Garantijos

Ar turi būti sumokamas garantijos atlyginimas garantijos galiojimo pratęsimo atveju?

Garantijos atlyginimas taip pat turi būti sumokamas, kai paskolos ar lizingo gavėjo ir finansų įstaigos sutarimu yra koreguojamas paskolos ar lizingo grąžinimo grafikas ir dėl naujojo grafiko yra pratęsiamas garantijos galiojimo terminas.

Skaičiuojant garantijos atlyginimą už individualios garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą pagal garantijos atlyginimo apskaičiavimo tvarkas, papildomai laikomasi šių nuostatų:

  • bazė, kuriai taikomas atitinkamas garantijos atlyginimo dydis, yra garantijos sumos likutis INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo datai;
  • garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą (kai ilgėja suteiktos INVEGOS garantijos trukmė) skaičiuojamas už laikotarpį nuo INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo iki naujo garantijos galiojimo termino pabaigos;
  • mokėtinas garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą sumažinamas dydžiu, atitinkančiu garantijos atlyginimo dalį už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą pagal paskutinį galiojantį sprendimą. Jis apskaičiuojamas taip: imamas santykis tarp nepanaudoto garantijos galiojimo termino ir planuoto garantijos galiojimo termino, garantijos sumos likutis keitimo datai, ir jų sandaugai pritaikant garantijos suteikimo (sąlygų keitimo pagal paskutinį galiojantį sprendimą) metu taikytą galiojantį garantijos atlyginimo dydį (tarifą).
Ar turi būti sumokamas garantijos atlyginimas garantijos sąlygų keitimo atveju?

Garantijos atlyginimas, keičiant garantijos sąlygas, mokamas tik tuo atveju, jeigu darant pakeitimą ilginamas garantijos terminas, visais kitais atvejais mokestis už pakeitimą nėra taikomas.

Paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui anksčiau laiko grąžinus dalį garantuotos paskolos ar lizingo sumos arba grąžinus kredito liniją anksčiau laiko, sumokėtas garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir nėra grąžinamas paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui.

Sumokėtas garantijos atlyginimas ar jo dalis nėra grąžinama jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui ir tais atvejais, kai garantuotos paskolos, lizingo ar kredito linijos suma per jos panaudojimo laikotarpį buvo nevisiškai panaudota.

Sumokėtas garantijos atlyginimas yra grąžinamas jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos iki garantijos lakšto išdavimo (šiuo atveju grąžintinas garantijos atlyginimo dydis nėra mažinamas).

Sumokėto garantijos atlyginimo dalis grąžinama jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos laikotarpiu po garantijos lakšto išdavimo iki paskolos (ar lizingo, kredito linijos) lėšų (ar lėšų dalies) išmokėjimo. Gražintinas garantijos atlyginimas sumažinamas proporcingai garantijos galiojimo laikotarpiui (t.y. laikotarpiui nuo garantijos lakšto išdavimo iki pranešimo apie garantijos atsisakymą gavimo datos).

Ar grąžinamas garantijos atlyginimas garantijos atsisakymo atveju?

Paskolos gavėjo prašymu yra grąžinama dalis sumokėto garantijos atlyginimo, jei atsisakoma garantijos ir jei paskolos lėšos nebuvo išduotos (finansų įstaiga neturi būti išmokėjusi nei 0,01 EUR paskolos). Šiuo atveju yra grąžinama garantijos atlyginimo dalis, už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą (išskyrus laikotarpį nuo garantijos išdavimo dienos iki prašymo grąžinti dalį garantijos atlyginimo pateikimo INVEGAI (registravimo).

INVEGOS garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimis taisyklę, t. y. per bet kurį 3 metų laikotarpį suteikta pagalba negali viršyti 300 000 EUR.

Garantijų išmoka

Garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama INVEGOS garantijos gavėjui garantiniu atveju.

Kai paskolos gavėjas dėl įvairių priežasčių negrąžina kredito įstaigai paskolos ar paskolos gavėjas negrąžino paskolos ir garantijos gavėjui jos nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų, INVEGA moka garantijos gavėjui, t. y. kredito įstaigai, garantijos išmoką. Kitaip tariant, garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos. Garantijos išmoka mokama tada, kai yra priimamas sprendimas vykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją taip, kaip numatyta INVEGOS ir kredito įstaigos bendradarbiavimo sutartyje.

Paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, kredito įstaiga arba garantijos gavėjas INVEGAI pateikia reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, pagrįsdamas dokumentais ir kitais įrodymais. Tokiu atveju taip pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tikslinį paskolos panaudojimą ir garantijos suteikimo sąlygų įvykdymą.

Paskolos negrąžinimo atveju iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų išieškotos pinigų sumos proporcingai dengiama INVEGOS garantija užtikrinta ir neužtikrinta paskolos dalis.

INVEGA, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kurią INVEGA sumokėjo už paskolos gavėją.

Dokumentai:

Pagalbos garantijų išmoka

Garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, negrąžinus paskolos pagal INVEGAI pateiktą reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus.

Kai paskolos gavėjas dėl įvairių priežasčių negrąžina kredito įstaigai paskolos ar paskolos gavėjas negrąžino paskolos pirmosios dalies ir garantijos gavėjui jos nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų, INVEGA moka garantijos gavėjui, t. y. kredito įstaigai, garantijos išmoką. Kitaip tariant, garantijos išmoka – tai pinigų suma, sumokama garantijos gavėjui, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos. Garantijos išmoka mokama tada, kai yra priimamas sprendimas vykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją taip, kaip numatyta INVEGOS ir kredito įstaigos bendradarbiavimo sutartyje.

Paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, kredito įstaiga arba garantijos gavėjas INVEGAI pateikia reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, pagrįsdamas dokumentais ir kitais įrodymais. Tokiu atveju taip pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tikslinį paskolos panaudojimą ir garantijos suteikimo sąlygų įvykdymą.

Paskolos negrąžinimo atveju iš paskolos gavėjo pateiktų paskolos grąžinimą užtikrinančių būdų išieškotos pinigų sumos INVEGOS garantija neužtikrinta paskolos ir užtikrinta paskolos dalis dengiamos proporcingai.

Lizingo negrąžinimo atveju iš lizingo gavėjo, išsimokėtinai finansuojamo turto ir lizingo gavėjo pateiktų lizingo sumos grąžinimą užtikrinančių priemonių išieškotos pinigų sumos INVEGOS garantija neužtikrinta lizingo ir užtikrinta lizingo dalis dengiamos proporcingai.

INVEGA, įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kurią INVEGA sumokėjo už paskolos gavėją.

Dokumentai:

Ką reikia daryti norint keisti INVEGOS garantijos suteikimo sąlygas?

Norint keisti INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo nurodytas sąlygas būtina teikti prašymą.

Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta, kad INVEGOS raštiškas pritarimas yra reikalingas tais atvejais, kai yra keičiamos INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo nurodytos esminės sąlygos:

  • mažinama paskolos suma;
  • atsisakoma / parduodamas / keičiamas įkeičiamas turtas ar laidavimai;
  • keičiama paskolos panaudojimo paskirtis;
  • keičiamas paskolos grąžinimo grafikas.

Neišduota paskolos dalis laikoma kaip grąžinta ir jos suma yra sumažinama INVEGOS maksimali garantuota paskolos dalis, kaip numatyta INVEGOS individualių garantijų išmokų dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo politikoje .

Ar privaloma pateikti investicinio projekto ar verslo planą, jeigu bankas tokio reikalavimo netaiko?

Jeigu verslo plano nėra, INVEGA turi būti pateiktas bent trumpas verslo aprašymas, kad būtų galima įvertinti, ar projektui galima suteikti garantiją, t.y. turi matytis, kaip bus naudojamos skolinamos lėšos, kokia verslo aplinka, ar projektas rizikingas ir t.t.

Ar visada bendrovės valdyba priima sprendimus dėl garantijų suteikimo?

Sprendimus suteikti INVEGOS garantijas priima INVEGOS valdymo organai: rizikos kredito komitetai.

Kada visame procese sudaroma kredito sutartis?

Kredito sutartis turėtų būti sudaroma gavus INVEGA sprendimą apie garantijos suteikimą ir paskolos gavėjui gavus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Garantija išduodama tik gavus pasirašytas kreditavimo sutarčių kopijas ir paskolos ar lizingo gavėjui sumokėjus garantijos atlyginimą. INVEGA garantijos lakštą išleidžia, tik matydama savo sąskaitoje, kad garantijos atlyginimas tikrai yra pervestas. Paskolos ar lizingo gavėjas paprastai pateikia INVEGA savo bankinio mokėjimo pavedimo kopiją. Suteikta garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos.

