę veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui reikia pildyti VIENOS ĮMONĖS deklaraciją?

Taip, nes remiantis REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 nuostatomis, įmonė yra bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jų teisinio statuso ir finansavimo būdų, t. y. ir fizinis asmuo, vykdantis ūkinę-komercinę veiklą.

13. Kaip paaiškinamas reikalavimas, kad pareiškėjas ir paslaugų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, teikėjas nepriklauso vienai įmonei?

Įmonė yra bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jų teisinio statuso ir finansavimo būdų, t. y. ir fizinis asmuo, vykdantis ūkinę- komercinę veiklą.

„Viena įmonė“ (angl. single undertaking) – tai įmonė įvertinus jos ryšius su kitomis įmonėmis, kurių tarpusavio santykiai yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų:

 • viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;
 • viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;
 • pagal sutartį arba vadovaujantis įmonės steigimo sutarties ar įstatų nuostatomis įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;
 • įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą.
14. Ar galima pateikti popierinę paraiškos formą dėl subsidijos pastoviosioms išlaidoms kompensuoti?

Ne, deja, tokios galimybės nėra.

Siekdamas gauti kompensaciją, pareiškėjas turi per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojęs Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu, įregistruotu Registro objektų duomenis su susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenimis, patvirtinti savo tapatybę, užpildyti ir pateikti kompensacijos paraišką, kurios formą tvirtina INVEGA savo vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka, ir kuri skelbiama interneto svetainėje https://islaidukompensavimas.invega.lt

15. Ar galima suteikti įgaliojimą?

Taip. Jei kompensacijos paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, – prie dokumentų paraiškoje reikės pridėti galiojančio pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio arba jį atitinkančio dokumento kopiją.

Jeigu pareiškėjas neturi techninių galimybių per Elektroninių valdžios vartų portalą patvirtinti savo tapatybę, pateikti kompensacijos paraišką bei atlikti kitus su kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus, jis gali įgalioti kitą asmenį. Pareiškėjo įgaliotas asmuo elektroniniu igaliojimai-kompensavimas@invega.lt turi pateikti INVEGAI pareiškėjo patvirtinto įgaliojimo, kuriuo suteikiama teisė prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą ir pareiškėjo vardu pateikti kompensacijos paraišką bei atlikti kitus su kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus, kopiją. INVEGA, gavusi pareiškėjo patvirtintą įgaliojimo kopiją, per 5 darbo dienas nuo įgaliojimo kopijos gavimo dienos suteikia technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti šiame Aprašo punkte nustatytus veiksmus pareiškėjo vardu.

16. Ar INVEGA turi teisę kreiptis į Pareiškėją ir paprašyti pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus)?

Taip, vertindama kompensacijos paraišką INVEGA turi teisę kreiptis į pareiškėją su prašymu pateikti papildomą ar patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus).

17. Ką svarbu žinoti, kai paraiška grąžinta tikslinimui?

Pareiškėjas privalo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo INVEGOS prašymo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) ir patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) gavimo dienos.

Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų), INVEGA priima sprendimą kompensacijos paraišką atmesti ir apie tai elektroniniu paštu, nurodytu kompensacijos paraiškoje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja pareiškėją

18. Kada paraiška atmetama?

Kompensacijos paraiška atmetama, jei pareiškėjas neatitinka Aprašo
43 ir 44 punktuose nustatytų reikalavimų, netenkinami Aprašo 46–49 punktuose kompensacijai gauti nustatyti reikalavimai arba INVEGOS prašymu prašyta pateikti trūkstama informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) nepateikiami per Aprašo 61 punkte nurodytą terminą

19. Ar pareiškėjas informuojamas telefonu dėl būtinų atlikti veiksmų, susijusių su paraiška?

Pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu, kuris yra nurodytas paraiškoje, žinutes galima perskaityti prisijungus prie paraiškų teikimo sistemos.

20. Ar telefonu teikiama visa išami informacija, susijusi su konkrečia paraiška?

Laikantis asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, telefonu teikiama tik bendra informacija.

21. Kada pareiškėjui, kurio paraiškai priimtas teigiamas sprendimas, vykdomas kompensacijos pavedimas?

INVEGA perveda pareiškėjui apskaičiuotą kompensaciją į kompensacijos paraiškoje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teigiamo sprendimo priėmimo.

22. Ką daryti, kai norima atsisakyti kompensacijos?

Pareiškėjas, gavęs kompensaciją ir norintis jos atsisakyti, apie tai raštu informuoja INVEGĄ ir grąžina gautą kompensaciją į INVEGOS sąskaitą, iš kurios gauta kompensaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie kompensacijos atsisakymą dienos. INVEGA duomenis apie atliktus grąžinimus Registrui teikia vadovaudamasi Registro nuostatais ir Duomenų tvarkymo taisyklėmis.

23. Ar galima teikti paraišką pakartotinai po atmetimo?

Taip, pareiškėjas, kurio kompensacijos paraiška buvo atmesta vadovaujantis aprašo 61 ir 62 punktais, pašalinęs minėtus trūkumus gali pakartotinai teikti naują kompensacijos paraišką per kvietime teikti kompensacijos paraiškas nustatytą laikotarpį.

24. Ar yra nustatytas terminas, per kiek dienų pareiškėjas privalo sumokėti, jei dar nesumokėta, už pastoviąsias išlaidas?

Kai pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai nėra apmokėti, pareiškėjas, gavęs kompensaciją, sumoka pastoviųjų išlaidų sumą pagal pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kompensacijos gavimo.

Gali būti sumokama ne visa pastoviąsias išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyta suma, tačiau mokama suma negali būti mažesnė nei gautos kompensacijos dydis. Pareiškėjas privalo saugoti apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka ir terminais ir juos pateikti patikrų metu.