Garantijos smulkiajam ir vidutiniam verslui

Garantijų teikimas smulkiajam ir vidutiniam verslui

SVV subjektas, kreipdamasis į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Kaip gauti INVEGOS garantiją?

SVV subjektas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kreipiasi į kredito įstaigą (pvz., banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę), kuri sutinka kredituoti jo verslo projektą su INVEGA garantija, ir derasi dėl paskolos sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir kt.). Kredito įstaiga, priimdama sprendimą kredituoti, sprendžia, ar jai pakanka užstato. Jei trūksta, tuomet kredito įstaiga kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo ir pateikia reikiamus dokumentus.

Individualios ir portfelinės garantijos

Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės. Dėl individualios garantijos teikimo sprendimą priima INVEGA, iš finansų įstaigos gavusi reikiamus dokumentus. Dėl portfelinės garantijos teikimo sprendimą priima finansų įstaiga. Individuali garantija garantuoja nuo 30 iki 80 proc. kredito grąžinimo finansų įstaigai. Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. kredito ir lizingo sandorių sumos iki sutartyje su finansų įstaiga nustatytos nuostolingos ribos.

Garantijos atlyginimas ir jos subsidijavimas

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turėtų sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą.
Šiuo metu garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo prašomos garantijos sumos. Garantijos atlyginimas sumokamas už visą pirminį garantijos galiojimo laikotarpį (kol pagal paskolos gražinimo grafiką bus grąžinta INVEGOS garantuota paskolos dalis).
Garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo paskolos gavėjo amžiaus. Įmonėms ir verslininkams, veikiantiems iki 3 metų, nustatytas 4 proc. nuo garantijos sumos dydis, o įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, - 3 proc. nuo garantijos sumos dydis.
Paskolos gavėjui anksčiau laiko grąžinus garantuotą paskolos dalį ar nevisiškai panaudojus garantuotą paskolą, garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir grąžinamas.

Garantijos atlyginimo subsidijavimas

Šiuo metu valstybė skatina ir remia įmones ir verslininkus, imančius paskolas su INVEGOS garantija, sumokėdama už paskolos gavėją dalį garantijos atlyginimo.
Garantijos atlyginimas subsidijuojamas iki 579 240 EUR garantijos sumos. 579 240 EUR garantijos sumos perviršis nėra subsidijuojamas ir SVV subjektas turi sumokėti visą kainą (Garantijos atlyginimo subsidijavimo nuostatų 5.2 p.).
Subsidijavimo tarifas priklauso nuo paskolos gavėjo amžiaus ir SVV subjekto statuso. Paskolos gavėjams, SVV subjektams, subsidijuojama 3/4, 2/3 arba 1/2 INVEGOS garantijos atlyginimo:
• Naujoms įmonėms (veikiančioms trumpiau nei 3 metus) ir veiklą pradėjusiems verslininkams subsidijuojama 3/4 garantijos atlyginimo.
• Labai mažoms (mikroįmonėms) ir mažoms įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, subsidijuojama 2/3 garantijos atlyginimo.
• Vidutinėms įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau ir kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, subsidijuojama 1/2 garantijos atlyginimo.
Jeigu SVV subjektas turi kelias garantijas, tokiu atveju sumuojami garantijų likučiai. Garantijos atlyginimas subsidijuojamas, jei garantijų likučių suma yra iki 579 240 EUR.
SVV subjekto amžiui įvertinti atskaitos taškas - prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo INVEGOJE data.

Garantijos atlyginimas garantijos galiojimo pratęsimo atveju

Garantijos atlyginimas taip pat turi būti sumokamas, kai paskolos gavėjo ir kredito įstaigos sutarimu yra koreguojamas paskolos grąžinimo grafikas ir dėl naujojo grafiko yra pratęsiamas garantijos galiojimo terminas. Šiuo atveju garantijos atlyginimas skaičiuojamas nuo pratęsiamos garantijos likučio dydžio, taikant tą patį dydį, kaip ir suteikimo metu (3 arba 4 proc.)

Garantijos atlyginimas garantijos sąlygų keitimo atveju

Garantijos sumos didinimo ar garantijos galiojimo termino pratęsimo atveju, garantijos atlyginimas apskaičiuojamas pagal kredito įstaigos ar lizingo bendrovės pateiktą pakeistą paskolos grąžinimo ar lizingo įmokų mokėjimo grafiką ir atsižvelgiant į pirminį paskolos grąžinimo ar lizingo įmokų mokėjimo grafiką.
Minimalus garantijos atlyginimas už pakeitimo atlikimą netaikomas.

Garantijos atlyginimo grąžinimas garantijos atsisakymo atveju

Paskolos gavėjo prašymu yra grąžinama dalis sumokėto garantijos atlyginimo, jei atsisakoma garantijos ir jei paskolos lėšos nebuvo išduotos (finansų įstaiga neturi būti išmokėjusi nei 0,01 EUR paskolos). Šiuo atveju yra grąžinama garantijos atlyginimo dalis, už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą (nuo garantijos išdavimo dienos iki prašymo grąžinti dalį garantijos atlyginimo pateikimo INVEGAI (registravimo).

INVEGOS garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimis taisyklę, t. y. per 3 metus suteikta pagalba negali viršyti 200 000 EUR.

INVEGA gali suteikti garantijas už paskolas, kurias smulkaus verslo subjektams suteikia šios kredito įstaigos:

AB Šiaulių bankas

DNB bankas

„Swedbank”

AB „Citadele” bankas

AB SEB bankas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

UAB Medicinos bankas

AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius

Lietuvos kredito unijos

AB bankas „Finasta”

Nordea Bank Lietuva

BIGBANK 

Vilniaus Kredito Unija

KU „Saulėgrąža”