Keliais egzemplioriais išduodate garantiją? Ar reikia ją pasirašyti klientui?

Garantija yra išduodama elektroninių priemonių pagalba finansų įstaigai ją siunčiant tiesiogiai elektroniniu paštu. Garantiją pasirašo INVEGOS generalinis direktorius ar jo įgaliotas asmuo elektroniniu parašu. Klientui pasirašyti garantijos nereikia.

Ar klientas iš karto turi sumokėti visą garantijos atlyginimą ar galima dalimis?

Iki garantijos išleidimo klientas turi sumokėti visą garantijos atlyginimą.

Garantija gali būti skirta ir nematerialioms investicijoms, ir apyvartinėms lėšoms. Tokiu atveju kreditas gali neturėti užtikrinimo priemonių. Ar tokiu atveju garantija būtų teikiama?

Būtų vertinama garantijos suteikimo – garantijos išmokos mokėjimo rizika (atsižvelgiant į daug riziką nusakančių veiksnių). Gali būti, kad, esant rizikingam projektui, garantijos suma būtų mažinama ar, nesusitarus dėl kitų riziką mažinančių sąlygų, būtų priimtas sprendimas nesuteikti garantijos.

Per kiek laiko parengiate sąskaitą ir kokiu būdu ją išsiunčiate klientui?

Išankstinio apmokėjimo sąskaita išsiunčiama iš karto po sprendimo dėl garantijos suteikimo išrašo išsiuntimo bankui. Išankstinio apmokėjimo sąskaitos kopija visada taip pat  išsiunčiama bankui.

Ar galima tikėtis INVEGOS garantijos, jeigu planuojama įgyvendinti tiesiogiai su miškininkyste susijusį projektą?

Įmonėms, veikiančioms miškininkystės sektoriuje, t. y. užsiimančioms veikla, kuri pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui priklauso A klasės 2 skyriui gali būti suteikiama de minimis pagalbą (vadovaujamasi Reglamentu 2023/2831). Miškininkystės sektoriuje veikiančiai įmonei maksimalus pagalbos dydis per bet kurį 3 metų laikotarp negali viršyti 300 000 Eur.

Ar INVEGA svarstytų garantijos suteikimą įmonei, kurios veikla yra galvijų skerdimas ir didmeninė prekyba (tiek eksportas, tiek vietinė rinka)? Įmonė gyvulių neaugina, tačiau perka gyvus gyvulius, skerdžia ir parduoda.

Vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2023/2831dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis reglamentas) 1 straipsnio 1 dalimi pagalba pagal šį reglamentą gali būti teikiama, tačiau būtina užtikrinti, kad pagalba neskiriama įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą ir įmonėms, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos suma nustatomas pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį, arba kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams produkcijos gamintojams.

Atsižvelgiant į tai, kad įmonė pati gyvulių neaugina, tik juos perka, skerdžia ir parduoda, kitaip tariant įmonė užsiima skerdyklos veikla, tokia veikla nėra laikoma pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir tokia veikla užsiimančiai įmonei gali būti suteikiama garantija pagal de minimis reglamentą.

Ar įmonė, kuri buvo įsteigta 2000 m., veiklą vykdė tik kelis mėnesius, su nuliniais balansais, dabar atėjus naujiems akcininkams ir pradėjus aktyvią veiklą, galėtų pretenduoti į Invegos garantiją kaip įmonė veikianti daugiau nei 3 metus?

Pareiškėjo veiklos amžiaus reikalavimas (tiek minimalus, tiek maksimalus) garantijai gauti nėra nustatytas. Yra taikomi reikalavimai veiklai, dydžiui, paskolos tikslui ir pan. 

Kokios konkrečiai prekės ir paslaugos atitinka paskolos, garantuotos INVEGA garantija, lėšų tikslinį panaudojimą, kai paskolos lėšos pagal išlaidų pagrindimo dokumentus turi būti panaudotos statybos darbams ir statybinėms medžiagoms/produktams pirkti?

„Kadangi visi statybos darbai gali būti atliekami pagal paskolos gavėjo ir statybos rangovo sudarytą statybos rangos sutartį arba statybos darbai gali būti vykdomi betarpiškai paskolos gavėjo ūkio būdu (t.y., kai pats paskolos gavėjas atlieka statybos darbus), INVEGA, išanalizavusi informaciją, pateiktą Rašte, informuoja, jog tais atvejais, kai:

i) paskolos gavėjui visi statybos darbai yra atliekami pagal statybos rangos sutartį (-is) su konkrečiu (-ias) statybos rangovu (-ais), iš paskolos lėšų gali būti apmokama statybos rangovu i(-ams) už statybos sąmatoje (-se) numatytų statybos darbų atlikimą, įskaitant statybines medžiagas, produktus, darbo priemones, mechanizmų ir įrankių nuomą. Tuo atveju, jei statybos darbus (ar dalį jų) statybos rangovas atlieka iš užsakovo (paskolos gavėjo) medžiagų, paskolos lėšos gali būti apmokamos statybinių medžiagų ir produktų tiekėjams tiesiogiai, jei paskolos tikslinėje paskirtyje yra numatyta „<..> ir statybinėms medžiagoms/produktams pirkti“.;

ii) paskolos gavėjas visus statybos darbus atlieka pats ir visas medžiagas, paslaugas, darbus įsigyja iš atskirų tiekėjų ir (ar) atlieka statybos darbus ūkio būdu, paskolos lėšų paskirtis „tik statybinėms medžiagoms/produktams pirkti“ apima tik statybinių medžiagų bei produktų įsigijimą. Likusios išlaidos (projektavimo, transportavimo, pastolių, klojinių, įrenginių, mechanizmų ir įrankių nuomos, statybos įrenginių/mechanizmų ir (ar) įrankių įsigijimo, subrangos ir pan.) turi būti apmokamos iš nuosavų lėšų, jei paskolos paskirtyje nėra konkrečiai numatyta, kad atitinkamos išlaidos gali būti apmokamos iš paskolos lėšų. Kai statybos darbus numatyta atlikti ūkio būdu ir statybos darbams atlikti reikalingos vienkartinės darbo priemonės (dažų voleliai, dažymo juostos, respiratoriai, šlifavimo diskai, švitrinis popierius ir pan. priemonės, išskyrus įrankius ir mechanizmus), tai prilyginama statytinėms medžiagoms. Kai statybinės medžiagos ar statybos produktai įsigyjami su pristatymu, už šių medžiagų ir produktų transportavimą statybinių medžiagų pardavėjui gali būti apmokama iš paskolos lėšų;

iii) paskolos lėšų panaudojimo paskirtyje yra numatyta, kad paskolos lėšos gali būti naudojamos tik tam tikro statybų etapo ir (ar) tik tam tikro pobūdžio statybos darbų išlaidoms (pvz., inžinerinių tinklų, vėdinimo, vandentiekio ir santechnikos, elektros instaliacijos įrengimas ir pan.), tokiu atveju gali būti finansuojamos tik atitinkamos statybinės medžiagos ir (ar) atitinkamų statybos darbų atlikimas. Kiti statybos darbai (bendrastatybiniai darbai ir pan.) ar su šiais statybos darbais susijusios išlaidos, jei jos nenumatytos paskolos paskirtyje (pvz. prijungimo prie elektros tinklų mokestis, varžų matavimo paslaugos ir pan.,) turi būti apmokamos iš paskolos gavėjo lėšų.“

Dirbu advokatu. Ar galėčiau gauti paskolą su INVEGOS garantija kaip SVV subjektas?

Taip. Nuo 2017 gegužės 1 d. pasikeitus SVV plėtros įstatymui, pasikeitė ir įmonės bei verslininko apibrėžimas. Po įstatymo pakeitimo įsigaliojimo advokatas gali būti traktuojamas kaip SVV subjektas, todėl gali pretenduoti į SVV subjektams orientuotą valstybės pagalbą, įskaitant ir teikiamą per INVEGĄ.

Koks valstybės pagalbos režimas taikomas pagalbos garantijoms?

Pagal nuostatus suteikiamos pagalbos garantijos yra valstybės pagalba, kurios teikimui taikomas 2022 m. kovo 24 d. Komisijos komunikatas Nr. 2022/C 131 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“

Suteikiamos pagalbos dydis yra lygus suteiktos garantuojamos paskolos/lizingo dydžiui.